Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Дозвільні документи
Ліцензії (3)
ДАБІ (84) Перевірки (3)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КМИТІВСЬКИЙ МАЙСТЕР"

#20414962

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КМИТІВСЬКИЙ МАЙСТЕР"
ЄДРПОУ 20414962
Адреса 12526 Житомирська область Коростишiвський район, С. Кмитiв, вул. Житомирська, 29 (04130) 7-32-23
(КОАТУУ 1822583201)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №307281
Дата державної реєстрації 27.06.1995
Середня кількість працівників 14
Орган управління д/н
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ КБ "Приватбанк" м.Житомир
МФО: 311744
Номер рахунку: 26009055911002
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/н
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (041) 307-32-23
kmytmaister@emitent.net.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Торгонська Світлана Гергієвна Член Наглядової ради
Рік народження 1969 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 05.03.2019 - 5 рокiв
Паспортні дані д/в
Освіта Середня технiчна
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Економiст ПрАТ «Кмитiвський майстер»
Примітки Має право приймати участь в засiданнях Наглядової ради Товариства; голосувати при прийняттi рiшень по питанням порядку денного на засiданнях Наглядової ради Товариства; вносити пропозицiї з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу.
Винагорода за виконання обов'язкiв посадової особи, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Обрано на посаду загальними зборами акцiонерiв 05.03.2016р.
Попереднi посади: економiст ПрАТ "Кмитiвський майстер". У звiтному перiодi змiн на данiй посадi не вiдбувалось.

Безпрозванна Галина Гнатівна Член Наглядової ради
Рік народження 1959 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 05.03.2016 - 5 рокiв
Паспортні дані д/н
Освіта Середня
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи ПрАТ "Кмитiвський майстер" – майстер цеху
Примітки Має право приймати участь в засiданнях Наглядової ради Товариства; голосувати при прийняттi рiшень по питанням порядку денного на засiданнях Наглядової ради Товариства; вносити пропозицiї з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу.
Обрана на посаду загальними зборами акцiонерiв 05.03.2016р. Попередне мiсце роботи: ПрАТ "Кмитiвський майстер" – майстер цеху.
Винагорода за виконання обов'язкiв посадової особи, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. У звiтному перiодi змiн на данiй посадi не вiдбувалось.

Шумович Наталія Володимирівна Головний бухгалтер
Рік народження 1979 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.04.2015 - Безстроково
Паспортні дані д/в
Освіта Вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Торгова група "Хмарочос" - головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю товариства: здiйснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, складає баланс пiдприємства, здiйснює контроль за освоєнням фiнансових засобiв, видiлених на виконання заходiв з охорони працi.
Винагорода за виконання обов'язкiв головного бухгалтера з 01 сiчня 2017 року склала 19,2тис.грн.(процює за сумiсництвом). Працює головним бухгалтером у Торговiй групi "Хмарочос".
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Храмцова Валентина Василівна директор
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 05.03.2016 - 5 рокiв
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи ЗАТ "Кмитiвський майстер" - директор
Примітки Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор є пiдзвiтним Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень.
До компетенцiї Директора належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Товариства, зокрема:
розробка довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства; програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розробка та затвердженнi поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї, органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiкуння, прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, розробка та затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу Товариства, посадових iнструкцiй та посадових окладiв, пiдбiр працiвникiв Товариства та укладення з ними трудових договорiв, представлення iнтересiв Товариства у судових органах та органах державної влади та управлiння; визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, порядку та способiв надання її акцiонерам та iншим особам, забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства.
Має право:
- без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах власної компетенцiї;
- видавати довiреностi на здiйснення повноважень, що складають компетенцiю Директора, визначену чинним законодавством та цим Статутом;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради;
- вiдкривати рахунки у банкiвських установах;
- наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення накладати стягнення.
Обрана на посаду загальними зборами акцiонерiв 05.03.2016р. Посадова особа iнших посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Винагорода за виконання обов'язкiв директора у 2016 р. склала 87,5 тис.грн. Попереднi посади: ЗАТ "Кмитiвський майстер" - головний економiст.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
У звiтному перiодi змiн на данiй посадi не вiдбувалось.

Чайківська Юлія Ігорівна Голова Наглядової ради
Рік народження 1991 р. н. (31 рік)
Дата вступу на посаду і термін 05.03.2016 - 5 рокiв
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи Дизайнер iнтерьеру ПрАТ «Кмитiвський майстер»
Примітки Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, має право вiдкривати Загальнi збори, а також виконує iншi повноваження, наданi йому Загальними зборами акцiонерiв та Статутом товариства.
Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради не рiдше одного разу на квартал. Крiм того, засiдання Наглядової ради також скликаються на письмову вимогу Ревiзора, на вимогу Директора, акцiонерiв, якi в сукупностi володiють бiльш нiж 10 вiдсотками голосiв.
У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень право вирiшального голосу має голова Наглядової ради. Обрана на посаду загальними зборами акцiонерiв 05.03.2016р.
Винагорода за виконання обов'язкiв посадової особи не передбачена. Попередне мiсце роботи дизайнер iнтерьеру ПрАТ «Кмитiвський майстер»
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
У звiтному перiодi змiн на данiй посадi не вiдбувалось.
Онищенко Віктор Петрович Ревiзор
Рік народження 1979 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 05.03.2016 - 5 рокiв
Паспортні дані д/в
Освіта Вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Управлiння державної охорони м.Київ - iнспектор
Примітки Ревiзор є одноосiбним органом Товариства, який здiйснює контроль його фiнансово-господарської дiяльностi вiд iменi акцiонерiв. Ревiзор обирається Загальними зборами. Ревiзор Товариства в межах власних повноважень проводить:
1) перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
2) спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства з власної iнiцiативи, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Про результати перевiрок, якi проводились за iнiцiативою Наглядової ради чи акцiонерiв Ревiзор iнформує Наглядову раду та звiтує про таку перевiрку на найближчих Загальних зборах.
Обраний на посаду загальними зборами акцiонерiв 05.03.2016р. Попередне мiсце роботи: Управлiння державної охорони м.Київ - iнспектор.
Винагорода за виконання обов'язкiв посадової особи, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. У звiтному перiодi змiн на данiй посадi не вiдбувалось.

Ліцензії

Дата  
№19-л 25.05.2016 Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створення об'єктiв архiтектури
Орган ліцензування ДАБI України
Дата видачі 25.05.2016
Дата закінчення 25.05.2021
Опис Лiцензiя надає право займатись будiвельними, ремонтними роботами житлових i нежитлових будiвель. Товариство має намiри продовження термiну дiї виданої лiцензiї.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ФІЗИЧНА ОСОБА 30 004 шт 58.81%
ФІЗИЧНА ОСОБА 30 004 шт 58.81%
ФІЗИЧНА ОСОБА 11 160 шт 21.88%
ФІЗИЧНА ОСОБА 11 160 шт 21.88%
ФІЗИЧНА ОСОБА 7 308 шт 14.32%
ФІЗИЧНА ОСОБА 7 308 шт 14.32%