Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Дозвільні документи
Ліцензії (3)
ДАБІ (84) Перевірки (3)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КМИТІВСЬКИЙ МАЙСТЕР"

#20414962

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КМИТІВСЬКИЙ МАЙСТЕР"
ЄДРПОУ 20414962
Адреса 12526 Житомирська область Коростишiвський район, С. Кмитiв, вул. Житомирська, 29 (04130) 7-09-08
(КОАТУУ 1822583201)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №307281
Дата державної реєстрації 27.06.1995
Середня кількість працівників 14
Орган управління д/н
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ КБ "Приватбанк" м.Житомир
МФО: 311744
Номер рахунку: 26009055911002
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/н
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (041) 307-09-08
kmit_maister_v@ukr.net

Посадові особи

Ім'я Посада
Безпрозванна Галина Гнатівна Член Наглядової ради
Рік народження 1959 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.03.2011 - 5 років
Паспортні дані ВМ, 594412, 06.11.1998, Коростишівським РВ УМВС України в Житомирській обл.
Освіта Середня
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи ПрАТ "Кмитівський майстер" - завідуючий складом
Примітки Має право приймати участь в засiданнях Наглядової ради Товариства; голосувати при прийняттi рiшень по питанням порядку денного на засiданнях Наглядової ради Товариства; вносити пропозицiї з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу. Обрана на посаду загальними зборами акціонерів 25.03.2011р. Попередне місце роботи: ПрАТ "Кмитівський майстер" - завідуючий складом. Винагорода за виконання обов'язків посадової особи, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. У звітному періоді змін на даній посаді не відбувалось.
Храмцова Валентина Василівна Директор
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 25.03.2011 - 5 років
Паспортні дані ВМ, 876183, 25.03.2000, Богунським РВ УМВС України в Житомирській обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи ЗАТ "Кмитівський майстер" - головний економіст
Примітки Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. До компетенції Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Товариства, зокрема: розробка довгострокових планів (програм) діяльності Товариства; програм фінансово-господарської діяльності Товариства, розробка та затвердженні поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації, організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів облікуння, прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів, підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів, представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам, забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства. Має право: - без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної компетенції; - видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Директора, визначену чинним законодавством та цим Статутом; - розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; - відкривати рахунки у банківських установах; - наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення накладати стягнення. Обрана на посаду загальними зборами акціонерів 25.03.2011р. Посадова особа інших посад на інших підприємствах не обіймає. Винагорода за виконання обов'язків директора у 2015 р. склала 53,0 тис.грн. Попередні посади: ЗАТ "Кмитівський майстер" - головний економіст, ПДО "Житомирдрев" - економіст. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. У звітному періоді змін на даній посаді не відбувалось.
Шумович Наталія Володимирівна Головний бухгалтер
Рік народження 1979 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.04.2015 - Безстроково
Паспортні дані ВМ, 062807, 02.02.1996, Коростишівським РВ УМВС України в Житомирській обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Торгова група "Хмарочос" - головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою інструкцією товариства: здійснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, складає баланс підприємства, здійснює контроль за освоєнням фінансових засобів, виділених на виконання заходів з охорони праці. Винагорода за виконання обов'язків головного бухгалтера з 01 квітня 2015 року склала 11,9 тис.грн. (процює за сумісництвом). Працює головним бухгалтером у Торговій групі "Хмарочос". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Онищенко Ольга Федорівна Голова Наглядової ради
Рік народження 1983 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.03.2011 - 5 років
Паспортні дані ВН, 213217, 09.08.2003, Житомирським МВ УМВС України в Житомирській обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи УКРЗАЛІЗНИЦЯ - провідний юрисконсульт
Примітки Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, має право відкривати Загальні збори, а також виконує інші повноваження, надані йому Загальними зборами акціонерів та Статутом товариства. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради не рідше одного разу на квартал. Крім того, засідання Наглядової ради також скликаються на письмову вимогу Ревізора, на вимогу Директора, акціонерів, які в сукупності володіють більш ніж 10 відсотками голосів. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу має голова Наглядової ради. Обрана на посаду загальними зборами акціонерів 25.03.2011р. Винагорода за виконання обов'язків посадової особи не передбачена. Попередне місце роботи "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"- провідний юрисконсульт. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. У звітному періоді змін на даній посаді не відбувалось.
Бунчик Світлана Василівна Член Наглядової ради
Рік народження 1963 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.03.2011 - 5 років
Паспортні дані ВН, 479157, 22.01.2010, Житомирським РВ УМВС України в Житомирській обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи Начальник цеха ЗАТ "Кмитівський майстер", заступник директора Коростишівського педагогічного коледжу.
Примітки Має право приймати участь в засiданнях Наглядової ради Товариства; голосувати при прийняттi рiшень по питанням порядку денного на засiданнях Наглядової ради Товариства; вносити пропозицiї з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу. Винагорода за виконання обов'язків посадової особи, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Обрано на посаду загальними зборами акціонерів 25.03.2011р. Попередні посади: начальник цеха ЗАТ "Кмитівський майстер", заступник директора Коростишівського педагогічного коледжу. У звітному періоді змін на даній посаді не відбувалось.
Онищенко Віктор Петрович Ревізор
Рік народження 1979 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.03.2011 - 5 років
Паспортні дані СН, 565457, 10.08.2007, Дніпровським РУГУ МВС України в м.Києві
Освіта Вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Управління державної охорони м.Київ - інспектор
Примітки Ревізор є одноосібним органом Товариства, який здійснює контроль його фінансово-господарської діяльності від імені акціонерів. Ревізор обирається Загальними зборами. Ревізор Товариства в межах власних повноважень проводить: 1) перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 2) спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства з власної ініціативи, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства. Про результати перевірок, які проводились за ініціативою Наглядової ради чи акціонерів Ревізор інформує Наглядову раду та звітує про таку перевірку на найближчих Загальних зборах. Обраний на посаду загальними зборами акціонерів 25.03.2011р. Попередне місце роботи: Управління державної охорони м.Київ - інспектор. Винагорода за виконання обов'язків посадової особи, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. У звітному періоді змін на даній посаді не відбувалось.

Ліцензії

Дата  
АГ 577706 03.06.2011 Господарська діяльність, пов'язана із створення об'єктів архітектури
Орган ліцензування Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Житомирській області
Дата видачі 03.06.2011
Опис Ліцензія надає право займатись будівельними, ремонтними роботами житлових і нежитлових будівель. Товариство має наміри продовження терміну дії виданої ліцензії.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ОНИЩЕНКО ОЛЬГА ФЕДОРІВНА 30 004 шт 58.81%
Паспорт ВН, 213217, 09.08.2003, Житомирським МВ УМВС України в Житомирськiй обл.
ХРАМЦОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА 11 160 шт 21.88%
Паспорт ВМ, 876183, 25.03.2000, Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.
ЧАЙКІВСЬКА ЮЛІЯ ІГОРІВНА 7 308 шт 14.32%
Паспорт ВН, 385162, 24.05.2007, Житомирським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.