Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Дозвільні документи
Ліцензії (3)
ДАБІ (84) Перевірки (3)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КМИТІВСЬКИЙ МАЙСТЕР"

#20414962

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КМИТІВСЬКИЙ МАЙСТЕР"
ЄДРПОУ 20414962
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №307281
Дата державної реєстрації 27.06.1995
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Коростишiвське вiддiлення Волинської фiлiї ПАТ _Кредитпромбанк_
МФО: 303741
Номер рахунку: 26004070988
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/н
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (041) 307-09-08
kmit_maister@ukrpost.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Безпрозванна Галина Гнатівна Член Наглядової ради
Рік народження 1959 р. н. (63 роки)
Паспортні дані ВМ, 594412, 06.11.1998, Коростишiвський РВ УМВС України в Житомирськiй обл.
Освіта Середня
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи Завiдуюча складом ПрАТ "Кмитiвський майстер"
Примітки Має право приймати участь в засiданнях Наглядової ради Товариства; голосувати при прийняттi рiшень по питанням порядку денного на засiданнях Наглядової ради Товариства; вносити пропозицiї з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу. Обрана на посаду загальними зборами акцiонерiв 25.03.2011р. Винагорода за виконання обов'язкiв посадової особи, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 36 рокiв. У звiтному перiодi змiн на данiй посадi не вiдбувалось.
Храмцова Валентина Василівна Директор
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Паспортні дані ВМ, 876183, 25.03.2000, Богунський РВ УМВС України в Житомирськiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ЗАТ "Кмитiвський майстер" - головний економiст, ПДО "Житомирдрев" -економiст
Примітки Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор є пiдзвiтним Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї Директора належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Товариства, зокрема: розробка довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства; програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розробка та затвердженнi поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї, органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiкуння, прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, розробка та затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу Товариства, посадових iнструкцiй та посадових окладiв, пiдбiр працiвникiв Товариства та укладення з ними трудових договорiв, представлення iнтересiв Товариства у судових органах та органах державної влади та управлiння; визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, порядку та способiв надання її акцiонерам та iншим особам, забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства. Має право: -без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах власної компетенцiї; - видавати довiреностi на здiйснення повноважень, що складають компетенцiю Директора, визначену чинним законодавством та цим Статутом; - розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; -вiдкривати рахунки у банкiвських установах; -наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення накладати стягнення. Обрана на посаду загальними зборами акцiонерiв 25.03.2011р. Посадова особа iнших посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Загальний стаж роботи 33 роки. Винагорода за виконання обов'язкiв посадової особи у 2012 р., згiдно штатного розкладу складає 4,9 тис.грн. на мiсяць. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. У звiтному перiодi змiн на данiй посадi не вiдбувалось.
Онищенко Ольга Федорівна Голова Наглядової ради
Рік народження 1983 р. н. (39 років)
Паспортні дані ВН, 213217, 09.08.2003, Житомирський МВ УМВС України в Житомирськiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи Попередне мiсце роботи "УКРЗАЛIЗНИЦЯ"- провiдний юрисконсульт
Примітки Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, має право вiдкривати Загальнi збори, а також виконує iншi повноваження, наданi йому Загальними зборами акцiонерiв та Статутом товариства. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради не рiдше одного разу на квартал. Крiм того, засiдання Наглядової ради також скликаються на письмову вимогу Ревiзора, на вимогу Директора, акцiонерiв, якi в сукупностi володiють бiльш нiж 10 вiдсотками голосiв. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень право вирiшального голосу має голова Наглядової ради. Загальний стаж роботи 8 рокiв. Обрана на посаду загальними зборами акцiонерiв 25.03.2011р. Винагорода за виконання обов'язкiв посадової особи за 2012 рiк не передбачена. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. У звiтному перiодi змiн на данiй посадi не вiдбувалось.
Шумович Тетяна Ісаївна Головний бухгалтер
Рік народження 1953 р. н. (69 років)
Паспортні дані ВМ, 821513, 07.01.2000, Коростишiвський РВ УМВС України в Житомирськiй обл.
Освіта середньо-спецiальна
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Бухгалтер ЗАТ "Кмитiвський майстер"
Примітки Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю товариства: здiйснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, складає баланс пiдприємства, здiйснює контроль за освоєнням фiнансових засобiв, видiлених на виконання заходiв з охорони працi. Винагорода за виконання обов'язкiв Головного бухгалтера згiдно штатного розкладу у 2012 р. складає 1,3 тис.грн. на мiсяць (процює неповний робочий день). Посадова особа iнших посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. У звiтному перiодi змiн на данiй посадi не вiдбувалось.
Бунчик Світлана Василівна Член Наглядової ради
Рік народження 1963 р. н. (59 років)
Паспортні дані ВН, 479157, 22.01.2010, Житомирський РВ УМВС України в Житомирськiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи Начальник цеха ЗАТ "Кмитiвський майстер", заступник директора Коростишiвського педагогiчного коледжу.
Примітки Має право приймати участь в засiданнях Наглядової ради Товариства; голосувати при прийняттi рiшень по питанням порядку денного на засiданнях Наглядової ради Товариства; вносити пропозицiї з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу. Винагорода за виконання обов'язкiв посадової особи, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Обрана на посаду загальними зборами акцiонерiв 25.03.2011р. Загальний стаж роботи 31 рiк. У звiтному перiодi змiн на данiй посадi не вiдбувалось.
Онищенко Віктор Петрович Ревiзор
Рік народження 1979 р. н. (43 роки)
Паспортні дані СН, 565457, 10.08.2007, Днiпровський РУГУ МВС України в м.Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи Попередне мiсце роботи Управлiння державної охорони м.Київ - iнспектор
Примітки Ревiзор є одноосiбним органом Товариства, який здiйснює контроль його фiнансово-господарської дiяльностi вiд iменi акцiонерiв. Ревiзор обирається Загальними зборами. Ревiзор Товариства в межах власних повноважень проводить: 1) перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 2) спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства з власної iнiцiативи, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. Про результати перевiрок, якi проводились за iнiцiативою Наглядової ради чи акцiонерiв Ревiзор iнформує Наглядову раду та звiтує про таку перевiрку на найближчих Загальних зборах. Обраний на посаду загальними зборами акцiонерiв 25.03.2011р. Винагорода за виконання обов'язкiв посадової особи, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 8 рокiв. У звiтному перiодi змiн на данiй посадi не вiдбувалось.

Ліцензії

Дата  
АГ 577706 03.06.2011 Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створення об'єктiв архiтектури
Орган ліцензування Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України в Житомирськiй областi
Дата видачі 03.06.2011
Опис Товариство має намiри продовження термiну дiї виданої лiцензiї.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ОНИЩЕНКО ОЛЬГА ФЕДОРІВНА 30 004 шт 58.81%
Паспорт ВН, 213217, 09.08.2003, Житомирський МВ УМВС України в Житомирськiй обл.
ХРАМЦОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА 11 160 шт 21.88%
Паспорт ВМ, 876183, 25.03.2000, Богунський РВ УМВС України в Житомирськiй обл.
ЧАЙКІВСЬКА ЮЛІЯ ІГОРІВНА 7 308 шт 14.32%
Паспорт ВН, 385162, 24.05.2007, Житомирський РВ УМВС України в Житомирськiй обл.