Закупівлі Увійти Про систему
ТОВ "ЛІГА ЗАКОН"
#14360920
АТ "ПРАВЕКС БАНК"
м. Київ, Печерський р-н, Кловський Узвіз, буд. 9/2
2013 2014 2015 2016 2017

Основна інформація

Назва ТОВ "ЛІГА ЗАКОН"
ЄДРПОУ 14360920
Адреса м. Київ, Печерський р-н, Кловський Узвіз, буд. 9/2
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 № 646912
Дата державної реєстрації 27.10.2004
Середня кількість працівників 1 064
Орган управління ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" являється акцiонерним товариством та вiдповiдно до рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Нацiональний банк України
МФО: 300001
Номер рахунку: 32006102801026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя
МФО: -
Номер рахунку: 100100004826

Посадові особи

ПІБ ДЖАНЕТТІ ФЛАВІО
Посада Член Спостережної Ради Банку
Дата вступу на посаду і термін 26.03.2015 - по 23 лип. 2018
Паспортні дані № YA 4779017
Рік народження 1966 (54 роки)
Освіта Повна вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Керiвник департаменту управлiння акцiями в Кепiтал Лайт Бенк, Iнтеза Санпаоло С.п.А.
Примітки Повноваження та обов'язки члена Спостережної Ради визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Свостережну Раду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.8 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2017.
Обiймає посаду керiвник сектору монiторингу кредитних ризикiв – Пiдроздiл мiжнародних фiлiалiв банкiв Intesa Sanpaolo S.p.A. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи – 11 рокiв.
Протягом своєї дiяльностi Флавiо Джанеттi обiймав наступнi посади: керiвник департаменту управлiння акцiями в Кепiтал Лайт Бенк, Iнтеза Санпаоло С.п.А.; заступник керiвника стратегiчних операцiй та спецiальних проектiв Iнтеза Санпаоло С.п.А.; член Правлiння компанiї по страхуванню життя «Фiдерiум Вiта»; член Правлiння компанiї по страхуванню життя «Сад Поло Вiта».
ПІБ ЧІККАРЕЛЛІ ФРАНЧЕСКО
Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 12.03.2016 - 3 роки
Паспортні дані № YА3938573
Рік народження 1969 (51 рік)
Освіта Повна вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи керiвник з питань фiнансової дiяльностi Департаменту внутрiшнього аудиту Iнтеза Санпаоло С.п.А. (м.Мiлан)
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась згiдно з штатним розписом. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2017.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи - 6 рокiв.
Обiймає посаду керiвника з питань мiжнародної дiяльностi Департаменту внутрiшнього аудиту Iнтеза Санпаоло С.п.А. (м.Мiлан).
Посади, якi обiймав Франческо Чiккареллi протягом своєї дiяльностi: аналiтик регулювання Банку Iталiї i регулювання звiтностi програмного забезпечення, Trend S.p.A Brescia; Вiдповiдальний за регуляторну звiтнiсть для Банку Iталiї, Банк Fineco С.п.А. Brescia; Вiдповiдальний за регуляторної звiтностi для Банку Iталiї, Bipop Carie С.п.А. Brescia; старший менеджер, КПМГ Advisory С.п.А. Мiлан.

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.
** Заповнюється щодо фiзичних осiб.
ПІБ ФЕББРАРО ЛАУРА
Посада Заступник Голови Спостережної Ради,
Незалежний член Спостережної Ради
Дата вступу на посаду і термін 17.02.2016 - 2 роки
Паспортні дані № АА4316388
Рік народження 1951 (69 років)
Освіта Повна вища
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи член Ради Директорiв компанiї Assogestioni, м. Мiлан
Примітки Повноваження та обов'язки Заступника Голови Спостережної Ради Банку визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Спостережну Раду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.8 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2017
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 25 рокiв.
Обiймає посаду члена Ради Директорiв Allfunds Bank, м. Мадрид (партнерство Intesa Sanpaolo та Grupo Santander).
Посади, якi обiймала панi Лаура Феббраро протягом своєї дiяльностi: Генеральний директор та виконавчий директор Sanpaolo Gestion International S.A. Luxembourg (зараз Eurizon Capital S.A.); Генеральний директор Sanpaolo Fondi Sgr та Заступник генерального директора Sanpaolo Imi Asset Management (зараз Eurizon Capital Sgr); вiдповiдала за Планування i розвиток iталiйської мережi, за стратегiчне партнерство Групи Sanpaolo Imi; працювала у штатi Генерального Директора Intesa Sanpaolo у вiддiлi спецiальних проектiв та стратегiчних операцiй.
Була членом Ради Директорiв:
Banque Sanpaolo, м.Париж; Intereuropa Bank, м. Будапешт; Sanpaolo Bank, м. Люксембург; Banco Espirito Santo et de la Venetie, м. Париж; Sanpaolo Asset Management, м. Турин; Carifirenze Gestion International, м. Люксембург; Consorzio Fiscale Sanpaolo Imi, м. Рим; Sanpaolo Service, м. Люксембург; Intesa Sanpaolo Securiries Service, м. Мiлан.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 25 рокiв.
Обiймає посаду члена Ради Директорiв Allfunds Bank, м. Мадрид (партнерство Intesa Sanpaolo та Grupo Santander).
Посади, якi обiймала панi Лаура Феббраро протягом своєї дiяльностi: Генеральний директор та виконавчий директор Sanpaolo Gestion International S.A. Luxembourg (зараз Eurizon Capital S.A.); Генеральний директор Sanpaolo Fondi Sgr та Заступник генерального директора Sanpaolo Imi Asset Management (зараз Eurizon Capital Sgr); вiдповiдала за Планування i розвиток iталiйської мережi, за стратегiчне партнерство Групи Sanpaolo Imi; працювала у штатi Генерального Директора Intesa Sanpaolo у вiддiлi спецiальних проектiв та стратегiчних операцiй.
Була членом Ради Директорiв:
Banque Sanpaolo, м.Париж; Intereuropa Bank, м. Будапешт; Sanpaolo Bank, м. Люксембург; Banco Espirito Santo et de la Venetie, м. Париж; Sanpaolo Asset Management, м. Турин; Carifirenze Gestion International, м. Люксембург; Consorzio Fiscale Sanpaolo Imi, м. Рим; Sanpaolo Service, м. Люксембург; Intesa Sanpaolo Securiries Service, м. Мiлан.
ПІБ ТКАЛІЧ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Посада Член Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 07.05.2010 - безстроково
Паспортні дані № СО 850104
Рік народження 1962 (58 років)
Освіта Повна вища
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи Начальник управлiння фiнансового монiторингу ВАТ «Ощадбанк»
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась згiдно з штатним розписом. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2017.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи - 14 рокiв.
Обiймає посаду директора департаменту iз запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i внутрiшньої безпеки ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Посади, якi обiймав Ткалiч I.О. протягом своєї дiяльностi: служба в органах внутрiшнiх справ та податковiй мiлiцiї Управлiння податкової мiлiцiї ДПА в Київськiй областi, провiдний спецiалiст АБ «Укргазбанк», головний спецiалiст ВАТ АБ «Укргазбанк», начальник вiддiлу безпеки управлiння безпеки ВАТ АБ «Укргазбанк», в.о. начальника управлiння безпеки ВАТ АБ «Укргазбанк», начальник управлiння безпеки ВАТ АБ «Укргазбанк», заступник директора Департаменту банкiвської безпеки-начальник Управлiння фiнансового монiторингу ВАТ АБ «Укргазбанк», начальник Управлiння фiнансового монiторингу ВАТ АБ «Укргазбанк», начальник управлiння фiнансового монiторингу ВАТ «Ощадбанк».

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.
** Заповнюється щодо фiзичних осiб.
ПІБ САЛВАІ ЕЦІО
Посада Голова Спостережної Ради
Дата вступу на посаду і термін 02.07.2014 - 4 роки
Паспортні дані № АА 0074386
Рік народження 1952 (68 років)
Освіта Повна вища
Стаж роботи 45 років
Попередне місце роботи Начальник спецiальної координацiйної служби ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Спостережної Ради визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Спостережну Раду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.8 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2017.
Стаж керiвної роботи - 25 роки.
Обiймає посади: Заступник Голови Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Romania S.A. (Румунiя); Голова Наглядової ради VUB Banka (Словаччина); Голова Наглядової Ради CIB Bank (Угорщина).
Протягом своєї дiяльностi пан Ецiо Салваi обiймав наступнi посади: Президент Правлiння Banka Koper - Копер (Словенiя); Генеральний керуючий i член Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Romania S.A. (Румунiя); Член Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Лiзинг Румунiя IFN S.A. (Румунiя); начальник спецiальної координацiйної служби ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (Україна).
ПІБ ПІЦЦУТТО ДЖАНФРАНКО
Посада Член Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 01.12.2016 - безстроково
Паспортні дані № YА6682805
Рік народження 1957 (63 роки)
Освіта Повна вища
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи Начальник регiонального вiддiлу управлiння кредитами, Iнтеза Санпаоло С.п.А. (м. Мiлан, Iталiя)
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась згiдно з штатним розписом. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2016.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи - 20 рокiв.
Обiймає посаду керiвника головного управлiння ризик-менеджменту ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Посади, якi обiймав Джанфранко Пiццутто протягом своєї дiяльностi: невиконавчий директор та член Ревiзiйної комiсiї, Iнтеза Санпаоло Банк Румунiї, Iнтеза Санпаоло С.п.А.; член Ревiзiйної комiсiї, Банк Iнтеза, Москва, Iнтеза Санпаоло С.п.А.; невиконавчий директор, Iнтеза Глобал Фiнанс; начальник вiддiлу спецiальної координацiї ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"; виконавчий директор Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg; керуючий директор Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc.

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.
** Заповнюється щодо фiзичних осiб.
ПІБ КОЖЕЛЬ МАРКО
Посада Член Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 04.10.2016 - безстроково
Паспортні дані № 006925393
Рік народження 1982 (38 років)
Освіта Повна вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Начальник регiонального вiддiлу управлiння кредитами, Iнтеза Санпаоло С.п.А. (м. Мiлан, Iталiя)
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась згiдно з штатним розписом. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2016.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи - 6 рокiв.
Обiймає посаду керiвника головного управлiння ризик-менеджменту ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Посади, якi обiймав Марко Кожель протягом своєї дiяльностi: спецiалiст Sun Trust Banks Inc. Jacksonville, Флорiда, США; заступник керiвника управлiння ризикiв, NLB d.d., Белград, Сербiя; керiвник початкового Workout, Райффайзен Банк, Белград, Сербiя; директор департаменту управлiння простроченням, Банк Iнтеза Белград, Белград, Сербiя;
начальник регiонального вiддiлу управлiння кредитами, Iнтеза Санпаоло С.п.А., Мiлан, Iталiя).

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.
** Заповнюється щодо фiзичних осiб.
ПІБ КИРИЧЕНКО ТАРАС ОЛЕКСІЙОВИЧ
Посада Голова Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 13.05.2013 - безстроково
Паспортні дані № СО 637772
Рік народження 1975 (45 років)
Освіта Повна вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Директор головного управлiння бiзнесу, заступник Голови Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Обiймає посаду Голови Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась вiдповiдно до умов трудового договору мiж Головою Правлiння та Банком в особi Голови Спостережної Ради, умови якого затверджуються Спостережною Радою. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2016.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 16 рокiв.
Посади, якi обiймав Кириченко Т.О. протягом своєї дiяльностi: технiк кооперативу «Шанс», комерцiйний агент малого пiдприємства «Сiнтфор» Печерського району м. Києва, комерцiйний агент Товариства з обмеженою вiдповiдальнiсть «ОСТ», заступник директора Благодiйного фонду iм. Григорiя Сковороди, головний бухгалтер ЗАТ «Iнтер-Сен», референт по роботi з клiєнтами представництва фiрми «Росттерс, ЛТД» (Великобританiя) в Українi, референт з питань маркетингу представництва фiрми «Росттерс, ЛТД» (Великобританiя) в Українi, голова представництва фiрми «Росттерс, ЛТД» (Великобританiя) в Українi, радник Голови Правлiння з питань просування банкiвських продуктiв на територiї Росiйської Федерацiї АКIБ «УКРСИББАНК» (за сумiсництвом), помiчник Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу АКIБ «УКРСИББАНК», заступник Голови Правлiння АКIБ «УКРСИББАНК», директор департаменту роздрiбних продуктiв ВАТ ВТБ Банк, директор Головного управлiння роздрiбного бiзнесу ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», директор Головного управлiння роздрiбного бiзнесу.
ПІБ РАВАЗІО ДЖОВАННІ БАТТІСТА
Посада Член Спостережної Ради
Дата вступу на посаду і термін 23.07.2013 - 5 рокiв
Паспортні дані № YА2657957
Рік народження 1939 (81 рік)
Освіта Повна вища
Стаж роботи 52 роки
Попередне місце роботи Голова Правлiння Європейського Фонду
Примітки Повноваження та обов'язки члена Спостережної Ради визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.8 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2016.
Обiймає посаду член Правлiння Європейського Фонду та голова Правлiння Європейського Фонду.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 45 рокiв
Посади, якi обiймав пан Джованнi Равазiо протягом своєї дiяльностi: голова пiдроздiлу з питань економiчної iнтеграцiї в головному Управлiннi з економiчних та фiнансових справ, економiчний консультант Президента Комiсiї, директор в DG, заступник генерального директора, генеральний директор рiзних департаментiв з бюджетних питань та полiтичної iнтервенцiї з структурних проблем, генеральний директор генерального управлiння з економiчних та фiнансових справ, член Правлiння Європейського Iнвестицiйного Банку, член Правлiння Європейського Фонду, голова Правлiння Європейського Фонду, Голова Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Romania S.A. (Румунiя).
ПІБ БОККА ЛУКА
Посада Член Спостережної Ради
Дата вступу на посаду і термін 21.09.2016 - на строк до наступних Рiчних загальних Зборiв акцiонерiв Банку
Паспортні дані № АА4478173
Рік народження 1977 (43 роки)
Освіта Повна вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Керiвник сектору монiторингу кредитних ризикiв – Пiдроздiл мiжнародних фiлiалiв банкiв
Примітки Повноваження та обов'язки члена Спостережної Ради визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Спостережну Раду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.8 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2017.
Обiймає посаду керiвника департаменту планування i контролю Capital Light Bank Групи Iнтеза Санпаоло (м. Мiлан, Iталiя).
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи – 8 рокiв.
Протягом своєї дiяльностi Лука Бокка обiймав наступнi посади: спецiалiст з планування та контролю вiддiлу контролю управлiння кредитними продуктами Групи Iнтеза Санпаоло (м. Мiлан, Iталiя); спецiалiст з планування та контролю департаменту планування i контролю Групи Iнтеза Санпаоло (м. Мiлан, Iталiя); керiвника офiсу планування бiзнесу департаменту планування i контролю Групи Iнтеза Санпаоло (м. Мiлан, Iталiя); начальника пiдвiддiлу планування департаменту планування, AML та управлiння капiталом Групи Iнтеза Санпаоло (м. Мiлан, Iталiя); керiвника департаменту планування i контролю Capital Light Bank Групи Iнтеза Санпаоло (м. Мiлан, Iталiя).
ПІБ КАПРІОЛІ ДЖУЗЕППЕ ДАРІО
Посада Член Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 01.12.2016 - безстроково
Паспортні дані № YА7147598
Рік народження 1966 (54 роки)
Освіта Повна вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи
Примітки Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась згiдно з штатним розписом. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2017.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи - 16 рокiв.
Обiймає посаду керiвника головного управлiння ризик-менеджменту ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Посади, якi обiймав Джузеппе Дарiо Капрiолi протягом своєї дiяльностi: керiвник головного фiнансового управлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.
** Заповнюється щодо фiзичних осiб.
ПІБ БАБАЄВ СЕМЕН ЗАВЛУЄВИЧ
Посада Заступник Голови Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 26.06.2014 - безстроково
Паспортні дані № МЕ 450627
Рік народження 1981 (39 років)
Освіта Повна вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Директор департамента роздрiбного бiзнесу головного управлiння бiзнесу ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
Примітки Повноваження та обов'язки Заступника Голови Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Винагорода виплачувалась вiдповiдно до умов трудового договору мiж Головою Правлiння та Банком в особi Голови Спостережної Ради, умови якого затверджуються Спостережною Радою. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2017.
Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду директора департаменту роздрiбного бiзнесу головного управлiння бiзнесу, заступника Голови Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Стаж керiвної роботи - 13 рокiв.
Посади, якi обiймав Бабаєв С.З. протягом своєї дiяльностi: менеджер департаменту управлiння дiяльнiстю ТОБО АКБ "ПРАВЕКС-БАНК"; директор Повiтрофлоцького вiддiлення Банку; в.о.начальника вiддiлу по роботi з банкiвськими металами департаменту по роботi з банкiвськими металами Банку; в.о.директора департаменту по роботi з банкiвськими металами Банку; директор департаменту по роботi з банкiвськими металами Банку; директор департамента по роботi з банкiвськими металами i управлiння готiвкою головного управлiння казначейства та iнвестицiйного банкiнгу Банку; виконуючий обов’язки директора головного управлiння казначейства та iнвестицiйного банкiнгу Банку; директор головного управлiння казначейства та iнвестицiйного банкiнгу Банку; директор департамента роздрiбного бiзнесу головного управлiння бiзнесу Банку.

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.
** Заповнюється щодо фiзичних осiб.
ПІБ ДАМІАНО АККАТТОЛІ
Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 12.03.2016 - 3 роки
Паспортні дані № YA 0798246
Рік народження 1967 (53 роки)
Освіта Мiнiстерство закордонних справ Iталiї
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Департамент якостi кредитiв головного управлiння роздрiбного бiзнесу Iнтези Санпаоло С.п.А
Примітки Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" винагорода члену Ревiзiйної Комiсiї не виплачується.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду в департаментi якостi кредитiв головного управлiння роздрiбного бiзнесу Iнтези Санпаоло С.п.А
Стаж керiвної роботи – 22 роки
Протягом своєї дiяльностi Дамiано Аккаттолi обiймав наступнi посади: соцiальний працiвник (Iталiя, Пiвнiчна Iрландiя); Вiце-Президент Коопертивного товариства «Есерсi»; департамент планування i контролю департаменту бухгалтерського облiку компанiї «Мiсто Турин»; департамент управлiння акцiями Sanpaolo IMI Group; департамент взаємодiї з iнвесторами Sanpaolo IMI Group.
* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.
** Заповнюється щодо фiзичних осiб.
ПІБ ФУРЕЗІ АНТОНІО
Посада член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 12.03.2016 - 3 роки
Паспортні дані № АA 3862642
Рік народження 1957 (63 роки)
Освіта Повна вища
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи
Примітки Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" винагорода члену Ревiзiйної Комiсiї не виплачується.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду -.
Стаж керiвної роботи – -.
Протягом своєї дiяльностi Антонiо Фурезi обiймав наступнi посади: начальник координацiї VUB Banka (Словаччина) та CIB Bank (Угорщина) – управлiння
мiжнародних дочiрнiх банкiв Iнтеза Санпаоло С.п.А, член корпоративних органiв
(Спостережної Ради, Спостережного Комiтету, Ревiзiйної Комiсiї) обох банкiв та їх
дочiрнiх банкiв; старший радник з питань управлiння та контролю Banka Koper
(SLO); голова вiддiлу адмiнiстративного та фiнансового управлiння Департаменту
адмiнiстрування та податкових питань Iнтеза Санпаоло С.п.А.
* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.
** Заповнюється щодо фiзичних осiб.
ПІБ АЛЬБЕРТО ВАЛЛОККІА
Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 12.03.2016 - 3 роки
Паспортні дані № АA 1858348
Рік народження 1960 (60 років)
Освіта Повна вища
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Керiвник з корпоративних справ деяких зарубiжних компанiй i банкiв, що належать до Intesa Sanpaolo Group, Департаментi корпоративних справ та володiння акцiями INTESA SANPAOLO S.p.А.
Примітки Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" винагорода члену Ревiзiйної Комiсiї не виплачується.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду керiвника департаменту з корпоративних справ та володiння акцiями зарубiжних компанiй i банкiв, що належать до Iнтеза Санпаоло.
Стаж керiвної роботи – 19 рокiв.
Протягом своєї дiяльностi Альберто Валлоккiа обiймав наступнi посади в Iнтезi Санпаоло С.п.А: помiчника керiвника по взаємодiї з клiєнтами управлiнського та правового департаменту Туринського вiддiлення; помiчник регiонального менеджера з питань країн Захiдної Європи та Iзраїлю; помiчник менеджера з питань країн Схiдної Європи i Туреччини; регiональний менеджер з питань країн Далекого Сходу; заступник голови з питань країн Африка - Азiя Групи; вiдповiдальний за країни Пiвденно-Схiдної Азiї та Iндiї; заступник голови з питань країн MENA; регiональний менеджер з питань країн Саудiвської Аравiї, Iрану та Iндiї; вiдповiдальний за Координацiйний вiддiл IMF Iнтези Санпаоло С.п.А; керiвник департаменту з корпоративних справ та володiння акцiями зарубiжних компанiй i банкiв, що належать до Iнтеза Санпаоло.

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.
** Заповнюється щодо фiзичних осiб.
ПІБ КІБЕЦЬ ОЛЬГА ЮЛІЇВНА
Посада Головний бухгалтер – директор департаменту бухгалтерського облiку головного фiнансового управлiння
Дата вступу на посаду і термін 26.10.2016 - безстроково
Паспортні дані -
Рік народження 1950 (70 років)
Освіта Повна вища
Стаж роботи 50 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер - директор департаменту бухгалтерського облiку та глобального погодження головного фiнансового управлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
Примітки Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначенi Трудовим договором та додатковими угодами до трудового договору, посадовою iнструкцiєю та внутрiшнiми нормативними документами Банку.
Винагорода виплачувалась згiдно з штатним розписом. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2017.
Часткою у статутному капiталi банку не володiє.
Стаж керiвної роботи - 38 рокiв.
Обiймає посаду Головного бухгалтера-директора департаменту бухгалтерського облiку головного фiнансового управлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".
Посади, якi обiймала Кiбець О.Ю. протягом своєї дiяльностi: старший оператор 101 вiддiлення 10 вiддiлу вiйськової частини 72175, продавець магазину № 11 Київської обласної оптово-роздрiбної контори-фiрми «Одяг», робоча БМУ-37, економiст Української фiлiї Центрального iнституту наукової органiзацiї працi, управлiння i рацiоналiзацiї Центросоюзу, старший бухгалтер ВО «Укрнафта», головний бухгалтер «АСУбуд» Головкиївмiськбуд, головний бухгалтер «Київпiдземдорбуд-1», головний бухгалтер ВК «Фiрма Орiон», начальник вiддiлу органiзацiї облiково-операцiйної роботи, методологiї та зведеної звiтностi-заступник головного бухгалтера АКБ «ПРАВЕКС-БАНК», виконуюча обов'язки головного бухгалтера АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", заступник головного бухгалтера-начальник вiддiлу зведеної звiтностi АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", виконуюча обов'язки головного бухгалтера АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", головний бухгалтер АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", головний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського облiку та глобального погодження головного фiнансового управлiння АКБ "ПРАВЕКС-БАНК".

ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не отримував згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.
** Заповнюється щодо фiзичних осiб.
ПІБ Д'АГОСТІНО ФРАНЧЕСКО ЛУКА
Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 12.03.2016 - 3 роки
Паспортні дані № АY 2075477
Рік народження 1977 (43 роки)
Освіта Повна вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Керiвник офiсу бiзнес-активiв в Кепiтал Лайт Бенк, Iнтеза Санпаоло С.п.А.
Примітки Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" винагорода члену Ревiзiйної Комiсiї не виплачується.
Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду керiвника департаменту з корпоративних справ та володiння акцiями зарубiжних компанiй i банкiв, що належать до Iнтеза Санпаоло.
Стаж керiвної роботи – 2 роки
Протягом своєї дiяльностi Д’Агостiно Франческо Лука обiймав наступнi посади в Iнтезi Санпаоло С.п.А: аудитор в компанiї "Deloitte & Touche"; аналiтик в компанiї "Studi & Investimenti Mobiliari"; аналiтик в компанiї "Arietti"; Департамент володiння акцiями в Iнтеза Санпаоло IМI; спецiалiст зi стратегiчних операцiй i спецiальних проектiв в головному виконавчому управлiннi Iнтеза Санпаоло С.п.А.; керiвник офiсу бiзнес-активiв в Кепiтал Лайт Бенк, Iнтеза Санпаоло С.п.А.

* Зазначається у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.
** Заповнюється щодо фiзичних осiб.

Ліцензии

Вид діяльності Право на здiйснення валютних операцiй згiдно з Генеральною лiцензiєю на здiйснення валютних операцiй № 7 вiд 10 жовтня 2011 року та додатком до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй вiд 10.10.2011 № 7
Серія і номер 7
Видана Нацiональний банк України
Дата видачі 10.10.2011
Опис Лiцензiю видано безстроковово
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть)
Серія і номер лист № 595
Видана Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 10.08.2017
Опис Строк дiї лiцензiї - безстроково
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльностi. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Серія і номер серiя АЕ № 286534
Видана Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 08.10.2013
Опис Строк дiї лiцензiї - безстроково
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування
Серія і номер серiя АЕ № 286535
Видана Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 08.10.2013
Опис Строк дiї лiцензiї - безстроково

Осіби, послугами яких користується емітент

Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Єгоров, Пугiнскiй, Афанасьєв i партнери»
ЄДРПОУ 37729756
Адреса 01030, Україна, -, вул. Володимирська, 38
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
1074102 0000040046
08.07.2011
Шевченкiвська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
Контакти (044) 492 82 82, (044) 492 82 82
Примітки Надання консультацiйних послуг
Назва С.Т. Партнерс
ЄДРПОУ 37026731
Адреса 01004, Україна, -, вул. Антоновича, буд. 16, оф.10
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
-
-
Контакти (044) 289 98 50, (044) 234 40 97
Примітки Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню
Назва СК Груп
ЄДРПОУ 36520125
Адреса 01021, Україна, -, Кловський узвiз, буд. 7ф, оф. 13
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
-
-
Контакти (044)594-53-00 , (044)594-53-00
Примітки Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню
Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Прiмоколект. Центр грошових вимог»
ЄДРПОУ 36992270
Адреса 79015, Україна, -, вул. Смаль-Стоцького, буд. 1, корп. 28
Діятельність Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних iсторiй
Ліцензія
-
-
Контакти (044)351-18-78, (044)351-18-78
Примітки Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню
Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Боргова агенцiя «Пристав»»
ЄДРПОУ 37079700
Адреса 02000, Україна , -, пров. Охтирський, буд. 7
Діятельність Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних iсторiй
Ліцензія
-
-
Контакти (044)391-30-98, (044)391-35-11
Примітки Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню
Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кредитекспрес Юкрейн Ел.Ел.Сi.»
ЄДРПОУ 34981644
Адреса 01112, Україна, -, вул. Олени Телiги, буд. 6
Діятельність Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних iсторiй
Ліцензія
-
-
Контакти (044)492-05-75, (044)492-05-75
Примітки Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню
Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УкрБорг»
ЄДРПОУ 34482256
Адреса 04123, Україна, -, вул. Вiкентiя Хвойки, буд. 15/15
Діятельність Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних iсторiй
Ліцензія
-
-
Контакти (044)377-77-20, (044)377-77-25
Примітки Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню
Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Українська боргова компанiя»
ЄДРПОУ 37535394
Адреса 04050, Україна , -, вул. Мельникова, буд. 12
Діятельність Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних iсторiй
Ліцензія
-
-
Контакти (044) 369-33-47, (044) 369-33-47
Примітки Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню
Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Вердикт Лiгал»
ЄДРПОУ 39955425
Адреса 04080, Україна, -, вул. Вiкентiя Хвойки, буд. 15/15
Діятельність Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних iсторiй
Ліцензія
-
-
Контакти (044)581-11-50, -
Примітки Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню
Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КОМПАНIЯ "ВК ГРУПП»
ЄДРПОУ 41656642
Адреса 04080, Україна, -, вул. Костянтинiвська, буд. 71Е
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
-
-
Контакти (044)581-11-50, (044)581-11-50
Примітки Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню
Назва «Колекторська компанiя «Вердикт»
ЄДРПОУ 36698209
Адреса 04073, Україна , -, вул. Скляренко, буд. 5, офiс 210
Діятельність Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних iсторiй
Ліцензія
-
-
Контакти (044)581-11-50, (044)581-11-50
Примітки Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню
Назва Нацiональний банк України (Депозитарiй)
ЄДРПОУ 00032106
Адреса 01601, Україна, -, вул. Iнститутська, буд. 9
Діятельність Нацiональний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управлiння, юридичний статус, завдання, функцiї, повноваження i принципи органiзацiї якого визначаються Конституцiєю України, ЗУ "Про НБУ" та iн. законами
Ліцензія
-
-
Контакти (044) 254-06-16, (044) 254-06-16
Примітки Вид дiяльностi: забезпечення цiнової та фiнансової стабiльностi з метою сприяння сталому економiчному розвитку України, здiйснення депозитарного облiку державних цiнних паперiв, визначених Законом України "Про депозитарну систему України"
Назва Професiйна Асоцiацiя учасникiв Ринкiв капiталу та Деривативiв (ПАРД)
ЄДРПОУ 24382704
Адреса 01133, Україна, -, вул. Кутузова, буд. 18/7, кiмн.205, 206
Діятельність Дiяльнiсть саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв фондового ринку – депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
Свiдоцтво № 17
19.04.2012
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044) 286-94-20, (044) 3286-74-64
Примітки Професiйна Асоцiацiя учасникiв Ринкiв капiталу та Деривативiв – об’єднання професiйних учасникiв фондового ринку, саморегулiвна органiзацiя.
Свiдоцтво № 18 вiд 13.01.2015
Свiдоцтво № 20 вiд 28.02.2013, Свiдоцтво № 19 вiд 28.02.2013
Назва КРОУ ЕЛЕФ Україна
ЄДРПОУ 37924615
Адреса 04070, Україна, -, вул. Спаська, буд. 37
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Ліцензія
10681020000028816
Подiльська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
Контакти (044) 391-30-03, -
Примітки Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню
Назва Лекснавiгатор
ЄДРПОУ 32957269
Адреса 01033, Україна , -, вул.Жилянська, буд. 37/97
Діятельність Юридичнi послуги
Ліцензія
-
-
Контакти (044)587-50-10, (044)289-50-01
Примітки Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню
Назва Адвокатське об’єднання «Юридична фiрма «Василь Кiсiль i Партнери»
ЄДРПОУ 26296883
Адреса 01030, Україна, -, вул.Б.Хмельницького, буд. 17/52А
Діятельність Консультативно-юридичнi послуги
Ліцензія
1 068 120 0000 00900
17.01.2003
Головна районна у м.Києвi державна адмiнiстрацiя
Контакти (044) 581 7777 , (044) 581 7770
Примітки Представництво iнтересiв Клiєнта як цивiльного позвача (в тому числi як потерпiлого) у кримiнальнiй справi в судi першої iнстанцiї.
Назва Приватне акцiонерне товариство «КПМГ Аудит»
ЄДРПОУ 31032100
Адреса 01010, Україна, -, вул. Московська, буд. 32/2, 17-й поверх
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
Свiдоцтво № 2397
26.01.2001
Аудиторська палата України
Контакти (044) 490 55 07, (044) 490 55 08
Примітки Данi не надано
Назва Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 04071, Україна, -, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8
Діятельність Формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв
Ліцензія
-
-
Контакти (044) 591-04-00, 591-04-40 , (044) 482-52-14
Примітки Вiдповiдно до ч. 1 ст. 29 Закону України «Про депозитарну систему України» лiцензування депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю не здiйснюється.
Вiдповiдно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про депозитарну систему України», статус Центрального депозитарiю ПАТ «НДУ» набув з дня реєстрацiї Правила Центрального депозитарiю, а саме - 01.10. 2013 (рiшення НКЦПФР вiд 01.10.2013 № 2092)
Назва Публiчне акцiонерне товариство “Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках”
ЄДРПОУ 35917889
Адреса 04107, Україна, -, вул.Тропiнiна, буд. 7 г
Діятельність Надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» / професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – клiрингова дiяльнiсть
Ліцензія
№ 271/ АЕ № 263463
Нацiональний банк України / Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044) 585 42 42, (044) 481 00 99
Примітки Данi не надано
Назва Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа ПФТС»
ЄДРПОУ 21672206
Адреса 01004, Україна, -, вул. Шовковична, буд. 42-44
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (брокерська дiяльнiсть)
Ліцензія
АД № 034421
11.06.2012
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044) 277 50 00, (044) 277 50 01
Примітки Данi не надано
Назва Публiчне акцiонерне товариство «УкрСиббанк»
ЄДРПОУ 09807750
Адреса 04070, Україна , -, вул. Андрiївська 2/12
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть)
Ліцензія
АЕ № 294541
23.10.2014
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044) 201 22 74, (044) 201 22 74
Примітки Данi не надано
Назва Fitch Ratings Ltd
Адреса E145G, Великобританiя, -, North Colonnade 30
Діятельність Рейтингове агенство - присвоєння i пiдтримка кредитних рейтингiв
Ліцензія
Рейтингова угода
Дiяльнiсть не лiцензується, компанiя має статус офiцiйної статичтичної рейтингової органiзацiї (статутс NRSRO) в рамках нормативної Комiсiї по цiнним паперам С
Контакти +44 20 3530 1000, +44 20 3530 1500
Примітки Fitch Ratings - мiжнародке рейтингове агенство (у Лондонi), нацiлене на надання незалежних i орiєнтованих на перспективу рейтингiв, оцiнок кредитоздатностi, аналiтичних дослiджень
Назва УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП"
ЄДРПОУ 24175269
Адреса 04050, Україна, -, вул. Глибочицька, буд. 44
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
АД 039977
08.11.2012
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi фiнансових послуг
Контакти (044) 207-72-72, (044) 207-72-72
Примітки Данi не надано
Назва Публiчне акцiонерне товариство «Страхова компанiя "Українська страхова група"»
ЄДРПОУ 30859524
Адреса 03038, Україна , -, вул. I.Федорова, буд. 32-а
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ 500315-медстрахув
13.01.2010
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Контакти (044) 206 65 45, (044) 206 65 57
Примітки Данi не надано
Назва Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «УНIКА»»
ЄДРПОУ 20033533
Адреса 01032, Україна, -, вул. Саксаганського, буд. 70-А
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
АЕ № 293975
07.08.2014
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Контакти (044) 225 60 00, (044) 225 60 02
Примітки Також ПрАТ «Страхова компанiя «УНIКА» має наступнi лiцензiї: АЕ № 293995, АЕ № 293994, АЕ № 293992.
Назва Приватне акцiонерне товариство «Страхова Компанiя «Провiдна»»
ЄДРПОУ 23510137
Адреса 03049, Україна, -, просп.Повiтрофлотський, буд. 25
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
АВ № 520904
16.02.2010
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Контакти (044) 492-18-18, (044) 492-18-18
Примітки Данi не надано
Назва Приватне акцiонерне товариство «Європейський страховий альянс»
ЄДРПОУ 19411125
Адреса 04050, Україна, -, вул. Глибочицька, буд 33-37
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
АВ 584812, АВ 584334
10.05.2011
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Контакти (044) 254-63-00 , (044) 254-63-50
Примітки Данi не надано

Власники акцій

Назва IНТЕЗА САНПАОЛО С.П.А
ЄДРПОУ 0079996015
Адреас Iталiя, Турiн, Пьяцца Сан-Карло, 156
Частка акцій 100%

Власники великих пакетів акцій

Назва IНТЕЗА САНПАОЛО С.п.А.
ЄДРПОУ 0079996015
Адреса Iталiя , Турiн , Пьяцца Сан-Карло, 156
Кількість акцій 1 669 604 417 шт.
Частка акцій 100%