Закупівлі Увійти Про систему
Публічне Акціонерне Товариство "Акцент-Банк"
#14360080
АТ "А-БАНК"
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Індустріальний р-н, вул. Батумська, буд. 11
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Основна інформація

Назва Публічне Акціонерне Товариство "Акцент-Банк"
ЄДРПОУ 14360080
Адреса Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Індустріальний р-н, вул. Батумська, буд. 11
Номер свідоцтва про реєстрацію А00 № 055448
Дата державної реєстрації 30.10.1992
Середня кількість працівників 0
Орган управління - Загальнi збори акцiонерiв товарiства; - Наглядова рада Товариства; - Правлiння Товариства Загальнi збори акцiонерiв Товариства є вищим органом Товариства. Наглядова рада є органом Товариства . що здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу, захист прав вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв (учасникiв) Банку. Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює поточне управлiння, до компетенцiї якого належать усi питання дiяльностi Банку, крiм тих, що згiдно з чинним законодавством України, цим Статутом або рiшенням Зборiв вiднесенi виключно до компетенцiї iншого органу Банку та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи, згiдно з принципами та порядком, встановленими цим Статутом, Положенням "Про Правлiння Банку", рiшеннями Зборiв та Наглядової Ради.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті в Операцiйному управлiннi НБУ, м. Київ
МФО: 300001
Номер рахунку: 32004105101026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АБ "УКРГАЗБАНК"
МФО: 320478
Номер рахунку: 15004018022003

Посадові особи

ПІБ РОМАЗАНОВ ЮРІЙ МАГОМЕДОВИЧ
Посада Член Наглядової ради - представник акцiонера
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2018 - о наступних рiчних Зборiв
Паспортні дані
Рік народження 1956 (64 роки)
Освіта Вища, Київський державний унiверситет iм. Шевченка, спецiальнiсть — Мiжнародне право , 1980 р.
Стаж роботи 43 роки
Попередне місце роботи Генеральний директор ТОВ з iноземними iнвестiциями «Мiжнародна адвокатська компанiя «Бi.Ай.еМ.»
Примітки До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками) позачергових Зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Зборах, обрання Головуючого на Зборах повiдомлення про проведення Зборiв вiдповiдно до законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами (учасниками) права вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених законодавством України;
8) визначення кiлькiсного складу Правлiння Банку, призначення та звiльнення (обрання та припинення повноважень) Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 Статуту Банку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 Статуту Банку та мають право на участь у Зборах вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту Банку;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб, затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Банку додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься iз депозитарною установою та встановлення розмiру оплати її послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка стала власником (прямо або опосередковано) контрольного пакету акцiй вiдповiдно до п. 10.2 Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення контроль за виконанням рiшень Зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi "25" цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
28) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
29) подання пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Збори;
30) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
31) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
32) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
33) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
34) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх Статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до пiдпункту "25" цього пункту;
35) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
36) вирiшення питань про участь Банку у групах;.
37) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Зборами;
38) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
39) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
40) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю банку та контролю за її ефективнiстю;
41) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
42) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
43) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
44) визначення кредитної полiтики Банку;
45) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
46) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
47) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
48) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
49) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
50) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
51) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами;
52) обрання Корпоративного секретаря Банку, затвердження Положення "Про корпоративного секретаря Банку" та затвердження умов контракту, який укладатиметься з ним;
53) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, у випадках передбачених законодавством.
Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв. В звiтний период винагорода ємiтентом не виплачувалася.
Члени Наглядової Ради Банку обираються загальними зборами. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2017 року (Протокол № 1/2017 22.04.2017) 14.1. Обрати членами Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".
2.Ромазанов Юрiй Магомедович- представник акцiонера Суркiса Г. М.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - Генеральний директор ТОВ з iноземними iнвестiциями «Мiжнародна адвокатська компанiя «Бi.Ай.еМ.» . Загальний стаж роботи — 43 рокi. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Генеральний директор ТОВ з iноземними iнвестiциями «Мiжнародна адвокатська компанiя «Бi.Ай.еМ.» , член Спостережной ради ТОВ «КУА «МТIР Ессент Менеджмент».
ПІБ КУЛІНСЬКИЙ ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Посада Член Наглядової ради - незалежний директор
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2018 - о наступних рiчних Зборiв
Паспортні дані
Рік народження 1949 (71 рік)
Освіта Вища, Київський iнститут народного господарства iм. Д.С.Коротченка, спецiальнiсть — органiзацiя механiзованої обробки економiчної iнформацiї, 1972 р.
Стаж роботи 45 років
Попередне місце роботи ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ВIНАНСОВИЙ КОНЦЕРН «СЛАВУТИЧ», Головний бухгалтер.
Примітки До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Зборах, обрання Головуючого на Зборах повiдомлення про проведення Зборiв вiдповiдно до законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв;
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна та затвердження цiни викупу акцiй;
8) визначення кiлькiсного складу Правлiння Банку, призначення та звiльнення Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб, затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, затвердження умов договору та встановлення розмiру оплати її послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою яка стала власником контрольного пакету акцiй;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення контроль за виконанням рiшень Зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi "25" цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
28) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
29) подання пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Збори;
30) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
31) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
32) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
33) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
34) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх Статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму;
35) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
36) вирiшення питань про участь Банку у групах;.
37) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Зборами;
38) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
39) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
40) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю банку та контролю за її ефективнiстю;
41) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
42) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
43) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
44) визначення кредитної полiтики Банку;
45) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
46) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
47) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
48) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
49) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
50) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
51) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами;
52) обрання Корпоративного секретаря Банку, затвердження Положення "Про корпоративного секретаря Банку" та затвердження умов контракту, який укладатиметься з ним;
53) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, у випадках передбачених законодавством.
Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв. В звiтний период винагорода ємiтентом не виплачувалася
Члени Наглядової Ради Банку обираються загальними зборами. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2017 року (Протокол № 1/2017 22.04.2017) 14.1. Обрати членами Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".
3.Кулiнський Григорiй Миколайович -представник акцiонера Суркiс М. I.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв — Головний бухгалтер . Загальний стаж роботи — 45 рокi. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ВIНАНСОВИЙ КОНЦЕРН «СЛАВУТИЧ», Головний бухгалтер.
ПІБ КАНДАУРОВ ЮРІЙ ВАСІЛЬОВИЧ
Посада Голова Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 03.09.2015 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані
Рік народження 1963 (57 років)
Освіта Вища, Днiпропетровський гiрничий iнститут, спецiальнiсть - гiрничий iнженер, 1989 р. Нацiональна гiрнича академiя, спецiальнiсть - фiнанси та кредит, 1998 р.
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи ПРИВАТБАНК, Заступник Голови Правлiння Банку .
Примітки Голова Правлiння керує всiєю поточною дiяльнiстю Правлiння на пiдставi Статуту Рiшенням Голови Правлiння члени Правлiння можуть бути закрiпленi за рiзними напрямами дiяльностi .
Повноваження Голови Правлiння:
- дiє без довiреностi вiд iменi Банку, представляє його iнтереси в усiх установах, органiзацiях i пiдприємствах;
- здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Правлiння Банку;
- затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи Банку, якi стосуються оперативно-господарської дiяльностi Банку, розробляються згiдно вимог дiючого законодавства України та затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї Зборiв, Наглядової Ради та Правлiння, затверджує внутрiшнi нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Банку та порядок здiйснення банкiвських операцiй, видає накази, обов’язковi для виконання працiвниками Банку, затверджує тарифи на послуги Банку;
- вирiшує питання пiдбору, пiдготовки i використання кадрiв, приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Банку, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, визначає порядок оплати та заохочення працiвникiв, приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки;
- визначає наказом по Банку головного бухгалтера Банку, який заступає на посаду пiсля надання письмової згоди на це Нацiональним банком України;
- вчиняє вiд iменi Банку будь-якi правочини, з урахуванням обмежень, встановлених дiючим законодавством та Статутом;
- видає довiреностi на вчинення дiй вiд iменi Банку;
- здiйснює iншi дiї правового та органiзацiйного характеру, пов’язанi з дiяльнiстю Банку;
- приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та, при цьому, не перевищує граничну суму, встановлену для Голови Правлiння вiдповiдно до пiдпункту «25» пункту 9.3.3 Статуту.
- Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
Протягом звiтного перiоду змiни у складi посадових осiб не вiдбувалося.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Керiвник iндивiдуального бiзнесу, Керiвник бiзнесу "Обслуговування iндивiдуальних клiєнтiв". Зальний стаж роботи - 36 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
ПІБ МАРОЧКІНА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Посада член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2016 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані
Рік народження 1977 (43 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер напрямку "Облiк на пiдприємствi" ЧП "Бухгалтер Сервiс Плюс" / Головний бухгалтер ТОВ "ТАЙЛОН"
Примітки Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх нормативних актiв.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, який подається Правлiнням, а також каси та майна;
розглядати кошториси витрат та плани Банку;
здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв,
давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких Збори не вправi затверджувати звiт та баланс,
вимагати позачергового скликання Зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
повiдомляти Збори, а в перiод мiж ними — Наглядову Раду Банку про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї несуть персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть вiдомостей, якi мiстяться у висновках та рiшеннях комiсiї, а також в iнших документах, що пiдготовленi нею.
Член Ревiзiйної комiсiї у разi порушення, невиконання, або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України i положень внутрiшнiх нормативних актiв Банку.
В звiтний период винагорода ємiтентом не виплачувалася.
Протягом звiтного перiоду змiн посадової особи не було.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
ПІБ БАКАНОВА ВІКТОРІЯ ГЕНРІХОВНА
Посада Заступник голови правлiння
Дата вступу на посаду і термін 27.07.2015 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані
Рік народження 1968 (52 роки)
Освіта
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи керiвник напрямку обслуговування клiєнтiв банку ПАТ "А-Банк"
Примітки Заступник Голови Правлiння дiє на пiдставi довiреностi виданої Головою Правлiння.
Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства. Статуту Банку,Положення про Правлiння, рiшень Зборiв та Наглядової Ради Банку, а також їх посадових iнструкцiй. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Зборiв, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Банку, несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку порушенням покладених на них обов'язкiв. Члени Правлiння у разi невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.
Правлiння виконує функцiї:
а) органiзує та здiйснює керiвництво оперативною дiяльнiстю Банку, забезпечує виконання рiшень Зборiв i Наглядової Ради Банку;
б) розглядає i вирiшує iншi питання дiяльностi Банку згiдно з Положенням "Про Правлiння Банку", яке затверджується Зборами, приймає рiшення з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Банку;
в) реалiзує стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку, затверджує стратегiчнi бiзнес-плани та бюджети пiдроздiлiв Банку та звiти про їх виконання;
г) приймає рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
д ) приймає рiшення по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку в межах граничної суми, встановленої вiдповiдно до пiдпункту 25) п. 9.3.3 Статуту Банку;
е) затверджує поточнi плани дiяльностi Банку та заходи, необхiднi для вирiшення його завдань;
є) затверджує щорiчний кошторис, штатний розклад та посадовi оклади спiвробiтникiв Банку (крiм членiв Правлiння), встановлює показники, розмiри та строки їх премiювання;
ж) надає на затвердження Зборам рiчний звiт та баланс Банку;
з) приймає рiшення про отримання i надання довгострокових кредитiв, з урахуванням обмежень, передбачених законодавством України та Статутом Банку;
и) здiйснює формування фондiв, необхiдних для дiяльностi Банку;
i) утворює пiдроздiли, необхiднi для виконання цiлей та завдань Банку;
ї) надає вiдповiднi доручення керiвникам вiдокремлених пiдроздiлiв;
й) органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Банку;
к) приймає рiшення з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Банку, несе вiдповiдальнiсть щодо виконання всiх зобов'язань, що випливають з умов випуску акцiй та iнших цiнних паперiв;
л) приймає рiшення про вступ (вихiд) до/зi складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх Статутних капiталах, якщо сума складає менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або не перевищує граничну суму, встановлену для Правлiння вiдповiдно до пiдпункту "25" пункту 9.3.3 Статуту Банку;
м) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв Банку, затверджує економiчнi нормативи з працi i розмiри видаткiв на утримання i розвиток Банку;
н) формує визначену Наглядовою Радою Банку органiзацiйну структуру Банку та визначає чисельнiсть працiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв Банку.
о) визначення форми та встановлення порядку монiторингу дiяльностi Банку;
п) реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, затвердженої Наглядовою Радою Банку, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв;
р) розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть структурних i вiдокремлених пiдроздiлiв Банку згiдно iз стратегiєю розвитку Банку;
с) забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що застосовуються для зберiгання активiв клiєнтiв;
т) iнформування Наглядової Ради Банку про показники дiяльностi банку, виявленi порушення законодавства, внутрiшнiх положень Банку та про будь-яке погiршення фiнансового стану Банку або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що виникають у ходi дiяльностi Банку;
у) вирiшення iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Банку, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Зборiв та Наглядової Ради Банку.
Правлiння Банку здiйснює розподiл обов'язкiв, який має забезпечувати уникнення:
-конфлiкту iнтересiв i умов його виникнення;
-дiй в будь-яких iнших сферах, в яких можливе виникнення конфлiкту iнтересiв.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудовим договором та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо винагороди(заробiтну плату )(в тому числi в натуральнiй), яку отримав протягом звiтного перiоду.
Протягом звiтного перiоду змiни у складi посадових осiб не вiдбувалося.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Перелiк попереднiх посад що обiймала посадова особа -керiвник напрямку обслуговування клiєнтiв банку ПАТ "А-Банк". .
3агальний стаж роботи 32 рокiв . Вiдомостi про iншi посади, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
ПІБ МАРКОВА ІРИНА ФЕДОРІВНА
Посада Головний бухгалтер
Дата вступу на посаду і термін 18.03.2009 - не обмежений
Паспортні дані
Рік народження 1961 (59 років)
Освіта Вища, Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут, спецiальнiсть - iнженер хiмiко-технолог, 1986 р. Нацiональна гiрнича академiя, спецiальнiсть - фiнанси, 2000 р.
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи заступник головного бухгалтера ПАТ "А-БАНК"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у трудовому договорi. Забезпечує дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, вiдповiдно до нормативних вимог Нацiонального банку України, складання i надання у встановленi строки фiнансової, податкової та статистичної звiтностi, збереження бухгалтерської документацiї та її архiвування. Органiзовує контроль за вiдображенням в облiку всiх операцiй, якi здiйснюються Банком, та перевiрку стану бухгалтерського облiку у пiдроздiлах Банку. Бере участь у формуваннi служби бухгалтерського облiку. Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудовим договором та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ.Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо винагороди(заробiтну плату )(в тому числi в натуральнiй), яку отримав пр
отягом звiтного перiоду.
Протягом звiтного перiоду змiни у складi посадових осiб не вiдбувалося.
Перелiк попереднiх посад що обiймала посадова особа - бухгалтер-програмист, економiст, начальник сектора бухгалтерiї, гл. бухг., заст. начальника департаменту касових операцiй, заст. керiвника БПОИК, заст. начальника департаменту бухгалтерського облiку., заступник головного бухгалтеру, головний бухгалтер.
3агальний стаж роботи 37 рокiв . Вiдомостi про iншi посади, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
ПІБ САМАРСЬКА ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Посада Член Наглядової ради - незалежний директор
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2018 - о наступних рiчних Зборiв
Паспортні дані
Рік народження 1975 (45 років)
Освіта Вища,Державний iнститут пiдготовки та перепiдготовки кадрiв промисловостi , спецiальнiсть - Економiка пiдприємства , 2008 рдприємства
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ТОВ "БI ТI СОЛЮШИНС", Україна,Начальник Департаменту бюджетування авiапiдприємств.
Примітки До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Зборах, обрання Головуючого на Зборах повiдомлення про проведення Зборiв вiдповiдно до законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв;
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна та затвердження цiни викупу акцiй;
8) визначення кiлькiсного складу Правлiння Банку, призначення та звiльнення Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб, затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, затвердження умов договору та встановлення розмiру оплати її послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою яка стала власником контрольного пакету акцiй;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення контроль за виконанням рiшень Зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi "25" цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
28) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
29) подання пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Збори;
30) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
31) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
32) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
33) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
34) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх Статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму;
35) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
36) вирiшення питань про участь Банку у групах;.
37) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Зборами;
38) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
39) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
40) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю банку та контролю за її ефективнiстю;
41) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
42) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
43) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
44) визначення кредитної полiтики Банку;
45) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
46) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
47) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
48) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
49) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
50) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
51) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами;
52) обрання Корпоративного секретаря Банку, затвердження Положення "Про корпоративного секретаря Банку" та затвердження умов контракту, який укладатиметься з ним;
53) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, у випадках передбачених законодавством.
Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв. В звiтний период винагорода ємiтентом не виплачувалася
Члени Наглядової Ради Банку обираються загальними зборами. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2017 року (Протокол № 1/2017 22.04.2017) 14.1. Обрати членами Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".
6. Самарська Оксана Олександрiвна -незалежний директор
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв -Начальник департаименту ,заступнник начальник департаменту . Загальний стаж роботи — 20 рокiв. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: ТОВ "БI ТI СОЛЮШИНС", Україна, Начальник Департаменту бюджетування авiапiдприємств
ПІБ ДРОНОВА ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА
Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2016 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані
Рік народження 1959 (61 рік)
Освіта вища
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи ЧП "Бухгалтер Сервiс Плюс",бухгалтер
Примітки Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх нормативних актiв.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, який подається Правлiнням, а також каси та майна;
розглядати кошториси витрат та плани Банку;
здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв,
давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких Збори не вправi затверджувати звiт та баланс,вимагати позачергового скликання Зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
повiдомляти Збори, а в перiод мiж ними — Наглядову Раду Банку про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї несуть персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть вiдомостей, якi мiстяться у висновках та рiшеннях комiсiї, а також в iнших документах, що пiдготовленi нею.
Член Ревiзiйної комiсiї у разi порушення, невиконання, або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України i положень внутрiшнiх нормативних актiв Банку.
В звiтний период винагорода ємiтентом не виплачувалася.
Протягом звiтного перiоду змiн посадової особи не було.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
ПІБ БИЧКОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА
Посада член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2016 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані
Рік народження 1966 (54 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Головний бухгалтер напрямку "Туристичний бiзнес" ЧП "Бухгалтер Сервiс Плюс"
Примітки Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх нормативних актiв.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, який подається Правлiнням, а також каси та майна;
розглядати кошториси витрат та плани Банку;
здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв,
давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких Збори не вправi затверджувати звiт та баланс,
вимагати позачергового скликання Зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
повiдомляти Збори, а в перiод мiж ними — Наглядову Раду Банку про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї несуть персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть вiдомостей, якi мiстяться у висновках та рiшеннях комiсiї, а також в iнших документах, що пiдготовленi нею.
Член Ревiзiйної комiсiї у разi порушення, невиконання, або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України i положень внутрiшнiх нормативних актiв Банку.
В звiтний период винагорода ємiтентом не виплачувалася.
Протягом звiтного перiоду змiн посадової особи не було.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
ПІБ КРАШЕНІННІКОВА НАТАЛЯ АЛЬБЕРТІВНА
Посада Перший Заступник Голови Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 03.09.2015 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані
Рік народження 1969 (51 рік)
Освіта вища,Днiпроперовський Нацiональний унiверситет,фiнанси, квалiфiкацiя - єкономiст
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Голова Правлiння ПАТ "А-БАНК"
Примітки Перший Заступник Голови Правлiння дiє на пiдставi довiреностi виданої Головою Правлiння.
Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства. Статуту Банку,Положення про Правлiння, рiшень Зборiв та Наглядової Ради Банку, а також їх посадових iнструкцiй. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Зборiв, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Банку, несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку порушенням покладених на них обов'язкiв. Члени Правлiння у разi невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.
Правлiння виконує функцiї:
а) органiзує та здiйснює керiвництво оперативною дiяльнiстю Банку, забезпечує виконання рiшень Зборiв i Наглядової Ради Банку;
б) розглядає i вирiшує iншi питання дiяльностi Банку згiдно з Положенням "Про Правлiння Банку", яке затверджується Зборами, приймає рiшення з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Банку;
в) реалiзує стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку, затверджує стратегiчнi бiзнес-плани та бюджети пiдроздiлiв Банку та звiти про їх виконання;
г) приймає рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
д ) приймає рiшення по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку в межах граничної суми, встановленої вiдповiдно до пiдпункту 25) п. 9.3.3 Статуту Банку;
е) затверджує поточнi плани дiяльностi Банку та заходи, необхiднi для вирiшення його завдань;
є) затверджує щорiчний кошторис, штатний розклад та посадовi оклади спiвробiтникiв Банку (крiм членiв Правлiння), встановлює показники, розмiри та строки їх премiювання;
ж) надає на затвердження Зборам рiчний звiт та баланс Банку;
з) приймає рiшення про отримання i надання довгострокових кредитiв, з урахуванням обмежень, передбачених законодавством України та Статутом Банку;
и) здiйснює формування фондiв, необхiдних для дiяльностi Банку;
i) утворює пiдроздiли, необхiднi для виконання цiлей та завдань Банку;
ї) надає вiдповiднi доручення керiвникам вiдокремлених пiдроздiлiв;
й) органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Банку;
к) приймає рiшення з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Банку, несе вiдповiдальнiсть щодо виконання всiх зобов'язань, що випливають з умов випуску акцiй та iнших цiнних паперiв;
л) приймає рiшення про вступ (вихiд) до/зi складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх Статутних капiталах, якщо сума складає менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або не перевищує граничну суму, встановлену для Правлiння вiдповiдно до пiдпункту "25" пункту 9.3.3 Статуту Банку;
м) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв Банку, затверджує економiчнi нормативи з працi i розмiри видаткiв на утримання i розвиток Банку;
н) формує визначену Наглядовою Радою Банку органiзацiйну структуру Банку та визначає чисельнiсть працiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв Банку.
о) визначення форми та встановлення порядку монiторингу дiяльностi Банку;
п) реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, затвердженої Наглядовою Радою Банку, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв;
р) розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть структурних i вiдокремлених пiдроздiлiв Банку згiдно iз стратегiєю розвитку Банку;
с) забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що застосовуються для зберiгання активiв клiєнтiв;
т) iнформування Наглядової Ради Банку про показники дiяльностi банку, виявленi порушення законодавства, внутрiшнiх положень Банку та про будь-яке погiршення фiнансового стану Банку або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що виникають у ходi дiяльностi Банку;
у) вирiшення iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Банку, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Зборiв та Наглядової Ради Банку.
Правлiння Банку здiйснює розподiл обов'язкiв, який має забезпечувати уникнення:
-конфлiкту iнтересiв i умов його виникнення;
-дiй в будь-яких iнших сферах, в яких можливе виникнення конфлiкту iнтересiв.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудовим договором та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо винагороди(заробiтну плату )(в тому числi в натуральнiй), яку отримав протягом звiтного перiоду.
Протягом звiтного перiоду змiни у складi посадових осiб не вiдбувалося.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Загальний стаж роботи 29 рокiв. Попередня посада Голова Правлiння ПАТ «А-БАНК» . Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
ПІБ КУДІН ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
Посада Член Наглядової ради - представник акцiонера
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2018 - о наступних рiчних Зборiв
Паспортні дані
Рік народження 1976 (44 роки)
Освіта Вища, Нацiональна академiя внутрiшнiх справ України , спецiальнiсть — Правознавство, 2001 р.
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи ТОВ «СТОК-БИЗНЕС» , директор. ДП «ГРАНТАВТО» , директор, ТОВ з iноземними iнвестiциями «Мiжнародна адвокатська компанiя «Бi.Ай.еМ.» , юрист.
Примітки До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Зборах, обрання Головуючого на Зборах повiдомлення про проведення Зборiв вiдповiдно до законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв;
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна та затвердження цiни викупу акцiй;
8) визначення кiлькiсного складу Правлiння Банку, призначення та звiльнення Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб, затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, затвердження умов договору та встановлення розмiру оплати її послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою яка стала власником контрольного пакету акцiй;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення контроль за виконанням рiшень Зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi "25" цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
28) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
29) подання пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Збори;
30) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
31) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
32) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
33) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
34) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх Статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму;
35) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
36) вирiшення питань про участь Банку у групах;.
37) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Зборами;
38) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
39) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
40) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю банку та контролю за її ефективнiстю;
41) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
42) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
43) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
44) визначення кредитної полiтики Банку;
45) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
46) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
47) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
48) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
49) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
50) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
51) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами;
52) обрання Корпоративного секретаря Банку, затвердження Положення "Про корпоративного секретаря Банку" та затвердження умов контракту, який укладатиметься з ним;
53) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, у випадках передбачених законодавством.
Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв. В звiтний период винагорода ємiтентом не виплачувалася
Члени Наглядової Ради Банку обираються загальними зборами. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2017 року (Протокол № 1/2017 22.04.2017) 14.1. Обрати членами Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".
4. Кудiн Олександр Вiкторович -представник акцiонера Суркiс С. Г.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв — юрисконсульт, юрист Загальний стаж роботи- 22 рiк. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: ТОВ «СТОК-БИЗНЕС» , директор. ДП «ГРАНТАВТО» , директор, ТОВ з iноземними iнвестiциями «Мiжнародна адвокатська компанiя «Бi.Ай.еМ.» , юрист.
ПІБ СІКУН ЛАРИСА ВАСИЛІВНА
Посада Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2018 - о наступних рiчних Зборiв
Паспортні дані
Рік народження 1970 (50 років)
Освіта Вища, Днiпропетровський державний унiверситет , спецiальнiсть - хiмiя, 1992 р. Нацiональна гiрнича академiя, спецiальнiсть - фiнанси та кредит, 1998 р.
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи заступник генерального директора , ПрАТ «Телесистемi України»
Примітки Голова Наглядової Ради органiзовує роботу Наглядової Ради та головує на них, керує роботою Наглядової Ради, скликає засiдання Наглядової Ради, головує на засiданнях Наглядової Ради, - здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової Ради в межах її повноважень.
До компетенцiї Наглядової Ради належить
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками) позачергових Зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Зборах, обрання Головуючого на Зборах повiдомлення про проведення Зборiв вiдповiдно до законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами (учасниками) права вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених законодавством України;
8) визначення кiлькiсного складу Правлiння Банку, призначення та звiльнення (обрання та припинення повноважень) Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 Статуту Банку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 Статуту Банку та мають право на участь у Зборах вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту Банку;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб, затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Банку додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься iз депозитарною установою та встановлення розмiру оплати її послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка стала власником (прямо або опосередковано) контрольного пакету акцiй вiдповiдно до п. 10.2 Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення контроль за виконанням рiшень Зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi "25" цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
28) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
29) подання пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Збори;
30) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
31) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
32) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
33) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
34) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх Статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до пiдпункту "25" цього пункту;
35) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
36) вирiшення питань про участь Банку у групах;.
37) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Зборами;
38) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
39) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
40) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю банку та контролю за її ефективнiстю;
41) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
42) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
43) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
44) визначення кредитної полiтики Банку;
45) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
46) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
47) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
48) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
49) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
50) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
51) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами;
52) обрання Корпоративного секретаря Банку, затвердження Положення "Про корпоративного секретаря Банку" та затвердження умов контракту, який укладатиметься з ним;
53) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, у випадках передбачених законодавством.
Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв. В звiтний период винагорода ємiтентом не виплачувалася.
лася.
Члени Наглядової Ради Банку обираються загальними зборами. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2017 року (Протокол № 1/2017 22.04.2017) 14.1. Обрати членами Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".
1.Сiкун Лариса Василiвна - представник акцiонера Суркiса I. Р.
Голова Наглядової Ради Банку обирається загальними зборами з числа членiв Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв .Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2017 року (Протокол № 1/2017 22.04.2017) 16.1. З числа обраних рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2017 року та членiв Наглядової ради ПАТ "А-БАНК", на посаду Голови Наглядової ради обрати панi Сiкун Ларису Василiвну.
16.2.Повноваження панi Сiкун Лариси Василiвни на посадi Голови Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" вважати дiйсними з моменту обрання загальними зборами акцiонерiв Товариства 26.04.2017 р..
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - заступник генерального директора , ПрАТ «Телесистемi України» . Загальний стаж роботи — 28 рокiв. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: заступник генерального директора , ПрАТ «Телесистемi України».
ПІБ ЖУРАВЛЬОВ СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ
Посада Член Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 23.12.2017 - три роки згiдно Статуту
Паспортні дані
Рік народження 1983 (37 років)
Освіта Приватний вищий навчальний заклад “Бердянський iнститут пiдприємництва”, Менеджмент органiзацiй,Магiстр,2006
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи ПАТ "А-Банк", Головний фахiвць з контролю AML ризикiв i процедур вивчення клiєнтiв
Примітки Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства. Статуту Банку,Положення про Правлiння, рiшень Зборiв та Наглядової Ради Банку, а також їх посадових iнструкцiй. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Зборiв, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Банку, несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку порушенням покладених на них обов'язкiв. Члени Правлiння у разi невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.
На вiдповiдального працiвника Банку за проведення фiнансового монiторингу покладаються обов’язки:
- забезпечення повiдомлення спецiально уповноваженого органу про фiнансовi операцiї, що пiдлягають обов’язковому та/або внутрiшньому фiнансовому монiторингу, про фiнансовi операцiї осiб, якщо є достатнi пiдстави вважати, що їх дiяльнiсть або активи пов’язанi iз вчиненням злочину, визначеного Кримiнальним кодексом України;
- забезпечення повiдомлення спецiально уповноваженого органу та визначених законодавством правоохоронних органiв, про фiнансовi операцiї (їх учасникiв), стосовно яких є пiдстави пiдозрювати, що вони пов’язанi, стосуються або призначенi для фiнансування тероризму чи фiнансування розповсюдження зброї масового знищення;
- органiзацiї розроблення, подання для затвердження, забезпечення постiйного оновлення з урахуванням вимог законодавства, а також контроль за виконанням внутрiшнiх документiв з питань фiнансового монiторингу;
- забезпечення управлiння ризиками легалiзацiї кримiнальних доходiв/фiнансування тероризму;
- не рiдше одного разу на мiсяць, але не пiзнiше останнього робочого дня звiтного мiсяця iнформувати у письмовiй формi Голову Правлiння банку про виявленi фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, та заходи, вжитi зокрема для:
забезпечення здiйснення заходiв фiнансового монiторингу;
розроблення та постiйного оновлення внутрiшнiх документiв з питань фiнансового монiторингу з урахуванням вимог законодавства;
пiдготовки персоналу щодо виконання вимог Закону шляхом проведення освiтньої та практичної роботи.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
Засiданням Наглядової Ради Банку прийнято рiшення вважати повноваження Журавльова Сергiя Федоровича-Головного фахiвця з контролю AML-ризiкiв i процедур вивчення клiєнтiв. в якостi члена Правлiння, що набули чинностi з 14.12.2017 року.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Перелiк попереднiх посад що обiймав Заступник керiвника напрямку Департаменту фiнансового монiторингу головного офiсу ПАТКБ "ПриватБанк" . Загальний стаж роботи - 11 рокiв. Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.

Ліцензии

Вид діяльності Банкiвська дiяльнiсть, валютнi операцiї
Серія і номер 16
Видана Нацiональний банк України
Дата видачі 26.10.2011
Опис 26 жовтня 2011 р. Банк отмирав Генеральну лiцензiю № 16 на право здiйснення валютних операцiй :
неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
- операцiї з готiвкою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з юридичними особами - резидентами;
- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; " ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; " вiдкриття кореспондентських рахункiв в банках (нерезидентiв) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках;
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмiнних операцiй);
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
- валютни операцiй на валютному ринку України, яки належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону України « Про фiнансвовi полуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг» та не зазначенi в абзацах другому-сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй , затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 № 281

Осіби, послугами яких користується емітент

Назва ПАТ «Страхова компанiя «Кремiнь»
ЄДРПОУ 24559002
Адреса 49000, Україна, Днiпро,, вул. Симферопольская, 17, оф. 719
Діятельність Страхування кредитiв
Ліцензія
АБ № 360048
06.08.2013
Нацiональна комiсiя що здiйснюєє державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг України
Контакти (0562) 34-31-67, (0562) 34-31-67
Примітки ПАТ "А-БАНК" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв
Назва Приватне акцiонерне товариство “КПМГ Аудит”
ЄДРПОУ 31032100
Адреса 01010, Україна, ,, вул. Московська, 32/2, 17-й поверх
Діятельність аудиторська
Ліцензія
2397
26.01.2002
Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв
Контакти 0449505507, 0444905508
Примітки ПАТ "А-БАНК" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв
Назва «АУДИТ-СЕРВIС IНК»
ЄДРПОУ 13659226
Адреса 76018, Україна, Iвано-Франкiвськ, вул. Лепкого, будинок 34, офiс 1
Діятельність аудиторська
Ліцензія
0036
04.12.2015
Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв
Контакти +38(0342)75-05-01, 74-03-80
Примітки ПАТ "А-БАНК" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв
Назва ТОВ "Оцiночний стандарт"
ЄДРПОУ 35952305
Адреса 01015, Україна, ,, вул. Московська буд.43/11.
Діятельність Оценка майна
Ліцензія
№ 944/1
04.12.2015
Фонд держмайна України
Контакти (066) 916-91-35, (066) 916-91-35
Примітки ПАТ "А-БАНК" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв
Назва КОМПАНIЯ "ЦЕНТР IНВЕСТИЦIЙНОГО КОНСАЛТИНГУ"
ЄДРПОУ 35739406
Адреса 49050, Україна , Днiпро, пр. Гагарiна, буд. 137
Діятельність Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування
Ліцензія
-
-
Контакти (056) 716-34-36, (056) 716-34-36
Примітки ,
Назва "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я"
ЄДРПОУ 31037030
Адреса 49040, Україна , м.Днiпро, провулок Джинчарадзе, буд. 4
Діятельність депозитарна дiяльнiсть зберiгача
Ліцензія
АВ № 534310
26.07.2010
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти +38-056-765-72-96, +38-056-765-72-96
Примітки ПАТ "А-БАНК" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв
Назва "Нацiональний депозитарiй України"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 04071, Україна, ,, Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть. Кодифiкацiя цiнних паперiв. Акредитований центр сертифiкацiї ключiв
Ліцензія
АЕ 271447
09.03.2015
Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України
Контакти (044) 591-04-44, (044) 482-52-07
Примітки ПАТ "А-БАНК" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв
Назва ПАТ «Страхова компанiя «Кремiнь»
ЄДРПОУ 24559002
Адреса 49000, Україна, Днiпро,, вул. Симферопольская, 17, оф. 719
Діятельність Страхування кредитiв
Ліцензія
АБ № 360048
06.08.2013
Нацiональна комiсiя що здiйснюєє державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг України
Контакти (0562) 34-31-67, (0562) 34-31-67
Примітки ПАТ "А-БАНК" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв
Назва Приватне акцiонерне товариство “КПМГ Аудит”
ЄДРПОУ 31032100
Адреса 01010, Україна, ,, вул. Московська, 32/2, 17-й поверх
Діятельність аудиторська
Ліцензія
2397
26.01.2002
Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв
Контакти 0449505507, 0444905508
Примітки ПАТ "А-БАНК" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв
Назва «АУДИТ-СЕРВIС IНК»
ЄДРПОУ 13659226
Адреса 76018, Україна, Iвано-Франкiвськ, вул. Лепкого, будинок 34, офiс 1
Діятельність аудиторська
Ліцензія
0036
04.12.2015
Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв
Контакти +38(0342)75-05-01, 74-03-80
Примітки ПАТ "А-БАНК" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв
Назва ТОВ "Оцiночний стандарт"
ЄДРПОУ 35952305
Адреса 01015, Україна, ., вул. Московська буд.43/11.
Діятельність Оценка майна
Ліцензія
№ 944/1
04.12.2015
Фонд держмайна України
Контакти (066) 916-91-35, (066) 916-91-35
Примітки ПАТ "А-БАНК" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв
Назва КОМПАНIЯ "ЦЕНТР IНВЕСТИЦIЙНОГО КОНСАЛТИНГУ"
ЄДРПОУ 35739406
Адреса 49050, Україна , Днiпро, пр. Гагарiна, буд. 137
Діятельність Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування
Ліцензія
-
-
Контакти (056) 716-34-36, (056) 716-34-36
Примітки ПАТ "А-БАНК" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв
Назва "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я"
ЄДРПОУ 31037030
Адреса 49040, Україна , м.Днiпро, провулок Джинчарадзе, буд. 4
Діятельність депозитарна дiяльнiсть зберiгача
Ліцензія
АВ № 534310
26.07.2010
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти +38-056-765-72-96, +38-056-765-72-96
Примітки ПАТ "А-БАНК" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв
Назва "Нацiональний депозитарiй України"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 04071, Україна, ,, Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть. Кодифiкацiя цiнних паперiв. Акредитований центр сертифiкацiї ключiв
Ліцензія
АЕ 271447
09.03.2015
Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України
Контакти (044) 591-04-44, (044) 482-52-07
Примітки ПАТ "А-БАНК" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв
Назва ПАТ «Страхова компанiя «Кремiнь»
ЄДРПОУ 24559002
Адреса 49000, Україна, Днiпро,, вул. Симферопольская, 17, оф. 719
Діятельність Страхування кредитiв
Ліцензія
АБ № 360048
06.08.2013
Нацiональна комiсiя що здiйснюєє державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг України
Контакти (0562) 34-31-67, (0562) 34-31-67
Примітки ПАТ "А-БАНК" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв
Назва Приватне акцiонерне товариство “КПМГ Аудит”
ЄДРПОУ 31032100
Адреса 01010, Україна, ,, вул. Московська, 32/2, 17-й поверх
Діятельність аудиторська
Ліцензія
2397
26.01.2002
Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв
Контакти 0449505507, 0444905508
Примітки ПАТ "А-БАНК" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв
Назва «АУДИТ-СЕРВIС IНК»
ЄДРПОУ 13659226
Адреса 76018, Україна, Iвано-Франкiвськ, вул. Лепкого, будинок 34, офiс 1
Діятельність аудиторська
Ліцензія
0036
04.12.2015
Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв
Контакти +38(0342)75-05-01, 74-03-80
Примітки ПАТ "А-БАНК" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв
Назва ТОВ "Оцiночний стандарт"
ЄДРПОУ 35952305
Адреса 01015, Україна, ., вул. Московська буд.43/11.
Діятельність Оценка майна
Ліцензія
№ 944/1
04.12.2015
Фонд держмайна України
Контакти (066) 916-91-35, (066) 916-91-35
Примітки ПАТ "А-БАНК" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв
Назва КОМПАНIЯ "ЦЕНТР IНВЕСТИЦIЙНОГО КОНСАЛТИНГУ"
ЄДРПОУ 35739406
Адреса 49050, Україна , Днiпро, пр. Гагарiна, буд. 137
Діятельність Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування
Ліцензія
-
-
Контакти (056) 716-34-36, (056) 716-34-36
Примітки ПАТ "А-БАНК" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв
Назва "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я"
ЄДРПОУ 31037030
Адреса 49040, Україна , м.Днiпро, провулок Джинчарадзе, буд. 4
Діятельність депозитарна дiяльнiсть зберiгача
Ліцензія
АВ № 534310
26.07.2010
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти +38-056-765-72-96, +38-056-765-72-96
Примітки ПАТ "А-БАНК" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв
Назва "Нацiональний депозитарiй України"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 04071, Україна, ,, Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть. Кодифiкацiя цiнних паперiв. Акредитований центр сертифiкацiї ключiв
Ліцензія
АЕ 271447
09.03.2015
Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України
Контакти (044) 591-04-44, (044) 482-52-07
Примітки ПАТ "А-БАНК" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

Власники акцій

ПІБ СУРКІС ІГОР РАХМІЛЬОВИЧ
Частка акцій 32.44%
ПІБ СУРКІС ІГОР РАХМІЛЬОВИЧ
Частка акцій 32.44%
ПІБ СУРКІС ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Частка акцій 32.2%
ПІБ СУРКІС ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Частка акцій 32.2%
ПІБ СУРКІС ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Частка акцій 32.2%
ПІБ СУРКІС ІГОР РАХМІЛЬОВИЧ
Частка акцій 32.44%
Назва Фiрма OXFORD WORLDWIDE.LTD
ЄДРПОУ нерезидент
Адреас BRITISH VIRGIN ISLANDS , Zurich, Beethovenstrasse
Частка акцій 0%
Назва Фiрма UBAROS INVEST TRADE INC
ЄДРПОУ нерезидент
Адреас BRITISH VIRGIN ISLANDS , Zurich, P.O. BOX 590
Частка акцій 0%
Назва Фiрма OXFORD WORLDWIDE.LTD
ЄДРПОУ нерезидент
Адреас BRITISH VIRGIN ISLANDS , Zurich, Beethovenstrasse
Частка акцій 0%
Назва ТОВ "Комерцiйно-консультацiйний центр" СЛАВУТИЧ"
ЄДРПОУ н/д
Адреас Україна , -, вул.Артема,18
Частка акцій 0%
Назва Фiрма BERLEE MANAGEVENT CORP.BVI.
ЄДРПОУ нерезидент
Адреас BRITISH VIRGIN ISLANDS, Zurich, P.O. BOX 590
Частка акцій 0%
Назва Фiрма UBAROS INVEST TRADE INC
ЄДРПОУ нерезидент
Адреас BRITISH VIRGIN ISLANDS , Zurich, P.O. BOX 590
Частка акцій 0%
Назва Фiрма OXFORD WORLDWIDE.LTD
ЄДРПОУ нерезидент
Адреас BRITISH VIRGIN ISLANDS , Zurich, Beethovenstrasse
Частка акцій 0%
Назва ТОВ "Комерцiйно-консультацiйний центр" СЛАВУТИЧ"
ЄДРПОУ н/д
Адреас Україна , -, вул.Артема,18
Частка акцій 0%
Назва Фiрма BERLEE MANAGEVENT CORP.BVI.
ЄДРПОУ нерезидент
Адреас BRITISH VIRGIN ISLANDS, Zurich, P.O. BOX 590
Частка акцій 0%
Назва Фiрма UBAROS INVEST TRADE INC
ЄДРПОУ нерезидент
Адреас BRITISH VIRGIN ISLANDS , Zurich, P.O. BOX 590
Частка акцій 0%
Назва ТОВ "Комерцiйно-консультацiйний центр" СЛАВУТИЧ"
ЄДРПОУ н/д
Адреас Україна , -, вул.Артема,18
Частка акцій 0%
ПІБ 15 ФІЗИЧНИХ ОСІБ.
Частка акцій 0%
ПІБ 15 ФІЗИЧНИХ ОСІБ.
Частка акцій 0%
ПІБ 15 ФІЗИЧНИХ ОСІБ.
Частка акцій 0%
Назва Фiрма BERLEE MANAGEVENT CORP.BVI.
ЄДРПОУ нерезидент
Адреас BRITISH VIRGIN ISLANDS, Zurich, P.O. BOX 590
Частка акцій 0%

Власники великих пакетів акцій

ПІБ СУРКІС ІГОР РАХМІЛЬОВИЧ
Частка акцій 32.44%
ПІБ СУРКІС ІГОР РАХМІЛЬОВИЧ
Частка акцій 32.44%
ПІБ СУРКІС ІГОР РАХМІЛЬОВИЧ
Частка акцій 32.44%
ПІБ СУРКІС ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Частка акцій 32.2%
ПІБ СУРКІС ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Частка акцій 32.2%
ПІБ СУРКІС ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Частка акцій 32.2%
ПІБ СУРКІС МАРИНА ІГОРІВНА
Частка акцій 16.1%
ПІБ СУРКІС СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА
Частка акцій 16.1%
ПІБ СУРКІС МАРИНА ІГОРІВНА
Частка акцій 16.1%
ПІБ СУРКІС СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА
Частка акцій 16.1%
ПІБ СУРКІС МАРИНА ІГОРІВНА
Частка акцій 16.1%
ПІБ СУРКІС СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА
Частка акцій 16.1%