Закупівлі Увійти Про систему
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОДОВІД БАНК"
#14349442
АТ "РОДОВІД БАНК"
м. Київ, Подільський р-н, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОДОВІД БАНК"
ЄДРПОУ 14349442
Адреса м. Київ, Подільський р-н, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3
Номер свідоцтва про реєстрацію А01№ 219900
Дата державної реєстрації 07.10.1991
Середня кількість працівників 144
Орган управління Вiдповiдно до вимог статтi 46 Закону України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» з дня початку процедури лiквiдацiї банку припинено всi повноваження органiв управлiння банку та органiв контролю.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Нацiональний банк України
МФО: 300001
Номер рахунку: 32073114101026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Нацiональний банк України
МФО: 300001
Номер рахунку: 32074114103

Посадові особи

ПІБ ШЕВЧЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Посада Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на
лiквiдацiю АТ "РОДОВIД БАНК"
Дата вступу на посаду і термін 20.12.2017 - по 19.12.2019 включно
Паспортні дані -
Рік народження 1975 (45 років)
Освіта вища юридична
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи заступник директора департаменту врегулювання неплатоспроможних банкiв Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, директор департаменту врегулювання неплатоспроможних банкiв Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, директор департаменту запровадження планiв врегулювання та управлiння активами неплатоспроможних банкiв Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, начальник вiддiлу запровадження планiв врегулювання неплатоспроможностi банкiв департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб
Примітки Вiдповiдно до пункту 2 частини п’ятої статтi 12, частини першої статтi 35, частин четвертої та п’ятої статтi 44, статей 45, 47, 48 Закону України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» (далi – Закон), на пiдставi рiшення Правлiння Нацiонального банку України вiд 19.12.2017 № 811-рш "Про вiдкликання лiцензiї санацiйного банку та лiквiдацiю Публiчного акцiонерного товариства "РОДОВIД БАНК" виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi – Фонд) прийнято Рiшення вiд 20.12.2017 № 5455 «Про початок процедури лiквiдацiї АТ «РОДОВIД БАНК» та делегування повноважень лiквiдатора банку», згiдно якого вiдкликанi повноваження тимчасового адмiнiстратора АТ "РОДОВIД БАНК" та призначено уповноваженою особою Фонду та делеговано всi повноваження лiквiдатора АТ "РОДОВIД БАНК", ", визначенi Законом, зокрема статтями 37,38,47-52,52-1,53 Закону, в тому числi з пiдписання всiх договорiв, пов'язаних з реалiзацiєю активiв банку у порядку, визначеному Законом, окрiм повноважень в частинi органiзацiї реалiзацiї активiв банку, начальнику вiддiлу запровадження планiв врегулювання неплатоспроможностi банкiв Шевченку Андрiю Миколайовичу строком на два роки з 20.12.2017 по 19.12.2019 включно.
Вiдповiдно до вимог статтi 46 Закону з дня початку процедури лiквiдацiї банку припинено всi повноваження органiв управлiння банку та органiв контролю.
У колонцi "Стаж роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв загального стажу. Оплата працi уповноваженої особи Фонду здiйснюється Фондом у межах затвердженого штатного розпису.
Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
До призначення Шевченко Андрiй Миколайович протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: радник лiквiдатора ВАТ "Комерцiйний банк "Iпобанк", генеральний директор ТОВ "Кредит-Рейтинг", заступник директора департаменту врегулювання неплатоспроможних банкiв ФГВФО, директор департаменту врегулювання неплатоспроможних банкiв ФГВФО, директор департаменту запровадження планiв врегулювання та управлiння активами неплатоспроможних банкiв ФГВФО, начальник вiддiлу запровадження планiв врегулювання неплатоспроможностi банкiв ФГВФО.
ПІБ ФЕДОРЧЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА
Посада Головний бухгалтер
Дата вступу на посаду і термін 01.12.2015 - необмежений
Паспортні дані -
Рік народження 1969 (51 рік)
Освіта Вища економiчна
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи АТ "РОДОВIД БАНК": з 28.09.2015 -01.12.2015 – виконуючий обов’язки головного бухгалтера, за сумiщенням начальник вiддiлу внутрiшньобанкiвських операцiй
Примітки На пiдставi рiшення Комiтету Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем вiд 24 листопада 2015 № 537, вiдповiдно до наказу Голови Правлiння АТ «РОДОВIД БАНК» вiд 01.12.2015 №129-01-01 о/с Федорченко О.А. з 01.12.2015 вступила на посаду головного бухгалтера. Розмiр виплаченої винагороди: згiдно штатного розпису АТ "РОДОВIД БАНК". У колонцi "Стаж роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв роботи у банкiвськiй системi. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Федорченко О.А. протягом трудової дiяльностi обiймала наступнi посади (за останнi 5 рокiв):
з 26.04.2011 по теперiшнiй час працювала в АТ «РОДОВIД БАНК» на посадах: заступник начальника вiддiлу податкового облiку; заступник начальника вiддiлу внутрiшньобанкiвських операцiй; начальник вiддiлу внутрiшньобанкiвських операцiй;
виконуючий обов’язки головного бухгалтера, за сумiщенням начальник вiддiлу внутрiшньобанкiвських операцiй; головний бухгалтер.
Подiї, якi вiдбулись пiсля звiтної дати:
Iнформацiя про посадових осiб емiтента надана на звiтну дату, тобто станом на 01.01.2018 року. На дату оприлюднення звiтностi пройшли змiни в складi посадових осiб Банку, а саме, на пiдставi наказу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю АТ «РОДОВIД БАНК» вiд 30.03.2018 з 02.04.2018р. у зв’язку iз змiнами органiзацiйної структури на посаду головного бухгалтера (за сумiсництвом) вступила Домбровська Оксана Миколаївна на перiод лiквiдацiї. Дата оприлюднення Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю) у загальнодоступнiй базi даних Комiсiї 03.04.2018.
Домбровська Оксана Миколаївна (1966 р.н.) протягом трудової дiяльностi за останнi 5 рокiв обiймала керiвнi посади в ПАТ «Свед Банк», ПАТ «Банк Юнiсон», ПАТ КБ «Актив Банк» та АТ «РОДОВIД БАНК». Освiта: вища економiчна. Загальний стаж роботи: 33 роки.
Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi АТ «РОДОВIД БАНК» не володiє.

Осіби, послугами яких користується емітент

Назва Адвокатське об'єднання "СПЕНСЕР I КАУФМАНН"
ЄДРПОУ 38749815
Адреса 01021, Україна, м.Київ, Кловський узвiз,7А, оф.22
Діятельність Дiяльнiсть у сферi права
Ліцензія
д/в
д/в
Контакти (044) 288-83-83, (044) 351-21-55
Примітки Правова допомога
Назва Публiчне акцiонерне товариство Фондова Бiржа "ПФТС"
ЄДРПОУ 21672206
Адреса 01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
АД № 034421
11.06.2012
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044) 277-50-00, (044) 277-50-01
Примітки Проведення контролю за вiдповiднiiстю цiнних паперiв вимогам знаходження у бiржовому списку
Назва Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя
АСКО-ДОНБАС ПIВНIЧНИЙ" Київська фiлiя
ЄДРПОУ 38550256
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Хорива, 25/12, оф. 300-302
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
АВ № 594137
18.11.2011
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Контакти (044) 425-97-26, (044) 425-97-26
Примітки Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування
Назва Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Українська страхова група"
ЄДРПОУ 30859524
Адреса 03038, Україна,, м. Київ,, вул. Федорова Iвана, 32, лiт.А
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
АГ № 569295
21.01.2011
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Контакти (044) 237-02-55,237-02-78, (044) 237-02-56
Примітки Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв
Назва Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АХА Страхування"
ЄДРПОУ 20474912
Адреса 04070, Україна, м.Київ,, Iллiнська, 8
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
АГ № 569137
24.12.2010
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Контакти (044) 391-11-22, (044) 391-11-21
Примітки Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв
Назва Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк"
ЄДРПОУ 23697280
Адреса 03087, Україна,, м.Київ, вул. Єреванська, 1
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку —депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
АЕ № 263236
28.08.2013
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044) 594-11-62 , (044) 594-11-62
Примітки Депозитарнi послуги
Назва Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя "ПЗУ Україна"
ЄДРПОУ 20782312
Адреса 04053, Україна, м. Київ, вул. Артема, 40
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
АД № 039917
27.09.2012
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Контакти (044) 238-62-38, (044) 581-04-55
Примітки Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, пошкодження або псування
Назва Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 04071, Україна,, м.Київ,, вул. Нижнiй Вал,17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю, надання послуг електронного цифрового пiдпису, послуги у галузi технiчного та криптографiчного захисту iнформацiї
Ліцензія
Правила ЦДЦП
01.10.2013
НКЦПФР
Контакти 044 591-04-00, 044 482-52-14
Примітки ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" набув статусу Центрального депозитарiю з 01.10.2013 року (дата реєстрацiї
НКЦПФР Правил Центрального депозитарiю). ПАТ «НДУ» як центральний депозитарiй надає банку послуги на пiдставi договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв (вiдкриття та обслуговування рахунку в цiнних паперах та обслуговування операцiй на цьому рахунку). Надання послуг електронного цифрового пiдпису здiйснюється на пiдставi свiдоцтва про акредитацiю серiї А № 35 вiд 19.08.2015, виданим Центральним засвiдчувальним органом Мiнiстерства юстицiї України). Послуги у галузi технiчного та криптографiчного захисту iнформацiї ПАТ «НДУ» здiйснює на пiдставi Лiцензiї АЕ №271467 та Лiцензiї АЕ №271447, виданих Адмiнiстрацiєю Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України 03.03.2015 та 05.03.2015 вiдповiдно.

Власники акцій

ПІБ Д/В
Паспорт д/в, д/в, д/в
Частка акцій 0%
Назва СК "Теплiчний"
ЄДРПОУ д/в
Адреас Україна, д/в, д/в
Частка акцій 0%
Назва ВО "Iзумруд"
ЄДРПОУ д/в
Адреас Україна, д/в, д/в
Частка акцій 0%
Назва ВО "Квазар"
ЄДРПОУ д/в
Адреас Україна, д/в, д/в
Частка акцій 0%
Назва АТ "Перком"
ЄДРПОУ д/в
Адреас Україна, д/в, д/в
Частка акцій 0%
Назва НДI "Мiкроприладiв"
ЄДРПОУ д/в
Адреас Україна, д/в, д/в
Частка акцій 0%
Назва НВО "Мiкропроцесор"
ЄДРПОУ д/в
Адреас Україна, д/в, д/в
Частка акцій 0%

Власники великих пакетів акцій

Назва Держава Україна в особi Мiнiстерства фiнансiв України
ЄДРПОУ 00013480
Адреса Україна, м. Київ, Грушевського, 12/2
Кількість акцій 6 865 842 222 шт.
Частка акцій 99.994%
ПІБ Д/В
Частка акцій 0%