Закупівлі Увійти Про систему
ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському"
#14312364
ПРАТ "ЗАВОД "КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ"
м. Київ, Подільський р-н, вул. Електриків, буд. 26
2013 2014 2015 2016 2017

Основна інформація

Назва ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському"
ЄДРПОУ 14312364
Адреса м. Київ, Подільський р-н, вул. Електриків, буд. 26
Номер свідотства про реєстрацію 10711200000002994
Дата державної реєстрації 25.12.1996
Середня кількість працівників 535
Орган управління За статутом товариства його вищим органом управлiння є: Загальнi збори акцiонерiв;Спостережна рада в складi голови та членiв спостережної ради;Ревiзiйна комiсiя в складi голови та членiв ревiзiйної комiсiї. Виконавчим органом товариства є правлiння в складi голови та членiв правлiння.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "Мiжнародний iнвестицiйний банк"
МФО: 380582
Номер рахунку: 26000010300172
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "Мiжнародний iнвестицiйний банк"
МФО: 380582
Номер рахунку: 26000010300172

Посадові особи

ПІБ ЦИМБАЛ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
Посада Член наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 30.03.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1986 (33 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Корпорацiї "Богдан", начальник вiддiлу структурування власностi департаменту з корпоративних прав та звязкiв з iнвесторами
Примітки Обрано згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" 30.03.2017р.Повноваження : затвердження процедур , внутрiшнiх документiв, визначення органiзацiйної структури Товариства, вирiшення питань про придбання або вiдчуження акцiй Товариством . Винагороду посадова особа не отримує, в тому числi винагороду в натуральнiй формi.Цимбал Олександр Олексiйович непогашеної судимостi за корислив та посадовi злочини немає.
ПІБ ШАНДРА ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Посада Голова правлiння
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1969 (50 років)
Освіта вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи ВАТ "ЗАВОД "ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ", директор з комерцiйних питань
Примітки Обрано згiдно рiшення Наглядової ради (протокол б/№ вiд 21.04.2017р) .Голова правлiння виконує функцiї голови колегiального виконавчого органу Товариства та керує його роботою.Винагорода не нараховувалась, в тому числi в натуральнiй формi.Шандра Валерiй Олександровичс непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
ПІБ КАШИРСЬКИЙ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ
Посада Член правлiння
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1948 (71 рік)
Освіта вища
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи ПАТ "ЗАВОД "ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ", директора з фiнансiв та аналiтики
Примітки Обрано згiдно рiшення наглядової ради вiд 21.04.2017р.Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства.Винагорода не нараховувалась,в тому числi в натуральнiй формi.Каширський Валентин Борисович непогашеної судимостi за корисливi
ПІБ БЕРГЕР СВІТЛАНА ІВАНІВНА
Посада Голова ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 30.03.2017 - 5 рокiв
Паспортні дані
Рік народження 1964 (55 років)
Освіта середньо-спецiальна
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи ДП "ЛЮКС-КОМПЛЕКТ", економiст
Примітки Обрано згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Завод"Кузня на Рибальському".
Повновження :
1.Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
2.Надання пропозицiй генеральному директору про полiпшення господарської дiяльностi.
3.Подання загальним зборам акцiонерiв звiтiв про проведення перевiрок.
Винагороду посадова особа не отримує, в тому числi в натуральнiй формi.
Бергер Свiтлана Iванiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
ПІБ КАЛІНІЧЕНКО ЄВГЕНІЙ ПЕТРОВИЧ
Посада Член ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 30.03.2017 - 5 рокiв
Паспортні дані
Рік народження 1951 (68 років)
Освіта вища
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи ВАТ "ЗАВОД "ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ", начальник фiнансового вiддiлу
Примітки Обрано згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" 30.03.2017р.
Повноваження: участь у перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi заводу.
Винагороду посадова особа не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. Калiнiченко Євгенiй Петрович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
ПІБ ЯРМАТОВА ЛАРИСА ВІТАЛІЄВНА
Посада Член наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 30.03.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1967 (52 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ПАТ "ЗАВОД "ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ", заступник головного бухгалтера
Примітки Обрано згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".Повноваження : затвердження процедур, внутрiшнiх документiв,визначення органiзацiйної структури Товариства ,вирiшення питань про придбання ,або вiдчуження акцiй Товариством.Винагороду посадова особа не отримує в т.ч.не отримує винагороду i в натуральнiй формi.Ярматова лАриса ВIталiївна непогашеної судимостi за посадовi злочини немає.
ПІБ ПОЛЮГА СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА
Посада Член наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 30.03.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1965 (54 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи ПАТ "ЗАВОД "ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ", заступник начальника вiддiлу маркетингу
Примітки Обрано згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" 30.03.2017р. Повноваження : затвердження процедур, внутрiшнiх документiв,визначення органiзацiйної структури Товариства ,вирiшення питань про придбання ,або вiдчуження акцiй Товариством.Винагороду посадова особа не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. Полюга Свiтлана Леонiдiвна непогашенної судимостя за корисливi та посадовi злочини немає.
ПІБ ПОПИК НІНА МИКОЛАЇВНА
Посада Член правлiння
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1949 (70 років)
Освіта вища
Стаж роботи 45 років
Попередне місце роботи ВАТ "ЗАВОД "ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ", заступник головного бухгалтера
Примітки Обрана згiдно рiшення Наглядової ради вiд 21.04.2017р.Здiйснює контроль за порядком та достовiрнiстю бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi Товариства. Винагорода не виплачувалась , в тому числi в в натуральнiй формi. Попик Нiна Миколаївна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
ПІБ ПОРОШЕНКО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
Посада член наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 30.03.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1936 (83 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 55 років
Попередне місце роботи ПАТ "ЗАВОД "ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ", член наглядової ради
Примітки Обрано рiшенням Загальних зборiв ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" вiд 30 березня 2017 р. Повноваження : затвердження процедур,внутрiшнiх документiв, визначення органiзацiйної структури Товариства, вирiшення питань придбання або вiдчуження акцiй Товариством.Винагороду посадова особа не отримує в т.ч.i в натупальнiй формi. Здiйснює контрольта регулювання дiяльностi генерального директора ,забезпечення стiйкого фiнансового стану пiдприємства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi злочину немає.
ПІБ БОНДАРЕНКО ТАМАРА ЄВГЕНІВНА
Посада Член ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 30.03.2017 - 5 рокiв
Паспортні дані
Рік народження 1954 (65 років)
Освіта середня
Стаж роботи 45 років
Попередне місце роботи ПАТ "ЗАВОД "ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ", начальник канцелярiї
Примітки Обрано згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" 30.03.2017р.
Повноваження: участь у перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi заводу.
Винагороду посадова особа не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. Бондаренко Тамара Євгенiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
ПІБ БІЛОЗУБЕНКО СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
Посада Член правлiння
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1957 (62 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 43 роки
Попередне місце роботи ЦКБ "ЧОРНОМОРСУДНОПРОЕКТ", голова правлiння
Примітки Обраний наглядовою радою 19.04.2017р .Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства.Винагорода не виплачувалась ,в тому числi в натуральнiй формi.Бiлозубенко Сергiй Андрiйович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
ПІБ ГАНАПОЛЬСЬКИЙ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Посада Член наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 30.03.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Рік народження 1964 (55 років)
Освіта вища
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи КУА "ФЬЮЖН КАПIТАЛ ПАРТНЕРЗ", директор
Примітки Обрано згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" 30.03.2017р.Повноваження : затвердження процедур , внутрiшнiх документiв, визначення органiзацiйної структури Товариства, вирiшення питань про придбання або вiдчуження акцiй Товариством . Винагороду посадова особа не отримує ,в тому числi винагороду в натуральнiй формi.Ганапольський Дмитро Олександрович непогашеної судимостi за корислив та посадовi злочини немає.

Ліцензии

Вид діяльності Дiяльнiсть з використанням джерел iонiзуючого випромiнювання
Серія і номер 010542
Видана Пiвнiчна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки державної iнспекцiї ядерного регулюванн
Дата видачі 17.08.2011
Дата закінчення 16.11.2019
Опис При продовженнi дiяльностi та за умов виконаннч робiт з використанням ДIВ
Вид діяльності Вид дiяльностi КВЕД 30.11
Серія і номер 1975.16.32
Видана Головне управлiння Держпрацi у Київськiй областi
Дата видачі 29.07.2016
Дата закінчення 28.07.2021
Опис буде продовжено принеобхiдностi
Вид діяльності Вид дiяльностi КВЕД 30.11
Серія і номер 3011.17.32
Видана Головне управлiння держпрацi у Київськiй областi
Дата видачі 31.10.2017
Дата закінчення 30.10.2022
Опис при умовi виконання робiт
Вид діяльності Вид дiяльностi КВЕД :30.11;33.15
Серія і номер 3879.14.32
Видана Терiторiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та пром.безпеки
Дата видачі 07.11.2014
Дата закінчення 06.11.2019
Опис буде продовжено при умовi виконання робiт
Вид діяльності Виконання робiт пiдвищеної небезпеки
Серія і номер 3879.14.32.
Видана Територiальне управлiння служби у Київськiй областi та м.Києвi
Дата видачі 25.11.2014
Дата закінчення 25.11.2019
Опис За умови необхiдностi та додержання вимог законодавства з питань охорони працi та промислової безпеки.
Вид діяльності Види дiяльностi згiдно КВЕДУ: 30.11;33.15
Серія і номер 4085.14.32
Видана Територiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України
Дата видачі 25.10.2014
Дата закінчення 24.11.2019
Опис Буде продовжено в разi необхiдностi
Вид діяльності Вид дiяльностi КВЕД :30.11,33.15
Серія і номер 4088.14.32
Видана Територiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Київсьi
Дата видачі 25.11.2014
Дата закінчення 24.11.2019
Опис При умовi виконання робiт ,якi потребують дозволу.
Вид діяльності Виробництво КВЕД 30.11
Серія і номер 8039100000-10105
Видана Департамент мiського благоустрою та збереження природного середовища
Дата видачі 23.02.2015
Дата закінчення 22.06.2020
Опис Термiн дiї дозволу - необмежений
Вид діяльності Всi види дiяльностi по наданим КВЕД
Серія і номер SIC.02.008.1513
Видана Бюро мiжнародної сертифiкацiї
Дата видачі 08.12.2015
Дата закінчення 15.09.2018
Опис Чинний за умови щорiчного пiдтвердження
Вид діяльності Господарська дiяльнiсть з будувництва об"єктiв 1V i Vкатегорiї складностi
Серія і номер Лiцензiя №43-Л
Видана Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України
Дата видачі 23.11.2015
Дата закінчення 23.11.2018
Опис Лiензiя продовжена в електронному виглядi.
Вид діяльності Проєктно-конструкторськi роботи,переобладнання та ремонт об"єктiв технiчного нагляду (суден,корпусних конструкцiй ,суднового обладнання)
Серія і номер СВП 12-3-109-13
Видана Регiстр судноплавства України
Дата видачі 08.11.2013
Дата закінчення 08.11.2018
Опис При умовi виконання робiт ,якi потребують сертифiкацiї Регiстра судноплавства України.
Вид діяльності Водопостачання ,господарськi та виробничi потреби,передача води орендарям
Серія і номер УКР-631-Кiє
Видана Департамент мiського благоустрою КМДА
Дата видачі 22.06.2015
Дата закінчення 22.06.2018
Опис при необхiдностi

Осіби, послугами яких користується емітент

Назва ТОВ "АФ "ВIТА ПОШТОВА"
ЄДРПОУ 33543270
Адреса 02094, Україна, м.Київ, №15/1кв.110
Діятельність Дiяльнiсть в сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Ліцензія
3663
14.07.2010
Аудиторська палоата України
Контакти (044)296-37-02, (044)571-91-11
Примітки ТОВ "АФ"ВIТА ПОШТОВА " зареєстроване Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Видане свiдцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм , якi можуть проводити аудиторськi перевiрки .Включено до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв. Рiшення Аудиторської палати України вiд 14.07.2010р. Керiвник установи Кулiченко Оксана Вiкторiвна.
Назва Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 04071, Україна, м.Київ, вулНижнiй Вал ,буд №17/8
Діятельність Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї
Ліцензія
Серiя АЕ №271447
03.03.2015
Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв"язку та захисту
Контакти (044)591-04-00, (044)482-52-01
Примітки Вид дiяльностi : надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацi ї(крiм послуг електронного цифрового цифрового пiдпису), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України)

Власники акцій

ПІБ УСЬОГО
Частка акцій 100%
Назва ПАТ "ЗНКIФ "Прайм ессетс кепiтал"
ЄДРПОУ 33549199
Адреас Україна, м.Київ, вул.Електрикiв,29-А
Частка акцій 82.535%
Назва ПАТ "ЗНКIФ "ВIК"
ЄДРПОУ 34264509
Адреас Україна, м.Київ, вул.Електрикiв,29-А
Частка акцій 11.5%
ПІБ ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КІЛЬКОСТІ З057
Частка акцій 5.23%
Назва ПАТ "ЗНКIФ "СОВА"
ЄДРПОУ 34294419
Адреас Україна, м.Киїiв, вул.Електрикiв,29-А
Частка акцій 0.735%

Власники великих пакетів акцій

Назва ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙФ ФОНД "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПIТАЛ"
ЄДРПОУ 33549199
Адреса Україна, м.Київ, вул. Електрикiв, 29-А
Кількість акцій 2 535 263 шт.
Частка акцій 73.907%
Назва ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД" "ВIК"
ЄДРПОУ 34294509
Адреса Україна, м.Київ, вул. Електрикiв,29-А
Кількість акцій 690 460 шт.
Частка акцій 20.128%
ПІБ ДАНІ ВІДСУТНІ
Частка акцій 5.23%
Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА"
ЄДРПОУ 33261252
Адреса Україна, м.Київ, вул. Новокостантинiвська, буд.1А
Кількість акцій 25 203 шт.
Частка акцій 0.735%