Закупівлі Увійти Про систему
НІЖИНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ, ПРАТ
#14311643
ПРАТ "ЗАВОД "НІЖИНСІЛЬМАШ"
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 109/1
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Основна інформація

Назва НІЖИНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ, ПРАТ
ЄДРПОУ 14311643
Адреса Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 109/1
Номер свідотства про реєстрацію виписка вiд 19.08.15
Дата державної реєстрації 05.10.1999
Середня кількість працівників 156
Орган управління НЕ заповнюється емiтентами - акцiонерними товариствами
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО: 353586
Номер рахунку: 26007051420654
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"
МФО: 380582
Номер рахунку: 26009010315544

Посадові особи

ПІБ РЕВЕНЧУК ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА
Посада Головний бухгалтер
Дата вступу на посаду і термін 04.05.2016 - безстроково
Паспортні дані д/н
Рік народження 1982 (37 років)
Освіта вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи головний бухгалтер на державному пiдприємствi “Нiжинський ремонтний завод iнженерного озброєння”
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом.
Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розкладом, не надано згоди на розголошення її розмiру, додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержувала
Загальний стаж роботи - 14 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За останнi 5 рокiв працювала головним бухгалтером на державному пiдприємствi “Нiжинський ремонтний завод iнженерного озброєння”, з 04.05.2016 - головний бухгалтер емiтента.
Змiни в складi посадової особи протягом звiтного перiоду: не вiдбувалися
ПІБ АМЕР ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
Посада Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2016 - на 3 роки
Паспортні дані д/н
Рік народження 1971 (48 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи заступник генерального директора - директор з економiки i фiнансiв ТОВ “Укравтозапчастина”
Примітки До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.
Додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержувала. Обiймає посаду заступника генерального директора - директора з економiки i фiнансiв ТОВ “Укравтозапчастина” (мiсцезнаходження м. Київ, вул. 1-го Травня, 1-а )
Загальний стаж роботи 25 рокiв
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Є представником акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укравтозапчастина" (код за ЄДРПОУ 30722204), що володiє 99,99% акцiй Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу 3 роки. Попереднi 5 рокiв працювала: заступником генерального директора - директором з економiки i фiнансiв ТОВ “Укравтозапчастина”.
Змiни в складi посадової особи протягом звiтного перiоду: не вiдбувалися
ПІБ УПЕРЕНКО АЛЕВТИНА ОЛЕГІВНА
Посада член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2016 - на 3 роки
Паспортні дані д/н
Рік народження 1971 (48 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи начальник юридичного управлiння ТОВ “Укравтозапчастина”
Примітки До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.
Додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержувала. Обiймає посаду начальника юридичного управлiння ТОВ “Укравтозапчастина”. (мiсцезнаходження м. Київ, вул. 1-го Травня, 1-а )
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Є представником акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укравтозапчастина" (код за ЄДРПОУ 30722204), що володiє 99,99% акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу 3 роки. Попереднi 5 рокiв працювала: з 2011 року начальником юридичного управлiння ТОВ “Укравтозапчастина”.
Загальний стаж роботи 25 рокiв
Змiни в складi посадової особи протягом звiтного перiоду: не вiдбувалися
ПІБ ЗАВОРОТНЯ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Посада Член правлiння
Дата вступу на посаду і термін 04.05.2016 - на 3 роки
Паспортні дані д/н
Рік народження 1983 (36 років)
Освіта вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи начальник економiчного вiддiлу ПрАТ «Завод «Нiжинсiльмаш».
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом.
Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розкладом, не надано згоди на розголошення її розмiру, додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержувала
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи - 17 рокiв.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу 3 роки. За останнi 5 рокiв працювала (i в даний час) начальником економiчного вiддiлу ПрАТ «Завод «Нiжинсiльмаш».

Змiни в складi посадової особи протягом звiтного перiоду: не вiдбувалися
ПІБ КОРОБКО ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ
Посада Голова Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 11.08.2015 - на 3 роки
Паспортні дані д/н
Рік народження 1964 (55 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи За останнi 5 рокiв працював: заступником директора з виробництва ПАТ «Завод «Нiжинсiльмаш» та директором з виробництва ПрАТ «Завод «Нiжинсiльмаш».
Примітки До повноважень посадової особи вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, репрезентацiя його у вiдносинах з iншими органiзацiями, органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, забезпечення належного використання ресурсiв та потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi.
Посадова особа одержує заробiтну плату по штатному розпису емiтента, згiдно контракту, додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вона не має. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом емiтента та посадовою iнструкцiєю пiдприємства та контрактом. Призначено на посаду голови правлiння ПрАТ "Завод" Нiжинсiльмаш" рiшенням Наглядової ради вiд 10 серпня 2015 року строком на 3 роки з 11.08.2015 року. За останнi 5 рокiв працював: заступником директора з виробництва ПАТ «Завод «Нiжинсiльмаш» та директором з виробництва ПрАТ «Завод «Нiжинсiльмаш». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Змiни в складi посадової особи протягом звiтного перiоду не вiдбувалися.
ПІБ КОШОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
Посада Ревiзор
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2016 - на 3 роки
Паспортні дані д/н
Рік народження 1985 (34 роки)
Освіта Вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи бухгалтер ТОВ “Укравтозапчастина”.
Примітки До повноважень Ревiзора вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Ревiзора. Обов'язками Ревiзора є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв.
Додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержувала.
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу 3 роки. За останнi 5 рокiв працювала (i в даний час): бухгалтером ТОВ “Укравтозапчастина” (мiсцезнаходження м. Київ, вул. 1-го Травня, 1-а ). Iнших керiвних посад не обiймає.
Загальний стаж роботи 14 рокiв
Змiни в складi посадової особи протягом звiтного перiоду: не вiдбувалися
ПІБ ЧАБАН ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Посада Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2016 - на 3 роки
Паспортні дані д/н
Рік народження 1967 (52 роки)
Освіта Вища
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи генеральний директор ТОВ “Укравтозапчастина”
Примітки До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.
Додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержував. Обiймає посаду генерального директора ТОВ “Укравтозапчастина” (мiсцезнаходження м. Київ, вул. 1-го Травня, 1-а )
Загальний стаж роботи 33 роки
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Є представником акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укравтозапчастина" (код за ЄДРПОУ 30722204), що володiє 99,99% акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу 3 роки. Попереднi 5 рокiв працював: генеральним директором ТОВ “Укравтозапчастина”.
Змiни в складi посадової особи протягом звiтного перiоду: не вiдбувалися
ПІБ ГРИЩЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
Посада Член правлiння
Дата вступу на посаду і термін 04.05.2016 - на 3 роки
Паспортні дані д/н
Рік народження 1961 (58 років)
Освіта вища
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи начальник технiчного вiддiлу ПрАТ «Завод «Нiжинсiльмаш».
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом.
Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розкладом, не надано згоди на розголошення її розмiру, додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержував
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи 38 рокiв
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу 3 роки. За останнi 5 рокiв працював: заступником начальника технiчного вiддiлу-головним технологом ПрАТ «Завод «Нiжинсiльмаш, в даний час - начальник технiчного вiддiлу ПрАТ «Завод «Нiжинсiльмаш».

Змiни в складi посадової особи протягом звiтного перiоду: не вiдбувалися

Ліцензии

Вид діяльності Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) " Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв
Серія і номер Лiцензiя АЕ№273130
Видана Державна служба України з контролю за наркотиками
Дата видачі 10.10.2013
Дата закінчення 04.07.2018
Опис Дата прийняття рiшення №265 про видачу лiцензiї - 10.10.2013. Дата видачi лiцензiї - 30.10.2013. Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї емiтент планує подовжити термiн її дiї або отримати нову лiцензiю на цей вид дiяльностi.

Власники великих пакетів акцій

Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укравтозапчастина"
ЄДРПОУ 30722204
Адреса Україна, м. Київ, вул. 1-го Травня, 1-а
Кількість акцій 45 086 733 шт.
Частка акцій 99.999%
ПІБ ВІДСУТНІ
Частка акцій 0%