Закупівлі Увійти Про систему
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УМАНЬАВТОДОР"
#14196857
ПАТ "УМАНЬАВТОДОР"
Вінницька обл., м. Вінниця, вул. 600 Річчя, буд. 17
2012 2013 2014

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УМАНЬАВТОДОР"
ЄДРПОУ 14196857
Адреса Вінницька обл., м. Вінниця, вул. 600 Річчя, буд. 17
Номер свідоцтва про реєстрацію АОО № 158743
Дата державної реєстрації 27.06.1996
Середня кількість працівників 89
Орган управління Органами управлiння товариства є: Загальнi збори акцiонерiв, виконавчий орган - Правлiння товариства, Спостережна рада, Ревiзiйна комiсiя.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Банк "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ
МФО: 380805
Номер рахунку: 26005702727823
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті
МФО:
Номер рахунку:

Посадові особи

ПІБ ШПАНКО ГАЛИНА ФЕДОРІВНА
Посада Член правлiння
Дата вступу на посаду і термін 31.10.2012 - 3 роки
Паспортні дані НС, 764641, 16.02.2000, Уманський МВ УМВС
Рік народження 1956 (64 роки)
Освіта Вища
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Юристконсульт ПАТ " Уманьавтодор"
Примітки Посадова особа не надала iнформацiї щодо виплаченої винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та зобов"язання члена правлiння: здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.
ПІБ ПОНОМАРЕНКО ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
Посада Член парвлiння - головний бухгалтер
Дата вступу на посаду і термін 31.10.2012 - 3 роки
Паспортні дані НЕ, 303800, 02.08.2006, Уманський МВ УМВС
Рік народження 1952 (68 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 44 роки
Попередне місце роботи Головний бухгалтер "Лiкерогорiлчаний завод" м. Умань, вул. Л.Iскри, 27
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала iнформацiї щодо виплаченої винагороди.
Повноваження та обов"язки: здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Вiдповiдає за стан бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, має право другого пiдпису на всiх фiнансово-господарських документах.
ПІБ ГУБА РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ
Посада Голова правлiння
Дата вступу на посаду і термін 31.10.2012 - 3 роки
Паспортні дані НС , 737194, 18.12.1999, Уманський МВ УМВС
Рік народження 1972 (48 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Головний iнженер ВАТ "Уманьавтодор"
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала iнформацiї щодо виплаченої винагороди. Повноваження та зобов"язання: скликати засiдання Правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; розподiляти обов"язки мiж членами Правлiння; призначати та звiльняти з посад заступникiв Голови Правлiння iз числа членiв Правлiння, визначати обсяг їх повноважень; без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд iменi Товариства юридично значимi дiї в межах компетенцiї, визначених цим Статутом; розпоряджатися коштами та та майном Товариства в межах, визначеним цим Статутом, рiшенням Загальних зборiв та Наглядової ради; вiдкривати рахунки у банкiвських установах; пiдписувати договори та iншi документи вiд iменi Товариства з власної iнiцiатиси в межах власної компетенцiї, а також якщо рiшення про укладання чи пiдписання договорiв та iнших документiв прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; затверджувати штатний розклад Товариства та посадовi оклади працiвникiв Товариства, вносити змiни до штатного розкладу; наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; видавати накази i давати вказiвки, обов"язковi для виконання всiма працiввниками Т овариства; пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього; видавати та скасовувати довiрегостi на право дiяти вiд iменi Товариства у разi, якщо рiшення про видачу таких довiреностей iз визначенням обсягу повноважень довiреної особи та строку дiї довiреностi чи про вiдкликання таких довiреностей прийнято Правлiнням Товариства. Посадова особа емiтента з будь-якими iншими пiдприємствами трудових вiдносин не має.
ПІБ ВОТКАЛЮК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
Посада Член правлiння - головний iнженер
Дата вступу на посаду і термін 30.10.2012 - 3 роки
Паспортні дані АА, 670219, 20.02.1998, Калинiвський РВ УМВС України в в Вiнницькiй обл.
Рік народження 1970 (50 років)
Освіта
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Начальник дiльницi ПАТ "Уманьавтодор" м. Умань, вул. Жовтневої революцiї, 27
Примітки Винагорода за звiтний перiод не нараховувалась та не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження та зобов"язання члена правлiння: здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документамиТовариства. Посадова особа емiтента з будь-якими iншими пiдприємствами трудових вiдносин не має.
ПІБ НОЗДРОВСЬКИЙ МИРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Посада Член правлiння
Дата вступу на посаду і термін 31.10.2012 - 3 роки
Паспортні дані НС, 485514, 24.06.2001, Тальнiвський РВ УМВС
Рік народження 1981 (39 років)
Освіта вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Начальник ПВВ ПАТ "Уманьавтодор" м. Умань, вул. Жовтневої революцiї, 27
Примітки Винагорода за звiтний перiод не нараховувалась та не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження та зобов"язання: здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства.
ПІБ ОЛЕЙНІЧЕНКО ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 31.10.2012 - 3 роки
Паспортні дані НЕ, 129139, 24.07.2002, Уманський МВ УМВС
Рік народження 1986 (34 роки)
Освіта Вища
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи Економiст з облiку i аудиту ПАТ "Уманьавтодор"
Примітки Посадова особа за корисливi та посадовi злочини судимостi не має. Винагорода за звiтний перiод не нераховувалась та не виплачувалась. Повноваження та зобов"язання: органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї; скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства; пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами Товариства. Посадова особа емiтента з будь-якими пiдприємствами трудових вiдносин не має.
ПІБ КОЗЛОВСЬКА РІМА МИКОЛАЇВНА
Посада Секретар Наглядовлї ради
Дата вступу на посаду і термін 31.10.2012 - 3 роки
Паспортні дані НС, 877150, 08.02.2001, Уманський МВ УМВС
Рік народження 1959 (61 рік)
Освіта Вища
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер ТОВ "Авангард" м. Умань, вул.Червоноармiйська, 17
Примітки Винагорода за звiтний перiод не нараховувалась та не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та зобов"язання: за дорученням голови Наглядової ради повiдомляє всiх членiв Наглядової радипро провнедення засiдань Наглядової ради, забезпечує членiв ради необхiдною документацiєю;здiйснює облiк кореспонденцiї яка адресована Наглядовiй радi та органiзовує пiдготовку вiдповiдей. Веде протоколи засiдань Наглядової ради.
ПІБ САПАЄВ БАХТІЯР САБІРОВИЧ
Посада Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 31.10.2012 - 3 роки
Паспортні дані НС, 557047, 31.10.1998, Уманський МВ УМВС
Рік народження 1964 (56 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Начальник служби автомобiльних дорiг в Черкаськiй областi
Примітки Посадова особа за корисливi та посадовi злочини судимостi не має.
Повноваження та зобов"язання: органiзує роботу Наглядової ради; скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась.
ПІБ БОЙКО ЄФРОСИНІЯ ДОРОФІЇВНА
Посада Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 31.10.2012 - 3 роки
Паспортні дані НС, 057015, 12.02.1996, Уманський МВ УМВС
Рік народження 1940 (80 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Фасовщик цеху ВАТ "Завод Вiтамiни" м. Умань, вул. Л.Iскри, 31
Примітки Посадова особа за корисливi та посадовi злочини судимостi не має.Повноваження та зобов"язання: за дорученням голови Наглядової ради повiдомляє всiх членiв ради про проведення засiдань Наглядової ради; забезпечує членiв Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю; здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй радi та органiзовує пiдготовку вiдповiднихвiдповiдей; оформляє документи, виданi Наглядовою радою та головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та iншим посадовим особам органiв управлiння Товариства; веде протоколи засiдань Наглядової ради.
Винагорода посадовiй особi не нараховувалась та виплачувалась. Посадова особа емiтента з будь-якими iншими пiдприємствами трудових вiдносин не має.

Ліцензии

Вид діяльності Господарська дiяльнiсть, пов"язана iз створенням об"єктiв архiтектури
Серія і номер 289684 серiя АЕ
Видана Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України
Дата видачі 03.03.2014
Дата закінчення 03.03.2019
Опис У звязку зi змiною адреси реєстрацiї пiдприємства в 2015 р. видана нова лiцензiя № 525768 серiя АЕ з аналогiчним термiном дiї.

Осіби, послугами яких користується емітент

Назва Приватне аудиторське пiдприємство "ЛВВ-Аудит"
ЄДРПОУ 22801731
Адреса 18015, Україна, м. Черкаси, вул. Ленiна/Благовiсна 105/269, оф. 571
Діятельність Надання аудиторських послуг
Ліцензія
0896
26.01.2001
Аудиторська палата України
Контакти (0472) 36-04-58, (0472) 37-59-89
Примітки Емiтент не веде самостiйно реєстр влаасникiв iменних цiнних паперiв
Назва ПАТ "Нацiональний дипозитарiй України"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
Ав 581322
25.05.2011
Державна комiсiя цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044) 591-04-00, 591-04-04, 279-13-22
Примітки Ведення реєстру акцiонерiв, обслуговує випуск акцiй Товариства
Назва ТОВ "Фiнансова компанiя "Дельта"
ЄДРПОУ 35158559
Адреса 18000, Україна, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 37
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть, а саье депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
АЕ 185432
15.02.2013
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (0472) 33-09-41, (0472) 33-09-42
Примітки д/в
Назва Приватне аудиторське пiдприємство "ЛВВ-Аудит"
ЄДРПОУ 22801731
Адреса 18015, Україна, м. Черкаси, вул. Ленiна/Благовiсна 105/269, оф. 571
Діятельність Надання аудиторських послуг
Ліцензія
0896
26.01.2001
Аудиторська палата України
Контакти (0472) 36-04-58, (0472) 37-59-89
Примітки Емiтент не веде самостiйно реєстр влаасникiв iменних цiнних паперiв
Назва ПАТ "Нацiональний дипозитарiй України"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
Ав 581322
25.05.2011
Державна комiсiя цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044) 591-04-00, 591-04-04, 279-13-22
Примітки Ведення реєстру акцiонерiв, обслуговує випуск акцiй Товариства
Назва ТОВ "Фiнансова компанiя "Дельта"
ЄДРПОУ 35158559
Адреса 18000, Україна, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 37
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть, а саье депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
АЕ 185432
15.02.2013
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (0472) 33-09-41, (0472) 33-09-42
Примітки д/в

Участь у створенні юридичних осіб

ЄДРПОУ 31240251
Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГІСТРАЛЬПОЛІС"
Примітки ПАТ "Уманьавтодор" являється засновником ПрАТ "Магiстральполiс" з часткою в статутному капiталi в розмiрi 455000 грн., що становить 2.17 %. Вид господарської дiяльностi - страхування

Власники акцій

Назва Регiональне вiддiлення ДФМУ по Черкаськiй обл.
ЄДРПОУ 21368158
Адреас Україна, м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 185
Частка акцій 0%
Назва Регiональне вiддiлення ДФМУ по Черкаськiй обл.
ЄДРПОУ 21368158
Адреас Україна, м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 185
Частка акцій 0%

Власники великих пакетів акцій

ПІБ САПАЄВ БАХТІЯР САБІРОВИЧ
Паспорт НС, 557047, 31.10.1998, Уманський МВ УМВС
Частка акцій 88.02%
ПІБ САПАЄВ БАХТІЯР САБІРОВИЧ
Паспорт НС, 557047, 31.10.1998, Уманський МВ УМВС
Частка акцій 88.02%