Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (8)
Пов'язані особи ДАБІ (8) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛАДА - ПОДІЛЛЯ"

#14147592

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛАДА-ПОДІЛЛЯ"
ЄДРПОУ 14147592
Адреса 29000, Хмельницька, Хмельницький район, м. Хмельницький, Трудова, 6, (0382) 789000
(КОАТУУ 6810100000)
Номер свідоцтва про реєстрацію АВ№198947
Дата державної реєстрації 25.07.1996
Середня кількість працівників 1
Орган управління Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ КБ "Приватбанк"
МФО: 315405
Номер рахунку: 26003052415081
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ КБ "Приватбанк"
МФО: 315405
Номер рахунку: 26003325303002
Контакти
+38 (038) 278-90-00

Посадові особи

Ім'я Посада
Пугач Олександр Григорович Голова Наглядової ради
Рік народження 1971 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.06.2013 - 3 роки
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Корпорацiя "Спiвдружнiсть комп.", генеральний директор
Примітки У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Попереднi посади: Корпорацiя "Спiвдружнiсть комп.", генеральний директор. ТОВ "ГРУПА КОМПАНIЙ "АИС, генеральний директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Згiдно ст.23 З-ну України "Про iнформацiю" посадова особа згоду на розкриття персональних даних не надала.
Максимова Вікторія Іванівна Ревiзор
Рік народження 1966 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 18.06.2013 - 5 рокiв
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ТОВ АК "Укравтоторг",ТОВ "ГРУПА КОМПАНIЙ "АИС", фнансовий директор
Примітки У звiтному перiодi Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Ревiзора, органу який контролює фiнансово- господарську дiяльнiсть Товариства та здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за результатами фiнансового року (плановi) та спецiальних перевiрок фiнансово- господарської дiяльностi Товариства. Компетенцiя Ревiзора визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Згоди на оприлюднення винагороди не надано. Змiни у персональному складi за звiтний перiод не було. Попереднi посади: ТОВ АК "Укравтоторг". ТОВ "ГРУПА КОМПАНIЙ "АИС", фнансовий директор. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
Борзенко Марія Миколаївна Головний бухгалтер
Рік народження 1963 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.07.2006 - не обмежений
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ПП"Свiтлана-аудит", аудитор
Примітки У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Головного бухгалтера, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Винагороди не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Попереднi посади: ПП"Свiтлана-аудит", аудитор. ДПII "Автоiнвестстрой-Хмельницький, головний бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Згiдно ст.23 З-ну України "Про iнформацiю" посадова особа згоду на розкриття персональних даних не надала.
Пуль Роман Іванович Член Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.06.2013 - 3 роки
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи IП "АIС-ХАРКIВ"
Примітки У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Попереднi посади:IП "АIС-ХАРКIВ". ТОВ "ГРУПА КОМПАНIЙ "АИС",директор торгово-сервiсної мережi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Згiдно ст.23 З-ну України "Про iнформацiю" посадова особа згоду на розкриття персональних даних не надала.
Ольховик Володимир Васильович Директор
Рік народження 1970 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.06.2013 - 5 рокiв
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта середня
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи ДПII "Автоiнвестстрой-Житомир" ТОВ "Девелопмент Макс ЛЛС"
Примітки У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - директора, згiдно Статуту, якi полягають у здiйсненнi керiвництвом поточної дiяльнiстi та вирiшеннi всiх питань дiяльностi Товариства. Директор є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв. та Наглядовiй Радi Товариства. Винагороди не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Попереднi посади: ДПII "Автоiнвестстрой-Житомир" ТОВ "Девелопмент Макс ЛЛС". IНОЗЕМНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АIС-ЗАПОРIЖЖЯ", директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Згiдно ст.23 З-ну України "Про iнформацiю" посадова особа згоду на розкриття персональних даних не надала.
Дунаєвський Ігор Григорович Член Наглядової ради
Рік народження 1947 р. н. (73 роки)
Дата вступу на посаду і термін 18.06.2013 - 3 роки
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта вища
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи IП "ТД "АВТОЦЕНТР-ХАРКIВ"
Примітки У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Попереднi посади: IП "ТД "АВТОЦЕНТР-ХАРКIВ". ТОВ "ГРУПА КОМПАНIЙ "АИС", директор адмiнiстративний. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Згiдно ст.23 З-ну України "Про iнформацiю" посадова особа згоду на розкриття персональних даних не надала.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВ"Автозапчастина-маркет" / #33092674 21 521 612 шт 74.32%
Адреса Україна, село.Липцi, вулиця Пушкiнська,буд.1-А
ФІЗИЧНА ОСОБА 6 950 304 шт 24.00%
Паспорт -, -, 01.01.1900, -