Закупівлі Увійти Про систему
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЕКСПОБАНК"
#09322299
АТ "КБ "ЕКСПОБАНК"
м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Дмитрівська, буд. 18/24
2013 2014 2015

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЕКСПОБАНК"
ЄДРПОУ 09322299
Адреса м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Дмитрівська, буд. 18/24
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №623695
Дата державної реєстрації 09.11.2007
Середня кількість працівників 50
Орган управління Вiдповiдно до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.01.2015 № 41 «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ЕКСПОБАНК» виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi – Фонд гарантування) прийнято рiшення вiд 26.01.2015 № 15 «Про початок процедури лiквiдацiї АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» та призначення уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю банку», згiдно з яким було розпочато процедуру лiквiдацiї АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» та призначено уповноваженою особою Фонду на лiквiдацiю АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» начальника вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв Волощука Iгоря Григоровича строком на 1 рiк з 26.01.2015 по 25.01.2016 включно. Вiдповiдно до рiшення Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi – Фонд гарантування) вiд 29.12.2015 № 245 «Про продовження строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» та делегування повноважень лiквiдатора» продовжено строк здiйснення процедури лiквiдацi АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» на строк по 31.03.2017 включно, призначено уповноваженою особою Фонду гарантування та делеговано всi повноваження лiквiдатора АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», визначенi Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", зокрема, статтями 37,38,47-51, начальнику вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв Волощуку Iгорю Григоровичу на строк по 31.03.2017 включно.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті НБУ по м.Києву i Київськiй обл.
МФО: 300001
Номер рахунку: 32074104701026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті
МФО:
Номер рахунку:

Посадові особи

ПІБ ВОЛОЩУК ІГОР ГРИГОРОВИЧ
Посада Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю в АТ "КБ "ЕКСПОБАНК"
Дата вступу на посаду і термін 05.12.2014 - 31.03.2017
Паспортні дані
Рік народження 1968 (52 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи «IНТЕРБАНК» 03.02.2014 – 04.04.2014 – Заступник Голови правлiння;
Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб – з 17.04.2014 по 16.01.2015 – заступник начальника вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв;
Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб - з 19.01.2015 – по 18.01.2016 – начальник вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв.
Волощук I.Г. виконував обов`язки уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" з 05.12.2014р. по 23.01.2015р. включно та обов`язки уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у АТ "БАНК "НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ" з 18.09.2015р. по 02.12.2015р. включно. Волощук I.Г. виконує обов`язки уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» з 26.01.2015р. по теперiшнiй час та обов`язки уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю АТ "БАНК "НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ" з 03.12.2015 по теперiшнiй час.
Примітки На пiдставi рiшення вiд 25.12.2014р. №163 виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб продовжено здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" на один мiсяць по 24.01.2015р. включно та продовжено повноваження уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї в АТ "КБ «ЕКСПОБАНК» Волощука Iгоря Григоровича на один мiсяць по 24.01.2015р. включно.
Вiдповiдно до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.01.2015 № 41 «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ЕКСПОБАНК» виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi – Фонд гарантування) прийнято рiшення вiд 26.01.2015 № 15 «Про початок процедури лiквiдацiї АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» та призначення уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю банку», згiдно з яким було розпочато процедуру лiквiдацiї АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» та призначено уповноваженою особою Фонду на лiквiдацiю АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» начальника вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв Волощука Iгоря Григоровича строком на 1 рiк з 26.01.2015 по 25.01.2016 включно.
Вiдповiдно до рiшення Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi – Фонд гарантування) вiд 29.12.2015 № 245 «Про продовження строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» та делегування повноважень лiквiдатора» продовжено строк здiйснення процедури лiквiдацi АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» на строк по 31.03.2017 включно, призначено уповноваженою особою Фонду гарантування та делеговано всi повноваження лiквiдатора АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», визначенi Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", зокрема, статтями 37,38,47-51, начальнику вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв Волощуку Iгорю Григоровичу на строк по 31.03.2017 включно.
Протягом останнiх п`яти рокiв Волощук Iгор Григорович обiймав наступнi посади:
ВАТ «ПОЛIГРАФКНИГА» 11.11.2008 - 23.02.2010 – Голова правлiння;
Акцiонерний комерцiйний банк «Схiдно - Європейський банк» 15.03.2010 -31.07.2012 – Уповноважена особа лiквiдатора з фiнансово – економiчних питань;
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВДЕНКОМБАНК» 01.08.2012-31.01.2014 – Радник Голови Правлiння Групи радникiв Голови Правлiння;
ПАТ КБ «IНТЕРБАНК» 03.02.2014 – 04.04.2014 – Заступник Голови правлiння;
Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб – 17.04.2014 по 16.01.2015 – заступник начальника вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв;
Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб 19.01.2015 – по 17.01.2016 – начальник вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв.
Стаж керiвної роботи станом на 31.12.2015 р. - 18 рокiв 2 мiсяцi.
Освiта - 1) Чернiвецький державний унiверситет iм. Ю.Федьковича (1993р.) - факультет "Оптичнi та оптико-електроннi системи", фах - iнженер-оптик-дослiдник, спецiалiст;
2) Київський нацiональний торгiвельно-економiчний унiверситет (1995р.) - факультет "Менеджмент у невиробничiй сферi", економiст з фаху "Менеджмент у невиробничiй сферi".
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
В зв`язку з тим, що особа, яка виконує обов`язки уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю банку, не є штатним працiвником банку, вона не отримує посадовий оклад та/або iншу винагороду в АТ "КБ "ЕКСПОБАНК".
З дня призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю банку припиняються всi повноваження органiв управлiння банку (загальних зборiв, спостережної ради i правлiння та органiв контролю (ревiзiйної комiсiї та внутрiшнього аудиту). З дня прийняття рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку тимчасова адмiнiстрацiя банку припиняється. Керiвники банку звiльняються з роботи у зв'язку з лiквiдацiєю банку.
Уповноважена особа Фонду на лiквiдацiю банку з дня свого призначення здiйснює такi повноваження:
1) виконує повноваження органiв управлiння банку;
2) приймає до свого вiдання майно (кошти) банку, вживає заходiв щодо забезпечення його збереження, формує лiквiдацiйну масу та виконує функцiї з управлiння та реалiзацiї майна банку;
3) складає не пiзнiше нiж через три днi з дня свого призначення перелiк вкладникiв, якi мають право на вiдшкодування коштiв за вкладами за рахунок коштiв Фонду;
4) складає реєстр акцептованих вимог кредиторiв (вносить змiни до нього) та здiйснює заходи щодо задоволення вимог кредиторiв;
5) у встановленому законодавством порядку вживає заходiв до повернення дебiторської заборгованостi банку, заборгованостi позичальникiв перед банком та пошуку, виявлення, повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третiх осiб;
6) звiльняє працiвникiв банку вiдповiдно до законодавства України про працю;
7) заявляє вiдмову вiд виконання договорiв та в установленому законодавством порядку розриває їх;
8) передає у встановленому порядку на зберiгання документи банку, якi пiдлягають обов'язковому зберiганню;
9) виконує повноваження, якi визначенi частиною другою статтi 37 цього Закону;
10) здiйснює вiдчуження активiв i зобов'язань банку в разi, якщо це було передбачено планом врегулювання, або в iнших випадках за рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду.
Уповноважена особа Фонду на лiквiдацiю банку може здiйснювати iншi повноваження, передбаченi цим Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду, якi є необхiдними для завершення процедури лiквiдацiї банку.


Ліцензии

Вид діяльності Генеральна лiцензiя Нацiонального Банку України на здiйснення валютних операцiй
Серія і номер 15
Видана Нацiональний банк України
Дата видачі 17.10.2011
Дата закінчення 22.01.2015
Опис Безстрокова. Вiдкликана 22.01.2015р.
Вид діяльності Професiйна дiяльнiстьi на фондовому ринку - дiяльнiсть з торговлi цiнними паперами: Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами
Серія і номер АЕ № 185455
Видана Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 27.02.2013
Дата закінчення 20.01.2015
Опис Строк дiї лiцензiїi - необмежений. Анульована - 20.01.2015
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiялнiсть з торгiвлi цiнними паперами: Брокерська дiяльнiсть
Серія і номер АЕ № 263080
Видана Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 15.05.2013
Дата закінчення 20.01.2015
Опис Строк дiї лiцензiїi - необмежений. Анульована - 20.01.2015
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: Андеррайтинг
Серія і номер АЕ № 263082
Видана Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 15.05.2013
Дата закінчення 20.01.2015
Опис Строк дiї лiцензiїi - необмежений. Анульована - 20.01.2015
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiялнiсть з торгiвлi цiнними паперами: Дилерська дiяльнiсть
Серія і номер АЕ №263081
Видана Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 15.05.2013
Дата закінчення 20.01.2015
Опис Строк дiї лiцензiїi - необмежений. Анульована - 20.01.2015
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть: Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Серія і номер АЕ №263265
Видана Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 03.09.2013
Дата закінчення 14.02.2015
Опис Строк дiї лiцензiїi - необмежений. Анульована - 14.02.2015

Осіби, послугами яких користується емітент

Назва Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Адреса 04071, Україна, м.Київ, Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Формування i функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв
Ліцензія
-
-
Контакти (044) 591-04-04, (044) 482-52-04
Примітки Юридична особа веде депозитарний облiк емiсiйних цiнних паперiв Банку, є уповноваженим на зберiгання цiнних паперiв, що перебувають у власностi Банку, зберiгає глобальний сертифiкат.

Власники акцій

Назва Santafe Real Estate Inc.
ЄДРПОУ 2205740
Адреас Республiка Панама , м.Панама , 50-та вул., Глобал Плаза Тауер, 19ий пов, офiс Н
Частка акцій 9.96%
Назва Alomar Trade Ltd.
ЄДРПОУ 127602
Адреас Белiз, м.Белiз , Адьберт Хой, буд. 2236
Частка акцій 9.95%
Назва Le Viorta Group Inc.
ЄДРПОУ 1745071
Адреас Вiргiнськi острови (Великобританiя) , м. Роуд , Тайн Вотерфронт драйв, оф. а/с 34699
Частка акцій 9.95%
Назва Hazzel Worldwide Inc.
ЄДРПОУ 750677
Адреас Республiка Панама , м.Панама , 50 –а вулиця, буд. Плаза 2000, оф. 10-й поверх
Частка акцій 9.95%
Назва Tevler Business Ltd.
ЄДРПОУ 8241543
Адреас Сполучене Королiвство Великобританiї i Пн.Iрландiї, Лондон, WC1H 0JR Уобурн Плейс, офiс 95 30
Частка акцій 9.95%
Назва Bengela Trade Ltd.
ЄДРПОУ 7909667
Адреас Сполучене Королiвство Великобританiї i Пн.Iрландiї, м. Лондон, WC1B 3BQ Грейт Рассел Стрiт, офiс4,10
Частка акцій 9.95%
Назва Brovkanta Limited
ЄДРПОУ 319806
Адреас Кiпр , м. Нiкосiя , Промiтеос, буд. 14, оф. М002
Частка акцій 9.95%
Назва Oreola Investment Inc.
ЄДРПОУ 766521
Адреас Республiка Панама , м. Панама , 50-та вулиця, буд. Глобал Плаза Тауер, 19ий пов.
Частка акцій 9.95%
Назва ТОВ "Українська промислова компанiя"
ЄДРПОУ 21634996
Адреас Україна , м.Київ , вул.Верховинна,34
Частка акцій 9.944%
Назва Catalog Media LTD.
ЄДРПОУ 126539
Адреас о.Мае , м. Вiкторiя, Шем пенг Тонг Плаза, буд. 103
Частка акцій 8.318%
Назва Verasat Management LP
ЄДРПОУ SL12817
Адреас Шотландiя , м.Единбург, ЕН7 5JA Монтгомерi,78
Частка акцій 2.115%
Назва ТОВ "Студiотехнiка"
ЄДРПОУ 21635151
Адреас Україна, м.Київ, Верховинна,34
Частка акцій 0.013%