Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (30)
Пов'язані особи Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛОДООВОЧ."

#05528409

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛОДООВОЧ."
ЄДРПОУ 05528409
Адреса 04073, м. Київ, Пров. Балтiйський, 20, 044 430-17-66
(КОАТУУ 8038000000)
Номер свідоцтва про реєстрацію 1 069 120 0000001267
Дата державної реєстрації 16.01.1995
Середня кількість працівників 1
Орган управління Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "БАНК ВОСТОК"
МФО: 307123
Номер рахунку: 26002010429502
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті немає
МФО: немає
Номер рахунку: немає
Контакти
+38 (044) 430-17-66

Посадові особи

Ім'я Посада
Дунаєвський Ігорь Григорович 1-й заступник Голови Правлiння
Рік народження 1947 р. н. (73 роки)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані -
Освіта вища, Донецький державний унiверситет, радiофiзика
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи директор, ПII АТ "Автоiнвестстрой-Донецьк" Автоцентр
Примітки Змiн у звiтному перiодi не було. Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - 1-й заступник Голови Правлiння, виконавчого органу Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам та наглядовiй радi Товариства. Завдання правлiння полягає в органiзацiї виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради, реалiзацiї покладених на нього повноважень та виконаннi обов'язкiв, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правлiння. Винагороди не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. Загальний стаж роботи 32 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 1-й заступник Голови Правлiння АТ "Плодоовоч". Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Коваленко Віктор Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.03.2013 - 3 роки
Паспортні дані -
Освіта Вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи комерцiйний директор ТОВ "Технотранс-2006", комерцiйний директор IП "Торговий дiм "Автоцентр Харкiв", комерцiйний директор ТОВ "Група компанiй "АИС"
Примітки Змiн у звiтному перiодi не було. Призначено на посаду Члена Наглядової ради. У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Не володiє акцiями Товариства. Винагороди не виплачувались. Загальний стаж роботи 24 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової Ради Ат "Плодоовоч", комерцiйний директор ТОВ "Технотранс-2006", комерцiйний директор IП "Торговий дiм "Автоцентр Харкiв", комерцiйний директор ТОВ "Група компанiй "АИС". Посадова особа не є акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Іванова Лариса Віталіївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 5 рокiв
Паспортні дані -
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи вiдсутня
Примітки Змiн у звiтному перiодi не було. У звiтному перiодi Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена ревiзiної комiсiї, орган який контролює фiнансово- господарську дiяльнiсть Товариства та здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за результатами фiнансового року Товариства. Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Винагороди не виплачувались. Загальний стаж роботи 23 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член Ревiзiйної комiсiї АТ "Плодоовоч", директор з економiки ТОВ "Група компанiй АIС". Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Куліков Владислав Вікторович Голова Правлiння
Рік народження 1971 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.09.2017 - 5 рокiв
Паспортні дані -
Освіта вища
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Провiдний фахiвець з пiдготовки документiв ТОВ «Автодрайв Плюс»
Примітки Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "Плодоовоч" вiд 06.09.2017р. строком на 5 (п’ять) рокiв обрано з 07.09.2017р. на посаду Голова Правлiння АТ "Плодоовоч" Кулiков Владислав Вiкторович. У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Правлiння, якi полягають у здiйсненнi керiвництвом поточної дiяльнiстi та вирiшеннi всiх питань дiяльностi Товариства. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам та Наглядовiй Радi Товариства. Завдання правлiння полягає в органiзацiї виконання рiшень загальних зборiв та Наглядової ради, реалiзацiї покладених на нього повноважень та виконаннi обов'язкiв, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правлiння. Загальний стаж роботи 28 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Лiквiдацiйної комiсiї АТ "Плодоовоч", Директор ТДВ "ГАРМОНIЯ", ТОВ «РАДIАЛ-Україна». Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля
Пугач Олександр Григорович Голова Наглядової ради
Рік народження 1971 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані -
Освіта вища, Харкiвський державний унiверситет, економiст
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи ВАТ "Плодоовоч" Член Наглядової ради
Примітки Змiн у звiтному перiодi не було. У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Посадова особа не є акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. Загальний стаж роботи 31 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової ради, 1-й заступник Голови Правлiння, Голова Наглядової ради. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Самохвалов Михайло Володимирович Член Наглядової ради
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані -
Освіта Вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ВАТ "Плодоовоч", фахiвець з адмiнiстративних питань
Примітки Змiн у звiтному перiодi не було. У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Посадова особа не є акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв. незалежним директором. Стаж роботи 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової ради ВАТ "Плодоовоч", фахiвець з адмiнiстративних питань. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Ємельянова Валерія Яківна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 5 рокiв
Паспортні дані -
Освіта Вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи економiст ПП "Iмпульс-В"
Примітки Змiн у звiтному перiодi не було. У звiтному перiодi Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови ревiзiної комiсiї, орган який контролює фiнансово- господарську дiяльнiсть Товариства та здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за результатами фiнансового року Товариства. Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Винагороди не виплачувались. Загальний стаж роботи 23 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник вiддiлу облiку i контролiнгу ТОВ "Автомобiльна компанiя "Укравтоторг", Голова Ревiзiйної комiсiї АТ "Плодоовоч". Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Радченко Сергій Леонідович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані -
Освіта вища
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи директор з персоналу ТОВ "Група компанiй "АИС".
Примітки Змiн у звiтному перiодi не було. У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Заступника Голови Правлiння, якi полягають у здiйсненнi керiвництвом поточної дiяльнiстi та вирiшеннi всiх питань дiяльностi Товариства. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства. Завдання правлiння полягає в органiзацiї виконання рiшень загальних зборiв та Наглядової ради, реалiзацiї покладених на нього повноважень та виконаннi обов'язкiв, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правлiння. Винагороди не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. Загальний стаж роботи 5 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник Голови Правлiння. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Красножон Юрій Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані -
Освіта Вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи директор по дилерським брендам ТОВ "Група компанiй "АИС"
Примітки Змiн у звiтному перiодi не було. У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Стаж роботи 21 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової Ради АТ "Плодоовоч", директор ТОВ "Автокрай-Україна". Посадова особа не є акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Ішханян Ірина Володимирівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 5 рокiв
Паспортні дані -
Освіта Вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Корпорацiя АIС нач. юридичного вiддiлу
Примітки Змiн у звiтному перiодi не було. У звiтному перiодi Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена ревiзiної комiсiї, органу який контролює фiнансово- господарську дiяльнiсть Товариства та здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за результатами фiнансового року Товариства. Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Винагороди не виплачувались. Загальний стаж роботи 14 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член Ревiзiйної комiсiї АТ "Плодоовоч", корпорацiя АIС нач. юридичного вiддiлу. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Товкун Ігор Миколайович Член наглядової ради
Рік народження 1962 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані -
Освіта вища, НЮА України iм.Я.Мудрого, юрист
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи доцент Нацiональна юридична академiя України iм. Я.Мудрого, член Наглядової ради
Примітки Змiн у звiтному перiодi не було. У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Володiє акцiями Товариства. Загальний стаж роботи 22 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради, доцент Нацiональна юридична академiя України iм. Я.Мудрого. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м.Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Ліцензія
№ 2092
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (044) 591-04-00, 591-04-40, (044) 482-52-14
Примітки Емiтент користується послугами ПАТ "НДУ" на пiдставi договору про обслуговування емiсiї.
До 12.10.13р. ПАТ "НДУ" здiйснював професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку на пiдставi лiцензiї, виданої ДКЦПФР, на здiснення депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв (серiя: АВ № 581322 вiд 25.05.11р.). З 12.10.13р.
З 12 жовтня 2013 року набрав чинностi Закон України «Про депозитарну систему України» . Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону Центральний депозитарiй - юридична особа, що функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю.
1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092).
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фаворит" #23730178
Адреса 03067, Україна, м.Київ, вул. Гарматна, 6
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме Депозитарна дiяльнiсть Депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ №263378
НКЦПФР
з 24.09.2013
Контакти 044 458-05-45, 044 458-05-45
Примітки Емiтент користується послугами Депозитарної установи на пiдставi - Договору. Емiтент користується послугами Депозитарної установи на пiдставi договору. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи (Лiцензiя Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку серiя АЕ № 263378 вiд 24.09.2013, строк дiї: з 12.10.2013 необмежений)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Малтiком” #30777206
Адреса 03062, Україна, м. Київ, вул. Кулiбiна, 11-А, оф.202
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 2409
Аудиторська Палата України
з 26.01.2001
Контакти 044 2032192; 2231139 , 2745209
Примітки Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв: № 2409, видане Рiшенням АПУ 26.01.2001р. № 98, дiйсне до 29.10.2020р.,
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi: №0498, видане Рiшенням АПУ вiд 30.10.2014 р. №302/4, Дата та номер рiшення Аудиторської палати України про внесення до перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов’язкового аудиту: 29.01.2015 р. №307/3.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ: №0160 видане Нацкомфiнпослуг вiд 25.02.2016 року . Строк дiї свiдоцтва до 29.10.2020 р.
Керiвник – Бадишева Наталiя Iванiвна, сертифiкат аудитора серiї А №004234 вiд 15.06.2000 р. чинний до 15.06.2019 р
Аудитор – Кузуб Михайло Вiталiйович. сертифiкат аудитора серiї А № 004416 рiшення Аудиторської Палати України № 96 вiд 30.11.2000р., №140 вiд 29.10.2004р., №207/2 вiд 29.10.2009р. та № 300/2 вiд 25 вересня 2014р. Чинний до 30.11.2019 р

Власники акцій

Власник Частка
Фонд комунального майна м.Києва (Мiнського р-ну) / #22934921 0.00%
Адреса Україна, м.Київ, Тимошенка, 16
Код 22934921
органiзацiя орендарiв "Плодоовоч" / #05528409 0.00%
Адреса Україна, м.Київ, пр.Балтiйський, 20
Код 05528409

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВ "АВТОТРАНСIНВЕСТ" / #33368841 2 609 764 шт 95.07%
Адреса Україна, м.Харкiв, вул. Озерянська, 3