Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (30)
Пов'язані особи Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛОДООВОЧ."

#05528409

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛОДООВОЧ"
ЄДРПОУ 05528409
Адреса 04073, м. Київ, Пров. Балтiйський, 20, 044 430-17-66
(КОАТУУ 8038000000)
Номер свідоцтва про реєстрацію ААВ №715052
Дата державної реєстрації 16.01.1995
Середня кількість працівників 1
Орган управління Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ КБ "Хрещаик", Оболонське вiддiлення
МФО: 300670
Номер рахунку: 26007001029708
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті немає
МФО: немає
Номер рахунку: немає
Контакти
+38 (044) 430-17-66

Посадові особи

Ім'я Посада
Дунаєвський Ігорь Григорович 1-й заступник Голови Правлiння
Рік народження 1947 р. н. (73 роки)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта вища, Донецький державний унiверситет, радiофiзика
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи директор, ПII АТ "Автоiнвестстрой-Донецьк" Автоцентр
Примітки Змiн у звiтному перiодi не було. У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - 1-й заступник Голови Правлiння, виконавчого органу Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам та наглядовiй радi Товариства. Завдання правлiння полягає в органiзацiї виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради, реалiзацiї покладених на нього повноважень та виконаннi обов'язкiв, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правлiння. Винагороди не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. Стаж керiвної роботи 30 рокiв. Попередня посада: директор, ПII АТ "Автоiнвестстрой-Донецьк" Автоцентр. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Коваленко Віктор Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.03.2013 - 3 роки
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта Вища
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи комерцiйний директор ТОВ "Технотранс-2006", комерцiйний директор IП "Торговий дiм "Автоцентр Харкiв", комерцiйний директор ТОВ "Група компанiй "АИС"
Примітки Змiн у звiтному перiодi не було. Призначено на посаду Члена Наглядової ради. У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Попереднi посади: комерцiйний директор ТОВ "Технотранс-2006", комерцiйний директор IП "Торговий дiм "Автоцентр Харкiв", комерцiйний директор ТОВ "Група компанiй "АИС". Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Іванова Лариса Віталіївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 5 рокiв
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта Вища
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи вiдсутня
Примітки Змiн у звiтному перiодi не було. У звiтному перiодi Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена ревiзiної комiсiї, орган який контролює фiнансово- господарську дiяльнiсть Товариства та здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за результатами фiнансового року Товариства. Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Винагороди не виплачувались. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Абольников Валерій Миколайович Голова Лiквiдацiйної комiсiї
Рік народження 1946 р. н. (74 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2014 - на невизначений термiн
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта вища, КIНГ, економiст
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Голова Правлiння ПАТ "Плодоовоч"
Примітки Змiн у звiтному перiодi не було. У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови лiквiдацiйної комiсiї. З дня призначення лiквiдацiйної комiсiї до неї переходять повноваження з управлiння справами Товариства. Голова лiквiдацiйної комiсiї оцiнює наявне майно Товариства, визначає його кредиторiв та дебiторiв, розраховується з ними, уживає заходiв до сплати боргiв Товариства третiм особам та акцiонерам, складає лiквiдацiйний баланс та надає його вищому органу Товариства. Винагороди не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. Стаж керiвної роботи 30 рокiв. Попереднi посади: ОРПК Мiнського району, директор, ПАТ "Плодоовоч" - Голова правлiння. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Пугач Олександр Григорович Голова Наглядової ради
Рік народження 1971 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта вища, Харкiвський державний унiверситет, економiст
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи ВАТ "Плодоовоч" Член Наглядової ради, 1-й заступник Голови Правлiння
Примітки Змiн у звiтному перiодi не було. У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Стаж керiвної роботи 21 рокiв. Попереднi посади: Член Наглядової ради, 1-й заступник Голови Правлiння, Голова Наглядової ради. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Самохвалов Михайло Володимирович Член Наглядової ради
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта Вища
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ВАТ "Плодоовоч", фахiвець з адмiнiстративних питань
Примітки Змiн у звiтному перiодi не було. У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Попереднi посади: Член Наглядової ради ВАТ "Плодоовоч", фахiвець з адмiнiстративних питань. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Ємельянова Валерія Яківна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 5 рокiв
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта Вища
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи економiст ПП "Iмпульс-В"
Примітки Змiн у звiтному перiодi не було. У звiтному перiодi Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови ревiзiної комiсiї, орган який контролює фiнансово- господарську дiяльнiсть Товариства та здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за результатами фiнансового року Товариства. Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Винагороди не виплачувались. Попереднi посади: економiст ПП "Iмпульс-В", Голова Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Плодоовоч". Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Радченко Сергій Леонідович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта вища
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи директор з персоналу ТОВ "Група компанiй "АИС".
Примітки Змiн у звiтному перiодi не було. У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Заступника Голови Правлiння, якi полягають у здiйсненнi керiвництвом поточної дiяльнiстi та вирiшеннi всiх питань дiяльностi Товариства. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства. Завдання правлiння полягає в органiзацiї виконання рiшень загальних зборiв та Наглядової ради, реалiзацiї покладених на нього повноважень та виконаннi обов'язкiв, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правлiння. Винагороди не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. Стаж керiвної роботи 3 роки. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Красножон Юрій Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта Вища
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи директор по дилерським брендам ТОВ "Група компанiй "АИС"
Примітки Змiн у звiтному перiодi не було. У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Попередня посада: директор по дилерським брендам ТОВ "Група компанiй "АИС". Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Ішханян Ірина Володимирівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 5 рокiв
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта Вища
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи Корпорацiя АIС нач. юридичного вiддiлу
Примітки Змiн у звiтному перiодi не було. У звiтному перiодi Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена ревiзiної комiсiї, органу який контролює фiнансово- господарську дiяльнiсть Товариства та здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за результатами фiнансового року Товариства. Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Винагороди не виплачувались.Попередня посада - корпорацiя АIС нач. юридичного вiддiлу. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Товкун Ігор Миколайович Член наглядової ради
Рік народження 1962 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта вища, НЮА України iм.Я.Мудрого, юрист
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи доцент Нацiональна юридична академiя України iм. Я.Мудрого, член Наглядової ради
Примітки Змiн у звiтному перiодi не було. У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Стаж керiвної роботи 12 рокiв. Попередня посада: доцент Нацiональна юридична академiя України iм. Я.Мудрого. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м.Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ №581322
ДКЦПФР
з 19.09.2006
Контакти (044) 591-04-00, 591-04-40, (044) 482-52-14
Примітки Емiтент користується послугами ПАТ "НДУ" на пiдставi договору про обслуговування емiсiї.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Регiстрсервiс" #25196955
Адреса 01601, Україна, м.Київ, вул. Воровського, 26
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме Депозитарна дiяльнiсть Депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ №286544
НКЦПФР
з 08.10.2013
Контакти (044) 486-63-92, 486-63-92
Примітки Емiтент користується послугами Депозитарної установи на пiдставi договору. Строк дiї лiцензiї - з 12.10.2013р.- необмежений
Аудиторська фiрма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЮВМ - аудит" #20587317
Адреса 02140, Україна, м. Київ, вул. Бажана, 34/24,
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 2488
Аудиторська Палата України
з 26.01.2001
Контакти 044 574-50-28, 574-50-28
Примітки Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 2488 рiшення АПУ № 98 вiд 26.01.2001р., рiшення АПУ № 158 вiд 26.01.2006р., рiшення АПУ № 224/3 вiд 23.12.2010р. та рiшення АПУ № 317/4 вiд 26.11.2015р.
Свiдоцтво № 0199 Про вiдповiднiсть системи контролю якостi, Рiшення АПУ вiд 22.12.2011 № 244/5 "Про результати зовнiшнiх перевiрок системи контролю якостi, створених аудиторськими фiрмами та аудиторами" - пройшли зовнiшню перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг.
Директор аудиторської фiрми - Холод Вiктор Iванович. Сертифiкат аудитора серiї А № 003202 рiшення АПУ № 58 вiд 25.09.1997р., №103 вiд 28.09.2006р., №166/4 вiд 25.09.2011р. та №239/2 вiд 25.09.2011р.
Аудитор - Кузуб Михайло Вiталiйович. Сертифiкат аудитора серiї А № 004416 рiшення Аудиторської Палати України № 96 вiд 30.11.2000р., №140 вiд 29.10.2004р., №207/2 вiд 29.10.2009р. та № 300/2 вiд 25.09.2014р.

Власники акцій

Власник Частка
Фонд комунального майна м.Києва (Мiнського р-ну) / #22934921 0.00%
Адреса Україна, м.Київ, Тимошенка, 16
Код 22934921
органiзацiя орендарiв "Плодоовоч" / #05528409 0.00%
Адреса Україна, м.Київ, пр.Балтiйський, 20
Код 05528409

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВ "АВТОТРАНСIНВЕСТ" / #33368841 2 609 764 шт 95.07%
Адреса Україна, м.Харкiв, вул. Римарська, 22