Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (66)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМ.Ю.С. ЗАВАДСЬКОГО "

#05423366

Основна інформація

Назва Приватне акцiонерне товариство "Вiстовицький завод будiвельної i художньої керамiки iм.Ю.Завадського"
ЄДРПОУ 05423366
Адреса 81434, С. Вiстовичi, Д/В
Дата державної реєстрації 08.06.2011
Середня кількість працівників 40
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ"Кредобанк" вiддiлення в м.Рудки
МФО: 325365
Номер рахунку: UA85 325365 0000002600901349770
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/в
МФО: д/в
Номер рахунку: д/в
Контакти
+38 (032) 364-55-05
vistkeramika@ukr.net

Опис діяльності

Організаційна структура

В 1968р.було створено Самбiрськезаводоуправлiннябудматерiалiв, в 1972р. побудовано i приєднано до з/у Вiстовицький цегельний завод. В 1986р.побудовано цех по виробництву керамiчнихвиробiв. У 1990р. проведено реконструкцiю цегельного заводу, що дало можливiстьзбiльшити випуск цегли до 20млн.шт. У 1998р.реорганiзовано в ЗАТ "Вiстовицький завод будiвельної та художньої керамiкиiм..Ю.С.Завадського". Метою створення Товариства є здiйснення виробничої, торгiвельної, iнвестицiйної та iншоїпiдприємницькоїдiяльностi, спрямованої для отримання прибутку. У зв'язку iз приведенням дiяльностi ЗАТ "Вiстовицький завод будiвельної та художньої керамiкиiм.Ю.С.Завадського", у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". пiдприємство було перейменоване згiдно з рiшення Загальних зборiвакцiонерiввiд 13.05.2011 р. (протокол № 16 вiд 13.05.2011 р.) у Приватне акцiонерне товариство "Вiстовицький завод будiвельної та художньої керамiкиiм.Ю.С.Завадського".

Працівники

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв становила 40 осiб, якi працюють за сумiсництвом -2 , чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 25 особи, фонд оплати працi: у 2020р.- 2 802,4 тис.грн. У звiтному роцi працiвники не направлялися на курси пiдвищення квалiфiкацiї.

Участь у об'єднаннях

ПрАТ "Вiстовицький завод будiвельної та художньої керамiки iм.Ю.С.Завадського" складається з таких структурних пiдроздiлiв: -цех по виготовленню цегли будiвельної рiзних марок i видiв -цех по виготовленню керамiчних виробiв широкого вжитку -Орховицьке родовище глин-сировини для видобування глини i суглинку. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв ПрАТ "Вiстовицька керамiка" не має.

Спільна діяльність

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями емiтент не проводить.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицйї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.

Облікова політика

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться за журнально-ордерною системою з частковою компютеризацiєю. Облiк усiх операцiй здiйснюється з дiючим Планом рахункiв бухгалтерського облiку. Облiк надходження, вибуття, наявностi та визнання первiсної вартостi об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. №92, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18 травня 2000 року №288/4509 (зi змiнами та доповненнями). До основних засобiв пiдприємством вiднесенi матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше року та первiсною вартiстю бiльше 2500 грн., а з 01.09.2015р.бiльше 6000,00 грн.. Первiсну вартiсть основних засобiв складає їх iсторична (фактична) собiвартiсть. Пiдприємство застосовує прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв згiдно строкiв корисного використання необоротних активiв, встановлених товариством. Вiдповiдно до наказу про Облiкову полiтику, до малоцiнних необоротних матерiальних активiв товариство вiдносить активи, вартiстю менше 2500,0 грн., та термiн корисного використання яких складає бiльше одного року. Для малоцiнних необоротних матерiальних активiв встановлено метод нарахування амортизацiї в розмiрi 100% вартостi в мiсяцi вводу в експлуатацiю. Облiк та оцiнка фiнансових iнвестицiй вiдповiдає вимогам П(С) БО №12. На балансi товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї ( внески в статутнi капiтали товариств) . Порядок визнання, оцiнка придбання та вибуття запасiв вiдповiдає вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси". Одиницею запасiв визначається кожне найменування цiнностей. Придбанi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Незавершене виробництво та готову продукцiю вiдображають в облiку та балансi за фактично виробничою собiвартiстю. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється згiдно наказу про облiкову полiтику по методу ФIФО. Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання матерiалiв, якi пiдписанi уповноваженими особами Товариства та затвердженi у встановленому порядку. Активи, що використовуються протягом не бiльше 1-го року, визнаються малоцiнними швидкозношуваними предметами (МШП) та облiковуються Товариством на рах. 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети". Вiдповiдно до вимог п.23 П(С)БО 9 вартiсть МШП, що переданi в експлуатацiю виключаються зi складу активiв (списуються з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдальними особами Товариства протягом строку їх фактичного використання.

Продукція

Цегла будiвельна М-100,М-125,(повнотiла i дирчаста), блоки для будiвництва житлових i виробничих примiщень Керамiчнi вироби господарського призначення-ринки збуту - магазини i епiцентри по всiй Українi Основнi ринки збуту цегли будiвельної:- будiвельнi органiзацiї i приватники Львiвської обл. Сировина для виготовлення цегли будiвельної-глина i суглинки Орховицького кар"єру на вiдстанi 12км, Основними конкурентами по цеглi є всi дiючi цегельнi заводи областi.

Активи

Протягом звiтного перiоду в складi необоротних активiв вiдбулися наступнi змiни: 1.) придбано i введено в експлуатацiю: - основнi засоби вартiстю 0,0 тис.грн.; 2.) проведено полiпшення основних засобiв на суму 0,0 тис.грн., 3.) нараховано амортизацiї по необоротних активах за 2020р. в сумi 659,0 тис.грн.. Переоцiнка основних засобiв протягом звiтногоперiоду не проводилася. Станом на 31.12.2020 р. на балансi Товариства вiдображено вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй в розмiрi 1284,0 тис.грн.

Основні засоби

Протягом звiтного перiоду в складi необоротних активiв вiдбулися наступнi змiни: 1.) придбано i введено в експлуатацiю: - основнi засоби вартiстю 0,0 тис.грн.; 2.) проведено полiпшення основних засобiв на суму 0,0 тис.грн., 3.) нараховано амортизацiї по необоротних активах за 2020р. в сумi 659,0 тис.грн.. Переоцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не проводилася. Станом на 31.12.2020р. на балансi Товариства вiдображено вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй в розмiрi 1284,0 тис.грн. Станом на 31.12.2020 року первiсна вартiсть основних засобiв складає 14533,0 тис. грн., знос -11134,0 тис.грн., залишкова вартiсть-3399,0 тис.грн. Жодних обмежень на користування майном немає. Ремонт основних засобiв Товариства протягом 2020 року здiйснювався за рахунок власних коштiв. Об'єктiв оренди на балансi не має.

Проблеми

Реалiзацi япродукцiї прямо пов"язана з економiчним добробутом населення. Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства є постiйний рiст цiн на енергоносiї, сировину,фарби, фрити, мелючi тiла ,кардiєрiтовi плити, нестача квалiфiкованих робiтникiв, непередбачувана законодавча полiтика. Загальний аналiз умов веденнябiзнесу в Українi у минулому роцi показує об"єктивну обмеженiсть можливостей для розвиткупiдприємств. Серед викликiв, з якими зiткнулась економiка нашої країни , є значнi внутрiшнi проблеми - стрiмке згортання попиту в наслiдок iнфляцiї, скорочення експорту та iмпорту, вiйськовий конфлiкт на сходi. Крiм цього зовнiшнi економiчнi чинники також здiйснювали негативний вплив на вiтчизняну економiку.

Фінансова політика

ПрАт"Вiстовицька керамiка" здiйснює дiяльнiсть за рахунок власних обiгових коштiв а також використовує позичковi кошти шляхом використання овердрафту на суму 3373,0тис.грн. та виданих ПАТ Кредобанк термiном на 1 рiк.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.

Стратегія подальшої діяльності

В 2020 роцi планується збiльшити випуск цегли. Провести ремонт землерийної технiки, провести ремонт дахiв виробничих примiщень. Забезпечити до кiнця року пiврiчний запас якiсної глини для виробництва цегли.

R&D

Проводиться дослiдження i сертифiкацiя керамiчної продукцiї.

Інше

Статутний капiтал ПрАТ "Вiстовицький завод будiвельної i художньої керамiки iм.Ю. Завадського" становить 6780100.грн. i подiлений на 67801 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна. Товариство фiнансово стабiльне . Коефiцiєнти фiнансової сталостi знаходяться в межах нормативних величин. Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стату та результатiв дiяльностi емiтента, не має.

Посадові особи

Ім'я Посада
Микичак Ігор Пилипович Голова Наглядової ради
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.11.2020 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Генеральний директор Прат"Iрокс", Генеральний директор ПрАТ "Iрокс"
Примітки Скликання та проведення засiдань Наглядової ради, укладання контракту iз Директором. Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом працює директором ТзОВ ДКК "Акцiонер". Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Функцiї Голови i членiв Наглядової ради вказанi в п. 13 Статуту. Як Голова Наглядової ради працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.Обрано на посаду на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства "Вiстовицький завод будiвельної i художньої керамiки iм..Ю.С.Завадського" (протокол № 1 вiд 05 листопада 2020 року);
Лешега Ярослав Ярославович Член правлiння
Рік народження 1966 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.09.2020 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Виконує обов'язки начальника цегельного виробництва,, Директо ПрАТ"Воютицький цегельний завод"
Примітки Отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Обов'язки членiв правлiння вказанi в п. 14.10 Статуту. Як член правлiння працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було. Обрано на посаду на пiдставi рiшення наглядової Ради приватного акцiонерного товариства "Вiстовицький завод будiвельної i художньої керамiки iм..Ю.С.Завадського" (протокол вiд 08 вересня 2020 року);
Качмар Володимир Михайлович Ревiзор
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3 роки
Освіта Львiвський нацiональний унiверситет iм..Iвана Франка
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи Працює головою профкому Львiвського нацiонального унiверситету iм..Iвана Франка, доцент кафедри новiтньої iсторiї., Голова профкому Львiвського нацiонального унiверситету iм..Iвана Франка, д/в
Примітки Винагороди у натуральнiй формi не отримує. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Функцiї Ревiзора вказанi в п. 15 Статуту. Як Ревiзор працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiстовицький завод будiвельної i художньої керамiки iм..Ю.С.Завадського", якi вiдбулись 05.11.2020 р (протокол №1 вiд 05.11.2020) обрано на посаду Ревiзора Товариства
Кіс Іван Іванович Член правлiння
Рік народження 1981 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 08.09.2020 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Виконує обов'язки начальника цеху керамiки, КП"Дiдове" бухгалтер
Примітки Отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Обов'язки членiв правлiння вказанi в п. 14.10 Статуту. Як член правлiння працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було. Обрано на посаду на пiдставi рiшення наглядової Ради приватного акцiонерного товариства "Вiстовицький завод будiвельної i художньої керамiки iм..Ю.С.Завадського" (протокол вiд 08 вересня 2020 року);
Микичак-Маркович Христина Ігорівна Член Наглядової ради
Рік народження 1995 р. н. (28 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.11.2020 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи ПрАТ"Iрокс", менеджер з постачання, ПрАТ"Iрокс", менеджер з постачання
Примітки Отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.Функцiї Голови i членiв Наглядової ради вказанi в п. 13 Статуту. Як член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiстовицький завод будiвельної i художньої керамiки iм..Ю.С.Завадського", якi вiдбулись 05.11.2020 р (протокол №1 вiд 05.11.2020) обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства
Пікуш Марія Михайлівна Член правлiння, головний бухгалтер
Рік народження 1966 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.02.2020 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи ПрАТ"Воютицький цегельний завод"головний бухгалтер, ПрАТ"Воютицький цегельний завод", головний бухгалтер
Примітки За сумiсництвом нiде не працює. Обов'язки членiв правлiння вказанi в п. 14.10 Статуту. Як член правлiння працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було. Головний бухгалтер вiдповiдає за керiвництво бухгалтерiєю, пiдготовкою податкової та бухгалтерської звiтностi, тримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було. Обрано на посаду Члена правлiння на пiдставi рiшення наглядової Ради приватного акцiонерного товариства "Вiстовицький завод будiвельної i художньої керамiки iм..Ю.С.Завадського" (протокол вiд 25 червня 2020 року);Призначена на посаду головного бухгалтера згiдно наказу №19К вiд 13.02.2020 р
Маркович Оксана Миколаївна Голова правлiння
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.11.2020 - 3 роки
Освіта Вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи старший оператор АЗС Укрнафта, старший оператор АЗС Укрнафта, д/в
Примітки Отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Функцiї Голови правлiння, вказанi в п. 14.21 Статуту. Як Голова правлiння працює на безоплатнiй основi. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було. Призначена на посаду на на пiдставi рiшення наглядової Ради приватного акцiонерного товариства "Вiстовицький завод будiвельної i художньої керамiки iм..Ю.С.Завадського" (протокол вiд 25 червня 2020 року);
Грабовський Ігор Григорович Член Наглядової ради
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 05.11.2020 - 3 роки
Освіта Середня
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи водiй Прат"Вiстовицький завод будiвельної ї художньої керамiки iм..Ю.С.Завадського"., водiй Прат"Вiстовицький завод будiвельної ї художньої керамiки iм..Ю.С.Завадського".
Примітки Отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Функцiї Голови i членiв Наглядової ради вказанi в п. 13 Статуту. Як член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiстовицький завод будiвельної i художньої керамiки iм..Ю.С.Завадського", якi вiдбулись 05.11.2020 р (протокол №1 вiд 05.11.2020) обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерно-комерцiйний банк "Львiв" #09801546
Адреса 79008, Україна, м.Львiв, вул.Сербська,буд.1
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 493126
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 02.10.2009
Контакти (0352) 2456421, (0352) 2456421
Примітки д/в
ТОВ "Емкон-аудит" #37153128
Адреса 03057, Україна, м.Київ, вул.Євгенiї Мiрошниченко, 10Б
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 4712
Аудиторської палати України
з 29.04.2010
Контакти д/в, д/в
Примітки Аудиторськi послуги надаються на пiдставi Договору №КУ -074 , дата:26.10.2020. Аудиторська перевiрка проводилась: дата початку:26.10.2020 , дата закiнчення: 30.10.2020
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул.Б.Грiнченка,3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ Серiя АВ №581322
ДКЦПФР
з 19.09.2006
Контакти 044 279 12 13, 044 279 62 97
Примітки Договiр № Е-4038 вiд 18.07.2011р.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУДКІВСЬКА ЦЕГЛА" #39551554
Адреса ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., САМБІРСЬКИЙ Р-Н, С. ВІСТОВИЧІ, ВУЛ. БЕРЕГОВА, БУД. 26
Опис Частка ПрАТ "Вiстовицька керамiка" у статфондi ТзОВ "Рудкiвська цегла" 20% (10000 грн). Товариство орендує в ПрАТ "Вiстовицька керамiка" виробничi примiщення, купує цеглу-сирець, випалює її та продає готову продукцiю населенню.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛИЦЬКА ХУДОЖНЯ КЕРАМІКА" #39552579
Адреса ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., САМБІРСЬКИЙ Р-Н, С. ВІСТОВИЧІ, ВУЛ. БЕРЕГОВА, БУД. 26
Опис Частка ПрАТ "Вiстовицька керамiка" у статфондi ТзОВ "Галицька художня керамiка" 20% (10 000 грн). Товариство орендує в ПрАТ "Вiстовицька керамiка" виробничi примiщення для виробництва декоративних керамiчних виробiв.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " РУДКІВСЬКА ЦЕГЛА ЕЛІТ" #40312415
Адреса ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., САМБІРСЬКИЙ Р-Н, С. ВІСТОВИЧІ, ВУЛ. БЕРЕГОВА, БУД. 26
Опис Частка ПрАТ "Вiстовицька керамiка" у статфондi ТзОВ "Рудкiвська цегла ЕЛIТ" 20% (10000 грн). Товариство орендує в ПрАТ "Вiстовицька керамiка" виробничi примiщення, купує цеглу-сирець, випалює її та продає готову продукцiю населенню.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПРАВЖНЯ ЦЕГЛА" #40842243
Адреса ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., САМБІРСЬКИЙ Р-Н, С. ВІСТОВИЧІ, ВУЛ. БЕРЕГОВА, БУД. 26
Опис Частка ПрАТ "Вiстовицька керамiка" у статфондi ТзОВ "Справжня цегла" 20% (2000 грн). Товариство орендує в ПрАТ "Вiстовицька керамiка" виробничi примiщення, купує цеглу-сирець, випалює її та продає готову продукцiю населенню.

Власники акцій

Власник Частка
ТзОВ "Галичбудмонтаж" / #31291285 47.51%
Адреса Україна, д/в, д/в
Код 31291285
МИКИЧАК ІГОР ПИЛИПОВИЧ 10.25%
ГРИЦКО ОЛЕНА АМБРОЗІЇВНА 10.00%
ГРИЦКО РОМАН ЮРІЙОВИЧ 10.00%
ІНШІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ (АКЦІОНЕРИ) - 70 АКЦІОНЕРИ 8.12%
ГРИЦКО ЮРІЙ МИРОНОВИЧ 7.66%
ГРИЦКО АНДРІЙ МИРОНОВИЧ 6.46%

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТзОВ "Галичбудмонтаж" / #31291285 32 212 шт 47.51%
Адреса Україна, м.Львів, проф.Буйка,7
МИКИЧАК ІГОР ПИЛИПОВИЧ 6 948 шт 10.25%
ГРИЦКО РОМАН ЮРІЙОВИЧ 6 779 шт 10.00%
ГРИЦКО ОЛЕНА АМБРОЗІЇВНА 6 779 шт 10.00%
ГРИШКО ЮРІЙ МИРОНОВИЧ 5 196 шт 7.66%
ГРИЦКО АНДРІЙ МИРОНОВИЧ 4 381 шт 6.46%