Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (38)
Дозвільні документи
Ліцензії (5)
Перевірки (12)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМ.Ю.С. ЗАВАДСЬКОГО "

#05423366

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Основна інформація

Назва Приватне акцiонерне товариство "Вiстовицький завод будiвельної i художньої керамiки iм.Ю.Завадського"
ЄДРПОУ 05423366
Адреса 81434, С. Вiстовичi, Д/В
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №561435
Дата державної реєстрації 08.06.2011
Середня кількість працівників 62
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ"Кредобанк> вiддiлення в м.Рудки
МФО: 325365
Номер рахунку: 2600901349770
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/в
МФО: д/в
Номер рахунку: д/в
Контакти
+38 (032) 364-55-05
vistkeramika@ukr.net

Опис діяльності

Організаційна структура

В 1968р.було створено Самбiрськезаводоуправлiннябудматерiалiв, в 1972р. побудовано i приєднано до з/у Вiстовицький цегельний завод. В 1986р.побудовано цех по виробництву керамiчнихвиробiв. У 1990р. проведено реконструкцiю цегельного заводу, що дало можливiстьзбiльшити випуск цегли до 20млн.шт. У 1998р.реорганiзовано в ЗАТ "Вiстовицький завод будiвельної та художньої керамiкиiм..Ю.С.Завадського". Метою створення Товариства є здiйснення виробничої, торгiвельної, iнвестицiйної та iншоїпiдприємницькоїдiяльностi, спрямованої для отримання прибутку. У зв'язку iз приведенням дiяльностi ЗАТ "Вiстовицький завод будiвельної та художньої керамiкиiм.Ю.С.Завадського", у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". пiдприємство було перейменоване згiдно з рiшення Загальних зборiвакцiонерiввiд 13.05.2011 р. (протокол № 16 вiд 13.05.2011 р.) у Приватне акцiонерне товариство "Вiстовицький завод будiвельної та художньої керамiкиiм.Ю.С.Завадського".

Працівники

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв становила 62 осiб, осiб, якi працюють за сумiсництвом -2 , чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 23 особи, фонд оплати працi: у 2018р.- 4260,0 тис.грн. У звiтному роцi працiвники не направлялися на курси пiдвищення квалiфiкацiї.

Участь у об'єднаннях

ПрАТ "Вiстовицький завод будiвельної та художньої керамiки iм.Ю.С.Завадського" складається з таких структурних пiдроздiлiв: -цех по виготовленню цегли будiвельної рiзних марок i видiв -цех по виготовленню керамiчних виробiв широкого вжитку -Орховицьке родовище глин-сировини для видобування глини i суглинку. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв ПрАТ "Вiстовицька керамiка" не має.

Спільна діяльність

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями емiтент не проводить.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицйї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.

Облікова політика

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться за журнально-ордерною системою з частковою компютеризацiєю. Облiк усiх операцiй здiйснюється з дiючим Планом рахункiв бухгалтерського облiку. Облiк надходження, вибуття, наявностi та визнання первiсної вартостi об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. №92, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18 травня 2000 року №288/4509 (зi змiнами та доповненнями). До основних засобiв пiдприємством вiднесенi матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше року та первiсною вартiстю бiльше 2500 грн., а з 01.09.2015р.бiльше 6000,00 грн.. Первiсну вартiсть основних засобiв складає їх iсторична (фактична) собiвартiсть. Пiдприємство застосовує прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв згiдно строкiв корисного використання необоротних активiв, встановлених товариством. Вiдповiдно до наказу про Облiкову полiтику, до малоцiнних необоротних матерiальних активiв товариство вiдносить активи, вартiстю менше 2500,0 грн., та термiн корисного використання яких складає бiльше одного року. Для малоцiнних необоротних матерiальних активiв встановлено метод нарахування амортизацiї в розмiрi 100% вартостi в мiсяцi вводу в експлуатацiю. Облiк та оцiнка фiнансових iнвестицiй вiдповiдає вимогам П(С) БО №12. На балансi товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї ( внески в статутнi капiтали товариств) . Порядок визнання, оцiнка придбання та вибуття запасiв вiдповiдає вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси". Одиницею запасiв визначається кожне найменування цiнностей. Придбанi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Незавершене виробництво та готову продукцiю вiдображають в облiку та балансi за фактично виробничою собiвартiстю. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється згiдно наказу про облiкову полiтику по методу ФIФО. Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання матерiалiв, якi пiдписанi уповноваженими особами Товариства та затвердженi у встановленому порядку. Активи, що використовуються протягом не бiльше 1-го року, визнаються малоцiнними швидкозношуваними предметами (МШП) та облiковуються Товариством на рах. 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети". Вiдповiдно до вимог п.23 П(С)БО 9 вартiсть МШП, що переданi в експлуатацiю виключаються зi складу активiв (списуються з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдальними особами Товариства протягом строку їх фактичного використання.

Продукція

Цегла будiвельна М-100,М-125,(повнотiла i дирчаста), блоки для будiвництва житлових i виробничих примiщень Керамiчнi вироби господарського призначення-ринки збуту - магазини i епiцентри по всiй Українi Основнi ринки збуту цегли будiвельної:- будiвельнi органiзацiї i приватники Львiвської обл. Сировина для виготовлення цегли будiвельної-глина i суглинки Орховицького кар"єру на вiдстанi 12км, Сировина для виготовлення керамiчних виробiв-привозна: Гiрничовидобувна компанiя"Мiнерал"м.Запорiжжя,глина ПАТ-1;ТОВ"Керамiчнi маси Донбасу",ТОВ"Глуховецький каолiновий завод", гiпс -ТзОВ "IММ" Основними конкурентами по цеглi є всi дiючi цегельнi заводи областi, по керамiчних виробах основний конкурент - китайський виробник.

Активи

Протягом звiтного перiоду в складi необоротних активiввiдбулися наступнi змiни: 1.) придбано i введено в експлуатацiю: - основнi засоби вартiстю 252,0 тис.грн.; 2.) проведено полiпшення основних засобiв на суму 143,0 тис.грн., 3.) нараховано амортизацiї по необоротних активах за 2018р. в сумi 639,0 тис.грн.. Переоцiнка основних засобiв протягом звiтногоперiоду не проводилася. Станом на 31.12.2018р. на балансi Товариства вiдображено вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй в розмiрi 1142,0 тис.грн.

Основні засоби

Станом на 31.12.2018 року первiсна вартiсть основних засобiв складає 14533,0 тис. грн., знос -9784,0 тис.грн., залишкова вартiсть- 4749,0 тис.грн. Жодних обмежень на користування майном немає. Ремонт основних засобiв Товариства протягом 2018 року здiйснювався за рахунок власних коштiв. Об'єктiв оренди на балансi не має.

Проблеми

Реалiзацi япродукцiї прямо пов"язана з економiчним добробутом населення. Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства є постiйний рiст цiн на енергоносiї, сировину,фарби, фрити, мелючi тiла ,кардiєрiтовi плити, нестача квалiфiкованих робiтникiв, непередбачувана законодавча полiтика. Загальний аналiз умов веденнябiзнесу в Українi у минулому роцi показує об"єктивну обмеженiсть можливостей для розвиткупiдприємств. Серед викликiв, з якими зiткнулась економiка нашої країни , є значнi внутрiшнi проблеми - стрiмке згортання попиту в наслiдок iнфляцiї, скорочення експорту та iмпорту, вiйськовий конфлiкт на сходi. Крiм цього зовнiшнi економiчнi чинники також здiйснювали негативний вплив на вiтчизняну економiку.

Фінансова політика

ПрАт"Вiстовицькакерамiка" здiйснюєдiяльнiсть за рахуноквласних обiговихкоштiв а також використовує позичковi кошти шляхом використання овердрафту на суму 800,0тис.грн.та кредитiв на суму 800,00 тис.грнi 440 тис.грн, виданих ПАТ Кредобанктермiном на 1 рiк.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.

Стратегія подальшої діяльності

В 2019 роцi планується збiльшити випуск цегли. Провести ремонт землерийної технiки, провести ремонт дахiв виробничих примiщень. Забезпечити до кiнця року пiврiчний запас якiсної глини для виробництва цегли. Створити та забезпечити всi умови для виробництва високохудожнiх елiтних керамiчних вазонiв.

R&D

Проводиться дослiдження i сертифiкацiя керамiчної продукцiї.

Інше

Статутний капiтал ПрАТ <Вiстовицький завод будiвельної i художньої керамiки iм.Ю. Завадського> становить 6780100.грн. i подiлений на 67801 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна. Товариство фiнансово стабiльне . Коефiцiєнти фiнансової сталостi знаходяться в межах нормативних величин. Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стату та результатiв дiяльностi емiтента, не має.

Посадові особи

Ім'я Посада
Друль Анатолій Миронович Член правлiння
Рік народження 1960 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані 487266
Освіта Львiвська полiтехнiка в 1982р. по спецiальностi напiвпровiдникове вакуумне машинобудування
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи Служив в армiї., д/в, д/в
Примітки Виконує обов'язки начальника цегельного виробництва, отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Обов'язки членiв правлiння вказанi в п. 14.10 Статуту. Як член правлiння працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Антонюк Олег Олександрович Член правлiння-Головний бухгалтер
Рік народження 1975 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані 250527
Освіта Львiвська Комерцiйна Академiя по спецiальностi економiст
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Начальник вiддiлення ПАТ "Акцент банк", ПАТ "Акцент банк, д/в
Примітки Головний бухгалтер вiдповiдає за керiвництво бухгалтерiєю, пiдготовкою податкової та бухгалтерської звiтностi, тримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Качмар Володимир Михайлович Ревiзор
Рік народження 1965 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані 654621
Освіта Львiвський нацiональний унiверситет iм..Iвана Франка
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи iнформацiєю не володiємо, iнформацiєю не володiємо, д/в
Примітки Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом працює головою профкому Львiвського нацiонального унiверситету iм..Iвана Франка, доцент кафедри новiтньої iсторiї. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Функцiї Ревiзора вказанi в п. 15 Статуту. Як Ревiзор працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Микичак Ігор Пилипович Член Наглядової ради
Рік народження 1963 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані 706104
Освіта iнформацiєю не володiємо
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи iнформацiєю не володiємо, iнформацiєю не володiємо, д/в
Примітки Працює генеральним директором ПрАТ <IРОКС>, отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Функцiї Голови i членiв Наглядової ради вказанi в п. 13 Статуту. Як член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Тимкович Тарас Ігорович Член правлiння
Рік народження 1983 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані 304176
Освіта Львiвський Нацiональний унiверситет iм..Iвана Франка. Спецiальнiсть - економiчна кiбернетика
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Навчання у ВУЗi, д/в, д/в
Примітки За сумiсництвом нiде не працює. Обов'язки членiв правлiння вказанi в п. 14.10 Статуту. Як член правлiння працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Юрчишин Марія Григорівна Член правлiння
Рік народження 1962 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані 242344
Освіта Львiвська полiтехнiка в 1985р. по спецiальностi хiмiчна технологiя керамiки та вогнетривiв
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Навчання у вузi, д/в, д/в
Примітки Виконує обов'язки начальника цеху керамiки, отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Обов'язки членiв правлiння вказанi в п. 14.10 Статуту. Як член правлiння працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Подкович Орися Іванівна Голова Наглядової ради
Рік народження 1955 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані 301361
Освіта вища, Львiвський державний унiверситет
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи директор ТзОВ ДКК "Акцiонер", ТзОВ ДКК "Акцiонер", 23885113
Примітки Скликання та проведення засiдань Наглядової ради, укладання контракту iз Директором. Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом працює директором ТзОВ ДКК "Акцiонер". Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Функцiї Голови i членiв Наглядової ради вказанi в п. 13 Статуту. Як Голова Наглядової ради працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Тимкович Галина Миронівна Голова правлiння
Рік народження 1957 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані 155250
Освіта Львiвська полiтехнiка. В 1980р.по спецiальностi хiмiчна технологiя шкла i ситалiв
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи Навчання у вузi, д/в, д/в
Примітки Виконує обов'язки голови правлiння, отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Функцiї Голови правлiння, вказанi в п. 14.21 Статуту. Як Голова правлiння працює на безоплатнiй основi. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Гірняк Мирон Васильович Член наглядової ради
Рік народження 1964 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - 3 роки
Паспортні дані 459440
Освіта с/спец. Львiвський будiвельний технiкум в 1983р. по спецiальностi промислове i цивiльне будiвництво
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи iнформацiєю не володiємо, iнформацiєю не володiємо, д/в
Примітки Працює старшим майстром цегельного заводу, отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.Функцiї Голови i членiв Наглядової ради вказанi в п. 13 Статуту. Як член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.

Обсяги виробництва продукції

Продукція Вироблено, кількість Вироблено, варстість Реалізовано, кількість Реалізовано, варстість
Цегла 6080,7 тис.шт 14.20 млн грн 6081 тис.шт . 15.56 млн грн
Транспорт 0 0 грн д/в 386.0 тис. грн
Керамiка 0 0 грн 9168 шт. 458.0 тис. грн

Собівартість продукції

Статя витрат Доля
Матерiальнi витрати 54.20%
Витрати на оплату працi 29.12%
Вiдрахування на соцiальнi заходи 6.09%
Амортизацiя 4.37%

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерно-комерцiйний банк "Львiв" #09801546
Адреса 79008, Україна, м.Львiв, вул.Сербська,буд.1
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 493126
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 02.10.2009
Контакти (0352) 2456421, (0352) 2456421
Примітки д/в
Приватне пiдприємство "IВнформаудит" #31058616
Адреса 03057, Україна, м.Київ, Смоленська, 6/101
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 4712
Аудиторської палати України
з 28.09.2017
Контакти 0673102417, д/в
Примітки Аудиторськi послуги надаються на пiдставi Договору № 01/04 , дата:01.04.2019. Аудиторська перевiрка проводилась: дата початку:01.04.2019 , дата закiнчення: 09.04.2019
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул.Б.Грiнченка,3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ Серiя АВ №581322
ДКЦПФР
з 19.09.2006
Контакти 044 279 12 13, 044 279 62 97
Примітки Договiр № Е-4038 вiд 18.07.2011р.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУДКІВСЬКА ЦЕГЛА" #39551554
Адреса ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., САМБІРСЬКИЙ Р-Н, С. ВІСТОВИЧІ, ВУЛ. БЕРЕГОВА, БУД. 26
Опис Частка ПрАТ "Вiстовицька керамiка" у статфондi ТзОВ "Рудкiвська цегла" 20% (10000 грн). Товариство орендує в ПрАТ "Вiстовицька керамiка" виробничi примiщення, купує цеглу-сирець, випалює її та продає готову продукцiю населенню.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛИЦЬКА ХУДОЖНЯ КЕРАМІКА" #39552579
Адреса ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., САМБІРСЬКИЙ Р-Н, С. ВІСТОВИЧІ, ВУЛ. БЕРЕГОВА, БУД. 26
Опис Частка ПрАТ "Вiстовицька керамiка" у статфондi ТзОВ "Галицька художня керамiка" 20% (10 000 грн). Товариство орендує в ПрАТ "Вiстовицька керамiка" виробничi примiщення для виробництва декоративних керамiчних виробiв.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " РУДКІВСЬКА ЦЕГЛА ЕЛІТ" #40312415
Адреса ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., САМБІРСЬКИЙ Р-Н, С. ВІСТОВИЧІ, ВУЛ. БЕРЕГОВА, БУД. 26
Опис Частка ПрАТ "Вiстовицька керамiка" у статфондi ТзОВ "Рудкiвська цегла ЕЛIТ" 20% (10000 грн). Товариство орендує в ПрАТ "Вiстовицька керамiка" виробничi примiщення, купує цеглу-сирець, випалює її та продає готову продукцiю населенню.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПРАВЖНЯ ЦЕГЛА" #40842243
Адреса ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., САМБІРСЬКИЙ Р-Н, С. ВІСТОВИЧІ, ВУЛ. БЕРЕГОВА, БУД. 26
Опис Частка ПрАТ "Вiстовицька керамiка" у статфондi ТзОВ "Справжня цегла" 20% (2000 грн). Товариство орендує в ПрАТ "Вiстовицька керамiка" виробничi примiщення, купує цеглу-сирець, випалює її та продає готову продукцiю населенню.

Власники акцій

Власник Частка
ТзОВ "Галичбудмонтаж> / #31291285 40.91%
Адреса Україна, д/в, д/в
Код 31291285
ТИМКОВИЧ ГАЛИНА МИРОНІВНА 27.06%
ІНШІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ 16.58%
ТзОВ НВО "Облсiлькомунгосп" / #01337475 11.85%
Адреса Україна, м.Львів, пр. Чорновола д.67
Код 01337475
Iнститут "Львiвагропроект" / #05454384 3.60%
Адреса Україна, м.Львів, пр.Чорновола д.67
Код 05454384

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТзОВ "Галичбудмонтаж> / #31291285 27 737 шт 40.91%
Адреса Україна, м.Львів, проф.Буйка,7
ТИМКОВИЧ ГАЛИНА МИРОНІВНА 18 350 шт 27.06%
ТзОВ НВО "Облсiлькомунгосп" / #01337475 8 034 шт 11.85%
Адреса Україна, м.Львів, пр. В.Чорновола,буд.67,оф.7З5
ДРУЛЬ АНАТОЛІЙ МИРОНОВИЧ 4 378 шт 6.46%