Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (66)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМ.Ю.С. ЗАВАДСЬКОГО "

#05423366

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМ.Ю.ЗАВАДСЬКОГО"
ЄДРПОУ 05423366
Адреса вул. Берегова, 26, С. Вiстовичi, Самбiрський р-н., Львiвська обл.
(КОАТУУ 4624284902)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №561435
Дата державної реєстрації 08.06.2011
Середня кількість працівників 121
Орган управління Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - Загальнi збори акцiонерiв, - Наглядова рада, - Правлiння, - Ревiзiйна комiсiя. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №16 вiд 13.05.2011 року). Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» - до 30 квiтня. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал. Протягом звiтного року правлiння товариства здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю. Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ЦФ ПАТ”Кредобанк вiддiлення №3 в м.Рудки
МФО: 325365
Номер рахунку: 2600901349770
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/в
МФО: д/в
Номер рахунку: д/в
Контакти
+38 (032) 364-55-05
ttimrvist@ukr.net

Посадові особи

Ім'я Посада
Друль Анатолій Миронович Член правлiння-начальник цегельного виробництва
Рік народження 1960 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані КА, 487266, Самбiрське РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
Освіта Львiвська полiтехнiка? в 1982р. по спецiальностi напiвпровiдникове вакуумне машинобудування
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Служив в армiї.
Примітки Виконує обов'язки начальника цегельного виробництва, отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Обов'язки членiв правлiння вказанi в п. 9.4 Статуту. Як член правлiння працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Юрчишин Марія Григорівна Член правлiння - начальник цеху керамiки
Рік народження 1962 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані КВ, 242344, Самбiрське РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
Освіта Львiвська полiтехнiка? в 1985р. по спецiальностi хiмiчна технологiя керамiки та вогнетривiв
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи Навчання у вузi
Примітки Виконує обов'язки начальника цеху керамiки, отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Обов'язки членiв правлiння вказанi в п. 9.4 Статуту. Як член правлiння працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Тзов 'Галичбудмонтаж' Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2015 - 3 роки
Паспортні дані д/в, 31291285, д/в
Освіта д/в
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи даними не володiємо
Примітки Уповноважена особа ТзОВ "Галичбудмонтаж" - генеральний директор ПрАТ "IРОКС". Винагороди у натуральнiй формi не отримує. Функцiї Голови i членiв Наглядової ради вказанi в п. 9.3 Статуту. Як член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Тимкович Галина Миронівна Голова правлiння-директор
Рік народження 1957 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані КВ, 155250, Самбiрське РВ УМВС
Освіта Львiвська полiтехнiка? в 1980р.по спецiальностi хiмiчна технологiя шкла i ситалiв
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Навчання у вузi
Примітки Виконує обов'язки директора, отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Функцiї Голови правлiння, вказанi в п. 9.4 Статуту. Як Голова правлiння працює на безоплатнiй основi. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Ільчинський Володимир Васильович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2015 - 3 роки
Паспортні дані КВ, 087057, Самбiрським РВ УМВС України у Львiвськiй обл
Освіта Д/в
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи електромонтер ПрАТ "Вiстовицький завод будiвельної i художньої керамiки iм.Ю.С.Завадського"
Примітки Працює електромайстром ПрАТ "Вiстовицький завод будiвельної i художньої керамiки iм.Ю.С.Завадського" , отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Функцiї Голови i членiв Ревiзiйної комiсiї вказанi в п. 9.5 Статуту. Як член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Подкович Орися Іванівна Голова Наглядової ради
Рік народження 1955 р. н. (68 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2015 - 3 роки
Паспортні дані КА, 301361, Залiзничним РВ УМВС у Львiвськiй областi
Освіта вища, Львiвський державний унiверситет
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи директор ТзОВ ДКК "Акцiонер"
Примітки Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом працює директором ТзОВ ДКК "Акцiонер" . Функцiї Голови i членiв Наглядової ради вказанi в п. 9.3 Статуту. Як Голова Наглядової ради працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Романяк Богдан Петрович Член правлiння - головний iнженер
Рік народження 1955 р. н. (68 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані КС, 509022, Самбiрське РВ УМВС України у Львiвськiй обл
Освіта с/спец.Львiвський технiкум радiоелектронiки в 1982р.по спецiальностi обробка металiв рiзанням
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Львiвський автобусний завод-майстер.
Примітки Виконує обов'язки головного iнженера, отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Обов'язки членiв правлiння вказанi в п. 9.4 Статуту. Як член правлiння працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Малін Катерина Василівна Член правлiння-iнспектор вiддiлу кадрiв
Рік народження 1958 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані КА, 362021, Самбiрське РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
Освіта Львiвський лiсотехнiчний iнститут в 1980р. по спецiальностi технологiя обробки i оздоблення меблiв
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Тересвянський ДОК-майстер.
Примітки Виконує обов'язки iнспектора вiдiлу кадрiв, отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Обов'язки членiв правлiння вказанi в п. 9.4 Статуту. Як член правлiння працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Антонюк Олег Олександрович Головний бухгалтер
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.07.2015 - Безтермiновий
Паспортні дані КА, 250527, Самбiрським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
Освіта Львiвська Комерцiйна Академiя по спецiальностi економiст
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Начальник вiддiлення ПАТ «Акцент банк»
Примітки Головний бухгалтер вiдповiдає за керiвництво бухгалтерiєю, пiдготовкою податкової та бухгалтерської звiтностi, тримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Тзов 'Галичбудмонтаж Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2015 - 3 роки
Паспортні дані д/в, 31291285, д/в
Освіта д/в
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи даними не володiємо
Примітки Уповноважена особа ТзОВ "Галичбудмонтаж" - генеральний директор ПрАТ "IРОКС". Винагороди у натуральнiй формi не отримує. Функцiї Голови i членiв Наглядової ради вказанi в п. 9.3 Статуту. Як член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Тильчик Віктор Павлович Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2015 - 3 роки
Паспортні дані КВ, 694072, Залiзничним РВ УМВС у ЛЬвiвськiй обл.
Освіта д/в
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи д/в
Примітки Повноваження визначенi Статутом Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї:
1)як водiй Товариства, отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розписом;
2)як член Ревiзiйної комiсiї, працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. Тильчик Вiктор Павлович працює заступником директора ТзОВ "Галичбудмонтаж". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Гірняк Мирон Васильович Член наглядової ради
Рік народження 1964 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2025 - 3 роки
Паспортні дані КВ, 459440, Самбiрським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
Освіта с/спец. Львiвський будiвельний технiкум в 1983р. по спецiальностi промислове i цивiльне будiвництво
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Д/в
Примітки Працює старшим майстром цегельного заводу, отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Функцiї Голови i членiв Наглядової ради вказанi в п. 9.3 Статуту. Як член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було.
Шимчак Ярослав Васильович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1949 р. н. (74 роки)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2015 - 3 роки
Паспортні дані KС, 039280, Самбiрським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.,
Освіта Дрогобицький механiчний технiкум в 1976р.по спецiальностi обробка металiв рiзанням
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Львiвське БУ-539,слюсар
Примітки Працює головним механiком, отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Функцiї Голови i членiв Ревiзiйної комiсiї вказанi в п. 9.5 Статуту. Як Голова Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було..

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул.Б.Грiнченка,3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ Серiя АВ №581322
ДКЦПФР
з 19.09.2006
Контакти 044 279 12 13, 044 279 62 97
Примітки Договiр № Е-4038 вiд 18.07.2011р.
ТзОВ АФ “Львiвський аудит” #23273456
Адреса 79058, Україна, м.Львiв, вул.Замарстинiвська,83-а
Діятельність Аудиторська
Ліцензія
№ 1287
Аудиторської палати України
з 30.03.2001
Контакти 0673102417, 0673102417
Примітки Договiр № 12/12 вiд 12.12.2016 р.
Аудиторська перевiрка проводилась з 13.02.2017р по 20.02.2017р.
Публiчне акцiонерне товариство "ВIЕс Банк” #19358632
Адреса 79000, Україна, м.Львiв, вул.Грабовського,11
Діятельність Дiяльнiсть по випуску та обiгу цiнних паперiв, депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ №493380
ДКЦПФР
з 22.10.2009
Контакти 032 297 69 77, д/в
Примітки Договiр №12-Е вiд 15.07.2011р.
Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерно-комерцiйний банк "Львiв" #09801546
Адреса 79008, Україна, м.Львiв, вул.Сербська,буд.1
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 493126
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 02.10.2009
Контакти (0352) 2456421, (0352) 2456421
Примітки д/в

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУДКІВСЬКА ЦЕГЛА" #39551554
Адреса ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., САМБІРСЬКИЙ Р-Н, С. ВІСТОВИЧІ, ВУЛ. БЕРЕГОВА, БУД. 26
Опис Частка ПрАТ «Вiстовицька керамiка» у статфондi ТзОВ «Рудкiвська цегла» 20% (10000 грн). Товариство орендує в ПрАТ «Вiстовицька керамiка» виробничi примiщення, купує цеглу-сирець, випалює її та продає готову продукцiю населенню.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " РУДКІВСЬКА ЦЕГЛА ЕЛІТ" #40312415
Адреса ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., САМБІРСЬКИЙ Р-Н, С. ВІСТОВИЧІ, ВУЛ. БЕРЕГОВА, БУД. 26
Опис Частка ПрАТ «Вiстовицька керамiка» у статфондi ТзОВ «Рудкiвська цегла ЕЛIТ» 20% (10000 грн). Товариство орендує в ПрАТ «Вiстовицька керамiка» виробничi примiщення, купує цеглу-сирець, випалює її та продає готову продукцiю населенню.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПРАВЖНЯ ЦЕГЛА" #40842243
Адреса ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., САМБІРСЬКИЙ Р-Н, С. ВІСТОВИЧІ, ВУЛ. БЕРЕГОВА, БУД. 26
Опис Частка ПрАТ «Вiстовицька керамiка» у статфондi ТзОВ «Рудкiвська цегла ЕЛIТ» 20% (2000 грн). Товариство орендує в ПрАТ «Вiстовицька керамiка» виробничi примiщення, купує цеглу-сирець, випалює її та продає готову продукцiю населенню.

Власники акцій

Власник Частка
ТзОВ "Галичбудмонтаж» / #31291285 40.91%
Адреса Україна, д/в, д/в
Код 31291285
ТИМКОВИЧ ГАЛИНА МИРОНІВНА 27.06%
Паспорт КВ, 155250, Самбiрське РВ УМВС
ІНШІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ 16.58%
Паспорт д/в, д/в, д/в
ТзОВ НВО "Облсiлькомунгосп" / #01337475 11.85%
Адреса Україна, м.Львiв, пр. Чорновола д.67
Код 01337475
Iнститут "Львiвагропроект" / #05454384 3.60%
Адреса Україна, м.Львiв, пр.Чорновола д.67
Код 05454384

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТзОВ "Галичбудмонтаж» / #31291285 27 737 шт 40.91%
Адреса Україна, м.Львiв, проф.Буйка,7
ТИМКОВИЧ ГАЛИНА МИРОНІВНА 18 350 шт 27.06%
Паспорт КВ, 155250, Самбiрське РВ УМВС України у Львiвськiй обл
ТзОВ НВО "Облсiлькомунгосп" / #01337475 8 034 шт 11.85%
Адреса Україна, м.Львiв, пр. В.Чорновола,буд.67,оф.705