Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
SMIDA
Зовнішня інформація (5)
Історія
ЄДРПОУ (17)
Банкрутство (1) Пов'язані особи Перевірки (1) Зв'язки

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПТАХОКОМБІНАТ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ"

#05413994

Основна інформація

Назва Сiльськогосподарське вiдкрите акцiонерне товариство "Птахокомбiнат "Тульчинський"
ЄДРПОУ 05413994
Адреса 23652, смт. Кирнасiвка, вул. Соборна, 1
Номер свідоцтва про реєстрацію 23
Дата державної реєстрації 13.09.1996
Середня кількість працівників 3
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ КБ ПРИВАТБАНК
МФО: 302689
Номер рахунку: 26005055302290
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті не обслуговується
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (043) 355-34-94

Опис діяльності

Організаційна структура

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Їх ролi та перспективи розвитку вiдсутнi. СВАТ "Птахокомбiнат "Тульчинський" має наступну структуру: - вiддiлення по вирощуванню м"яса бройлерiв; - вiддiлення по вирощуванню ремонтного молодняка; - центральне вiддiлення по виробництву яєць; - автогараж; - забiйний цех. Змiн в органiзацiйнiй стуктурi СВАТ в звiтному роцi не вiдбувалось.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 3 особи. Позаштатних працiвникiв, осiб, якi працюють за сумiсництвом, якi працюють на умовах неповного робочого часу (тижня) в товариствi немає. Фонд оплати працi складає 136,8 тис.грн. Вiдносно попереднього року спостерiгається його збiльшення на 21,8 тис.грн. у зв"язку iз збiльшенням розмiру мiнiмальної ставки заробiтної плати. Протягом звiтного року рiвень квалiфiкацiї працiвникiв Товариства не пiдвищувався, кадрова програма спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам товариства не запланована, тому що товариство виробничу дiяльнiсть не здiйснює.

Участь у об'єднаннях

СВАТ "Птахокомбiнат "Тульчинський" не належить до будь-яких об"єднань.

Спільна діяльність

Товариство спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами не здiйснює.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

Облікова політика

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (<МСФЗ>), затвердженими Радою з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (<РМСФЗ>) та iнтерпретацiями, випущеними Постiйним комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (<ПКI МСФЗ>). Пiдприємство веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до вимог ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi. Нацiональнi принципи i вимоги до ведення бухгалтерського облiку в Українi вiдрiзняються вiд принципiв i вимог МСФЗ. Таким чином, дана фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена на основi реєстрiв бухгалтерського облiку Пiдприємства, мiстить коригування, необхiднi для приведення даної звiтностi у вiдповiднiсть до МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть готується згiдно з принципом оцiнки по iсторичнiй вартостi. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi Пiдприємства, якi передбачають реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань в ходi нормального здiйснення дiяльностi. Оновлення активiв Пiдприємства, так само, як i майбутня дiяльнiсть Пiдприємства, перебуває пiд iстотним впливом поточної та майбутньої економiчної середовища. Фiнансова звiтнiсть не мiстить жодних коригувань на випадок того, що Пiдприємство не зможе дотримуватися принципу безперервностi дiяльностi. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, погодженим з технiчним персоналом Пiдприємства наступним чином: Будiвлi та споруди 20-50 рокiв Машини та устаткування 3-20 рокiв Комп'ютерне обладнання 1-8 рокiв Транспортнi засоби 5-7 рокiв Iнструмент, прилади та iнвентар 5-20 рокiв Незавершене будiвництво Не амортизується Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання i метод нарахування амортизацiї переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених у попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки. Запаси. Пiдприємство видiляє наступнi товарно-матерiальнi запаси: Готова продукцiя; Сировина та iншi матерiали (включаючи основнi i допомiжнi матерiали; матерiали сiльськогосподарського призначення); Незавершене виробництво (включаючи напiвфабрикати); Продукцiя сiльськогосподарського виробництва; Iншi запаси (включаючи паливо, пакувальнi матерiали, будiвельнi матерiали, запаснi частини, витратнi матерiали та iншi матерiали). Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть товарiв включає витрати на придбання та, там де це доцiльно, витрати, якi були понесенi у зв'язку з доведенням запасiв до їх поточного стану та мiсця розташування. Собiвартiсть розраховується з використанням методу ФIФО. Чиста вартiсть реалiзацiї розраховується виходячи з передбачуваної продажної цiни за вирахуванням всiх передбачуваних витрат на завершення виробництва i реалiзацiю. Пiдприємство перiодично оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, застарiння, повiльної оборотностi, зниження чистої вартостi реалiзацiї. У разi, якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку зменшується вартiсть запасiв, вiдображається у звiтi про сукупний дохiд. Сiльськогосподарську продукцiю, зiбрану як урожай з бiологiчних активiв, слiд оцiнювати за її справедливою вартiсю мiнус витрати на продаж на час збирання врожаю. Прибуток або збиток, що виникає при первiсному визнаннi сiльськогосподарської продукцiї за її справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на продаж, слiд включати в чисту змiну справедливої вартостi бiологiчних активiв та сiльськогосподарської продукцiї у звiтi про прибутки та збитки. Фiнансовi iнвестицiї на балансi пiдприємства не облiковуються.

Продукція

Починаючи з 2006 року, Товариство не здiйснює свою виробничу дiяльнiсть. З 2008 року товариство здає в оренду частину своїх основних засобiв. Орендує основнi засоби товариства ТОВ "Едельвейс" та ТОВ "ТУЛЬ-ЧIКЕН". Чистий дохiд вiд наданих послуг в 2018 роцi складає 298 тис.грн.

Активи

Значного придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не вiдбувалось. Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй та здiйснення нових придбань активiв.

Основні засоби

Строк корисної експлуатацiї будiвель i споруд - 40 рокiв, обладнання виробничого призначення - 8 рокiв, транспортних засобiв - 5 рокiв. Частина основних засобiв передана Товариством в оренду ТОВ "Едельвейс" та ТОВ "ТУЛЬ-ЧIКЕН". Ступiнь зносу основних засобiв - 60% вiд первiсної вартостi, ступiнь використання - 40%. Обмежень на використання основних засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв 16308,8 тис. грн. Сума нарахованого зносу 9809,7 тис.грн. В 2018 роцi нараховано амортизацiї: будiвлi та споруди 287,4 тис. грн., машини та обладнання 0 тис.грн., транспортнi засоби 0 тис. грн., iншi 0 тис. грн. Основнi засоби товариством не використовуються за своїм прямим призначенням. Термiн та умови використання основних засобiв вiдповiдають нормам. Товариство має обмеження на використання свого майна. Станом на 31 грудня 2018 р. до складу поточних зобов'язань компанiї включено суму заборгованостi у сумi 6836 тис.грн., яка виникла перед третьою стороною, якою було погашено кредит перед банком, i яка має бути погашена за рахунок продажу ЦМК, який знаходився в заставi банку пiд забезпечення кредиту. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що вартiсть активiв вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства. Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Своєю дiяльнiстю пiдприємство шкоди навколишньому середовищу не завдає. Екологiчних питань, якi можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства не має. На даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.

Проблеми

На дiяльнiсть товариства впливає економiчнаї криза (значний зрiст темпу iнфляцiї ) та полiтична нестабiльностi, якi тривають в Українi, в результатi чого, вартiсть активiв стає заниженою, що впливає на структуру балансу, змiнює рiвень витрат, зокрема амортизацiї. Купiвельна спроможнiсть грошових коштiв, якi належать пiдприємству знижуються, що впливає на потенцiйну кориснiсть грошей, зiставнiсть показникiв фiнансової звiтностi за рiзнi перiоди стає неможливою.

Фінансова політика

Пiдприємство в своєї дiяльноiстi використовує власнi кошти. Робочого капiталу для поточних потреб достатньо. Можливим шляхом покращення лiквiдностi пiдприємства є збiльшення ставок орендної плати орендарям.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду на пiдприємствi немає.

Стратегія подальшої діяльності

Емiтент не планує в найближчий час розширення виробництва або його реконструкцiю. Iстотними факторами, якi можуть в подальшому вплинути на дiяльнiсть пiдприємства є соцiально- економiчнi фактори.

R&D

В 2018 роцi дослiджень та розробок товариство не проводило.

Інше

Iнформацiя про результати фiнансово - господарської дiяльностi емiтента за останнi три роки: за 2016 рiк нерозподiлений прибуток 2805 тис. грн., чистий збиток 219 тис. грн., за 2017 рiк непокритий збиток 10639,2 тис. грн., чистий збиток 253,7 тис. грн., за 2018 рiк непокритий збиток 10913,5 тис. грн., чистий збиток 274,3 тис. грн. Пiдприємство збиткове. Товариство не здiйснює свою виробничу дiяльнiсть.

Посадові особи

Ім'я Посада
Шевчук Галина Петрівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1962 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.05.2002 - не визначений
Паспортні дані д/н
Освіта середня спецiальна, Новгородський с/г технiкум, спецiальнiсть бухоблiк
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Останнi 5 рокiв - пенсiонерка
Примітки Ревiзiйна комiсiя перевiряє бухгалтерськi та iншi фiнансовi документи, а також отримує особистi пояснення посадових осiб; доповiдає про результати проведення нею перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi, звiтує щодо своєї дiяльностi за рiк на Загальних зборах акцiонерiв; складає висновки з рiчних фiнансових звiтiв та бухгалтерських балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi Збори акцiонерiв не мають право затверджувати рiчний баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства, або виявлено зловживання, допущенi посадовими особами. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи складає 15 рокiв. Останнi 5 рокiв - пенсiонерка. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував.
Чубенко Віталій Петрович Член правлiння
Рік народження 1962 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.05.2002 - не визначений
Паспортні дані д/н
Освіта вища, Одеський полiтехнiчний iнститут, iнженер холодильних установок
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Останнi 5 рокiв приватний пiдприємець
Примітки Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до статуту Товариства. Iнформацiя про його мiсцезнаходження та працевлаштування вiдсутня. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи складає 35 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував.
Сільченко Олександр Миколайович Член правлiння
Рік народження 1950 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.05.2002 - не визначено
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Попередне місце роботи Iнформацiя про його мiсцезнаходження та працевлаштування вiдсутня.
Примітки Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до статуту Товариства. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Iншi посади, якi обiймала ця особа: СВАТ "Птахокомбiнат "Тульчинський"- головний iнженер. На даний час iнформацiя про його мiсцезнаходження та працевлаштування вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував.
Процько Ніна Володимирівна Член наглядової ради, акцiонер
Рік народження 1952 р. н. (68 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.05.2002 - не визначен
Паспортні дані д/н
Освіта середня технiчна, Iллiнецький радгосп технiкум, зоотехнiк
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Останнi 5 рокiв - пенсiонерка
Примітки Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi спостережної ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримувала. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи складає 36 рокiв. Непогашеної сiдимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Чорна Лідія Віталіївна Член правлiння
Рік народження 1958 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 29.05.2002 - не визначений
Паспортні дані д/н
Освіта вища, Київська с/г академiя, ветлiкар
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Останнi 5 рокiв - пенсiонерка
Примітки Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до статуту Товариства. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Останнi 5 рокiв - пенсiонерка Загальний стаж роботи складає 19 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував.
Лисиця Петро Павлович Член правлiння
Дата вступу на посаду і термін 28.05.2002 - не визначений
Паспортні дані д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи Iнформацiя про мiсцезнаходження та працевлаштування посадової особи вiдсутня.
Примітки Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до статуту Товариства. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Iнформацiя про мiсцезнаходження та працевлаштування посадової особи вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував.
Олійник Микола Петрович Член наглядової ради, акцiонер
Рік народження 1955 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.05.2002 - не визначен
Паспортні дані д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи Iнформацiя про мiсцезнаходження та працевлаштування посадової особи вiдсутня.
Примітки Як член спостережної ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi спостережної ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про мiсцезнаходження та працевлаштування посадової особи вiдсутня. Протягом звiтного перiоду винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував.
Зленко Дмитро Васильович Член правлiння
Дата вступу на посаду і термін 28.05.2002 - не визначений
Паспортні дані д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи Iнформацiя про його мiсцезнаходження та працевлаштування вiдсутня.
Примітки Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до статуту Товариства. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Iнформацiя про його мiсцезнаходження та працевлаштування вiдсутня. Протягом звiтного перiоду винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримув.
Федчук Володимир Іванович Член правлiння
Рік народження 1950 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.05.2002 - не визначений
Паспортні дані д/н
Освіта середня спецiальна, Тульчинський ветеринарний технiкум, спецiальнiсть ветлiкар
Стаж роботи 45 років
Попередне місце роботи Останнi 5 рокiв обiймає посаду ветлiкаря в Тульчинськiй ветеринарнiй лiкарнi
Примітки Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до статуту Товариства. Обiймає посаду ветлiкаря в Тульчинськiй ветеринарнiй лiкарнi, що знаходиться: Вiнницька обл, м.Тульчин, вул.Желюка,11 Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Загальний стаж роботи складає 45 рокiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортний даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував.
Таратунський Василь Платонович Голова правлiння
Рік народження 1942 р. н. (78 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.05.2002 - не визначений
Паспортні дані д/н
Освіта вища, Київська с/г академiя, iнженер-механiк
Стаж роботи 49 років
Попередне місце роботи з 28.05.2002 р. по теперiшнiй час голова правлiння СВАТ "Птахокомбiнат "Тульчинський"
Примітки Голова правлiння без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної статутом Товариства. Обов"язок Голови правлiння полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчого органу, який в свою чергу здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики. Змiн посадової особи протягом звiтного року невiдбувалось. Рiчна заробiтна плата складає 45600 грн. Винагороду в натуральнiй формi не отримував. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи складає 49 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Савченко Валентина Миколаївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1958 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.05.2002 - не визначений
Паспортні дані д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи Останнi 5 рокiв - пенсiонерка
Примітки Ревiзiйна комiсiя перевiряє бухгалтерськi та iншi фiнансовi документи, а також отримує особистi пояснення посадових осiб; доповiдає про результати проведення нею перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi, звiтує щодо своєї дiяльностi за рiк на Загальних зборах акцiонерiв; складає висновки з рiчних фiнансових звiтiв та бухгалтерських балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi Збори акцiонерiв не мають право затверджувати рiчний баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства, або виявлено зловживання, допущенi посадовими особами. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Останнi 5 рокiв - пенсiонерка. Iнформацiї про стаж немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував.
Лисенко Павло Іванович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1940 р. н. (80 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.05.2002 - не визначен
Паспортні дані д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи Iнформацiя про мiсцезнаходження та працевлаштування посадової особи вiдсутня.
Примітки Ревiзiйна комiсiя перевiряє бухгалтерськi та iншi фiнансовi документи, а також отримує особистi пояснення посадових осiб; доповiдає про результати проведення нею перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi, звiтує щодо своєї дiяльностi за рiк на Загальних зборах акцiонерiв; складає висновки з рiчних фiнансових звiтiв та бухгалтерських балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi Збори акцiонерiв не мають право затверджувати рiчний баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства, або виявлено зловживання, допущенi посадовими особами. Змiн посадової особи протягом звiтнього року не вiдбувалось. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Iншi посади, якi обiймала ця особа: Кирнасiвський цукровий завод, головний бухгалтер. На даний час iнформацiя про мiсцезнаходження та працевлаштування посадової особи вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував.
Клапій Василь Павлович Голова наглядової ради, акцiонер
Рік народження 1960 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.05.2002 - не визначено
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Попередне місце роботи Iнформацiя про його мiсцезнаходження та працевлаштування вiдсутня.
Примітки Повноваження Голови спостережної ради полягають у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю контролюючого органу СВАТ, який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв товариства. Протягом звiтного перiоду винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Змiн посадової особи протягом звiтнього року не вiдбувалось. Iнформацiя про його мiсцезнаходження та працевлаштування вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Горішняк Ніна Степанівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1965 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.05.2002 - не визначений
Паспортні дані д/н
Освіта середня технiчна, Брацлавський с/г технiкум, спецiальнiсть бух. облiк
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Останнi 5 рокiв приватний пiдприємець
Примітки Ревiзiйна комiсiя перевiряє бухгалтерськi та iншi фiнансовi документи, а також отримує особистi пояснення посадових осiб; доповiдає про результати проведення нею перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi, звiтує щодо своєї дiяльностi за рiк на Загальних зборах акцiонерiв; складає висновки з рiчних фiнансових звiтiв та бухгалтерських балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi Збори акцiонерiв не мають право затверджувати рiчний баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства, або виявлено зловживання, допущенi посадовими особами. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував.
Корчак Ніна Михайлівна Член правлiння
Рік народження 1956 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.05.2002 - не визначений
Паспортні дані д/н
Освіта вища, КТIЛП, iнженер економiст
Стаж роботи 43 роки
Попередне місце роботи Останнi 5 рокiв обiймає посаду економiста ТОВ "ТУЛЬ-ЧIКЕН"
Примітки Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до статуту Товариства. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Останнi 5 рокiв обiймає посаду економiста ТОВ "ТУЛЬ-ЧIКЕН". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи складає 43 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував.
Навроцька Лідія Сергіївна Член правлiння, головний бухгалтер
Рік народження 1956 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.05.2002 - не визначений
Паспортні дані д/н
Освіта середня технiчна, Брацлавський с/г технiкум, спецiальнiсть бух. облiк
Стаж роботи 43 роки
Попередне місце роботи з 1998 р. по теперiшнiй час обiймає посаду головного бухгалтера СВАТ "Птахокомбiнат "Тульчинський"
Примітки Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом пезперервного документообiгу i взаємопов"язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства. Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до статуту Товариства. Рiчна заробiтна плата складає 45600 грн. Винагороду в натуральнiй формi не отримувала. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи складає 43 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Найда Микола Олексійович Член наглядової ради, акцiонер
Рік народження 1955 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.05.2002 - не визначен
Паспортні дані д/н
Освіта середня технiчна, Брацлавський с/г технiкум, спецiальнiсть бух. облiк
Стаж роботи 43 роки
Попередне місце роботи Останнi 5 рокiв обiймає посаду завскладом ПММ в ТОВ "Едельвейс"
Примітки Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi спостережної ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Обiймає посаду завскладом ПММ в ТОВ "Едельвейс", що знаходиться : Вiнницька обл, Тульчинський р-н, смт.Кирнасiвка, вул.Ленiна,1. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Загальний стаж роботи складає 43 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Бакунчик Олена Сергіївна Член правлiння
Рік народження 1958 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.05.2002 - не визначено
Паспортні дані д/н
Освіта вища, Одеський полiтехнiчний iнститут, iнженер технолог
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Останнi 5 рокiв обiймає посаду технолога в ТОВ "Едельвейс"
Примітки Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до статуту Товариства. Обiймає посаду технолога в ТОВ "Едельвейс", що знаходиться: Вiнницька обл, Тульчинський р-н, смт.Кирнасiвка, вул.Ленiна,1. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Загальний стаж роботи складає 41 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував.
Богуцька Людмила Павлівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1965 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.05.2002 - не визначений
Паспортні дані д/н
Освіта середня технiчна, Брацлавський с/г технiкум, спецiальнiсть бух. облiк
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Останнi 5 рокiв обiймає посаду бухгалтера ТОВ "Едельвейс"
Примітки Ревiзiйна комiсiя перевiряє бухгалтерськi та iншi фiнансовi документи, а також отримує особистi пояснення посадових осiб; доповiдає про результати проведення нею перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi, звiтує щодо своєї дiяльностi за рiк на Загальних зборах акцiонерiв; складає висновки з рiчних фiнансових звiтiв та бухгалтерських балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi Збори акцiонерiв не мають право затверджувати рiчний баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства, або виявлено зловживання, допущенi посадовими особами. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Останнi 5 рокiв обiймає посаду бухгалтера ТОВ "Едельвейс". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував.
Кобзистий Олександр Федорович Член правлiння
Рік народження 1950 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.05.2002 - не визначений
Паспортні дані д/н
Освіта д/н
Попередне місце роботи Останнi 5 рокiв - пенсiонер
Примітки Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до статуту Товариства. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Останнi 5 рокiв - пенсiонер. Iнформацiї про стаж немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував.
Ляш Олексій Миколайович Член наглядової ради, акцiонер
Рік народження 1944 р. н. (76 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.05.2002 - не визначений
Паспортні дані д/н
Освіта середня технiчна, Брацлавський с/г технiкум, спецiальнiсть бух. облiк
Стаж роботи 45 років
Попередне місце роботи Останнi 5 рокiв - пенсiонер
Примітки Як член спостережної ради, має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi спостережної ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Останнi 5 рокiв - пенсiонер. Загальний стаж роботи складає 45 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <МIЖНАРОДНИЙ ФIНАНСОВИЙ АУДИТ> #37024556
Адреса 03179, України, м.Київ, вул.Академiка Єфремова,9 офiс 5
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Ліцензія
№ 4352
Аудиторська палата України
з 25.03.2010
Контакти 0503845758, 0445853693
Примітки Аудиторська фiрма проводить аудиторськi перевiрки з питань пiдтверждження фiнансової звiтностi. Висловлює незалежну професiйну думку стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi Товариства вимогам чинного законодавства, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за звiтний перiод/ Договiр №02/055 вiд 15.12.2017 р. Перевiрку розпочато 15.12.2017 Закiнчено перевiрку 11.04.2018
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнаста" #34762675
Адреса 04050, Україна, м.Київ, вул. Глибочицька,28
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ №263230
НКЦПФР
з 28.08.2023
Контакти (044) 4844967, (044)3620818
Примітки ТОВ "Фiнаста" (код за ЄДРПОУ 34762675) здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв згiдно договору №Д-71/В вiд 10 грудня 2015 року.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04107, Україна, м.Київ, вул.Тропiнiна,7-Г
Діятельність немає
Ліцензія
№ немає
немає
Контакти (044) 5910404, (044)4825207
Примітки Обслуговування емiсiї цiнних паперiв здiйснюється вiдповiдно до Договору №ОВ-8450 вiд 18.12.2015 року. Данi щодо лiцензiї не заповнюються: Депозитарiй дiє згiдно чинного законодавства.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТАРАТУНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ПЛАТОНОВИЧ 1 381 315 шт 12.08%
ТАРАТУНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 1 132 100 шт 9.90%
ТАРАТУНСЬКА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА 1 132 100 шт 9.90%
ТАРАТУНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 1 132 100 шт 9.90%