Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація SMIDA (6) Зовнішня інформація (5) Банкрутство (2) Ліцензії (35) Пов'язані особи ДАБІ (24) Перевірки (16) Зв'язки

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ"

#05393043

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ"
ЄДРПОУ 05393043
Адреса Днiпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Соборна, 18-Б, 51925
(КОАТУУ 1210436900)
Номер свідоцтва про реєстрацію АОО № 394890
Дата державної реєстрації 27.02.1997
Середня кількість працівників 9 599
Орган управління Акцiонернi товариства не заповнюють
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"
МФО: 334851
Номер рахунку: 2600633151
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Альфа-Банк"
МФО: 300346
Номер рахунку: 26001010124102
Контакти
05695167210569531636

Посадові особи

Ім'я Бройтман Михайло Якович
Член Наглядової ради
1967 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 29.05.2017 - на термiн до наступних рiчних зборiв Товариства
Освіта Вища,1990 Московський iнститут iнженерiв з/д транспорту
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Заступник генерального директора ЗАТ "СИБ Фiнансовий консультант"
Примітки Опис: Згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв (протокол № 20 вiд 29.05.2017) обрано Членом Наглядової ради, як представника акцiонера Корпорацiя «IСД» (код за ЄДРПОУ 24068988), який володiє 6737069338 шт. простих акцiй Товариства, на термiн до наступних рiчних зборiв Товариства.
Повноваження та обов'язки виконуються згiдн статтi 10 Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. Згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв виконання обов’язкiв членами Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади Генерального директора ЗАТ "Фiнансовий консультант «Трiйка Дiалог", Генерального директора ЗАТ "СИБ Фiнансовий консультант", Заступника генерального директора ЗАТ "СИБ Фiнансовий консультант. На дату складання звiту займає посаду Генерального директора ТОВ "Варданян, Бройтман та Партнери". Адреса пiдприємства:125009, м. Москва, пров. Романов, буд.4. Не є акцiонером Товариства. Загальний стаж роботи - 27 рокiв.Iнформацiя щодо обiймання посади у складi посадових осiб на iнших пiдприємствах або за сумiсництвом вiдсутня.
Посадовою особою згоди про розкриття суми заробiтної плати не надано. Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Основнi повноваження та обов'язки вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради:
Обрання Голови Наглядової ради Товариства;
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
обрання та припинення повноважень Генерального директора;
затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ;
вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб’єктiв господарювання;
вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ;
визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
надання Генеральному директору попередньої згоди на:
одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги (у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради) або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу;
укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства;
дiї щодо розпорядження (надання в оренду, вiдчуження, списання, обтяження та iнше) нерухомим майном та/або iншими основними засобами Товариства у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради.
розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень;
аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента;
Наглядова рада приймає рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом. Наглядова рада додатково вирiшує – залежно вiд обставин – декiлька або всi наступнi питання, що пов’язанi зi скликанням та пiдготовкою Загальних зборiв:
прийняття рiшення про дату проведення Загальних зборiв;
затвердження проекту порядку денного та порядок денний Загальних зборiв та тексту повiдомлення про проведення Загальних зборiв;
визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають право бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв;
визначення дати складання Перелiку Акцiонерiв, з урахуванням вимог Закону про АТ;
створення органiзацiйного комiтету Загальних зборiв або призначення особи, яка скликає Збори;
призначення Голови Зборiв та Секретаря Зборiв;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом про АТ, формування складу тимчасової лiчильної комiсiї;
попереднiй розгляд питань, що внесенi до порядку денного Загальних зборiв, надання Загальним зборам пропозицiй щодо:
розмiру та способу змiни Статутного капiталу;
порядку розподiлу прибуткiв (покриття збиткiв), а також розмiру, строку та порядку виплати дивiдендiв;
надання згоди (попереднє надання згоди) на вчинення Значного правочину, який пiдлягає затвердженню Загальними зборами згiдно з пiдпунктом 9.2.25 Статуту;
попереднiй розгляд проектiв документiв, що пов’язанi з порядком денним Загальних зборiв; надання рекомендацiй Загальним зборам;
затвердження проектiв рiшень Загальних зборiв, форми i тексту бюлетеня для голосування;
включення до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй Акцiонерiв, крiм випадкiв, встановлених Законом про АТ;
прийняття рiшення про розмiщення iнформацiї на власному веб-сайтi у мережi Iнтернет (крiм iнформацiї, що розмiщується обов’язково) та iншi.
Ім'я Фрумкін Леонід Наумович
Голова Наглядової ради
1959 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 27.06.2017 - на термiн до наступних рiчних зборiв Товариства
Освіта Вища, Фiнансова академiя при Урядi РФ
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи Заступник Генерального директора ТОВ "Сбербанк Капiтал"
Примітки Опис: Згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв (протокол № 20 вiд 29.05.2017) обрано Членом Наглядової ради, як представника акцiонера Корпорацiя «IСД» (код за ЄДРПОУ 24068988), який володiє 6737069338 шт. простих акцiй Товариства, на термiн до наступних рiчних зборiв Товариства. Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства ( Протокол засiдання Наглядової ради № 2/2017 вiд 27.06.2017) обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства.
Повноваження та обов'язки виконуються згiдн статтi 10 Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв виконання обов’язкiв членами Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади Члена ради директорiв ЗАТ "IСД Дунафер", заступника генерального директора ТОВ "Сбербанк Капiтал". На дату складання звiту займає посаду Генерального директора ТОВ «РУСУКРМЕТ». Адреса ТОВ "РУСУКРМЕТ": 107078, м. Москва, вул. Марiї Пориваєвої,34. Не є акцiонером Товариства. Загальний стаж роботи - 38 рокiв.Iнформацiя щодо обiймання посади у складi посадових осiб на iнших пiдприємствах або за сумiсництвом вiдсутня.

Посадовою особою згоди про розкриття суми заробiтної плати не надано. Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Основнi повноваження та обов'язки вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради:
Обрання Голови Наглядової ради Товариства;
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
обрання та припинення повноважень Генерального директора;
затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ;
вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб’єктiв господарювання;
вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ;
визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
надання Генеральному директору попередньої згоди на:
одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги (у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради) або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу;
укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства;
дiї щодо розпорядження (надання в оренду, вiдчуження, списання, обтяження та iнше) нерухомим майном та/або iншими основними засобами Товариства у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради.
розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень;
аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента;
Наглядова рада приймає рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом. Наглядова рада додатково вирiшує – залежно вiд обставин – декiлька або всi наступнi питання, що пов’язанi зi скликанням та пiдготовкою Загальних зборiв:
прийняття рiшення про дату проведення Загальних зборiв;
затвердження проекту порядку денного та порядок денний Загальних зборiв та тексту повiдомлення про проведення Загальних зборiв;
визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають право бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв;
визначення дати складання Перелiку Акцiонерiв, з урахуванням вимог Закону про АТ;
створення органiзацiйного комiтету Загальних зборiв або призначення особи, яка скликає Збори;
призначення Голови Зборiв та Секретаря Зборiв;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом про АТ, формування складу тимчасової лiчильної комiсiї;
попереднiй розгляд питань, що внесенi до порядку денного Загальних зборiв, надання Загальним зборам пропозицiй щодо:
розмiру та способу змiни Статутного капiталу;
порядку розподiлу прибуткiв (покриття збиткiв), а також розмiру, строку та порядку виплати дивiдендiв;
надання згоди (попереднє надання згоди) на вчинення Значного правочину, який пiдлягає затвердженню Загальними зборами згiдно з пiдпунктом 9.2.25 Статуту;
попереднiй розгляд проектiв документiв, що пов’язанi з порядком денним Загальних зборiв; надання рекомендацiй Загальним зборам;
затвердження проектiв рiшень Загальних зборiв, форми i тексту бюлетеня для голосування;
включення до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй Акцiонерiв, крiм випадкiв, встановлених Законом про АТ;
прийняття рiшення про розмiщення iнформацiї на власному веб-сайтi у мережi Iнтернет (крiм iнформацiї, що розмiщується обов’язково) та iншi.Ім'я Подкоритов Олександр Леонідович
Генеральний директор
1964 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.07.2017 - 3 роки
Паспортні дані
Освіта Вища,(другий рiвень), 1988р. Челябiнський полiтехничний iнститут , спецiальнiсть "Iнженерна механiка"
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Заступник генерального директора ПАТ «Днiпровський меткомбiнат». (код ЄДРПОУ 05393043)Примітки Опис: Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради № 4/2017 вiд 05.07.2017) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:
Призначено на посаду Генерального директора ПАТ «Днiпровський меткомбiнат» Подкоритова Олександра Леонiдовича . Генерального директора, на пiдставi Статуту товариства, призначено термiном на 3 (три) роки з моменту прийняття рiшення. Акцiями Товариства не володiє. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: Генеральний директор ПрАТ «Єнакiєвський металургiйний завод», заступник генерального директора ПАТ «Днiпровський меткомбiнат». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи-35 рокiв.
Повноваження та обов'язки виконуються згiдно Контракту, статтi 11 Статуту товариства та Положення про генерального директора.
Основнi повноваження та обов'язки:
Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю.
Основними завданнями та обов’язками Генерального директора є:
управлiння поточною дiяльнiстю Товариства;
втiлення основних принципiв Товариства щодо охорони навколишнього середовища, ведення комерцiйної i торгiвельної дiяльностi та iнвестицiйної, технiчної, iнформацiйної i цiнової полiтики;
розробка фiнансових планiв на рiк та перспективний перiод, розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
пiдготовка перiодичної фiнансової та iншої звiтностi згiдно з внутрiшнiми правилами i процедурами Товариства та вимогами Наглядової ради;
надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборiв;
за дорученням Наглядової ради, органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; надання органiзацiйно-технiчної пiдтримки у зв’язку iз скликанням та проведенням Загальних зборiв;
затвердження договiрних цiн на продукцiю i тарифiв на роботи та послуги Товариства;
органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
органiзацiя ведення облiку кадрiв Товариства, прийому та звiльнення працiвникiв Товариства;
розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацiй Наглядової ради), укладення, внесення змiн та виконання колективного договору;
забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу уповноважених осiб або органiв управлiння
Товариства;
розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради.
Генеральний директор вправi без довiреностi представляти Товариство та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом.
Посадовою особою згода на розкриття суми грошової винагороди не надана. На iнших пiдприємствах посади не займає.Ім'я Мкртчан Олег Артушевич
Член Наглядової ради
1966 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 31.05.2017 - на термiн до наступних рiчних зборiв Товариства
Освіта Вища,1992, Ставропольський полiтехнiчний iнститут, iнженер-технолог
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Перший заступник виконавчого директора Корпорацiї "IСД"
Примітки Опис: Згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв (протокол № 20 вiд 29.05.2017) обрано Членом Наглядової ради, як представника акцiонера Корпорацiя «IСД» (код за ЄДРПОУ 24068988), який володiє 6737069338 шт. простих акцiй Товариства, на термiн до наступних рiчних зборiв Товариства.
Повноваження та обов'язки виконуються згiдн статтi 10 Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. Згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв, виконання обов’язкiв членами Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi.
Посадовою особою згода про розкриття суми заробiтної плати не надана. Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду Генерального директора Корпорацiї "IСД", що знаходиться за адресою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Орджонiкiдзе, буд.6. Посадова особа є акцiонером Товариства. Загальний стаж роботи - 30 рокiв.Iнформацiя щодо обiймання посади у складi посадових осiб на iнших пiдприємствах або за сумiсництвом вiдсутня
Основнi повноваження та обов'язки вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради:
Обрання Голови Наглядової ради Товариства;
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
обрання та припинення повноважень Генерального директора;
затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ;
вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб’єктiв господарювання;
вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ;
визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
надання Генеральному директору попередньої згоди на:
одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги (у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради) або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу;
укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства;
дiї щодо розпорядження (надання в оренду, вiдчуження, списання, обтяження та iнше) нерухомим майном та/або iншими основними засобами Товариства у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради.
розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень;
аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента;
Наглядова рада приймає рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом. Наглядова рада додатково вирiшує – залежно вiд обставин – декiлька або всi наступнi питання, що пов’язанi зi скликанням та пiдготовкою Загальних зборiв:
прийняття рiшення про дату проведення Загальних зборiв;
затвердження проекту порядку денного та порядок денний Загальних зборiв та тексту повiдомлення про проведення Загальних зборiв;
визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають право бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв;
визначення дати складання Перелiку Акцiонерiв, з урахуванням вимог Закону про АТ;
створення органiзацiйного комiтету Загальних зборiв або призначення особи, яка скликає Збори;
призначення Голови Зборiв та Секретаря Зборiв;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом про АТ, формування складу тимчасової лiчильної комiсiї;
попереднiй розгляд питань, що внесенi до порядку денного Загальних зборiв, надання Загальним зборам пропозицiй щодо:
розмiру та способу змiни Статутного капiталу;
порядку розподiлу прибуткiв (покриття збиткiв), а також розмiру, строку та порядку виплати дивiдендiв;
надання згоди (попереднє надання згоди) на вчинення Значного правочину, який пiдлягає затвердженню Загальними зборами згiдно з пiдпунктом 9.2.25 Статуту;
попереднiй розгляд проектiв документiв, що пов’язанi з порядком денним Загальних зборiв; надання рекомендацiй Загальним зборам;
затвердження проектiв рiшень Загальних зборiв, форми i тексту бюлетеня для голосування;
включення до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй Акцiонерiв, крiм випадкiв, встановлених Законом про АТ;
прийняття рiшення про розмiщення iнформацiї на власному веб-сайтi у мережi Iнтернет (крiм iнформацiї, що розмiщується обов’язково) та iншi.

Ім'я Башинська Наталія Валеріївна
Член Наглядової ради
1971 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.05.2017 - до наступних рiчних зборiв Товариства
Освіта Вища, Приазовський Державний Технiчний Унiверситет, Донецький Нацiональний Унiверситет
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Член ради директорiв ТОВ "Торговий дiм "Украгропром"
Примітки Опис: Згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв (протокол № 20 вiд 29.05.2017) обрано Членом Наглядової ради, як представника акцiонера Корпорацiя «IСД» (код за ЄДРПОУ 24068988), який володiє 6737069338 шт. простих акцiй Товариства, на термiн до наступних рiчних зборiв Товариства.
Повноваження та обов'язки виконуються згiдн статтi 10 Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. Згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв виконання обов’язкiв членами Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi.
Посадовою особою згоди про розкриття суми заробiтної плати не надано. Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади члена ради директорiв ТОВ "Торговий дiм "Украгропром", член Наглядової ради ПрАТ "Українська Гiрничо-Металургiйна Компанiя". На дату складання звiту займає посаду Директора ТОВ "Ейджджи Ассет Менеджмент", адреса :Україна, Київська обл., м. Київ, вул.Печенежська,8. Не є акцiонером Товариства. Загальний стаж роботи - 23 роки.Iнформацiя щодо обiймання посади у складi посадових осiб на iнших пiдприємствах або за сумiсництвом вiдсутня.

Основнi повноваження та обов'язки вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради:
Обрання Голови Наглядової ради Товариства;
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
обрання та припинення повноважень Генерального директора;
затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ;
вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб’єктiв господарювання;
вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ;
визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
надання Генеральному директору попередньої згоди на:
одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги (у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради) або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу;
укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства;
дiї щодо розпорядження (надання в оренду, вiдчуження, списання, обтяження та iнше) нерухомим майном та/або iншими основними засобами Товариства у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради.
розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень;
аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента;
Наглядова рада приймає рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом. Наглядова рада додатково вирiшує – залежно вiд обставин – декiлька або всi наступнi питання, що пов’язанi зi скликанням та пiдготовкою Загальних зборiв:
прийняття рiшення про дату проведення Загальних зборiв;
затвердження проекту порядку денного та порядок денний Загальних зборiв та тексту повiдомлення про проведення Загальних зборiв;
визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають право бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв;
визначення дати складання Перелiку Акцiонерiв, з урахуванням вимог Закону про АТ;
створення органiзацiйного комiтету Загальних зборiв або призначення особи, яка скликає Збори;
призначення Голови Зборiв та Секретаря Зборiв;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом про АТ, формування складу тимчасової лiчильної комiсiї;
попереднiй розгляд питань, що внесенi до порядку денного Загальних зборiв, надання Загальним зборам пропозицiй щодо:
розмiру та способу змiни Статутного капiталу;
порядку розподiлу прибуткiв (покриття збиткiв), а також розмiру, строку та порядку виплати дивiдендiв;
надання згоди (попереднє надання згоди) на вчинення Значного правочину, який пiдлягає затвердженню Загальними зборами згiдно з пiдпунктом 9.2.25 Статуту;
попереднiй розгляд проектiв документiв, що пов’язанi з порядком денним Загальних зборiв; надання рекомендацiй Загальним зборам;
затвердження проектiв рiшень Загальних зборiв, форми i тексту бюлетеня для голосування;
включення до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй Акцiонерiв, крiм випадкiв, встановлених Законом про АТ;
прийняття рiшення про розмiщення iнформацiї на власному веб-сайтi у мережi Iнтернет (крiм iнформацiї, що розмiщується обов’язково) та iншi.Ім'я Чернишов Андрій Євгенович
Член Наглядової ради
1962 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.05.2017 - на термiн до наступних рiчних зборiв Товариства
Освіта Вища, Московський автомобiльно-дорожний iнститут, спецiальнiсть: iнженер-механiк
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи Начальник управлiння корпоративних вiдносин ТОВ «РУСУКРМЕТ»
Примітки Опис:Згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв (протокол № 20 вiд 29.05.2017) обрано Членом Наглядової ради, як представника акцiонера Корпорацiя «IСД» (код за ЄДРПОУ 24068988), який володiє 6737069338 шт. простих акцiй Товариства, на термiн до наступних рiчних зборiв Товариства.
Повноваження та обов'язки виконуються згiдн статтi 10 Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. Згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв виконання обов’язкiв членами Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади заступника начальника Департамента корпоративного управлiння ВАТ "Стройтрансгаз", начальниак управлiння корпоративних вiдносин ТОВ "РУСУКРМЕТ". Адреса ТОВ "РУСУКРМЕТ": 107078, м. Москва, вул. Марiї Пориваєвої,34. Не є акцiонером Товариства. Загальний стаж роботи – 34 роки. Iнформацiя щодо обiймання посади у складi посадових осiб на iнших пiдприємствах або за сумiсництвом вiдсутня.
Посадовою особою згоди про розкриття суми заробiтної плати не надано. Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Основнi повноваження та обов'язки вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради:
Обрання Голови Наглядової ради Товариства;
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
обрання та припинення повноважень Генерального директора;
затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Закону про АТ;
вирiшення питань про заснування юридичних осiб, про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб’єктiв господарювання;
вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону про АТ;
визначення органiзацiйної структури Товариства; створення або лiквiдацiя фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень; призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
надання Генеральному директору попередньої згоди на:
одержання кредитiв, надання або отримання позик, фiнансової допомоги (у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради) або надання Товариством гарантiй, поруки за третю особу;
укладання договорiв про заставу (iпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (iпотеку), крiм застави товарiв в обiгу в межах звичайної операцiйної дiяльностi Товариства;
дiї щодо розпорядження (надання в оренду, вiдчуження, списання, обтяження та iнше) нерухомим майном та/або iншими основними засобами Товариства у сумi, що перевищує суму, встановлену рiшенням Наглядової ради.
розгляд та затвердження звiтiв, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним вiдповiдних рiшень;
аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, контроль за дiяльнiстю Генерального директора по реалiзацiї повноважень Товариства як емiтента;
Наглядова рада приймає рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом. Наглядова рада додатково вирiшує – залежно вiд обставин – декiлька або всi наступнi питання, що пов’язанi зi скликанням та пiдготовкою Загальних зборiв:
прийняття рiшення про дату проведення Загальних зборiв;
затвердження проекту порядку денного та порядок денний Загальних зборiв та тексту повiдомлення про проведення Загальних зборiв;
визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають право бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв;
визначення дати складання Перелiку Акцiонерiв, з урахуванням вимог Закону про АТ;
створення органiзацiйного комiтету Загальних зборiв або призначення особи, яка скликає Збори;
призначення Голови Зборiв та Секретаря Зборiв;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом про АТ, формування складу тимчасової лiчильної комiсiї;
попереднiй розгляд питань, що внесенi до порядку денного Загальних зборiв, надання Загальним зборам пропозицiй щодо:
розмiру та способу змiни Статутного капiталу;
порядку розподiлу прибуткiв (покриття збиткiв), а також розмiру, строку та порядку виплати дивiдендiв;
надання згоди (попереднє надання згоди) на вчинення Значного правочину, який пiдлягає затвердженню Загальними зборами згiдно з пiдпунктом 9.2.25 Статуту;
попереднiй розгляд проектiв документiв, що пов’язанi з порядком денним Загальних зборiв; надання рекомендацiй Загальним зборам;
затвердження проектiв рiшень Загальних зборiв, форми i тексту бюлетеня для голосування;
включення до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй Акцiонерiв, крiм випадкiв, встановлених Законом про АТ;
прийняття рiшення про розмiщення iнформацiї на власному веб-сайтi у мережi Iнтернет (крiм iнформацiї, що розмiщується обов’язково) та iншi.Ім'я Назіма Артем Сергійович
Головний бухгалтер
1979 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 15.09.2017 - термiн невизначений
Освіта Вища,Київський нацiональный економiчний унiверситет,2001р.,спецiальнiсть-"Облiк i аудит", економiст, Вiдкритий Унiверситет (Великобританiя) 2013р.,професiйний диплом з менеджменту
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ПАТ «ЄВРАЗ Днiпродзержинський коксохiмiчний завод» - Головний бухгалтер.
Примітки Опис: Згiдно до Наказу ПАТ Днiпровський металургiйний комбiнат» № 188к вiд 14.09.2017 вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства:
Прийнятий на посаду Головного бухгалтера ПАТ «Днiпровський меткомбiнат» Назiма Артем Сергiйович. Головного бухгалтера прийнято з 15.09.2017 на невизначенний термiн. Акцiями Товариства не володiє. Протягом останнiх 5 рокiв Назiма А.С. обiймав посади: з 09.07.2012 - 04.04.2014 ПАТ "Центральний ГЗК" Головний бухгалтер, з 07.04.2014 - 23.12.2014 ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" Менеджер проектiв проектного офiсу з формування Загального центру обслуговування Фiнансової дирекцiї, з 24.12.2014 - 12.09.2016 ТОВ "МЕТIНВЕСТ БIЗНЕС СЕРВIС" - начальник управлiння звiтностi., з 12.09.2016 - 14.09.2017 ПАТ «ЄВРАЗ Днiпродзержинський коксохiмiчний завод» - Головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи- 20 рокiв
Основнi повноваження та обов'язки:
Забезпечувати ведення бухгалтерського облiку, керуючись єдиними методологiчними засадами, встановленими Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», з урахуванням особливостей дiяльностi комбiнату i технологiї обробки облiкових даних.
Забезпечувати: облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей (далi по тексту - ТМЦ) i основних засобiв; своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi, а також фiнансових розрахункових i кредитних операцiй.
Забезпечувати складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт (послуг), здiйснення нарахувань за розрахунками з працiвниками комбiнату, правильне нарахування платежiв до бюджетiв та фондiв соцiального страхування
Забезпечувати складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової, податкової, статистичної та корпоративної звiтностi комбiнату, її пiдписання i надання користувачам в установленому порядку i термiни
Здiйснювати контроль за проведенням iнвентаризацiї необоротних активiв, грошових коштiв, ТМЦ i розрахункiв
Визначати облiкову полiтику комбiнату, вносити змiни до обраної облiкової полiтики, здiйснювати вибiр форми бухгалтерського облiку з урахуванням специфiки дiяльностi комбiнату i технологiї обробки облiкових даних
Сприяти впровадженню автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку, з урахуванням особливостей дiяльностi комбiнату або вдосконалення дiючої
Забезпечувати достовiрнiсть встановленої облiково-звiтної документацiї, що надається керiвництву комбiнату i зовнiшнiм користувачам.
Забезпечувати виконання оперативних завдань генерального директора.
Пiдвищувати свiй рiвень технiко-економiчних знань; створювати умови для зростання квалiфiкацiї пiдлеглого персоналу
Виконувати вимоги:
Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та iнших нормативних актiв з питань ведення бухгалтерського облiку та формування фiнансової звiтностi.
Податкового кодексу України та iнших нормативних актiв з питань оподаткування.
Закону України «Про охорону працi», державних, мiжгалузевих, галузевих нормативних актiв, актiв пiдприємства з охорони працi в межах своєї компетенцiї.
Повноваження та обов'язки виконуються згiдно до посадової iнструкцiї. Головному бухгалтеру встановлено посадовий оклад згiдно штатного розкладу та нараховується виробнича премiя. Посадовою особою згода про розкриття суми заробiтної плати не надана. На iнших пiдприємствах посади не займає.

Ліцензії

Ліцензія № АА № 001118
Вид діяльності Використання джерел iонiзуючого випромiнювання (лiцензiя № ОВ 060269)
Орган ліцензування Центральна держiнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки державної iнспекцiї ядерного регулювання
Дата видачі 27.11.2013
Дата закінчення 27.11.2021
Опис Лiцензiя дiє, буде подовжена пiсля закiнчення термiну дiї
Ліцензія № АВ № 585364
Вид діяльності Придбання, зберiгання, перевезення, знищення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) «Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв»
Орган ліцензування Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками
Дата видачі 27.04.2016
Дата закінчення 27.04.2021
Опис Лiцензiя дiє, буде подовжена пiсля закiнчення термiну дiї
Ліцензія № АГ № 500450
Вид діяльності Виробництво теплової енергiї на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадицiйних або поновлювальних джерел енергiї
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)
Дата видачі 29.11.2011
Опис Лiцензiя дiє, дiя лiцензiї продовжена на необмежений термiн
Ліцензія № АГ № 598492
Вид діяльності Медична практика
Орган ліцензування Мiнiстерство охорони здоров’я України
Дата видачі 31.05.2012
Опис Лiцензiя дiє, термiн дiї необмежений з 19.04.2012
Ліцензія № АЕ № 184193
Вид діяльності Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення
Орган ліцензування Державна iнспекцiя техногенної безпеки України
Дата видачі 21.12.2012
Опис Лiцензiя дiє, термiн дiї необмежений з 21.12.2012
Ліцензія № АЕ № 458408
Вид діяльності Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї
Орган ліцензування Мiнiстерство освiти i науки України
Дата видачі 24.06.2014
Опис Лiцензiя дiє, термiн дiї лiцензiї необмежений з 03.06.2017р.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ВУСО" #31650052
Адреса 03150, Україна, м. Київ, вул. Казимира Малевича,31
Діятельність Послуги у сферi страхування
Ліцензія
№ АЕ № 293895
Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 03.03.2011
Контакти (044)5003773, -
Примітки Iншi види страхування, крим страхування життя.
Назва Приватне акцiонерне товариство " Страхова компанiя "Кремiнь" #24559002
Адреса 01021, Україна, м. Київ, вул. IНСТИТУТСЬКА, будинок 19 Б, кiмната 33
Діятельність послуги у сферi страхування
Ліцензія
№ Вiдсутня iнформацiя
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Контакти (0562) 34-31-67, -
Примітки Страхування здоров' я працiвникiв пiдприємства на випадок хвороби.
Данi про лiцензiю вiдсутнi
Назва Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя" #20602681
Адреса 01080, Україна, м. Київ, вул.Кирилiвська, 40
Діятельність дiяльнiсть страхових агентiв та брокерiв
Ліцензія
№ АЕ №641970
Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 07.05.2009
Контакти (044) 0442308638, -
Примітки Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб' єкта господарювання за шкоду, яка може бути заподiяна пожежами та аварiями на об єктах пiдвищеної небезпеки.
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МIЖНАРОДНА ЮРИДИЧНА ФIРМА" IНТЕГРIТЕС"" #38419607
Адреса 01015, Україна, м.Київ, вул.ДОБРОВОЛЬЧИХ БАТАЛЬЙОНIВ, будинок 1
Діятельність юридичнi послуги
Ліцензія
№ н/д
н/д
Контакти +38(044)391-38-53, -
Примітки Надання юридичних та консультацiйних послуг. Вiд дiяльностi не лiцензується.
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ "МОРIС ГРУП" #35809834
Адреса 01010, Україна, м. Київ, МОСКОВСЬКА, 8-Б
Діятельність юридичнi послуги
Ліцензія
№ н/д
н/д
Контакти (044)2201058, -
Примітки Надання юридичних та консультацiйних послуг. Не потребує лiцензування
Назва Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа ПФТС» #21672206
Адреса 01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ АД № 034421
НКЦПФР
з 11.06.2012
Контакти (044)277-5000 , (044)277-5009
Примітки На виконання ст.24 закону України «Про акцiонернi товариства» було укладено договiр з Фондовою бiржею ПФТС № 11-0693-02 вiд 11.04.2011р. щодо допуску цiнних паперiв емiтента до торгiвлi на ПФТС шляхом їх включення до бiржового списку та пiдтримання у бiржовому списку. 19 квiтня 2011р. операцiйним управлiнням ПФТС прийнято рiшення про включення акцiй комбiнату до бiржового списку ПФТС без включення до бiржового реєстру. В продовж 2017р. статус цiнних паперiв емiтета щодо бiржового реєстру не змiнено.
Назва Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул.Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Дiяльнiсть центрального депозитарiю .
Ліцензія
№ н/д
н/д
Контакти (044) 591-04-04, (044) 482-52-14
Примітки Вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему" та Рiшення НКЦПФР №1422 вiд 06.08.13 ПАТ "НДУ" прийнято на депозитарне обслуговування цiннi папери емiтента.
Назва Приватне акцiонерне товариство "ЕКСПЕРТ-КАПIТАЛ" #36174922
Адреса 87534, Україна, м. Марiуполь, вул. Кронштадська, 11
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ № 286608
НКЦПФР
з 10.10.2013
Контакти (0629)371-332, (0629)371-332
Примітки Черговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства 11.06.2010, вiдповiдно до "Положення про порядок переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 30.06.2000 р. № 98 iз змiнами i доповненнями, прийнято рiшення про переведення випуску iменних акцiй Вiдкритого акцiонерного товариства "Днiпровський металургiйний комбiнат iм.Ф.Е.Дзержинського" документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Загальними зборами акцiонерiв обрано Зберiгача - Приватне акцiонерне товариство " ЕКСПЕРТ-КАПIТАЛ", з яким укладено договiр № Е-024/10/10-1555-02 вiд 03.09.2010р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується. Вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України" з 10.10.2013 ПрАТ "ЕКСПЕРТ-КАПIТАЛ" здiйснює депозитарну дiяльнiсть як депозитарна установа. Видана лiцензiя АЕ № 286608 вiд 10.10.2013 р. без обмеження строку дiї.
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "IНСАЙДЕР", ТОВ "IНСАЙДЕР" #32281420
Адреса 49044, Україна, м. Днiпро, вул. Артема11, оф.35
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку i аудиту, консультування з питань оподаткування
Ліцензія
№ 3104
Аудиторська палата України
з 26.12.2002
Контакти (056) 372-54-51, (056) 744-33-06
Примітки Аудиторська дiяльнiсть - пiдприємницька дiяльнiсть, яка включає в себе органiзацiйне i методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевiрок (аудит) та надання iнших аудиторських послуг.Фiрма має Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних пеперiв.
Назва Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ВУСО" #31650052
Адреса 03150, Україна, м. Київ, вул. Казимира Малевича,31
Діятельність Послуги у сферi страхування
Ліцензія
№ АЕ № 293895
Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 03.03.2011
Контакти (044)5003773, -
Примітки Iншi види страхування, крим страхування життя.
Назва Приватне акцiонерне товариство " Страхова компанiя "Кремiнь" #24559002
Адреса 01021, Україна, м. Київ, вул. IНСТИТУТСЬКА, будинок 19 Б, кiмната 33
Діятельність послуги у сферi страхування
Ліцензія
№ Вiдсутня iнформацiя
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Контакти (0562) 34-31-67, -
Примітки Страхування здоров' я працiвникiв пiдприємства на випадок хвороби.
Данi про лiцензiю вiдсутнi
Назва Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя" #20602681
Адреса 01080, Україна, м. Київ, вул.Кирилiвська, 40
Діятельність дiяльнiсть страхових агентiв та брокерiв
Ліцензія
№ АЕ №641970
Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 07.05.2009
Контакти (044) 0442308638, -
Примітки Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб' єкта господарювання за шкоду, яка може бути заподiяна пожежами та аварiями на об єктах пiдвищеної небезпеки.
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МIЖНАРОДНА ЮРИДИЧНА ФIРМА" IНТЕГРIТЕС"" #38419607
Адреса 01015, Україна, м.Київ, вул.ДОБРОВОЛЬЧИХ БАТАЛЬЙОНIВ, будинок 1
Діятельність юридичнi послуги
Ліцензія
№ н/д
н/д
Контакти +38(044)391-38-53, -
Примітки Надання юридичних та консультацiйних послуг. Вiд дiяльностi не лiцензується.
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ "МОРIС ГРУП" #35809834
Адреса 01010, Україна, м. Київ, МОСКОВСЬКА, 8-Б
Діятельність юридичнi послуги
Ліцензія
№ н/д
н/д
Контакти (044)2201058, -
Примітки Надання юридичних та консультацiйних послуг. Не потребує лiцензування
Назва Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа ПФТС» #21672206
Адреса 01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Ліцензія
№ АД № 034421
НКЦПФР
з 11.06.2012
Контакти (044)277-5000 , (044)277-5009
Примітки На виконання ст.24 закону України «Про акцiонернi товариства» було укладено договiр з Фондовою бiржею ПФТС № 11-0693-02 вiд 11.04.2011р. щодо допуску цiнних паперiв емiтента до торгiвлi на ПФТС шляхом їх включення до бiржового списку та пiдтримання у бiржовому списку. 19 квiтня 2011р. операцiйним управлiнням ПФТС прийнято рiшення про включення акцiй комбiнату до бiржового списку ПФТС без включення до бiржового реєстру. В продовж 2017р. статус цiнних паперiв емiтета щодо бiржового реєстру не змiнено.
Назва Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул.Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Дiяльнiсть центрального депозитарiю .
Ліцензія
№ н/д
н/д
Контакти (044) 591-04-04, (044) 482-52-14
Примітки Вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему" та Рiшення НКЦПФР №1422 вiд 06.08.13 ПАТ "НДУ" прийнято на депозитарне обслуговування цiннi папери емiтента.
Назва Приватне акцiонерне товариство "ЕКСПЕРТ-КАПIТАЛ" #36174922
Адреса 87534, Україна, м. Марiуполь, вул. Кронштадська, 11
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ № 286608
НКЦПФР
з 10.10.2013
Контакти (0629)371-332, (0629)371-332
Примітки Черговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства 11.06.2010, вiдповiдно до "Положення про порядок переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 30.06.2000 р. № 98 iз змiнами i доповненнями, прийнято рiшення про переведення випуску iменних акцiй Вiдкритого акцiонерного товариства "Днiпровський металургiйний комбiнат iм.Ф.Е.Дзержинського" документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Загальними зборами акцiонерiв обрано Зберiгача - Приватне акцiонерне товариство " ЕКСПЕРТ-КАПIТАЛ", з яким укладено договiр № Е-024/10/10-1555-02 вiд 03.09.2010р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується. Вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України" з 10.10.2013 ПрАТ "ЕКСПЕРТ-КАПIТАЛ" здiйснює депозитарну дiяльнiсть як депозитарна установа. Видана лiцензiя АЕ № 286608 вiд 10.10.2013 р. без обмеження строку дiї.
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "IНСАЙДЕР", ТОВ "IНСАЙДЕР" #32281420
Адреса 49044, Україна, м. Днiпро, вул. Артема11, оф.35
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку i аудиту, консультування з питань оподаткування
Ліцензія
№ 3104
Аудиторська палата України
з 26.12.2002
Контакти (056) 372-54-51, (056) 744-33-06
Примітки Аудиторська дiяльнiсть - пiдприємницька дiяльнiсть, яка включає в себе органiзацiйне i методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевiрок (аудит) та надання iнших аудиторських послуг.Фiрма має Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних пеперiв.

Власники акцій

Ім'я Н/Д
Паспорт н/д, н/д, н/д
Частка акцій 0.00%
Ім'я Н/Д
Паспорт н/д, н/д, н/д
Частка акцій 0.00%
Назва
Фонд державного майна України
00032945
Адреса Україна, м. Київ , Генерала Алмазова 18/9
Частка акцій 0.00%
Назва
Фонд державного майна України
00032945
Адреса Україна, м. Київ , Генерала Алмазова 18/9
Частка акцій 0.00%

Власники великих пакетів акцій

Назва
Корпорацiя "Iндустрiальна Спiлка Донбасу"
24068988
Адреса Україна, м. Краматорськ, вул. Орджонiкiдзе, буд.6
Кількість акцій 6 737 069 338 шт.
Частка акцій 99.42%
Назва
Корпорацiя "Iндустрiальна Спiлка Донбасу"
24068988
Адреса Україна, м. Краматорськ, вул. Орджонiкiдзе, буд.6
Кількість акцій 6 737 069 338 шт.
Частка акцій 99.42%