Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
SMIDA
Річна звітність:
2012 2013 2014 2015 2016
Зовнішня інформація (2) ДАБІ (4) Перевірки (7)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД"ТРАНСМАШ"

#04832737

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<< ТРАНСМАШ>>
ЄДРПОУ 04832737
Адреса Молодогвардiйська буд. 17 м. Днiпропетровськ Днiпропетровська Обл 49000
(КОАТУУ 1210138400)
Номер свідоцтва про реєстрацію 12241200000008665
Дата державної реєстрації 02.01.1998
Середня кількість працівників 171
Орган управління Органом управлiння товариства є Загальнi збори акцiонерiв,Наглядова Рада,Правлiння ,яке складажється з 5 членiв(Голова Правлiння-генеральний директор,перший заступник Голови Правлiння,члени Правлiння)
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ Приватбанк
МФО: 305299
Номер рахунку: 26007113232051
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ ОТП Банк
МФО: 307071
Номер рахунку: 26008001310622
Контакти
05627909875
transmasch@t-masch.dp.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Гаркуша Світлана Григорівна Член Правлiння
Рік народження 1963 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2011 - 3 роки
Паспортні дані АК, 583127, 25.06.1999, Самарським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи ЗАТ Криворiжбудшлях,головний бухгалтер
Примітки Керiвництво фiнансово-економiчною службою пiдприємства.Вiдповiдає за збережєння та рацiональне використання фiнансових та матерiальних ресурсiв пiдприємства.На iнших пiдприємствах не працює,Не одержує винагороди за виконуванi обовязки.
Приватне Акціонерне Товариство Тако Член Наглядової Ради
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2011 - 3 роки
Паспортні дані 13417240, 21.06.2006
Примітки Бере участь у засiданнях Правлiння Товариства.Виконує рiшення прийнятi загальними зборами та Наглядовою Радою Товариства.Не одержує инагороди за виконуванi обовязки.
Компанія Нота Бетайлінгунген Гмбх Член Наглядової Ради
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2011 - 3 роки
Паспортні дані FN364852
Примітки Бере участь у засiданнях Правлiння Товариства.Виконує рiшення прийнятi загальними зборами та Наглядовою

Радою Товариства.Неодержує винагороди за виконуванi обовязки.
Коваленко Ігор Євгенович Голова Правлiння-Генеральний директор
Рік народження 1965 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2011 - 3 роки
Паспортні дані АЕ, 250826, 28.07.1998, Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи ВАТ Трансмаш,комерцiйний директор
Примітки Виконує обовязки Голови Правлiння.Керує поточною дiяльнiстю пiдприємства.Пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв.На iнших пiдприємствах не працює.
Контрус Карл Голова Наглядової Ради
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2011 - 3 роки
Паспортні дані J , 04187384, 03.10.2003, Magistratder Stadt Wien MA62
Освіта вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ТОВ Алека,директор
Примітки Керує роботою Наглядової Ради.Виконує її доручення.Не одержує винагороди за виконуванi обовязки.
Маляренко Анатолій Андрійович Член Правлiння
Рік народження 1953 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2011 - 3 роки
Паспортні дані АМ, 854463, 28.04.2002, Орджонiкiдзевське ГУУМВС України у Днiпропетровськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи ВАТ Орджонiкiдзевський ГЗК ,начальник вiддiлу податкiв i зборiв
Примітки Допомагає головi Правлiння.На iнших пiдприємствах не працює.Не одержує винагороди за виконуванi обовязки.
Бекіров Ельдар Рустемович Член Правлiння
Рік народження 1983 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2011 - 3 роки
Паспортні дані МА, 626626, 14.04.1999, Охтирський МРВ УМВС України у Сумськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи ПАТ Трансмаш,начальник вiддiлу МТС.
Примітки Допомагає головi Правлiння.На iнших пiдприємствах не працює.Не одержує винагороди за виконуванi обовязки.
Тараненко Сергій Дмитрович Член Наглядової Ради
Рік народження 1959 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2011 - 3 роки
Паспортні дані АЕ, 209614, 01.02.1996, Жовтневим РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи ЗАТ ТАКО,генеральний директор
Примітки Допомагає Головi Наглядової Ради.Виконує його доручення.Не одержує винагороди за виконуванi обовязки.
Єременко Анатолій Іванович Перший заступник Голови Правлiння
Рік народження 1947 р. н. (75 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2011 - 3 роки
Паспортні дані АЕ, 498678, 18.08.1996, АНД РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Освіта вища
Стаж роботи 43 роки
Попередне місце роботи АОЗТ ДНСЗ ,заступник головного iнженера
Примітки Виконує обовязки першого заступника голови Правлiння.Допомагає головi Правлiння та виконує його обовязки в разi вiдсутностi,На iнших пiдприємствах не працює,Не одержує винагороди за виконуванi обовязки.
Крячко Валерій Олександрович Член Наглядової Ради
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.04.2011 - 3 роки
Паспортні дані АЕ, 978083, 04.12.1997, АНД РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл
Освіта вища
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи ЗАТ ТАКО,заступник генерального директора з економiки та фiнансiв.
Примітки Допомагає Головi Наглядової Ради.Виконує його доручення.Не одержує винагороди за виконуванi обовязки.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВ Український iнвестицiйний клуб #35144923
Адреса 49000, Україна, м.Днепропетровськ, вул.Комсомольська 48Д
Діятельність дiяльнiсть зберiгача
Ліцензія
№ АЕ263482
Держєавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 14.08.2012
Контакти 0562)366640, (0562)366640
Примітки Укладено договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв випуску.
Публiчне акцiонерне товариствоНацiональний депозитарiй України #30370711
Адреса 01001, Україна, Київ, вул.Грiнченка,буд.3
Діятельність управлiння фiнансовими ринками-формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв,депозитарiй
Ліцензія
№ 2092
нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти 044)2796540, 044)2791322
Примітки Укладено договори на
1.Обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства.
2.Надання консультацiйних послуг з технiчного супроводжєення програмного забезпечення.
Аудиторська фiрма Веста -аудит #21921690
Адреса 49125, Україна, Днiпропетровськ, вул.Богомаза 188 кв 48
Діятельність аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 2889
Аудиторська палата України
з 23.04.2007
Контакти (0562)204923, (0562)204923
Примітки 1.Договiр на проведення аудиту фiнансово -господарської дiяльностi Товариства .
2.Договiр на консультацiйнi послуги з питань ведення бухгалтерського та податкового облiку.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Український iнвестицiйний клуб #35144923
Адреса 49000, Україна, м.Днепропетровськ, вул.Комсомольська 48Д
Діятельність депозитарна дiяльнiсть депозитарної усмтанови
Ліцензія
№ АЕ263482
Держєавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 14.08.2012
Контакти 0562)366640, (0562)366640
Примітки Укладено договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв випуску.
Публiчне акцiонерне товариствоНацiональний депозитарiй України #30370711
Адреса 01001, Україна, Київ, вул.Грiнченка,буд.3
Діятельність депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
Ліцензія
№ д/в
д/в
Контакти 044)2796540, 044)2791322
Примітки Укладено договори на
1.Обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства.
2.Надання консультацiйних послуг з технiчного супроводжєення програмного забезпечення.
Приватне Пiдприємство Аудиторська фiрма Веста -аудит #21921690
Адреса 49125, Україна, Днiпропетровськ, вул.Богомаза 188 б кв 48
Діятельність аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 2889
Аудиторська палата України
з 23.04.2007
Контакти (0562)204923, (0562)204923
Примітки 1.Договiр на проведення аудиту фiнансово -господарської дiяльностi Товариства .
2.Договiр на консультацiйнi послуги з питань ведення бухгалтерського та податкового облiку.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Український iнвестицiйний клуб #35144923
Адреса 49000, Україна, м.Днепропетровськ, вул.Комсомольська 48Д
Діятельність депозитарна дiяльнiсть депозитарної усмтанови
Ліцензія
№ АЕ263482
Держєавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 14.08.2012
Контакти 0562)366640, (0562)366640
Примітки Укладено договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв випуску.
Публiчне акцiонерне товариствоНацiональний депозитарiй України #30370711
Адреса 01001, Україна, Київ, вул.Грiнченка,буд.3
Діятельність депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
Ліцензія
№ д/в
д/в
Контакти 044)2796540, 044)2791322
Примітки Укладено договори на
1.Обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства.
2.Надання консультацiйних послуг з технiчного супроводжєення програмного забезпечення.
Приватне Пiдприємство Аудиторська фiрма Веста -аудит #21921690
Адреса 49125, Україна, Днiпропетровськ, вул.Богомаза 188 б кв 48
Діятельність аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 2889
Аудиторська палата України
з 23.04.2007
Контакти (0562)204923, (0562)204923
Примітки 1.Договiр на проведення аудиту фiнансово -господарської дiяльностi Товариства .
2.Договiр на консультацiйнi послуги з питань ведення бухгалтерського та податкового облiку.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ПрАТ ТАКО / #13417240 6 458 905 шт 48.31%
Адреса Україна, м.Днiпропетровськ, вул.Бiлостоцького,108-Ф
ПрАТ ТАКО / #13417240 6 458 905 шт 48.31%
Адреса Україна, м.Днiпропетровськ, вул.Бiлостоцького,108-Ф
ПрАТ ТАКО / #13417240 6 458 905 шт 48.31%
Адреса Україна, м.Днiпропетровськ, вул.Бiлостоцького,108-Ф
КОНТРУС КАРЛ 3 306 913 шт 24.73%
Паспорт J, 04187384, 03.10.2003, Magistratder Stadt Wien MA62
КОНТРУС КАРЛ 3 306 913 шт 24.73%
Паспорт J, 04187384, 03.10.2003, Magistratder Stadt Wien MA62
КОНТРУС КАРЛ 3 306 913 шт 24.73%
Паспорт J, 04187384, 03.10.2003, Magistratder Stadt Wien MA62
Компанiя Нота Бетайлiнгунген ГмбХ / FN 364852у 3 238 529 шт 24.22%
Адреса Австрiя, м.Вiдень, вул.Шталiонгассе,2
Компанiя Нота Бетайлiнгунген ГмбХ / FN 364852у 3 238 529 шт 24.22%
Адреса Австрiя, м.Вiдень, вул.Шталiонгассе,2
Компанiя Нота Бетайлiнгунген ГмбХ / FN 364852у 3 238 529 шт 24.22%
Адреса Австрiя, м.Вiдень, вул.Шталiонгассе,2