Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (25)
Перевірки (4)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ"

#03482531

Основна інформація

Назва Публiчне акцiонерне товариство "Ковельнафтопродукт"
ЄДРПОУ 03482531
Адреса 45000, м. Ковель, вул. Луцька, 21
Дата державної реєстрації 14.10.1993
Середня кількість працівників 2
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень"
МФО: 380281
Номер рахунку: UA383802810000000260030726801
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Рахунок в iноземнiй валютi вiдсутнiй.
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (067) 334-40-71
valentyna.karatsay@wog.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

На ПАТ "Ковельнафтопродукт" дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва - вiдсутнi.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу станом на 31.12.20р. становить 2 чол.позаштатних працiвникiв те неспискового складу - 0чол. Фонд заробiтної плати за 2020рiк становить 92 тис.грн., у порiвняннi з минулим перiодом збiльшився на 12 тис.грн.

Участь у об'єднаннях

Емiтнет не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Спільна діяльність

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть.

Пропозиції щодо реорганізації

Будь - яких пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї не надходило протягом звiтного перiоду.

Облікова політика

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена управлiнським персоналом вiдповiдно до конкретної застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, яка охоплює стандарти фiнансової звiтностi та облiку МСФЗ, МСБО 1, МСБО 7, МСБО 8, МСБО 16, МСБО 36, МСБО 2, МСБО 38, МСБО 39, МСБО 21, МСБО 12 та правовi вимоги, передбаченi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV. Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог МСФЗ визначило облiкову полiтику ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi. У звiтному перiодi iстотних змiн в облiковiй полiтицi не вiдбулося. Облiкова полiтика в основному забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан пiдприємства, доходи, витрати та його фiнансовi результати.

Продукція

Основним видом дiяльностi товариства є послуги по наданню в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

Активи

Протягом звiтного року проводилась модернiзацiя основних засобiв. Було придбано систему автоматичного облiку в резервуарах, вiдчудження основних засобiв не було.

Основні засоби

Основнi засоби емiтента знаходяться в м.Ковель, вул.Луцька,21 i складаються з виробничих примiщень та резервуарiв для зберiгання паливно-мастильних матерiалiв, якi використовуються на 100%.

Проблеми

Iстотними проблемами ПАТ "Ковельнафтопродукт" є вiдсутнiсть оборотних коштiв, нестабiльнiсть податкового законодавства.

Фінансова політика

Товариство фiнансується власними оборотними коштами .

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

ПАТ "Ковельнафтопродукт" на кiнець звiтного перiоду виконало всi заключенi договори .

Стратегія подальшої діяльності

ПАТ "Ковельнафтопродукт" планує збiльшити об'єм послуг по наданню в оренду i експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

R&D

Дослiджень та розробок за звiтний рiк не проводилось.

Інше

Iнформацiя вiдсутня.

Посадові особи

Ім'я Посада
Єремєєв Євген Миронович Голова Наглядової ради
Рік народження 1959 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.11.2014 - до переобрання на загальних зборах
Освіта Вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Член наглядової ради ПАТ "Ковельнафтопродукт"., ПАТ "Ковельнафтопродукт", 03482531
Примітки Органiзовує роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них. Представник акцiонера- юридичної особи Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП ХОЛДИНГ Б.В.". Винагороди у поточному роцi не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Карацай Валентина Володимирівна Головний бухгалтер
Рік народження 1958 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 16.07.2007 - бзстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи головний бухгалтер, ПАТ "Ковельнафтопродукт", 03482531
Примітки Виконує свої обов'язки у вiдповiдностi до посадової iнструкцiї. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голоюх Наталя Дмитрівна Член наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.11.2014 - до переобрання на загальних зборах
Освіта вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Член наглядової ради, ПАТ "Ковельнафтопродукт", 03482531
Примітки Виконує свої обов'язки у вiдповiдностi до статутуї. Винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Представник акцiонера-юридичної особи Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП ХОЛДИНГ Б.В.".
Сидорук Адам Кузьмич Директор
Рік народження 1954 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.11.2014 - до переобрання на загальних зборах
Освіта Вища.
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи Член правлiння-Заступник голови правлiння з технiчних питань, ПАТ "Ковельнафтопродукт", 03482531
Примітки Виконує свої обов'язки у вiдповiдностi до посадової iнструкцiї. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Тищук Ірина Олександрівна Член Наглядової ради
Рік народження 1981 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.11.2014 - до переобрання на загальних зборах
Освіта Вища
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради, ПАТ "Ковельнафтопродукт", 03482531
Примітки Виконує обов'язки вiдповiдно до Статуту Товариства. Додаткової винагороди, наданої емiтентом,у тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обрана на посаду 27.09.2011р., переобрана 28.11.2014р. Акцiонер.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПрАТ Фондове агенство "Схiд-Iнвест" #25228595
Адреса 43020, Україна, м. Луцьк, вул. Рiвненська, 48
Діятельність Депозитарна дiяльность депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ №263472
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (0322) 776401, (0322) 776402
Примітки Ведення рахункiв у цiнних паперах.
ТОВ "ВСЕСВIТ-АУДИТ" #36355128
Адреса 04201, Україна, м. Київ, вул. Кондратюка 4-226
Діятельність Надання аудиторських послуг
Ліцензія
№ 4260
Аудиторська Палата України
з 22.03.2006
Контакти (044) 227 71 76, (044) 227 71 76
Примітки Аудит фiнансової звiтностi та звiту про управлiння.
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул.Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ №581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.09.2006
Контакти (044) 591-04-39, (044) 2791322
Примітки Обслуговування випуску акцiй, надання перелiкiв акцiонерiв для повiдомлення про проведення ззагальних зборiв, для участi у загальних зборах, для виплати дивiдендвi та iнших документiв.
Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" #21676262
Адреса 03150, Україна, м. Київ, вул. Бориса Грiненка, 3
Діятельність Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР. Дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї.
Ліцензія
№ DR/00002/ARM
НКЦПФР
з 18.02.2019
Контакти (044) 498-38-15, (044) 498-38-15
Примітки Послуги з подання звiтностi до НКЦПФР
Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" #21676262
Адреса 03150, Україна, м. Київ, вул. Бориса Грiненка, 3
Діятельність Дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї.
Ліцензія
№ DR/00001/ARM
НКЦПФР
з 18.02.2019
Контакти (044) 498-38-15, (044) 498-38-15
Примітки Послуги з оприлюднення регульованої iнформацiї.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ПРИВАТНА КОМПАНIЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВЕСТ ОIЛ ГРУП ХОЛДIНГ Б.В. (WESTOILGROUPHOLDINGB.V. PrivateLimitedLiabilityCompany) / 58923934 7 460 046 шт 91.89%
Адреса НІДЕРЛАНДИ, Амстердам Зуідоост, Херікербергвег, 238