Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Продавець (5)
SMIDA (6) Зовнішня інформація (5) Ліцензії (12) Пов'язані особи ДАБІ (178) Перевірки (6) Зв'язки

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ"

#03361046

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ""
ЄДРПОУ 03361046
Адреса 76010, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Ленкавського, 20
(КОАТУУ 2610100000)
Номер свідоцтва про реєстрацію 11191200000003457
Дата державної реєстрації 12.11.1999
Середня кількість працівників 2 745
Орган управління Загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, правлiння, ревiзiйна комiсiя.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство «Банк «Клiринговий Дiм»
МФО: 300647
Номер рахунку: 2600224577
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/н
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (034) 250-16-22

Посадові особи

Ім'я Левицький Андрій Леонідович
Член Правлiння Товариства - фiнансовий директор
1978 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.09.2016 - до 30.06.2019
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Контролер, економiст, заступник начальника планово-економiчного вiддiлу, начальник вiддiлу бюджетування та товарно-матерiального забезпечення, начальник вiддiлу бюджетування та контролю

Примітки Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ
"IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ" (ПРОТОКОЛ № 27/09-2016)
Обрано Членом Правлiння Товариства - директором фiнансовим
Вважати повноваження новообраного члена Правлiння Товариства такими, що набули чинностi
з 27 вересня 2016 року, в межах строку на який ранiше було обрано Правлiння, а саме до 30 червня 2019 року (включно).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi злочини не має.
Посадова особа отримувала винагороду згiдно контракту.
Згода фiзичної особи на розкриття персональних даних вiдсутня.
Ім'я Мількевич Віталій Павлович
Член Наглядової ради, секретар НР
Дата вступу на посаду і термін 30.03.2016 - до 29.03.2017, з 29.03.2017 по 27.03.2018р., Секретарем НР- 18.04.2017р.
Паспортні дані 290927
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження згiдно статуту Товариства. Отримував винагороду згiдно контракту. Призначений згiдно рiшення зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2016 року. Дозволу на оприлюднення паспортних даних не давав. Припинено повноваження згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2017 (Протокол №18). Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.17р. (Протокол № 18) обрано до складу Наглядової ради Мiлькевич Вiталiй Павловича, не являється акцiонером Товариства, є представником акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД, НЕ 290927, що володiє акцiями Товариства в кiлькостi 1 (одна) шт. вартiстю 0, 25 грн. Обрано з 29.03.2017 до переобрання ЗЗА
Наглядовою радою ПАТ "Iвано-Франкiвськгаз" 18 квiтня 2017 року (протокол № 18/04-2017) Обрано члена Наглядової ради ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ" Мiлькевича Вiталiя Павловича, що не володiє акцiями ПАТ "Iвано-Франкiвськгаз" - представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927, що володiє 1 акцiєю ПАТ "Iвано-Франкiвськгаз", вартiстю 0,25 коп. - Секретарем Наглядової ради ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ
Ім'я Височанський Ігор Іванович
Член правлiння - Директор технiчний
1983 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - до 30.06.2019р.
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Начальник виробничо-технiчного вiддiлу, начальник виробничо-експлуатацiйного управлiння, Заступник Голови правлiння - головний iнженер
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження згiдно статуту Товариства. Отримував винагороду згiдно контракту. Призначений згiдно рiшення Наглядової Ради Товариства протокол № 15/10-2012 вiд 15 жовтня 2012року.(Повторно протокол № 23/08-2013 вiд 23.08.2013 року.

Вiдповiдно до ПРОТОКОЛУ № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ" вiд 30.06.2016
Припинити повноваження члена Правлiння Товариства, у зв’язку з чим припинити дiю укладеного з ним Контракту (згiдно п.5.3.5) та звiльнити його з займаної посади 30 червня 2016 року на пiдставi п.8 ст.36 КЗпП України.

iдповiдно до ПРОТОКОЛУ № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ" вiд 30.06.2016
Вiдповiдно до затвердженої органiзацiйної структури обрано Правлiння Товариства
Вважати повноваження новообраного члена Правлiння Товариства такими, що набули чинностi
з 01 липня 2016 року, строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi злочини не має.
Згода фiзичної особи на розкриття персоональних даних вiдсутня.
Ім'я Пастерницький Анатолій Іванович
Член правлiння- Директор з безпеки
1967 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - до 30.06.2019
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Провiдний спецiалiст вiддiлу захисту iнтересiв банку, заступник начальника територiального вiдокремленого без балансового вiддiлення банку, Заступник Голови правлiння з економiчної безпеки
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження згiдно статуту Товариства. Отримував винагороду згiдно контракту. Призначений згiдно рiшення Наглядової Ради Товариства, протокол № 15/10-2012 вiд 15 жовтня 2012року. (Повторно обраний на посаду 23.08.2013 згiдно рiшення наглядової ради протокол №23/08-2013).
Припинити повноваження члена Правлiння Товариства, у зв’язку з чим припинити дiю укладеного з ним Контракту (згiдно п.5.3.5) та звiльнити його з займаної посади 30 червня 2016 року на пiдставi п.8 ст.36 КЗпП України
Вiдповiдно до ПРОТОКОЛУ № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ" вiд 30.06.2016
Вiдповiдно до затвердженої органiзацiйної структури обрано Правлiння Товариства
Вважати повноваження новообраного члена Правлiння Товариства такими, що набули чинностi
з 01 липня 2016 року, строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi злочини не має.
Ім'я Девід Ентоні Ховард Браун
Член Наглядової ради, Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.05.2016 - д/н
Паспортні дані 294764
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження згiдно статуту Товариства. Отримував винагороду згiдно контракту. Призначений згiдно рiшення зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2016 року. Дозволу на оприлюднення паспортних даних не давав. Обраний Головою наглядової ради з 27.05.2016 року (Протокол №27/05-2016 вiд 27.05.2016) Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.17р. (протокол № 18) припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ" Девiда Ентонi Ховарда Брауна (David Antony Howard Brown), що не володiє акцiями Товариства - представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 ( володiє 1 акцiєю ПАТ "Iвано-Франкiвськгаз", вартiстю 0,25коп). Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.17р. (протокол № 18) обрано до складу Наглядової ради ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ" Девiда Ентонi Ховарда Брауна (David Antony Howard Brown), що не володiє акцiями Товариства - представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 ( володiє 1 акцiєю ПАТ "Iвано-Франкiвськгаз", вартiстю 0,25коп). обрано з 29.03.2017 до переобрання ЗЗА. Наглядовою радою ПАТ "Iвано-Франкiвськгаз" 18 квiтня 2017 року (протокол № 18/04-2017) Обрано члена Наглядової ради ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ" Девiда Ентонi Ховарда Брауна (David Antony Howard Brown), що не володiє акцiями Товариства - представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 ( володiє 1 акцiєю ПАТ "Iвано-Франкiвськгаз", вартiстю 0,25коп) - Головою Наглядової ради ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ"
Ім'я Шульга Віталій Анатолійович
Голова правлiння
1975 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - до 30.06.2019 року
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Головний iнженер УЕГГ, заступник начальника УЕГГ, Заступник Голови правлiння з питань газопостачання, В.о. голови правлiння, Перший заступник голови правлiння – заступник з постачання та облiку газу
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження згiдно статуту Товариства. Отримував винагороду згiдно контракту. Призначений згiдно рiшення Наглядової Ради Товариства, протокол № 15/10-2012 вiд 15 жовтня 2012року.(Повторно обраний на посаду 23.08.2013 згiдно рiшення наглядової ради протокол №23/08-2013). Обрано тимчасово виконуючим обов’язки голови правлiння з 01.04. 2014р. Протокол Наглядової ради № 31/03-2014 вiд 31.03.2014р.Звiльнено з посади в.о. голови правлiння з 20.10.14р. (Згiдно протоколу №16/10-2014 засiдання наглядової ради вiд 16.10.2014).
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ
"IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ" (ПРОТОКОЛ № 20/04-2016) обрано головою правлiння.

Вiдповiдно до ПРОТОКОЛУ № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ" вiд 30.06.2016
Припинити повноваження Голови Правлiння Товариства, у зв’язку з чим припинити дiю укладеного з ним Контракту (згiдно п. 6.3.21) та звiльнити його з займаної посади 30 червня 2016 року на пiдставi п.8 ст.36 КЗпП України.

Вiдповiдно до ПРОТОКОЛУ № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ" вiд 30.06.2016
Вiдповiдно до затвердженої органiзацiйної структури обрано Правлiння Товариства
Вважати повноваження новообраного Голови Правлiння Товариства такими, що набули чинностi
з 01 липня 2016 року, строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi злочини не має.
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних вiдсутня.
Ім'я Кедик Віктор Тарасович
Член правлiння - директор комерцiйний
1980 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - до 30.06.19 р.
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Радник голови правлiння, начальник вiддiлу по роботi з боржниками, начальник управлiння з питань облiку та втрат природного газу, в.о.заступника голови правлiння з питань газопостачання, начальник управлiння з питань облiку, реалiзацiї та постачання природного газу, начальника управлiння облiку та балансiв, в.о. першого заступника голови правлiння – заступника з постачання та облiку газу.
Примітки Вiдповiдно до ПРОТОКОЛУ № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ" вiд 30.06.2016
Вiдповiдно до затвердженої органiзацiйної структури обрано Правлiння Товариства
Вважати повноваження новообраного члена Правлiння Товариства такими, що набули чинностi
з 01 липня 2016 року, строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно).
Отримував винагороду згiдно контракту.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi злочини не має.
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних вiдсутня.
Ім'я Мандрик Олександр Володимирович
Член правлiння - директор з капiтального будiвництва
1984 р. н. (36 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.10.2016 - до 30.06.19
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Iнженер з ПКР, головний державний газотехнiчний iнспектор, заступник начальника управлiння iншої дiяльностi, начальник вiддiлу органiзацiї обслуговування клiєнтiв, в.о. начальника клiєнтського сервiсу, в.о.заступника голови правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслуговування клiєнтiв, в.о.Директора з капiтального будiвництва
Примітки Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ
"IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ" (ПРОТОКОЛ № 26/10-2016)
Обрано Членом Правлiння Товариства - директором з капiтального будiвництва
Вважати повноваження новообраного члена Правлiння Товариства такими, що набули чинностi
з 26 жовтня 2016 року, в межах строку на який ранiше було обрано Правлiння, а саме до 30 червня 2019 року (включно).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Посадова особа отримувала винагороду згiдно контракту.
Згода фiзичної особи на розкриття персональних даних вiдсутня.
Ім'я Авеліо Холдінгз Лтд (Аvеlіо Ноldіngs Lтd)
Секретар ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 24.10.2016 - 3 роки
Паспортні дані 1763691
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Припинено повноваження згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2016 (Протокол №17) з 01.05.2016. Вiдповiдно до рiшення ЗЗА (Протокол № 17 вiд 30.03.2016р.) обрано до складу Ревiзiйної комiсiї з 01.05.2016 року. Вiдповiдно до рiшення Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ" (ПРОТОКОЛ № 24/11-2016) обрати секретарем Ревiзiйної комiсiї Товариства – АВЕЛIО ХОЛДIНГЗ ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691,
Ім'я Батрин Василь Іванович
Головний бухгалтер
1964 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.05.2016 - безстроково
Паспортні дані д/н
Освіта вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Заступник генерального директора з фiнансово-економiчних питань – головний бухгалтер, Заступник головного бухгалтера, Головний бухгалтер
Примітки Призначений згiдно рiшення Наглядової Ради Товариства, протокол № 03/11-2015 вiд 03 листопада 2015року.
Органiзацiя облiку на пiдприємствi, Непогашеної судимостi - немає, винагорода згiдно контракту. Дозволу на оприлюднення паспортних даних не давав. Отримував винагороду згiдно штатного розкладу товариства.
Вiдповiдно до ПРОТОКОЛУ № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ" вiд 30.06.2016
Припинити повноваження члена Правлiння Товариства, у зв’язку з чим припинити дiю укладеного з ним Контракту (згiдно п.5.3.5) та звiльнити його з займаної посади 30 червня 2016 року на пiдставi п.8 ст.36 КЗпП України
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi злочини не має.
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних вiдсутня.
Ім'я Ушанов Ілля Юрійович
член наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 30.03.2016 - до 29.03.17, 29.03.2017 по 27.03.2018р
Паспортні дані 291552
Освіта вища
Попередне місце роботи д/н
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження згiдно статуту Товариства. Отримував винагороду згiдно контракту. Призначений згiдно рiшення зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2016 року. Дозволу на оприлюднення персональних даних не давав. Припинено повноваження згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2017 (Протокол №18). Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.17р. (Протокол № 18) обрано до складу Наглядової ради Iлля Юрiйович Ушанов овича, не являється акцiонером Товариства, є представником акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД ,HE 291552, що володiє акцiями Товариства в кiлькостi 1 (одна) шт. вартiстю 0, 25 грн. Обрано з 29.03.2017 до переобрання ЗЗА. Судимостi за корисливi злочини не має.
Ім'я Іан Бьорд
член наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 30.03.2016 - до 29.03.17 29.03.2017-27.03.2018
Паспортні дані 294764
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження згiдно статуту Товариства. Отримував винагороду згiдно контракту. Призначений згiдно рiшення зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2016 року. Дозволу на оприлюднення паспортних даних не давав. Припинено повноваження згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2017 (Протокол №18). Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.17р. (протокол № 18) обрано до складу Наглядової ради Iана Бьорда, що не володiє акцiями Товариства, представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД, НЕ 294764, що володiє 1 (однiєю) акцiєю Товариства, вартiстю 0, 25 грн. Обрано з 29.03.2017 до переобрання ЗЗА. Судимостi за корисливi злочини не має.
Ім'я Оратра Інвестментс Лтд (Оrатrа Іnvеsтмеnтs Lтd)
Голова ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 24.11.2016 - 3 роки
Паспортні дані 1763693
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Згiдно протоколу № 23/12-2013 засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 23 грудня 2013 року про обрання Голови та секретаря Ревiзiйної комiсiї Товариства обрано Головою Ревiзiйної комiсiї – ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693
Припинено повноваження згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2016 (Протокол №17) з 01.05.2016. Вiдповiдно до рiшення ЗЗА (Протокол № 17 вiд 30.03.2016р.) обрано до складу Ревiзiйної комiсiї з 01.05.2016 року. Вiдповiдно до рiшення Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ" (ПРОТОКОЛ № 24/11-2016) Обрати Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства - ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693.
Ім'я Алешківська Галина Павлівна
член наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 30.01.2016 - до 29.03.17, 29.03.2017-27.03.2018
Паспортні дані 20077720
Освіта д/н
Попередне місце роботи д/н
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження згiдно статуту Товариства. Отримувала винагороду згiдно контракту. Призначена згiдно рiшення зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2016 року. Дозволу на оприлюднення паспортних даних не давала. Припинено повноваження згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2017 (Протокол №18). Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.17р.(Протокол № 18) обрано членом Наглядової ради Алешкiвську Галину Павлiвну, що не володiє акцiями Товариства, представник акцiонера ПАТ "НАК "Нафтогаз України", код 20077720, що волододiє акцiями в розмiрi 25 % в кiлькостi 3787259 шт. вартiстю 0,25 грн. за 1 акцiю. Обрано з 29.03.2017 до переобрання ЗЗА. Судимостi за корисливi злочини не має.

Ліцензії

Ліцензія № AE 527952
Вид діяльності Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов>язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, пiдвищення квалiфiкацiї (спецiальностi(професiї) та лiцензованi обсяги прийому вказанi в додатку
Орган ліцензування Мiнiстерство освiти i науки України
Дата видачі 26.01.2015
Дата закінчення 25.11.2019
Опис Лiцензiя продовжена.
Ліцензія № АЕ 642458
Вид діяльності Лiцензiя на розподiл природного, нафтового газу та газу (метану) вугiльних родовищ
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України
Дата видачі 19.03.2015
Опис переоформлена рiшенням вiд 14.09.2015 № 2302 на безстрокову.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва ТОВ "БДО" #20197074
Адреса 49000, Україна, мiсто Днiпро, Андрiя Фабра, будинок 4
Діятельність аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 2869
АПУ
з 23.04.2002
Контакти (056) 370-30-44, (044)393-26-87
Примітки Аудит рiчної фiнансової звiтностi
Назва ТОВ "ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГIС" #34764976
Адреса 01004, Україна, м. Київ, вул. Терещенкiвська, буд. 11-а
Діятельність аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 3915
АПУ
Контакти (044) 461-97-21, 461-97-21
Примітки Аудит рiчної фiнансової звiтностi
Назва ПАТ "Банк "Клiринговий дiм" #21665382
Адреса 04070, Україна, м. Київ, вул. Борисоглiбовська, 5а
Діятельність депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ 493482
ДКЦПФРУ
з 12.11.2009
Контакти
(044)593-10-20,
(044)593-10-20
Примітки д/н
Назва ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8
Діятельність депозитарна дiяльнiсть депозитарiю з цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ 581322
ДКЦПФР
з 19.09.2006
Контакти (044) 591-04-00, 591-04-40,,
(044) 482-52-14
Примітки д/н
Назва ТОВ "БДО" #20197074
Адреса 49000, Україна, мiсто Днiпро, Андрiя Фабра, будинок 4
Діятельність аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 2869
АПУ
з 23.04.2002
Контакти (056) 370-30-44, (044)393-26-87
Примітки Аудит рiчної фiнансової звiтностi
Назва ТОВ "ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГIС" #34764976
Адреса 01004, Україна, м. Київ, вул. Терещенкiвська, буд. 11-а
Діятельність аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 3915
АПУ
Контакти (044) 461-97-21, 461-97-21
Примітки Аудит рiчної фiнансової звiтностi
Назва ПАТ "Банк "Клiринговий дiм" #21665382
Адреса 04070, Україна, м. Київ, вул. Борисоглiбовська, 5а
Діятельність депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ 493482
ДКЦПФРУ
з 12.11.2009
Контакти
(044)593-10-20,
(044)593-10-20
Примітки д/н
Назва ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8
Діятельність депозитарна дiяльнiсть депозитарiю з цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ 581322
ДКЦПФР
з 19.09.2006
Контакти (044) 591-04-00, 591-04-40,,
(044) 482-52-14
Примітки д/н

Власники акцій

Назва
ПрАТ "Газтек"
31815603
Адреса Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка буд.11
Частка акцій 49.43%
Назва
ПрАТ "Газтек"
31815603
Адреса Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка буд.11
Частка акцій 49.43%
Назва
ПАТ НАК "Нафтогаз України"
20077720
Адреса Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,6
Частка акцій 25.00%
Назва
ПАТ НАК "Нафтогаз України"
20077720
Адреса Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,6
Частка акцій 25.00%
Ім'я ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Паспорт д-н, д-н, д/н
Частка акцій 9.24%
Ім'я ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Паспорт д-н, д-н, д/н
Частка акцій 9.24%
Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Транзит-iнвест"
35488715
Адреса Україна, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, б. 21
Частка акцій 9.28%
Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Транзит-iнвест"
35488715
Адреса Україна, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, б. 21
Частка акцій 9.28%
Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю « Омега-Капiтал»
35488730
Адреса Україна, м. Київ, вул.. Маршала Тимошенка, 21
Частка акцій 7.00%
Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю « Омега-Капiтал»
35488730
Адреса Україна, м. Київ, вул.. Маршала Тимошенка, 21
Частка акцій 7.00%
Назва
СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРПЙЗЕЗ ЛIМIТЕД
290927
Адреса KERATSINOU, LAKATAMIA,БУД.24,ОФ.102,Nicosia,2314, д/н, д/н
Частка акцій 0.00%
Назва
ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД
1763693
Адреса Craigmuir Chambers,буд.Р.О.Вох71,Road Town.Tortola, д/н, д/н
Частка акцій 0.00%
Назва
СТАМА ВЕНЧЕРС ЛТД
1762952
Адреса Craigmuir Chambers,буд.Р.О.Вох71,RoadTown.Tortola, д/н, д/н
Частка акцій 0.00%
Назва
СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРПЙЗЕЗ ЛIМIТЕД
290927
Адреса KERATSINOU, LAKATAMIA,БУД.24,ОФ.102,Nicosia,2314, д/н, д/н
Частка акцій 0.00%
Назва
ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД
291552
Адреса Irakleous, 9A,Nicosia/Pallouriotissa,1046, д/н, д/н
Частка акцій 0.00%
Назва
ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД
294764
Адреса Agiou Dometiou, Archangelos, буд. 14 Nicosia, 2334, д/н, д/н
Частка акцій 0.00%
Назва
АВЕЛIО ХОЛДIНГ З ЛТД
1763691
Адреса д/н, Craigmuir Chambers, буд. Р.О. Вох 71, Road Town. Tortola, д/н
Частка акцій 0.00%
Назва
ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД
1763693
Адреса Craigmuir Chambers,буд.Р.О.Вох71,Road Town.Tortola, д/н, д/н
Частка акцій 0.00%
Назва
СТАМА ВЕНЧЕРС ЛТД
1762952
Адреса Craigmuir Chambers,буд.Р.О.Вох71,RoadTown.Tortola, д/н, д/н
Частка акцій 0.00%
Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фiнексперт»
33103327
Адреса Україна, м. Київ, пров. Нестерiвський , буд. 6
Частка акцій 0.00%
Назва
ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД
291552
Адреса Irakleous, 9A,Nicosia/Pallouriotissa,1046, д/н, д/н
Частка акцій 0.00%
Назва
ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД
294764
Адреса Agiou Dometiou, Archangelos, буд. 14 Nicosia, 2334, д/н, д/н
Частка акцій 0.00%
Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «IНВЕСТКОНСУЛЬТАНТ»
31724726
Адреса Україна, Київ, пров. Куренiвський буд. 19/5
Частка акцій 0.00%
Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «IНВЕСТКОНСУЛЬТАНТ»
31724726
Адреса Україна, Київ, пров. Куренiвський буд. 19/5
Частка акцій 0.00%
Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фiнексперт»
33103327
Адреса Україна, м. Київ, пров. Нестерiвський , буд. 6
Частка акцій 0.00%
Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю « Будброк»
33996974
Адреса Україна, м. Київ, пров. Нестерiвський , буд. 6
Частка акцій 0.01%
Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю « Будброк»
33996974
Адреса Україна, м. Київ, пров. Нестерiвський , буд. 6
Частка акцій 0.01%
Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ласфано Україна»
35850662
Адреса Україна, м. Київ, , Дегтярiвська, буд. 25-А, корпус Н, оф. 8
Частка акцій 0.03%
Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ласфано Україна»
35850662
Адреса Україна, м. Київ, , Дегтярiвська, буд. 25-А, корпус Н, оф. 8
Частка акцій 0.03%
Назва
АВЕЛIО ХОЛДIНГ З ЛТД
1763691
Адреса д/н, Craigmuir Chambers, буд. Р.О. Вох 71, Road Town. Tortola, д/н
Частка акцій 0.00%

Власники великих пакетів акцій

Назва
ПрАТ "Газтекс"
31815603
Адреса Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, буд.11
Кількість акцій 7 487 675 шт.
Частка акцій 49.43%
Назва
ПрАТ "Газтекс"
31815603
Адреса Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, буд.11
Кількість акцій 7 487 675 шт.
Частка акцій 49.43%
Назва
ПАТ НАК "Нафтогаз України"
20077720
Адреса Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,6
Кількість акцій 3 787 259 шт.
Частка акцій 25.00%
Назва
ПАТ НАК "Нафтогаз України"
20077720
Адреса Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,6
Кількість акцій 3 787 259 шт.
Частка акцій 25.00%
Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Транзит-iнвест"
35488715
Адреса Україна, м.Київ, Маршала Тимошенка, б. 21
Кількість акцій 1 405 830 шт.
Частка акцій 9.28%
Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Транзит-iнвест"
35488715
Адреса Україна, м.Київ, Маршала Тимошенка, б. 21
Кількість акцій 1 405 830 шт.
Частка акцій 9.28%
Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю « Омега-Капiтал»
35488730
Адреса Україна, м. Київ, вул.. Маршала Тимошенка, 21
Кількість акцій 1 060 997 шт.
Частка акцій 7.00%
Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю « Омега-Капiтал»
35488730
Адреса Україна, м. Київ, вул.. Маршала Тимошенка, 21
Кількість акцій 1 060 997 шт.
Частка акцій 7.00%