Закупівлі Увійти Про систему
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Львівгаз»
#03349039
АТ "ЛЬВІВГАЗ"
Львівська обл., м. Львів, Шевченківський р-н, вул. Золота, буд. 42
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Основна інформація

Назва Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Львівгаз»
ЄДРПОУ 03349039
Адреса Львівська обл., м. Львів, Шевченківський р-н, вул. Золота, буд. 42
Номер свідоцтва про реєстрацію Серiя А01 № 719094
Дата державної реєстрації 27.10.1994
Середня кількість працівників 3 410
Орган управління Згiдно iз статутом товариства створенi: Наглядова рада, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя. Вищим органом Товариства є загальнi збори акцiонерiв.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Фiлiя – Львiвське обласне управлiння АТ «Ощадбанк» м.Львiв
МФО: 325796
Номер рахунку: 26005302412
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АБ «Клiринговий Дiм» м.Київ
МФО: 300647
Номер рахунку: 2600004579

Посадові особи

ПІБ БОЙКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
Посада Член Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 27.09.2016 - 3 (три) роки
Паспортні дані д/в
Рік народження 1974 (46 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Провiдний фахiвець з економiчної безпеки вiддiлу економiчної безпеки ПАТ "Львiвгаз"
Примітки Директор з безпеки ПАТ «Львiвгаз» вiд 27 вересня 2016 року (протокол №27/09-2016) Обрано членом правлiння Наглядовою радою ПАТ «Львiвгаз». Повноваження набрали чинностi з 27.09.2016 р. у межах строку, на який ранiше було обрано Правлiння, а саме до 30 червня 2019 року (включно) Несе персональну вiдповiдальнiсть за неналежне виконання своїх функцiй, вказаних у Статутi Товариства та Положеннi про Правлiння. Акцiями в статутному капiталi не володiє.
Член правлiння:
1) як працiвник Товариства отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розписом;
2) як член правлiння, працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


ПІБ ДЕВІД ЕНТОНІ ХОВАРД БРАУН
Посада Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.03.2017 - на строк до наступних рiчних зборiв товариства
Паспортні дані д/в
Освіта iнформацiєю не володiємо
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи Iнформацiєю не володiємо
Примітки 9) Опис
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню i газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 29 березня 2016 року прийнято рiшення обрати з 01 травня 2016 року ( на строк до наступних рiчних зборiв Товариства) членом Наглядової ради.Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 27 травня 2016 року (протокол №27/05-2016) обрано Головою Наглядової ради.
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанюю i газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 27 березня 2017 року прийнято рiшення припинити з 27 березня 2017 року повноваження члена ( в т.ч. Голови) Наглядової ради ПАТ «Львiвгаз».
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню i газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 27 березня 2017 року прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради з 27 березня 2017 року Девiда Ентонi Ховарда Брауна ( David Antony Howard Brown )- представник акцiонера Песнеро Iнвестментс Лiмiтед ( PESNERO INVESTMENTS LIMITED , HE 294764.Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 18 квiтня 2017 року ( протокол №18/04-2017) обрано Девiда Ентонi Ховарда Брауна головою Наглядової ради ПАТ «Львiвгаз»
ПІБ ВОЙСОВИЧ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Посада Голова Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - 3 (три) роки
Паспортні дані д/в
Рік народження 1978 (42 роки)
Освіта Вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Тимчасово виконуючий обов’язки Голови правлiння ПАТ «Львiвгаз»
Примітки Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 30 червня 2016 року (протокол №30/06-2016) прийнято рiшення обрати Войсовича Юрiя Володимировича – Головою Правлiння. Вважати повноваження новообраного Голови Правлiння Товариства таким, що набули чинностi з 01 липня 2016 року,строком на 3 ( три ) роки, а саме 30 червня 2019 року (включно). Згоди на розкриття своїхх паспортних даних не надав. Акцiями в статутному капiталi не володiє.
Голова Правлiння:
1) як працiвник Товариства отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розписом;
2) як член правлiння, працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
ПІБ ЛАЦИК РОМАН ЗІНОВІЙОВИЧ
Посада Член Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - 3 (три) роки
Паспортні дані д/в
Рік народження 1987 (33 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи Начальник Управлiння клiєнтського сервiсу ПАТ «Львiвгаз».
Примітки Директор з капiтального будiвництва ПАТ «Львiвгаз» вiд 30 червня 2016 року (протокол №30/06-2016) обрано членом правлiння Наглядовою радою ПАТ «Львiвгаз», повноваження набрали чинностi з 01 липня 2016 року, строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно). Несе персональну вiдповiдальнiсть за неналежне виконання своїх функцiй, вказаних у Статутi Товариства та Положеннi про Правлiння. Акцiями в статутному капiталi не володiє.
Член правлiння:
1) як працiвник Товариства отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розписом;
2) як член правлiння, працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Львiвгаз" вiд 10 жовтня 2017 року (протокол №03/07-2017) прийнято рiшення припинити повноваження члена Правлiння Товариства Лацика Романа Зiновiйовича - Директора з капiтального будiвництва.

ПІБ ОЛЕШКЕВИЧ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2016 - 3 (три) роки
Паспортні дані д/в
Освіта iнформацiєю не володiємо
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи iнформацiєю не володiємо
Примітки Обрано членом Ревiзiйної комiсiї Загальними зборами акцiонерiв вiдповiдно до протоколу №17 вiд 29.03.2016 Загальних зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити з 01.05.2016 року повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрано членом Ревiзiйної комiсiї Загальними зборами акцiонерiв 29.03.2016р. (протоколу №17 вiд 29.03.2016 ) з 01.05.2016 року на строк 3 (три) роки. Секретарем Ревiзiйної комiсiї - обрано рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 24 листопада 2016 року ( протокол №24/11-2016) - Авелiо Холдiнгс ЛТД ( AVELIO HOLDINGS LTD ). Код: 1763691 Мiсцезнаходження: Крейгмур Чамберс, РоудТаун, Тортола, ВГ 1110, Британськi Вiргiнськi острови (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands).
Несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання своїх функцiй, вказаних у Статутi Товариства та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Винагороди у натуральнiй формi не отримує. Щомiсячна оплата вiдповiдно п. 8.2. Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства не здiйснюється.
ПІБ ОРАТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД
Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2016 - 3 (три) роки
Паспортні дані д/в
Освіта iнформацiєю не володiємо
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи iнформацiєю не володiємо
Примітки Обрано членом Ревiзiйної комiсiї Загальними зборами акцiонерiв вiдповiдно до протоколу №17 вiд 29.03.2016 Загальних зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити з 01.05.2016 року повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства. Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства, обрано члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Львiвгаз» вiд 24 листопада 2016 року ( протоко л №24/11-2016) - Оратра Iнвестментс ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD). Код: 1763693. Мiсцезнаходження: Крейгмур Чамберс, РоудТаун, Тортола, ВГ 1110, Британськi Вiргiнськi острови (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, BritishVirginIslands). Несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання своїх функцiй, вказаних у Статутi Товариства та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. Щомiсячна оплата вiдповiдно п. 8.2. Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства не здiйснюється.
Володiє часткою в статутному капiталi 0,000029% (1 акцiя).ПІБ АВЕЛІО ХОЛДІНГС ЛТД
Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2016 - 3 (три) роки
Паспортні дані д/в
Освіта iнформацiєю не володiємо
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи iнформацiєю не володiємо
Примітки Обрано членом Ревiзiйної комiсiї Загальними зборами акцiонерiв вiдповiдно до протоколу №17 вiд 29.03.2016 Загальних зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити з 01.05.2016 року повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрано членом Ревiзiйної комiсiї Загальними зборами акцiонерiв 29.03.2016р. (протоколу №17 вiд 29.03.2016 ) з 01.05.2016 року на строк 3 (три) роки. Секретарем Ревiзiйної комiсiї - обрано рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 24 листопада 2016 року ( протокол №24/11-2016) - Авелiо Холдiнгс ЛТД ( AVELIO HOLDINGS LTD ). Код: 1763691 Мiсцезнаходження: Крейгмур Чамберс, РоудТаун, Тортола, ВГ 1110, Британськi Вiргiнськi острови (Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands).
Несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання своїх функцiй, вказаних у Статутi Товариства та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Винагороди у натуральнiй формi не отримує. Щомiсячна оплата вiдповiдно п. 8.2. Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства не здiйснюється.


ПІБ КАЛАГУРСЬКИЙ РОМАН БОГДАНОВИЧ
Посада Член Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - 3 (три) роки
Паспортні дані д/в
Рік народження 1977 (43 роки)
Освіта Вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Заступник директора з облiку та контролю за водокористуванням та водовiдведенням ЛМКП «Львiвводоканал».
Примітки Директор комерцiйний - ПАТ «Львiвгаз» вiд 30 червня 2016 року (протокол №30/06-2016) обрано членом правлiння Наглядовою радою ПАТ «Львiвгаз», повноваження набрали чинностi з 01.07.2016 року, строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно). Несе персональну вiдповiдальнiсть за неналежне виконання своїх функцiй, вказаних у Статутi Товариства та Положеннi про Правлiння.
Член правлiння:
1) як працiвник Товариства отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розписом;
2) як член правлiння, працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Львiвгаз" вiд 03 травня 2017 року (протокол №03/07-2017) прийнято рiшення припинити повноваження члена Правлiння Товариства Калагурського Романа Богдановича-Директора комерцiйного 03 травня 2017 року, у зв’язку iз звiльненням за угодою сторiн. Акцiями в статутному капiталi не володiє.


ПІБ ІЛЛЯ ЮРІЙОВИЧ УШАНОВ
Посада Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2017 - на строк до наступних рiчних зборiв товариства
Паспортні дані д/в
Освіта iнформацiєю не володiємо
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи iнформацiєю не володiємо
Примітки Обрано членом Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв вiд 27.03.2017р. (протокол №18 вiд 27.03.2017 Загальних зборiв акцiонерiв) з 27.03.2017 року (на строк до наступних рiчних зборiв товариства). Член Наглядової ради ПАТ «Львiвгаз» Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) – представник акцiонера Олубера Венчерс Лiмiтед (OLUBERA VENTURES LIMITED). Код: НЕ 291552. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Згоди на розкриття своїх паспортних даних ненадав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо iнших посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв вiдсутня.Уповноважена особа, як Член Наглядової ради Товариства отримує винагороду у розмiрi 5 (п’яти) мiнiмальних заробiтних плат щомiсячно вiдповiдно до п.9.2. Положення про Наглядову раду Товариства, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв 29 березня 2016 року. Несе персональну вiдповiдальнiсть за неналежне виконання своїх функцiй, вказаних у Статутi Товариства та Положеннi про Наглядову раду.
Винагороди у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

ПІБ МАНЧАК ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА
Посада Головний бухгалтер
Дата вступу на посаду і термін 01.01.2011 - безтермiново
Паспортні дані д/в
Рік народження 1963 (57 років)
Освіта вища, Київський iнститут народного господарства iм. Д.С. Коротченко
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи головний бухгалтер ПП"Тетра"
Примітки Головний бухгалтер Товариства отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розписом. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями в статутному капiталi не володiє.
ПІБ ІАН БЬОРД
Посада Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.03.2017 - на строк до наступних рiчних зборiв товариства
Паспортні дані д/в
Освіта iнформацiєю не володiємо
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи iнформацiєю не володiємо
Примітки Обрано членом Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв вiд 27.03.2017р. (протокол №18 вiд 27.03.2017 Загальних зборiв акцiонерiв) з 27.03.2017 року (на строк до наступних рiчних зборiв товариства). Член Наглядової ради ПАТ «Львiвгаз» Iан Бьорд ( Ian Bird) – представник акцiонера Песнеро Iнвестментс Лiмiтед (PESNERO INVESTMENTS LIMITED ). Код: НЕ 294764. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо iнших посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв вiдсутня. Уповноважена особа, як Член Наглядової ради Товариства отримує винагороду у розмiрi 5 (п’яти) мiнiмальних заробiтних плат щомiсячно вiдповiдно до п.9.2. Положення про Наглядову раду Товариства, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв 29 березня 2016 року. Несе персональну вiдповiдальнiсть за неналежне виконання своїх функцiй, вказаних у Статутi Товариства та Положеннi про Наглядову раду.
Винагороди у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
ПІБ СЕРБАН ПАВЛО ПЕТРОВИЧ
Посада Член Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - 3 (три) роки
Паспортні дані д/в
Рік народження 1972 (48 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Начальник УЕГГ м. Львова ПАТ «Львiвгаз»
Примітки Перший заступник Голови правлiння – заступник з постачання та облiку газу ПАТ «Львiвгаз» вiд 24.03.2016 (протокол №24/03-2016) Обрано членом правлiння Наглядовою радою. ПАТ «Львiвгаз» Повноваження набрали чинностi з 01 квiтня 2016 року, у межах строку, на який ранiше було обрано Правлiння Товариства, а саме до 31 липня 2016 року включно.
Директор технiчний – вiд 30 червня 2016 року (протокол №30/06-2016) Обрано членом правлiння Наглядовою радою ПАТ «Львiвгаз». Повноваження набрали чинностi з 01 липня 2016 р. строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно).Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання своїх функцiй, вказаних у Статутi Товариства та Положеннi про Правлiння. Акцiями в статутному капiталi не володiє.
Член правлiння:
1) як працiвник Товариства отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розписом;
2) як член правлiння, працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ПІБ КИТРИШ ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ
Посада Член Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - 3 (три) роки
Паспортні дані д/в
Рік народження 1977 (43 роки)
Освіта Вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Заступник Голови Правлiння – заступник з фiнансово-економiчних питань ПАТ «Львiвгаз»
Примітки Заступник Голови Правлiння з фiнансово - економiчних питань ПАТ «Львiвгаз» вiд 25 сiчня 2016 року (протокол №25/01-2016) обрано членом правлiння Наглядовою радою ПАТ «Львiвгаз». повноваження набули чинностi з 25.01.2016 р. у межах строку, на який ранiше було обрано Правлiння, а саме до 31 липня 2016 року включно. Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 11 лютого 2016 року (протокол № 11/02-2016) прийнято рiшення обрати (призначити) заступника Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань Китриша Тараса Михайловича, тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правлiння ПАТ «Львiвгаз» з 20 лютого 2016 року, з наданням всiх прав та повноважень Голови Правлiння, якi визначенi законодавством, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства, на термiн до прийняття рiшення Наглядовою радою про обрання Голови Правлiння Товариства. Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 23 березня 2016 року (протокол № 23/03-2016) прийнято рiшення припинити повноваження тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правлiння Товариства Китриша Тараса Михайловича 31 березня 2016 року. Рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 30 червня 2016 року (протокол № 30/06-2016) прийнято рiшення обрати Китриша Тараса Михайловича – директором фiнансовим. Вважати повноваження новообраного члена Правлiння Товариства такими, що набули чинностi з 01 липня 2016 року, строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно).
Несе персональну вiдповiдальнiсть за неналежне виконання своїх функцiй, вказаних у Статутi Товариства та Положеннi про Правлiння.Акцiями в статутному капiталi не
володiє.
Член правлiння:
1) як працiвник Товариства отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розписом;
2) як член правлiння, працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
ПІБ ШУЛЬГА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Посада Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.03.2017 - на строк до наступних рiчних зборiв товариства
Паспортні дані д/в
Освіта iнформацiєю не володiємо
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу Департаменту майнових та корпоративних вiдносин Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України»
Примітки 9) Опис
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню i газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 29 березня 2016 року прийнято рiшення обрати з 01 травня 2016 року ( на строк до наступних рiчних зборiв Товариства) членом Наглядової ради.Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 27 травня 2016 року (протокол №27/05-2016) обрано членом Наглядової ради.
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства погазопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 27 березня 2017р.прийнято рiшення припинити з 27 березня 2017 року поноваження члена Наглядової ради ПАТ «Львiвгаз»
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню i газифiкацiї «Лтьвiвгаз» вiд 27 березня 2017 року прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради з 27 березня 2017 року Шульгу Олександра Миколайовича- представника акцiонера ПАТ «НАК» «Нафтогаз України ». Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
ПІБ МІЛЬКЕВИЧ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ
Посада Секретар Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 27.03.2017 - на строк до наступних рiчних зборiв товариства
Паспортні дані д/в
Освіта iнформацiєю не володiємо
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи iнформацiєю не володiємо
Примітки Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню i газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 29 березня 2016 року прийнято рiшення обрати з 01 травня 2016 року ( на строк до наступних рiчних зборiв Товариства) членом Наглядової ради. Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 27 травня 2016 року (протокол №27/05-2016) обрано секретарем Наглядової ради. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню i газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 27 березня 2017 року прийнято рiшення припинити з 27 березня 2017 року повноваження члена ( в т.ч. секретаря) Наглядової ради ПАТ «Львiвгаз»
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню i газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 27 березня 2017 року прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради з 27 березня 2017 року Мiлькевича Вiталiя Павловича – представника акцiонера Сольваторе Ентерпрайзес Лiмiтед (SOLVATORE ENTERPRISES LIMITED),HE 290927.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 18 квiтня 2017 року ( протокол №18/04-2017) обрано секретарем Наглядової ради ПАТ «Львiвгаз»Ліцензии

Вид діяльності Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
Серія і номер 632.13.46-35.22
Видана Держгiрпомнагляд
Дата видачі 19.06.2013
Дата закінчення 19.06.2018
Опис Товариство планує i надалi продовжувати дiю дозволу пiсля його закiнчення
Вид діяльності Господарська дiяльнiсть, пов"язана iз створенням об"єктiв архiтектури
Серія і номер АВ №617343
Видана Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Львiвськiй областi
Дата видачі 24.02.2012
Дата закінчення 24.02.2017
Опис Товариство планує i надалi продовжувати дiї лiцензiї пiсля її
закiнчення
Вид діяльності Медична практика
Серія і номер АВ№511838
Видана Мiнiстерство охорони здоров’я України
Дата видачі 21.01.2010
Опис Переоформлена 04.07.2011 за №АГ 601803.
Термiн дiї: Безстрокова.
Вид діяльності Дозвiл на спорудження систем газопостачання природним газом
Серія і номер № 813.14.46
Видана Територiальне управлiння держгiрпромнагляду по Львiвськiй областi
Дата видачі 04.11.2014
Дата закінчення 20.11.2019
Опис Товариство планує i надалi продовжувати дiю дозволу пiсля його закiнчення
Вид діяльності Господарська дiяльнiсть з розподiлу природного газу на територiї м. Львiв та львiвської областi
Серія і номер №850
Видана Нацiональна комiсiя, що здiйснює держ. регулювання у сферах енергетики та та комун. послуг (НКРЕКП)
Дата видачі 29.06.2017
Опис Безстрокова

Осіби, послугами яких користується емітент

Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БДО»
ЄДРПОУ 20197074
Адреса 49000, Україна, мiсто Днiпро, ВУЛ. АНДРIЯ ФАБРА, будинок 4
Діятельність Юридична особа, яка надає аудиторськi послуги
Ліцензія
2868
23.04.2002
АПУ
Контакти 0443932687, 0443932687
Примітки Продовження Свiдоцство про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 2868 вiд 01.12.2018 до 01.12.2021.
Рiшенням АПУ вiд 24.12.2014 № 304/4 Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi.
Назва Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Саламандра Україна"
ЄДРПОУ 13934129
Адреса 36000, Україна, м. Полтава, вул. Пушкiна, 47
Діятельність Юридична особа, яка надає страховi послуги
Ліцензія
АГ №569642
17.03.2011
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Контакти (044)496-52-14 , (044)496-52-14
Примітки Договiр №01.0121655 вiд 16.08.2015 обов'язково страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (крiм залiзничного).
Назва ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГIС»
ЄДРПОУ 34764976
Адреса 01004, Україна, м.Київ, вул. Терещенкiвська, 11-А
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння
Ліцензія
3915
21.12.2006
Аудиторська палата України
Контакти 380 (44) 461 97 21, 380 (44) 461 97 20
Примітки Договiр на виконання аудиторських послуг «30» жовтня 2015 р. №20115798/10.240
Назва "Нацiональний депозитарiй України"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 01001, Україна, м.Київ, вул.Б.Грiнченка,3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
АВ №189650
19.09.2006
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044) 377-70-16, (044) 377-70-16
Примітки Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв №ОВ-2718 вiд 13.12.2013р.
Назва "Банк "Клiринговий дiм"
ЄДРПОУ 21665382
Адреса 04070, Україна, м.Київ, вул.Борисоглiбська буд. 5"А"
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
АВ №493482
12.11.2009
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044) 593-10-36, (044) 593-10-36
Примітки Опис Договiр про обслуговування зберiгачем операцiй емiтента при дематерiалiзацiї випуску цiнних паперiв № 25 вiд 29 грудня 2010 року

Власники акцій

ПІБ ФІЗИЧНИХ ОСІБ — ЗАСНОВНИКІВ /АКЦІОНЕРІВ ВСЬОГО 222АКЦІОНЕРІВ
Паспорт д/в, д/в, д/в
Частка акцій 0%
Назва Державний комiтет по нафтi i газу
ЄДРПОУ д/в
Адреас Україна, м. Київ, -
Частка акцій 0%

Власники великих пакетів акцій

Назва Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України"
ЄДРПОУ 20077720
Адреса м.Київ, вул.Б.Хмельницького,6
Кількість акцій 850 351 шт.
Частка акцій 25%
Назва Приватне акцiонерне товариство "Газтек"
ЄДРПОУ 31815603
Адреса м.Київ, Маршала Рибалка,б.11
Кількість акцій 848 855 шт.
Частка акцій 24.956%
Назва МАТЕРОН ЛIМIТЕД
ЄДРПОУ 193881
Адреса Кiпр Нiконосiя, Аргiрокастру, Строволос, б.16
Кількість акцій 777 199 шт.
Частка акцій 22.849%
Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОМЕГА-КАПIТАЛ»
ЄДРПОУ 35488730
Адреса Україна, м.Київ, вул. Маршала Тимошенка, б.21
Кількість акцій 339 460 шт.
Частка акцій 9.98%
Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТРАНЗИТ-IНВЕСТ»
ЄДРПОУ 35488715
Адреса Україна, м.Київ, вул. Маршала Тимошенка, б.21
Кількість акцій 339 175 шт.
Частка акцій 9.972%