Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (14)
Дозвільні документи
Ліцензії (7)
Пов'язані особи Перевірки (1) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 163 1"

#03115330

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16301"
ЄДРПОУ 03115330
Адреса 61001, Харкiвська, -, м. Харкiв, вул. Ганни, 13, (057) 766-35-06
(КОАТУУ 6310138800)
Номер свідоцтва про реєстрацію 03115330
Дата державної реєстрації 12.04.1994
Середня кількість працівників 1
Орган управління Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 26009134113
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті немає
МФО: немає
Номер рахунку: немає
Контакти
+38 (057) 766-35-06

Посадові особи

Ім'я Посада
Максимова Вікторія Іванівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - 5 рокiв
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ " Миколаївавтосервiс "
Примітки Змiн за звiтний перiод не було. У звiтному перiодi Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови ревiзiйної комiсiї, орган який контролює фiнансово- господарську дiяльнiсть Товариства та здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за результатами фiнансового року Товариства. Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Винагороди не виплачувались. Загальний стаж роботи 24 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АТП 16301". Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
Поле формату "дата" заповнено - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Пасічник Сергій Олександрович Голова Правлiння
Рік народження 1972 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.05.2012 - 5 рокiв
Паспортні дані -, -, -
Освіта Середня спецiальна
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Член Спостережної (Наглядової) ради ЗАТ "АТП 16301"
Примітки У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Правлiння, якi полягають у здiйсненнi керiвництвом поточної дiяльностi та вирiшеннi всiх питань дiяльностi Товариства. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам та Наглядовiй Радi Товариства. Завдання правлiння полягає в органiзацiї виконання рiшень загальних зборiв та Наглядової ради, реалiзацiї покладених на нього повноважень та виконаннi обов'язкiв, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правлiння. Змiн за звiтний перiод не було. Винагороди не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:Голова Правлiння ПАТ "АТП 16301". Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
Поле формату "дата" заповнено - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Самохвалов Михайло Володимирович Член Наглядової ради
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ПАТ "АТП 16301"
Примітки Змiн за звiтний перiод не було. У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової ради ПАТ "АТП 16301". Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Поле формату "дата" заповнено - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Бесчастних Ірина Володимирівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1978 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - 5 рокiв
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Член Ревiзiйної комiсiї, член Наглядової ради ЗАТ "АТП 16301"
Примітки Змiн за звiтний перiод не було. У звiтному перiодi Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена ревiзiйної комiсiї, орган який контролює фiнансово- господарську дiяльнiсть Товариства та здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за результатами фiнансового року Товариства. Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Винагороди не виплачувались. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АТП 16301". Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
Поле формату "дата" заповнено - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Красножон Юрій Васильович Голова Наглядової ради
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ПАТ "Миколаївавтосервiс"
Примітки Змiн за звiтний перiод не було. У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Наглядової ради ПАТ "АТП 16301". Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Поле формату "дата" заповнено - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Пугач Олександр Григорович Член Наглядової ради
Рік народження 1971 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ПАТ "АТП 16301"
Примітки Змiн за звiтний перiод не було. У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової ради ПАТ "АТП 16301". Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Поле формату "дата" заповнено - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Ліцензія
№ 2092
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (044) 591-04-00, 591-04-40, (044) 482-52-14
Примітки З 12 жовтня 2013 року набрав чинностi Закон України «Про депозитарну систему України» . Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону Центральний депозитарiй - юридична особа, що функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю.
1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092).
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська Фiрма "Спiка-Аудит" #23464570
Адреса 61125, Україна, м.Харкiв, Червоношкiльна набережна, 16
Діятельність здiйснює аудиторську дiяльнiсть
Ліцензія
№ 98
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти 057 764-81-54, 057 764-81-54
Примітки Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi №0861, видане рiшенням АПУ №98 вiд 26.01.2001р. термiн чинностi якого продовжено рiшенням АПУ вiд 24.09.2015р. № 315/3 до 24.09.2020р.
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого НКЦПФР
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя та номер П 000314 вiд 30.11.2015р., строк дiї Свiдоцтва до 24.09.2020р.
Прiзвище, iм’я, по батьковi аудиторiв, що брали участь в аудитi; номер, серiя, дата видачi сертифiкатiв аудитора, виданих АПУ
Аудитор Ринкевич Лариса Михайлiвна, сертифiкат аудитора серiї А №004502, виданий рiшенням АПУ №98 вiд 26.01.2001р. та подовжений рiшенням АПУ №304/2 вiд 24.12.2014р. до 26.01.2020р.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Регiстрсервiс" #25196955
Адреса 01601, Україна, м.Київ, вул.Воровського, 26
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме Депозитарна дiяльнiсть Депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ №286544
НКЦПФР
з 08.10.2013
Контакти 044 486-63-92, 044 486-63-92
Примітки Емiтент користується послугами Депозитарної установи на пiдставi - Договору. Строк дiї лiцензiї - необмежений.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Ліцензія
№ 2092
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (044) 591-04-00, 591-04-40, (044) 482-52-14
Примітки З 12 жовтня 2013 року набрав чинностi Закон України «Про депозитарну систему України» . Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону Центральний депозитарiй - юридична особа, що функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю.
1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092).
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська Фiрма "Спiка-Аудит" #23464570
Адреса 61125, Україна, м.Харкiв, Червоношкiльна набережна, 16
Діятельність здiйснює аудиторську дiяльнiсть
Ліцензія
№ 98
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти 057 764-81-54, 057 764-81-54
Примітки Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi №0861, видане рiшенням АПУ №98 вiд 26.01.2001р. термiн чинностi якого продовжено рiшенням АПУ вiд 24.09.2015р. № 315/3 до 24.09.2020р.
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого НКЦПФР
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя та номер П 000314 вiд 30.11.2015р., строк дiї Свiдоцтва до 24.09.2020р.
Прiзвище, iм’я, по батьковi аудиторiв, що брали участь в аудитi; номер, серiя, дата видачi сертифiкатiв аудитора, виданих АПУ
Аудитор Ринкевич Лариса Михайлiвна, сертифiкат аудитора серiї А №004502, виданий рiшенням АПУ №98 вiд 26.01.2001р. та подовжений рiшенням АПУ №304/2 вiд 24.12.2014р. до 26.01.2020р.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Регiстрсервiс" #25196955
Адреса 01601, Україна, м.Київ, вул.Воровського, 26
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме Депозитарна дiяльнiсть Депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ №286544
НКЦПФР
з 08.10.2013
Контакти 044 486-63-92, 044 486-63-92
Примітки Емiтент користується послугами Депозитарної установи на пiдставi - Договору. Строк дiї лiцензiї - необмежений.

Власники акцій

Власник Частка
Органiзацiя орендарiв / #03115330 0.00%
Адреса Україна, м.Харкiв, вул. Ганни, 13
Код 03115330
Органiзацiя орендарiв / #03115330 0.00%
Адреса Україна, м.Харкiв, вул. Ганни, 13
Код 03115330

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Компанiя "Модел Iнвестментс Лiмiтед" / 6785 79 721 шт 60.26%
Адреса Велика Британiя, м.Чарльстоун, Майн стрiт бокс 556
Компанiя "Модел Iнвестментс Лiмiтед" / 6785 79 721 шт 60.26%
Адреса Велика Британiя, м.Чарльстоун, Майн стрiт бокс 556