Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (14)
Дозвільні документи
Ліцензії (7)
Пов'язані особи Перевірки (1) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16301"

#03115330

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16301"
ЄДРПОУ 03115330
Номер свідоцтва про реєстрацію 03115330
Дата державної реєстрації 12.04.1994
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 26009134113
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті немає
МФО: немає
Номер рахунку: немає
Контакти
732-77-64

Посадові особи

Ім'я Посада
Лихоліт Зінаїда Іванівна Головний бухгалтер
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта Вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
Примітки У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Головного бухгалтера, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Винагороди не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. Змiн у звiтному перiодi не було. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Коваленко Олег Максимович Голова Правлiння
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта Вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи ЗАТ "ПМК 16301", член Правлiння, 1-й заступник Голови Правлiння
Примітки У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Правлiння, якi полягають у здiйсненнi керiвництвом поточної дiяльностi та вирiшеннi всiх питань дiяльностi Товариства. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам та спостережнi радi Товариства. Завдання правлiння полягає в органiзацiї виконання рiшень загальних зборiв та спостережної ради, реалiзацiї покладених на нього повноважень та виконаннi обов'язкiв, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правлiння. Винагороди не виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. Змiн у звiтному перiодi не було. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
На дату пiдписання звiту згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.05.2012р. Коваленка Олега Максимовича вiдкликано з посади Голови правлiння та призначено на посаду Голови Правлiння Пасiчника Сергiя Олександровича з 19.05.2012р.
Ішханян Ірина Володимирівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта Вища
Попередне місце роботи Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
Примітки У звiтному перiодi Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена ревiзiйної комiсiї, орган який контролює фiнансово- господарську дiяльнiсть Товариства та здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за результатами фiнансового року Товариства. Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Винагороди не виплачувались. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Ішханян Ірина Володимирівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1978 р. н. (42 роки)
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта Вища
Попередне місце роботи Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
Примітки У звiтному перiодi Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена ревiзiйної комiсiї, орган який контролює фiнансово- господарську дiяльнiсть Товариства та здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за результатами фiнансового року Товариства. Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Винагороди не виплачувались. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля
Козлова Галина Михайлівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1900 р. н. (120 років)
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта Вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи бухгалтер, Член Ревiзiйної комiсiї
Примітки У звiтному перiодi Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови ревiзiйної комiсiї, орган який контролює фiнансово- господарську дiяльнiсть Товариства та здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за результатами фiнансового року Товариства. Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Винагороди не виплачувались. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Товкун Ігор Миколайович Голова Наглядової ради
Рік народження 1962 р. н. (58 років)
Паспортні дані -, -, 01.01.1900, -
Освіта вища, НЮА України iм.Я.Мудрого, юрист
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи доцент Нацiональна юридична академiя України iм. Я.Мудрого, член Наглядової ради
Примітки У звiтному перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались. Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Попередня посада: доцент Нацiональна юридична академiя України iм. Я.Мудрого. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякi поля формату "дата" заповненi - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська Фiрма "Спiка-Аудит" #23464570
Адреса 61003, Україна, м. Харкiв, пл. Рози Люксембург, 1/3, оф.506
Діятельність здiйснює аудиторську дiяльнiсть
Ліцензія
№ 98
Аудиторська палата України
з 27.01.2005
Контакти 057 764-81-54, 057 764-81-54
Примітки Свiдоцтва про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №0861, виданого рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001р. №98 та подовженого рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.11.2010р. № 221/3 до 04.11.2015р.
Аудитор Ринкевич Ларисою Михайлiвною (сертифiкат аудитора серiї А №004502, виданий рiшенням Аудиторської палати України №98 вiд 26.01.2001р. та подовжений рiшеннями АПУ №144/5 вiд 27.01.2005р., №209/3 вiд 24.12.2009р.)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ФIРМА "РЕАКОМП" ЛТД #24143030
Адреса 61038, Україна, м.Харкiв, проспект 50-рiччя ВЛКСМ, 30
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ 534303
ДКЦПФР
з 11.08.2010
Контакти 057 7387712, 057 7387712
Примітки Емiтент прийняв рiшення про прийняття та передачу системи реєстру ЗАТ "АТП 16301" вiд Реєстратора Фiрма "РЕАКОМП" ЛТД" в зв'язку з припинення дiї та анулюванням лiцензiї на здiйснення професiйної депозитарної дiяльностi з ведення реєстру Наказ ДКЦПФР №928 вiд 03.10.2011р.

Власники акцій

Власник Частка
Органiзацiя орендарiв / #03115330 0.00%
Адреса Україна, м.Харкiв, вул. Ганни, 6
Код 03115330

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Компанiя "Модел Iнвестментс Лiмiтед" / 40401 79 721 шт 60.26%
Адреса Великобританiя, м.Чарльстоун, Майн стрiт бокс 556
Компанiя "Модел Iнвестментс Лiмiтед" / 40401 79 721 шт 60.26%
Адреса Великобританiя, м.Чарльстоун, Майн стрiт бокс 556
Компанiя "Модел Iнвестментс Лiмiтед" / 40401 79 721 шт 60.26%
Адреса Великобританiя, м.Чарльстоун, Майн стрiт бокс 556
Компанiя "Модел Iнвестментс Лiмiтед" / 40401 79 721 шт 60.26%
Адреса Великобританiя, м.Чарльстоун, Майн стрiт бокс 556