Закупівлі Увійти Про систему
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДГОСП "ВЕСНА"
#00413096
ПАТ "РАДГОСП "ВЕСНА"
Автономна Республіка Крим, Нижньогірський р-н, С. Кісточківка, вул. Паркова, буд. 1
2012 2013

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДГОСП "ВЕСНА"
ЄДРПОУ 00413096
Адреса Автономна Республіка Крим, Нижньогірський р-н, С. Кісточківка, вул. Паркова, буд. 1
Номер свідоцтва про реєстрацію ААБ, №403192
Дата державної реєстрації 20.01.2000
Середня кількість працівників 417
Орган управління Емiтент є акцiонерним товариством, тому не заповнює інформацiю про органи управлiння емiтента.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 2600040027
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Емiтент не має поточного розрахункового рахунку в банках в iноземнiй валютi
МФО: Немає
Номер рахунку: Немає

Посадові особи

ПІБ КОРНІЄНКО ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ
Посада Голова Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 01.06.2012 - до 01.06.2014
Паспортні дані ЕС, 521496, 25.12.1997, Нижньогорським РВГУ МВС України в Криму
Рік народження 1956 (64 роки)
Освіта Вища. Кримський сiльськогосподарський iнститут. Вчений агроном.
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Головний агроном ВАТ "Радгосп"Весна"
Примітки Повноваження та обов'язки голови правлiння визначаються статутом товариства, основними серед яких є: виконання представницьких функцiй вiд iменi Товариства перед третiми особами без довiреностi, загальне та оперативне керiвництво виробничою дiяльнiстю Товариства, органiзацiя господарської дiяльностi, укладання правочинiв на суму, що не перевищує 100 000 гривень за кожним правочином, за винятком правочинiв, що погоджуються наглядовою радою незалежно вiд суми. Приймає рiшення щодо укладення правочинiв стосовно безоплатної передачi майна Товариства, безоплатного надання послуг (виконання робiт) протягом одного календарного мiсяця, на суму, що не перевищує 5 000 гривень. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати вiдповiдно до штатного розпису товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочирни не має. Переобрано на новий строк згiдно Протокола № Б/н вiд 31.05.2012 засідання Наглядової ради Товариства. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
ПІБ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'АВТОПРАЙД'
Посада Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 30.03.2012 - до 30.03.2015
Паспортні дані 34564050
Освіта
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи
Примітки Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, розподіляє обов'язки між членами ради та виконує інші функції щодо організаційного забезпечення діяльності Наглядової ради згідно Статуту Товариства. У складi Наглядової ради: призначення та звiльнення голови та членiв правлiння, затвердження правочинiв, сума яких складає бiльще 100 000 гривень, затвердження органiзацiйної структури товариства, попереднє погодження правочинiв про заставу, передачу в оренду (лiзинг), вiдчуження будь-яким способом основних виробничих та невиробничих фондiв, iншого нерухомого майна та корпоративних прав, правочинiв про надання гарантiй, поручительств, правочинiв з фiнансовими (нефiнансовими) установами про отримання та надання товариством кредитiв, позик незалежно вiд суми таких правочинiв; попереднє погодження рiшення про списання з балансу товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi. Винагорода за перебування на посадi не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На загальних зборах акціонерів ПАТ "Радгосп "Весна" 30.03.2012р. ТОВ "АВТОПРАЙД" було обрано членом Наглядової ради. На засіданні Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Радгосп "Весна", Протокол б/н від 12.04.2012 р. ТОВ "АВТОПРАЙД" було обрано Головою Наглядової ради.
ПІБ РУБЛЬОВА ТАМАРА ВІКТОРІВНА
Посада Член Правлiння
Дата вступу на посаду і термін 04.06.2013 - до 04.06.2014
Паспортні дані ЕС, 395645, 22.08.1997, Нижньогірським РВГУ МВС України в Криму
Рік народження 1965 (55 років)
Освіта Вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Економіст по труду та заробітній платні ПАТ "Радгосп "Весна".
Примітки Повноваження та обов'язки члена правлiння визначаються статутом товариства та посадовими iнструкцiями, основними серед яких є: виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради, очолювання напрямкiв дiяльностi товариства згiдно розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння, планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансової, економiчної роботи, облiк та звiтнiсть та iн. Винагорода за перебування на посадi не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Переобрано на 1 рік рішенням Наглядової ради з 04.06.2013р. (Протокол № Б/н від 03.06.2013 р.). Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
ПІБ САРАНЧУКОВА ЛАРИСА ПЕТРІВНА
Посада Член правлiння, головний бухгалтер
Дата вступу на посаду і термін 04.06.2013 - до 04.06.2014
Паспортні дані ЕТ, 051259, 22.12.2006, Нижньогорським РВГУ МВС України в Криму
Рік народження 1965 (55 років)
Освіта Вища. Кримський сiльськогосподарський iнститут. Спецiальнiсть - економiст з бухгалтерського облiку i фiнансiв.
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Заступник головного бухгалтера ВАТ "Радгосп "Весна"
Примітки Повноваження та обов'язки члена правлiння визначаються статутом товариства та посадовими iнструкцiями, основними серед яких є: виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради, очолювання напрямкiв дiяльностi товариства згiдно розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння, планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансової, економiчної роботи, облiк та звiтнiсть та iн. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю. Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати вiдповiдно до штатного розпису товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Переобрано на 1 рік рішенням Наглядової ради з 04.06.2013. (Протокол № Б/н від 03.06.2013 р.). Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
ПІБ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'СУДОРЕМОНТ ПЛЮС'
Посада Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 30.03.2012 - до 30.03.2015
Паспортні дані 36473861
Освіта
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи
Примітки Член Наглядової ради виконує функції щодо організаційного забезпечення діяльності Наглядової ради згідно Статуту Товариства. У складi Наглядової ради: призначення та звiльнення голови та членiв правлiння, затвердження правочинiв, сума яких складає бiльще 100 000 гривень, затвердження органiзацiйної структури товариства, попереднє погодження правочинiв про заставу, передачу в оренду (лiзинг), вiдчуження будь-яким способом основних виробничих та невиробничих фондiв, iншого нерухомого майна та корпоративних прав, правочинiв про надання гарантiй, поручительств, правочинiв з фiнансовими (нефiнансовими) установами про отримання та надання товариством кредитiв, позик незалежно вiд суми таких правочинiв; попереднє погодження рiшення про списання з балансу товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi. Винагорода за перебування на посадi не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено 30.03.2012р. рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Радгосп "Весна", Протокол №1/2012 від 30.03.2012 р.
ПІБ КУЛЯ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Посада Член правління
Дата вступу на посаду і термін 04.06.2013 - до 04.06.2014
Паспортні дані ЕЕ, 143539, 20.11.1999, Нижньогірським РВГУ МВС України в АР Крим
Рік народження 1954 (66 років)
Освіта середньо- спеціальне
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи Керуючий відділенням №2 ПАТ "Радгосп "Весна"
Примітки Повноваження та обов'язки члена правлiння визначаються статутом товариства та посадовими iнструкцiями, основними серед яких є: виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради, очолювання напрямкiв дiяльностi товариства згiдно розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння, планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансової, економiчної роботи, облiк та звiтнiсть та iн. Винагорода за перебування на посадi не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Переобрано на 1 рік рішенням Наглядової ради з 04.06.2013р. (Протокол № Б/н від 03.06.2013 р.). Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
ПІБ КИРПИЧЕНКО ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Посада Заступник Голови Правлiння, головний агроном
Дата вступу на посаду і термін 04.06.2013 - до 04.06.2014
Паспортні дані ЕЕ, 747028, 20.02.2003, Нижньогорським РВГУ МВС України в Криму
Рік народження 1963 (57 років)
Освіта Вища. Кримський сiльськогосподарський iнститут. Вчений агроном.
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Бригадир садов. бригади ВАТ "Радгосп "Весна".
Примітки Повноваження та обов'язки члена правлiння визначаються статутом товариства та посадовими iнструкцiями, основними серед яких є: виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради, очолювання напрямкiв аграрної дiяльностi товариства згiдно розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння, планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансової, економiчної роботи, облiк та звiтнiсть та iн. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати вiдповiдно до штатного розпису товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Переобрано на 1 рік рішенням Наглядової ради з 04.06.2013. (Протокол № Б/н від 03.06.2013 р.). Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
ПІБ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ШИПІНГ ПЛЮС ЛТД'
Посада Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 30.03.2012 - до 30.03.2015
Паспортні дані 36473820
Освіта
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи
Примітки Член Наглядової ради виконує функції щодо організаційного забезпечення діяльності Наглядової ради згідно Статуту Товариства. У складi Наглядової ради: призначення та звiльнення голови та членiв правлiння, затвердження правочинiв, сума яких складає бiльще 100 000 гривень, затвердження органiзацiйної структури товариства, попереднє погодження правочинiв про заставу, передачу в оренду (лiзинг), вiдчуження будь-яким способом основних виробничих та невиробничих фондiв, iншого нерухомого майна та корпоративних прав, правочинiв про надання гарантiй, поручительств, правочинiв з фiнансовими (нефiнансовими) установами про отримання та надання товариством кредитiв, позик незалежно вiд суми таких правочинiв; попереднє погодження рiшення про списання з балансу товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi. Винагорода за перебування на посадi не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено 30.03.2012р. рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Радгосп "Весна", Протокол №1/2012 від 30.03.2012 р.

Осіби, послугами яких користується емітент

Назва Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грінченка, б. 3
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Ліцензія
АВ №189650
19.09.2006
ДКЦП та ФР
Контакти (044) 279-10-78, 377-70-16, (044) 279-10-78, 377-70-16
Примітки ПАТ "Національний депозитарій України" надає послуги по обслуговуванню рахунків в цінних паперах, прийом на зберігання глобального сертифікату випуску цінних паперів, відкриття та ведення рахунку Емітента у цінних паперах, виконання операцій з випуском цінних паперів.
Назва Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Глобус-Аудит"
ЄДРПОУ 20685603
Адреса 95000, Україна, м. Сімферополь, вул. Дм.Ульянова, 1-А
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 0098
26.01.2001
Аудиторська палата України
Контакти (0652) 248-654, (0652) 248-654
Примітки Аудиторськi послуги
Назва ТОВ "Перше реєстрацiйне бюро"
ЄДРПОУ 33575999
Адреса 50027, Україна, м. Кривий Рiг, вул. Димитрова, б.61
Діятельність Дерозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
АВ520429
09.03.2010
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (056) 401-15-59, (056) 401-15-59
Примітки Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власниками iменних цiнних паперiв випуску, що деметерiалiзується.
Назва Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
ЄДРПОУ 35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, б.7-Г
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
АВ 470611
19.11.2009
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044) 585-42-40, (044) 585-42-40
Примітки Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв

Власники акцій

Назва Фонд Майна АР Крим
ЄДРПОУ 00036860
Адреас Україна, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, б.17
Частка акцій 0%