Закупівлі Увійти Про систему
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСКО"
#00282049
ПРАТ "ВЕСКО"
Донецька обл., м. Дружківка, вул. Індустріальна, буд. 2
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСКО"
ЄДРПОУ 00282049
Адреса Донецька обл., м. Дружківка, вул. Індустріальна, буд. 2
Номер свідоцтва про реєстрацію А00 №180534
Дата державної реєстрації 20.04.1994
Середня кількість працівників 1 302
Орган управління Акціонерні товариства не заповнюють.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "ПУМБ" м. Краматорськ
МФО: 334851
Номер рахунку: 26009962483976
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "ПУМБ" м. Київ
МФО: 334851
Номер рахунку: 26008962483030

Посадові особи

ПІБ ЦИМАРМАН ЄВГЕНІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
Посада Генеральний директор
Дата вступу на посаду і термін 23.03.2017 - строком до 31.05.2018 р. включно
Паспортні дані
Рік народження 1971 (49 років)
Освіта Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, металургiйне обладнання, iнженер-механiк, 1995 р.; Вища, Нацiональна гiрнича академiя України, розробка родовищ корисних копалин, гiрничий iнженер, 2001 р.; Вища, Нацiональний унiверситет "Києво-Могилянська
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи АТЗТ "Веско", головний iнженер
Примітки Генеральний директор ПАТ "ВЕСКО" Цимарман Євгеній Віталійович. Зміни протягом 2017року: Рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Веско" (протокол вiд 23.03.2017 р. № 54) продовженi повноваження Генерального директора Товариства Цимармана Євгенiя Вiталiйовича (паспорт серiї ВТ №210165. виданий Дружкiвським МВ ГУ ДМС України в Донецькiй областi 09.09.2016 р.) строком до 31.05.2018 р. включно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На момент обрання на посаду володів 1680 (одна тисяча шістсот вісімдесят) акціями товариства, що складає 0.00145953441% від загальної кількості акцій товариства. Станом на 31.12.2017 року акціями Товариства не володіє. Обіймає посади на інших підприємствах: Генеральний директор ПАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"(ЄДРПОУ - 00191796, місцезнаходження: м.Дружкiвка, вул. Поленова, буд.112). Прелiк попередніх посад (наводяться дані за останні 5 років): генеральний директор. У 2017 роцi товариством сплачено Цимарману Є.В. винагороду у розмiрi 3513641,52 грн. Виплат винароди у натуральнiї формi не здiйснювалося. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також трудовим контрактом, що з ним укладається, при цьому трудовий контракт не може звужувати або розширювати перелік прав та обов'язків Генерального директора, наданих йому Статутом, а може лише конкретизувати їх. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства. Генеральний директор на час його відсутності має право призначити виконуючим обов'язки Генерального директора на строк до 35 днів заступника Генерального директора, а іншу особу виключно за погодженням кандидатури із Наглядовою радою Товариства. Особа, що буде виконувати обов'язки Генерального директора, має всі права та повноваження, несе всі обов'язки Генерального директора, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства Генеральний директор Товариства: 1. організовує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді плани (бюджети) Товариства, а також подання на розгляд Наглядовій раді і на затвердження Загальним зборам річної фінансової звітності, порядку покриття збитків; 2. забезпечує підвищення ефективності виробничої та комерційної діяльності Товариства, розвитку господарських зв'язків; 3. вживає заходи щодо зменшення собівартості та збільшення конкурентоспроможності продукції, а також щодо збільшення прибутку Товариства; 4. організовує розробку пропозицій щодо розподілу прибутку та розміру дивідендів для представлення Наглядовій раді; 5. організовує підготовку та укладення колективного договору; 6. звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки та по формам, затвердженим відповідними рішеннями Наглядової ради; 7. організовує підготовку питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; 8. здійснює оперативне керівництво роботою Товариства згідно з його планами; 9. організовує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства, затверджує штатний розклад Товариства, дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв (у разі їх створення); 10. затверджує інструкції, положення та звіти про роботу структурних підрозділів Товариства; 11. самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління; 12. наймає та звільняє працівників Товариства, за винятком тих, по яким необхідне узгодження з Наглядовою радою; 13. призначає та відкликає керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства після узгодження з Наглядовою радою; 14. заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства; 15. підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства; 16. видає довіреності; 17. приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві; 18. приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами; 19. ухвалює рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб; 20. забезпечує безпечне ведення всіх робіт, пов'язаних з виробничою та господарською діяльністю; 21. організовує підготовку і навчання кадрів; 22. визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства. 23. самостійно приймає рішення про укладення договорів (контрактів), за винятком тих, на укладення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язковий дозвіл Наглядової ради або Загальних зборів. Для вирішення особливо важливих і складних завдань фінансово-господарської діяльності Генеральний директор може створювати тимчасові або постійно діючі комісії з числа кваліфікованих працівників Товариства. Дії, які потребують попереднього одержання дозволу Наглядової ради Товариства, Генеральний директор вчиняє лише після одержання такого дозволу в порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми документами Товариства. Генеральний директор підписує документи, які необхідні для виконання рішень Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни складу та компетенції виконавчого органу Товариства можливі лише за рішенням Загальних зборів шляхом їх внесення до Статуту.
ПІБ ГОРОХОВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Посада Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2017 - строком до наступних рiчних загальних зборiв Товариства
Паспортні дані
Рік народження 1976 (44 роки)
Освіта Вища, Національна академія управління, рік закінчення 1999 р.. Спеціальність: Фінанси. Кваліфікація: Магістр з фінансового менеджменту.
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи президент представництва фiрми "ЮМГ ЮНАЙТЕД МIНЕРАЛЗ ГРУПП ЛIМIТЕД" в Українi
Примітки Член Наглядової ради - Горохов Андрій Сергійович. Є представником акцiонера VESCO LIMITED (Кiпр), код 184675. Зміни протягом 2017року: 24.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Веско" (протокол №39) на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" прийнято рiшення про припинення з 25.04.2017 року повноважень Члена Наглядової ради Товариства (представника акцiонера VESCO LIMITED (Кiпр), код 184675) Горохова Андрiя Сергiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). 24.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Веско" (протокол №39) прийнято рiшення про обрання з 25.04.2017 року членом Наглядової ради Товариства (представника акцiонера VESCO LIMITED (Кiпр), код 184675) Горохова Андрiя Сергiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) строком до наступних рiчних загальних зборiв Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Обіймає посади на інших підприємствах: : Генеральний директор ТОВ "ЮМДЖИ IНВЕСТ" (ЄДРПОУ 38628827), місцехнаходження: 04053, м. Київ, ПРОВУЛОК БЕХТЕРЕВСЬКИЙ, будинок 12 Б. Директор операційнийФілія ПАТ "ВЕСКО". Директор MRT MINERAL RESOURCES TRAIDING LIMITED. Директор MINERAL RESOURCES TRAIDING LIMITED. Директор UMG Resources Limited. Директор UMG Trading Limited. Прелiк попередніх посад (наводяться дані за останні 5 років): президент представництва фiрми "ЮМГ ЮНАЙТЕД МIНЕРАЛЗ ГРУПП ЛIМIТЕД" в Українi, президент Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЮМДЖИ IНВЕСТ". У 2017 роцi винагорода Членам Наглядової ради нi у грошовiй, нi у натуральнiй формi не сплачувалась. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк до наступних річних Зборів Товариства. Якщо річні Загальні збори не були проведені у строк, встановлений п.15.1 Статуту, або не було прийнято рішення, передбачені підпунктами 18 та 19 пінкту 14.9 Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних Загальних зборів Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Товариством, Статуту та Положення про Наглядову раду (у разі його затвердження). Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за виключенням тих, що затверджуються Загальними зборами; 2. затвердження планів (бюджетів) Товариства та розгляд звітів про їх виконання, розробка стратегії розвитку Товариства; 3. підготовка проекту порядку денного та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 4. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 9. обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 10. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; 11. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства; 12. погодження кандидатури виконуючого обов'язки Генерального директора на строк до 35 днів у випадку тимчасової відсутності Генерального директора, крім випадків призначення заступника Генерального директора виконуючим обов'язки Генерального директора; 13. призначення виконуючого обов'язки Генерального директора на строк 35 днів і більше у випадку тимчасової відсутності Генерального директора або його звільнення; 14. погодження кандидатур на посади заступників Генерального директора та головного бухгалтера Товариства; 15. затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; 16. узгодження організаційної структури Товариства; 17. визначення умов оплати праці посадових осіб органів управління Товариством, його дочірніх підприємств, філій та представництв; 18. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених п.15.10 Статуту; 19. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України; 21. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України; 22. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування/участь в заснуванні інших юридичних осіб, в тому числі: визначення розміру статутного капіталу, розміру частки в статутному капіталі, порядок, форму та строк її внесення; визначення персонального та кількісного складу органів управління; внесення змін до статутних документів; надання повноважень Генеральному директору на участь в зборах учасників (акціонерів) та на підписання протоколів, установчих та інших документів правового характеру щодо цих промислово-фінансових груп, інших об'єднань та юридичних осіб; 23. вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 24. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 25. Погодження укладаних Товариством угод, крім тих, рішення щодо яких приймається Загальними зборами акціонерів, а саме: - погодження видачі Товариством будь-яких гарантій та укладаних договорів поруки; - погодження укладаних Товариством правочинів застави, передачі в оренду та відчуження майна, що відноситься до основних фондів Товариства, балансовою вартістю 25 000,00 (двадцять п'ять тисяч) гривень і вище; - погодження укладаних Товариством правочинів щодо продажу, передачі в оренду чи в управління, або відчуження будь-яким іншим способом земельних ділянок - незалежно від їх вартості; - погодження укладаних Товариством правочинів щодо отримання кредитів, отримання (надання) позичок, поворотної або безповоротної фінансової допомоги; - погодження правочинів (договорів, контрактів) на продаж продукції (товарів, послуг) Товариства, закупівлю основних компонентів (дизпаливо, електроенергія, металопродукція, обладнання та інші) та інших фінансово-господарських операцій на суму, яка еквівалентна 50 000, 00 (п'ятдесят тисяч) доларів США і вище за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину , як одноразово, так і сумарно за одним контрагентом або одним найменуванням товару (робіт, послуг) протягом року (крім випадків прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість відповідно до чинного законодавства); - погодження надання матеріальної або спонсорської допомоги на суму більш як 5000 (п'ять тисяч) гривень; 26. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 27. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 28. прийняття рішення про обрання (призначення), зміну депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов правочинів, які укладаються Товариством з депозитарною установою; 29. прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника по рахунку в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику; 30. прийняття рішень про вчинення правочинів, метою яких є відчуження та (або) придбання, набуття у власність іншим способом, передачу/одержання в управління корпоративних прав; 31. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до чинного законодавства України; 32. прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю відповідно до розділу 20 Статуту; 33 прийняття рішення про визначення/зміну місцезнаходження Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів. Наглядова рада Товариства вправі вирішувати усі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. Зміни компетенції Наглядової ради можливі лише за рішенням Загальних зборів шляхом їх внесення до Статуту та Положення про Наглядову раду. Зміст компетенцій Наглядової ради Товариства, наданих Статутом, може конкретизуватися Положенням про Наглядову раду Товариства.
ПІБ НАТЕЙКІНА ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА
Посада Головний бухгалтер
Дата вступу на посаду і термін 05.05.2009 - Безстроково
Паспортні дані
Рік народження 1974 (46 років)
Освіта Вища, 1996 р. Московський унiверситет споживчої кооперацiї, "Бухгалтерський облiк, контроль та аналiз господарської дiяльностi " , економiст
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи ВАТ"Дружкiвське рудоуправлiння", в.о.головного бухгалтера
Примітки Головний бухгалтер ПАТ "ВЕСКО" Натейкіна Ірина Олексіївна. Змін протягом 2017 року не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Натейкіна Ірина Олексіївна також обіймає посаду Головного бухгалтера ПАТ "Дружкiвське рудоуправлiння" (м.Дружкiвка, вул. Поленова, буд.112). У 2017 роцi Головному бухгалтеру сплачено Товариством винагороду у розмiрi 1012084,24 грн. Виплат винагороди у натуральнiй формi не здiйснювалося. Перелiк попередніх посад (наводяться дані за останні 5 років): головний бухгалтер. До обов'язкiв головного бухгалтера вiдносяться: - формування у вiдповiдностi iз законодавством про бухгалтерський облiк облiкової полiтики, виходячи iз структури i особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi; - очолювати роботу з пiдготовки i прийняттю робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, по яких не має типових форм, розробку форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. Головний бухгалтер має забезпечувати: впровадження передових форм бухгалтерського облiку на пiдставi широкого застосування комп'ютерної технiки; своєчасний та вiрогiдний облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей й основних засобiв; правильне документування та вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з рухом вказаних коштiв; достовiрний та своєчасний облiк собiвартостi продукцiї, виконання кошторисiв витрат, випуску продукцiї, обсягiв реалiзацiї та прибутку, своєчасний й точний розрахунок результатiв фiнансово-господарської дiяльностi, а також своєчасне звiрення усiх розрахункiв пiдприємства з фiнансовими органами й iншими органiзацiями й пiдприємствами; своєчасне нарахування i перерахування податкiв та iнший платежiв; проведення iнвентаризацiї, своєчасне вiдображення результатiв iнвентаризацiї; складання бухгалтерської звiтностi на основi достовiрних первинних документiв та своєчасне її надання до вiдповiдних органiв та iн. Головний бухгалтер зобов'язаний не розголошувати комерцiйної таємницi Товариства й конфiденцiйної iнформацiї. Головний бухгалтер має право: - встановлювати службовi обов'язки для пiдлеглих йому працiвникiв, - вимагати вiд усiх служб i працiвникiв пiдприємства дотримання порядку оформлення фiнансово-господарчих операцiй, первинних документiв й своєчасного їх надання до бухгалтерiї, - погоджувати з генеральним директором пiдприємства призначення, звiльнення й перемiщення матерiально-вiдповiдальних осiб, - вимагати вiд начальникiв цехiв, дiлянок, вiддiлiв i iнших керiвникiв пiдприємства вживання заходiв щодо посилення схоронностi власностi, забезпеченню правильної органiзацiї бухгалтерського облiку, - направляти та керувати дiяльнiстю бухгалтерiї, - перевiряти у структурних пiдроздiлах пiдприємства дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберiгання й витрати товарно-матерiальних цiнностей тi iн.
ПІБ ПАТ ' ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ'
Посада Ревiзiйна комiсiя
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2017 - Строком на 3 роки
Паспортні дані 00191796
Освіта
Стаж роботи 0 років
Попередне місце роботи
Примітки Ревізійна комісія ПАТ " Дружкiвське рудоуправлiння". Зміни протягом 2017 року: 24.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Веско" (протокол №39) в зв’язку з закiнченням термiну повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi однiєї особи – ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння», обраної строком на три роки, прийнято рiшення про обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi однiєї особи – Публiчного акцiонерного товариства "Дружкiвське рудоуправлiння", код за ЄДРПОУ 00191796 строком на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На момент обрання посадова особа володіла 1680 (одна тисяча шістсот вісімдесят) акцій товариства, що дорівнювало 0.00145953441% від загальної кількості акцій товариства. Станом на 31.12.2017 року акціями Товариства не володіє. У 2017 роцi винагород Ревiзiйнiй комiсiї нi у грошовiй, нi у натуральнiй формi не сплачувалась. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та/або юридичних осіб - акціонерів. Кількісний склад Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства (у разі його затвердження). Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі обрання Ревізора усі його рішення викладаються письмово та підписуються ним одноособово. На засіданні Ревізійної комісії кожний член Ревізійної комісії ради має один голос. Голова Ревізійної комісії має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Ревізійної комісії під час прийняття рішень. Строк повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: - члени Наглядової ради; - Генеральний директор; - корпоративний секретар; - особа, яка не має повної цивільної дієздатності. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства у разі їх затвердження. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та/або Положенням про Ревізійну комісію (у разій його затвердження). Товариство забезпечує доступ членів Ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються Положенням про Ревізійну комісію (у разі його затвердження). За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Зміни компетенції Ревізійної комісії Товариства можливі лише за рішенням Загальних зборів шляхом їх внесення до Статуту.
ПІБ САРНІКОВА ПОЛІНА ВІКТОРІВНА
Посада Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2016 - строком до наступних рiчних загальних зборiв Товариства.
Паспортні дані
Рік народження 1986 (34 роки)
Освіта Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського" Міжнародна економіка (магістр).
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи "ЮМДЖИ ІНВЕСТ" ТОВ "ЮМДЖИ ІНВЕСТ", Інвестиційний менеджер
Примітки Член Наглядової ради - Сарнiкова Полiна Вiкторiвна Зміни протягом 2017року: 24.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Веско" (протокол №39) на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" прийнято рiшення про припинення з 25.04.2017 року повноважень Голови Наглядової ради Товариства (представника акцiонера VESCO LIMITED (Кiпр), код 184675) Щетникова Олександра Iвановича. 24.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Веско" (протокол №39) на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" прийнято рiшення про припинення з 25.04.2017 року повноважень Члена Наглядової ради Товариства (представника акцiонера VESCO LIMITED (Кiпр), код 184675) Гриненко Дмитра Юрiйовича. 24.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Веско" (протокол №39) на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" прийнято рiшення про припинення з 25.04.2017 року повноважень Члена Наглядової ради Товариства (незалежний директор) Шведової Олени Олександрiвни. 24.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Веско" (протокол №39) на пiдставi ч. 2 ст. 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" прийнято рiшення про припинення з 25.04.2017 року повноважень Члена Наглядової ради Товариства (незалежний директор) Патрiна Артема Геннадiйовича. 24.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Веско" (протокол №39) прийнято рiшення про обрання з 25.04.2017 року членом Наглядової ради Товариства (представника акцiонера VESCO LIMITED (Кiпр), код 184675) Сарнiкову Полiну Вiкторiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) строком до наступних рiчних загальних зборiв Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Обіймає посади на інших підприємствах: Інвестиційний менеджер Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЮМДЖИ IНВЕСТ" (ЄДРПОУ - 38628827, місцезнаходження:04053, м.Київ, ПРОВУЛОК БЕХТЕРЕВСЬКИЙ, будинок 12 Б), член Наглядової ради ПАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" (ЄДРПОУ - 00191796), місцезнаходження: 84205, Донецька область, м.Дружкiвка, вул.Поленова, буд.112. Прелiк попередніх посад (наводяться дані за останні 5 років): обiймала посади iнвестицiйного менеджера та керiвника проектiв та програм у сферi матерiального виробництва ТОВ "ЮМДЖИ Iнвест", керiвника пректiв та програм у сферi матерiального виробництва ПАТ "Дружкiвське рудоуправлiння". У 2017 роцi винагорода Членам Наглядової ради нi у грошовiй, нi у натуральнiй формi не сплачувалась. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк до наступних річних Зборів Товариства. Якщо річні Загальні збори не були проведені у строк, встановлений п.15.1 Статуту, або не було прийнято рішення, передбачені підпунктами 18 та 19 пінкту 14.9 Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних Загальних зборів Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Товариством, Статуту та Положення про Наглядову раду (у разі його затвердження). Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за виключенням тих, що затверджуються Загальними зборами; 2. затвердження планів (бюджетів) Товариства та розгляд звітів про їх виконання, розробка стратегії розвитку Товариства; 3. підготовка проекту порядку денного та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 4. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 9. обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 10. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; 11. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства; 12. погодження кандидатури виконуючого обов'язки Генерального директора на строк до 35 днів у випадку тимчасової відсутності Генерального директора, крім випадків призначення заступника Генерального директора виконуючим обов'язки Генерального директора; 13. призначення виконуючого обов'язки Генерального директора на строк 35 днів і більше у випадку тимчасової відсутності Генерального директора або його звільнення; 14. погодження кандидатур на посади заступників Генерального директора та головного бухгалтера Товариства; 15. затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; 16. узгодження організаційної структури Товариства; 17. визначення умов оплати праці посадових осіб органів управління Товариством, його дочірніх підприємств, філій та представництв; 18. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених п.15.10 Статуту; 19. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України; 21. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України; 22. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування/участь в заснуванні інших юридичних осіб, в тому числі: визначення розміру статутного капіталу, розміру частки в статутному капіталі, порядок, форму та строк її внесення; визначення персонального та кількісного складу органів управління; внесення змін до статутних документів; надання повноважень Генеральному директору на участь в зборах учасників (акціонерів) та на підписання протоколів, установчих та інших документів правового характеру щодо цих промислово-фінансових груп, інших об'єднань та юридичних осіб; 23. вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 24. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 25. Погодження укладаних Товариством угод, крім тих, рішення щодо яких приймається Загальними зборами акціонерів, а саме: - погодження видачі Товариством будь-яких гарантій та укладаних договорів поруки; - погодження укладаних Товариством правочинів застави, передачі в оренду та відчуження майна, що відноситься до основних фондів Товариства, балансовою вартістю 25 000,00 (двадцять п'ять тисяч) гривень і вище; - погодження укладаних Товариством правочинів щодо продажу, передачі в оренду чи в управління, або відчуження будь-яким іншим способом земельних ділянок - незалежно від їх вартості; - погодження укладаних Товариством правочинів щодо отримання кредитів, отримання (надання) позичок, поворотної або безповоротної фінансової допомоги; - погодження правочинів (договорів, контрактів) на продаж продукції (товарів, послуг) Товариства, закупівлю основних компонентів (дизпаливо, електроенергія, металопродукція, обладнання та інші) та інших фінансово-господарських операцій на суму, яка еквівалентна 50 000, 00 (п'ятдесят тисяч) доларів США і вище за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину , як одноразово, так і сумарно за одним контрагентом або одним найменуванням товару (робіт, послуг) протягом року (крім випадків прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість відповідно до чинного законодавства); - погодження надання матеріальної або спонсорської допомоги на суму більш як 5000 (п'ять тисяч) гривень; 26. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 27. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 28. прийняття рішення про обрання (призначення), зміну депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов правочинів, які укладаються Товариством з депозитарною установою; 29. прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника по рахунку в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику; 30. прийняття рішень про вчинення правочинів, метою яких є відчуження та (або) придбання, набуття у власність іншим способом, передачу/одержання в управління корпоративних прав; 31. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до чинного законодавства України; 32. прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю відповідно до розділу 20 Статуту; 33 прийняття рішення про визначення/зміну місцезнаходження Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів. Наглядова рада Товариства вправі вирішувати усі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. Зміни компетенції Наглядової ради можливі лише за рішенням Загальних зборів шляхом їх внесення до Статуту та Положення про Наглядову раду. Зміст компетенцій Наглядової ради Товариства, наданих Статутом, може конкретизуватися Положенням про Наглядову раду Товариства.

Ліцензии

Вид діяльності Користування надрами
Серія і номер 197
Видана Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України
Дата видачі 25.10.1994
Дата закінчення 30.05.2033
Опис Термiн дiї цього дозволу був подовжений на підставі наказу від 30.05.2013р. №283 терміном на 20 років. Після закінчення, термін дії буде подовжено, якщо пiсля закiнчення його дiї користування надрами згiдно iз законодавства України потребуватиме отримання нового дозволу.
Вид діяльності Господарська діяльність з будівництва об'єктів IV I V категорій складності
Серія і номер 7-Л
Видана Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Дата видачі 15.02.2017
Дата закінчення 15.02.2022
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): По закінченню терміну дії може бути продовжена за потребою.
Вид діяльності Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IУ) "Перелiкунаркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"
Серія і номер АВ 592531
Видана Державний комiтет з питань контролю за наркотиками
Дата видачі 21.07.2011
Дата закінчення 21.07.2016
Опис Лiцензiя вважається такою, що продовжила свою дію на період проведення антитерористичної операції, відповідно до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції".
Вид діяльності Проведення робіт із землеустрою
Серія і номер АВ 617932
Видана Державне Агенство земельних ресурсів України
Дата видачі 22.03.2012
Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроковий. Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Вид господарської діяльності не підлягає ліцензуванню.
Вид діяльності Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно - технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації
Серія і номер АД 073193
Видана Міністерсво Освіти і Науки, Молоді та Спорту України
Дата видачі 29.11.2012
Дата закінчення 29.11.2015
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Лiцензiя вважається такою, що продовжила свою дію на період проведення антитерористичної операції, відповідно до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції"

Осіби, послугами яких користується емітент

Назва Приватне Акцiонерне Товариство " Страхова Компанiя "Альфа Страхування"
ЄДРПОУ 30968986
Адреса 02160, м.Київ, проспект Соборностi, будинок 19
Діятельність 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
Ліцензія
АЕ 522512, 522515
14.08.2014
Нацiональна Комiсiя, що здiйснює Державне Регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Контакти (044) 499 99 99, (044) 499 99 99
Примітки Компанiя здiйснює послуги з добровiльного страхування залiзничного транспорту; добровiльного страхування майна юридичних осiб; добровiльного страхування наземного транспорту
Назва Приватне Акцiонерне Товариство "Страхова Компанiя "УНIКА"
ЄДРПОУ 20033533
Адреса 01032, м.Київ, вул. Саксаганського, будинок 70-А
Діятельність 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
Ліцензія
№ АЕ 293990
07.08.2014
Нацiональна Комiсiя, що здiйснює Державне Регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Контакти (044) 225-60-00, (044) 225-60-00
Примітки Компанiя здiйснює послуги з добровiльного страхування на транспортi Каско для спецтехнiки.
Назва Приватне Акцiонерне Товариство "Страхова група "ТАС"
ЄДРПОУ 30115243
Адреса 03062, м.Київ, вул. Перемоги, будинок 65
Діятельність 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
Ліцензія
№ АВ 500441№ 500429
02.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Контакти (044) 536 00 20, (044) 536 00 20
Примітки Компанiя здiйснює послуги з добровiльного страхування наземного транспорту; та з добровiльного страхування будiвельної технiки та обладнання
Назва Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Провiдна"
ЄДРПОУ 23510137
Адреса 03049, м.Київ, Повiтрофлотський пр., 25
Діятельність Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв
Ліцензія
АВ № 594446
20.01.2012
Держфiнпослуг України
Контакти (044) 492-18-18, (044) 492-18-18
Примітки Компанiя здiйснює обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв
Назва Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Провiдна"
ЄДРПОУ 23510137
Адреса 03049, м.Київ, Повiтрофлотський пр., 25
Діятельність Добровiльне страхування наземного транспорту, водiїв i пасажирiв вiд нещасних випадкiв на транспортi та вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв
Ліцензія
АВ № 520918, №52904
16.02.2010
Держфiнпослуг України
Контакти (044) 492-18-18, (044) 492-18-18
Примітки Компанiя здiйснює добровiльне страхування наземного транспорту, водiїв i пасажирiв вiд нещасних випадкiв на транспортi та вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.
Назва ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 04071, м.Київ, вул.Нижний Вал, буд.17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
Правила Центр.деп.цп
01.10.2013
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044) 591-04-00, 591-04-40, (044) 482-52-14
Примітки Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв. Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" надає депозитарнi послуги вiдповiдно до Положення "Про депозитарну дiяльнiсть", Регламенту здiйснення депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цп. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092). Цi Правила визначають загальний порядок надання Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України", який набуває статусу Центрального депозитарiю цiнних паперiв послуг, пов'язаних iз провадженням депозитарної дiяльностi, проведення ним операцiй у системi депозитарного облiку, здiйснення Центральним депозитарiєм контролю за депозитарними установами та регулюють вiдносини, що виникають в процесi провадження депозитарної дiяльностi мiж Центральним депозитарiєм та його клiєнтами - емiтентами, депозитарними установами, Нацiональним банком України, депозитарiями-кореспондентами, Розрахунковим центром, клiринговими установами та iншими особами вiдповiдно до законодавства України.
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ"
ЄДРПОУ 23785133
Адреса 08292, м.Буча, БУЛЬВАР БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 6, офiс 253
Діятельність ПРОФЕСIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ НА РИНКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ -депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
АВ №507121
17.12.2009
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Контакти (050) 425-00-78, (044) 228-91-65, д/н
Примітки Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. Заключений договiр на вiдкриття рахунку в цiнних паперах iншiх юридичних осiб-емiтентiв, власником яких є емiтент.
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАКАУДИТСЕРВIС" / ЛИСИЧАНСЬКА ФIЛIЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАКАУДИТСЕРВIС"
ЄДРПОУ 21994619
Адреса 02140, УКРАЇНА", мiсто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКIВСЬКА, БУДИНОК 13, ОФIС 1.
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Ліцензія
1988
23.02.2001
Аудиторська Палата України
Контакти (095)202-53-99, д/н
Примітки Аудит фiнансових звiтiв Товариства за 2017 рiк проведений ЛИСИЧАНСЬКОЮ ФIЛIЄЮ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАКАУДИТСЕРВIС". Мiсцезнаходження фiлiї: 93113, УКРАЇНА, м.Лисичанськ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, буд.434,оф.39. Головний офiс ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАКАУДИТСЕРВIС" (ЄДРПОУ - 21994619) розташований за адресою: 02140, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКIВСЬКА, БУДИНОК 13, ОФIС 1.
Назва Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Аско-Донбас Пiвнiчний"
ЄДРПОУ 13494943
Адреса 84205, УКРАЇНА", м. Дружкiвка, вул. Ленiна, 37
Діятельність Страхування вантажiв, цивiльно-правової вiдповiдальностi, особисте страхування водiїв
Ліцензія
АГ 569309
12.01.2011
ДК Держфiнпослуг
Контакти (06267)4-2-527, (06267)4-43-41
Примітки Компанiя здiйснює страхування нежитлового примiщення.
Назва Приватне акцiонерне товариство "Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА"
ЄДРПОУ 13490997
Адреса 69005, УКРАЇНА", м.Запорiжжя, вул.Перемоги, 97-А
Діятельність Добровольнi та обов'язковi види страхування
Ліцензія
АГ 569962
26.04.2011
Державна комiсiя з регулювання ринку фiнансових послуг
Контакти (044) 520-22-20, д/н
Примітки Страхування фiнансових ризикiв, транспортних засобiв, обладнання, вантажiв
Назва Публiчне акцiонерне товариство "Перший Український мiжнародний банк"
ЄДРПОУ 14282829
Адреса 04070, УКРАЇНА", м.Київ, вул. Андрiївська, буд.4
Діятельність ПРОФЕСIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ НА РИНКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ - депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№286539 серiя АЕ
12.03.2013
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Контакти (044)231-70-00, (044)231-71-00
Примітки Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. ПАТ "ПУМБ" надає емiтенту послуги з вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах.

Участь у створенні юридичних осіб

ЄДРПОУ 33135372
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ"
Примітки Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 50% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЕРАММЕХАНIЗАЦIЯ".
ЄДРПОУ 35904597
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕСЕЛОВСЬКЕ"
Примітки Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 100% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВЕСЕЛОВСЬКЕ".
ЄДРПОУ 35987700
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОНЯЧНЕ"
Примітки Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 50% статутного капiталу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "СОНЯЧНЕ".
ЄДРПОУ 35987715
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КВІТКОВЕ"
Примітки Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 50% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КВIТКОВЕ".
ЄДРПОУ 36245165
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПШЕНИЧНЕ"
Примітки Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 50% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПШЕНИЧНЕ".
ЄДРПОУ 36569417
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АБРИКОСОВЕ"
Примітки Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 50% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "АБРИКОСОВЕ".
ЄДРПОУ 36646873
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНЕВЕ"
Примітки Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 50% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВИШНЕВЕ"
ЄДРПОУ 36685713
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛУНИЧНЕ"
Примітки Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 50% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПОЛУНИЧНЕ".
ЄДРПОУ 36685729
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИНОГРАДНЕ"
Примітки Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 50% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВИНОГРАДНЕ".
ЄДРПОУ 36685734
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУШЕВЕ"
Примітки Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 50% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ГРУШЕВЕ".
ЄДРПОУ 36942743
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФРУКТОВЕ"
Примітки Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ФРУКТОВЕ".
ЄДРПОУ 36942759
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОМАШКОВЕ"
Примітки Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "РОМАШКОВЕ".
ЄДРПОУ 36942764
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШИПШИНОВЕ"
Примітки Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5 % статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ШИПШИНОВЕ".
ЄДРПОУ 36942779
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛОШКОВЕ"
Примітки Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВОЛОШКОВЕ".
ЄДРПОУ 36951564
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАЛИНОВЕ"
Примітки Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "МАЛИНОВЕ".
ЄДРПОУ 36951575
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРСИКОВЕ"
Примітки Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПЕРСИКОВЕ" .
ЄДРПОУ 36951585
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЖИНОВЕ"
Примітки Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ОЖИНОВЕ".
ЄДРПОУ 36951590
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУНИЧНЕ"
Примітки Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "СУНИЧНЕ".
ЄДРПОУ 37255174
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СМОРОДИНОВЕ"
Примітки Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "СМОРОДИНОВЕ".
ЄДРПОУ 37438084
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОРОБИНОВЕ"
Примітки Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ГОРОБИНОВЕ".
ЄДРПОУ 37438091
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРЕШНЕВЕ"
Примітки Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЧЕРЕШНЕВЕ".
ЄДРПОУ 37438105
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАНІЛЬНЕ"
Примітки Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВАНIЛЬНЕ"
ЄДРПОУ 37438110
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЙВОВЕ"
Примітки Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "АЙВОВЕ".
ЄДРПОУ 37438126
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАЛИНОВЕ"
Примітки Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КАЛИНОВЕ".
ЄДРПОУ 37467199
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДОВЕ"
Примітки Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративнi права, що складає 5% статутного капiталу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "МЕДОВЕ".

Власники акцій

Назва Орендне пiдприємство "Веселовський рудник"
ЄДРПОУ 00282049
Адреас УКРАЇНА", Дружкiвка, д/н
Частка акцій 0%

Власники великих пакетів акцій

Назва VESCO LIMITED (стара назва UMG UNITED MINERALS GROUP LIMITED) код 184675
ЄДРПОУ д/н
Адреса КIПР", Themistokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066, Julia House, P.C. 1066,Нiкосiя, д/н
Кількість акцій 115 105 200 шт.
Частка акцій 100%