Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація SMIDA (5) Зовнішня інформація (3)
Історія
ЄДРПОУ (6)
Ліцензії (33) Пов'язані особи ДАБІ (6) Перевірки (33) Зв'язки

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

#00190911

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
ЄДРПОУ 00190911
Адреса 53400 Днiпропетровська обл. м. Марганець, вул. Єдностi, 62
(КОАТУУ 1211300000)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 № 747289
Дата державної реєстрації 12.01.1996
Середня кількість працівників 4 126
Орган управління ---
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
МФО: 305749
Номер рахунку: 2600831232201
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
МФО: 305749
Номер рахунку: 2600831232201
Контакти
+38 (056) 656-00-07

Посадові особи

Ім'я Боднар Володимир Іванович
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з економiки та фiнансiв
1965 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.06.2017 - 3 роки
Паспортні дані ---
Освіта вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи 29.07.2008 р.-01.11.2013 р. Директор департаменту бюджетування гiрничодубувних та загальнобудiвельних пiдприємств ЗАТ КБ "ПриватБанк"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
На iнших пiдприємствах не працює.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
29.07.2008 р.-01.11.2013 р. Директор департаменту бюджетування гiрничодубувних та загальнобудiвельних пiдприємств ЗАТ КБ "ПриватБанк"
З 04.11.2013 р. Заступник Голови правлiння з економiки та фiнансiв ПАТ "Марганецький ГЗК"
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2013 вiд 12.12.2013 р.) звiльнений з посади Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Марганецький ГЗК"
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було припинено повноваження члена Правлiння Боднара Володимира Iвановича. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було обрано членом Правлiння Боднара Володимира Iвановича.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - Директор департаменту ПАТ КБ "ПриватБанк", Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", член Правлiння ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", Заступник Голови Правлiння з економiки та фiнансiв ПАТ "Марганецький ГЗК"
Пiсля закiнчення тритрiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".

Ім'я Єршов Олександр Олександрович
Член Ревiзiйної комiсiї
1974 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.06.2017 - 3 роки
Паспортні дані ---
Освіта вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Не має
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду бухгалтера.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) звiльнений з посади Члена Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК".
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї дiйснi до обрання Загальними збораминаступного складу Ревiзiйної комiсiї або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПАТ "Марганецький ГЗК".
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, було припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Єршова Олександра Олександровича. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,000005%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, було обрано членом Ревiзiйної комiсiї Єршова Олександра Олександровича.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,000005%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - член Наглядової ради ПАТ "МАРГАГНЕЦЬКИЙ ГЗК", Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "МАРГАГНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї дiйснi до обрання Загальними зборами акцiонерiв складу Ревiзiйної комiсiї або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу:
Не займає.
Ім'я Вікторовський Сергій Миколайович
Член Наглядової ради
1981 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.06.2017 - до переобрання
Паспортні дані ---
Освіта вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ТОВ "Безпека, охорона, гарантiя", начальник змiни вiддiлу особої охорони. Начальник юридичного вiддiлу.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду начальника юридичного вiддiлу
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової ради дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПАТ "Марганецький ГЗК".
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було припинено повноваження члена Наглядової ради Вiкторовського Сергiя Миколайовича. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Вiкторовського Сергiя Миколайовича.
Вiкторовський Сергiй Миколайович є представником акцiонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФIАНЕКС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД), часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - член Наглядової ради ПАТ "МАРГАГНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу:
Голова Наглядової ради ПРАТ «ТОВКАЧIВСЬКИЙ ГЗК»
Україна, 11114, Житомирська область, Овруцький район, смт. Першотравневе, вул. Залiзнична, 9.
Ім'я Заєць Валерій Григорович
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з виробництва
1972 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.06.2016 - 3 роки
Паспортні дані ---
Освіта вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи 04.05.2010 р.-01.11.2013 р. начальник шахти №3/5 ПАТ "Марганецький ГЗК"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
На iнших пiдприємствах не працює.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
04.05.2010 р.-01.11.2013 р. начальник шахти №3/5 ПАТ "Марганецький ГЗК"
02.11.2013 р -Заступник Голови Правлiння з виробництва
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена Правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК"термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було припинено повноваження члена Правлiння Зайця Валерiя Григоровича. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було обрано членом Правлiння Зайця Валерiя Григоровича. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - начальник шахти №3/5 ПАТ "Марганецький ГЗК", член Правлiння ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", Заступник Голови Правлiння з виробництва ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Пiсля закiнчення тритрiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".

Ім'я Клочек Тетяна Василівна
Член Ревiзiйної комiсiї
1967 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 22.06.2017 - 3 роки
Паспортні дані ---
Освіта середня технiчна
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Комерцiйний банк, старший спецiалiст
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримувала.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду старшого спецiалiста.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) звiльнена з посади Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Марганецький ГЗК".
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначена на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї дiйснi до обрання Загальними збораминаступного складу Ревiзiйної комiсiї або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПАТ "Марганецький ГЗК".
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, було припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Клочек Тетяни Василiвни.Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,000007%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посаду з 12 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, було обрано членом Ревiзiйної комiсiї Клочек Тетяну Василiвну.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,000007%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обрана строком до переобрання, посади якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "МАРГАГНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу:
Голова Наглядової ради ПАТ "IЦКК"
Член Наглядової ради ПРАТ "ЕРЛАН" 52001, Україна, Днiпропетровська область,
Днiпропетровський район,
м. Пiдгороднє, вул. Ленiнградська, 5
Ім'я Капука Андрій Вікторович
Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 22.06.2017 - 3 роки
Паспортні дані ---
Освіта н/д
Попередне місце роботи Iнформацiю не надав
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримувала.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: не надав
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, було обрано членом Ревiзiйної комiсiї Капука Андрiя Вiкторовича
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiю про попереднi посади емiтент не володiє.
Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї дiйснi до обрання Загальними зборами акцiонерiв складу Ревiзiйної комiсiї або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу: не надав.
Ім'я Зільберман Олександр Юрійович
Голова Правлiння
1947 р. н. (73 роки)
Дата вступу на посаду і термін 22.06.2017 - 3 роки
Паспортні дані ---
Освіта вища
Стаж роботи 46 років
Попередне місце роботи 27.08.2010 р.-06.08.2012 р. - Генеральний директор ЗАТ "СМЗ" Красноярський край.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
На iнших пiдприємствах не працює.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
27.08.2010 р.-06.08.2012 р. - Генеральний директор ЗАТ "СМЗ" Красноярський край.
07.08.2013 р. Засiданням Наглядової ради Товариства (Протокол Засiдання Наглядової ради Товариства вiд 06.08.2013 р.) обраний Виконуючим обов'язки Голови Правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК".
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Голови Правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було припинено повноваження Голови Правлiння Зiльбермана Олександра Юрiйовича. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було обрано Головою Правлiння Зiльбермана Олександра Юрiйовича. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту.
Пiсля закiнчення тритрiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Ім'я Юрченко Ігор Петрович
Член Наглядової ради
1974 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.06.2017 - до переобрання
Паспортні дані ---
Освіта н/д
Попередне місце роботи Iнформацiю не надав.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: не надав.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Юрченко Iгора Петровича.
Юрченко Iгор Петрович є представником акцiонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФIЛIЯ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД),, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiю про попереднi посади емiтент не володiє.
Iнформацiя про iншу роботу: не надав.
Ім'я Радченко Михайло Юрійович
Член Наглядової ради
1985 р. н. (35 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.06.2017 - до переобрання
Паспортні дані ---
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Комерцiйний Банк, Спецiалiст з обслуговування VIP-клiєнтiв УЦР IБ ГО
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду спецiалiста.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової ради дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПАТ "Марганецький ГЗК".
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було припинено повноваження члена Наглядової ради Радченко Михайла Юрiйовича. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Радченко Михайла Юрiйовича.
Радченко Михайло Юрiйович є представником акцiонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД), часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - член Наглядової ради ПАТ "МАРГАГНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу:
Член Наглядової ради ПАТ «ФIРМА «ЛЬВIВ-ПЕТРОЛЬ»
Україна, м. Львiв, вул. Листопадового Чину, 8.
Ім'я Бочаров Євген Євгенович
Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 22.06.2017 - до переобрання
Паспортні дані ---
Освіта н/д
Попередне місце роботи Iнформацiю не надав
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: не надав
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Бочарова Євгена Євгеновича.
Бочаров Євген Євгенович є представником акцiонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД), , часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiю про попереднi посади емiтент не володiє.
Iнформацiя про iншу роботу: не надав.
Ім'я Добренкова Лідія Григорівна
Член Правлiння, Головний бухгалтер
1958 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 22.06.2017 - 3 роки
Паспортні дані ---
Освіта вища
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи Заступник головного бухгалтера ВАТ "Марганецький ГЗК"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
На iнших пiдприємствах не працює.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
З 01.11.1995 р. головний бухгалтер ПАТ "Марганецький ГЗК" i по теперiшнiй час.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерiв товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) звiльнено з посади Члена Правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК".
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначена на посаду Члена Правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК"термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було припинено повноваження члена Правлiння Добренкової Лiдiї Григорiвни. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0002%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посаду з 12 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було обрано членом Правлiння Добренкову Лiдiю Григорiвну. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обрана строком у вiдповiдностi до Статуту. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - член Правлiння ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", Головний бухгалтер ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Пiсля закiнчення тритрiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".

Ім'я Гриценко Володимир Павлович
Голова Наглядової ради
1969 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 22.06.2017 - до переобрання
Паспортні дані ---
Освіта вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Комерцiйний банк, спецiалiст
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду головного спецiалiста.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової ради дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПАТ "Марганецький ГЗК".
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року)з метою обрання нового складу Наглядової ради, було припинено повноваження Голови Наглядової ради Гриценко Володимира Павловича.Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Гриценко Володимира Павловича.
Гриценко Володимир Павлович є представником акцiонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД), часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - Голова Наглядової ради ПАТ "МАРГАГНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол Наглядової ради вiд 21 серпня 2017 року) було обрано Головою Наглядової ради пана Гриценка Володимира Павловича.
Гриценко Володимир Павлович є представником акцiонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД), часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - Голова Наглядової ради ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Ім'я Троян Михайло Михайлович
Член Наглядової ради
1956 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 22.06.2017 - до переобрання
Паспортні дані ---
Освіта н/д
Попередне місце роботи Iнформацiю не надав
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: не надав.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Троян Михайла Михайловича.
Троян Михайло Михайлович є представником акцiонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФIЛIЯ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД),, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiю про попереднi посади емiтент не володiє.
Iнформацiя про iншу роботу: не надав.
Ім'я Палямар Андрій Федорович
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з управлiння персоналом
1970 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.06.2017 - 3 роки
Паспортні дані ---
Освіта вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу працi та заробiтної платнi аппарату управлiння ВАТ "Марганецький ГЗК"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося.
На iнших пiдприємствах не працює.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
З 29.12.2007 р. Заступник Голови правлiння з управлiння персоналом.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена правлiння ПАТ "Марганецький ГЗК"термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було припинено повноваження члена Правлiння Палямара Андрiя Федоровича. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Правлiння, було обрано членом Правлiння Палямара Андрiя Федоровича. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - член Правлiння ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", Заступник Голови Правлiння з управлiнню персоналом ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Пiсля закiнчення тритрiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".

Ім'я Ковтун Максим Вікторович
Член Наглядової ради
1980 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.06.2012 - до переобрання
Паспортні дані ---
Освіта вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Комерцiйний банк, головний експерт, заступник директора.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду головного експерта, заступника директора.
12.12.2013 р. Загальними зборами акцiонерного товариства (Протокол №1/2013 вiд 12 грудня 2013 року) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Марганецький ГЗК" термiном на три роки. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової ради дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПАТ "Марганецький ГЗК".
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради було припинено повноваження члена Наглядової ради Ковтуна Максима Вiкторовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обiймав посаду з 12 грудня 2013 року.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Ковтуна Максима Вiкторовича .
Ковтун Максим Вiкторович є представником акцiонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФIАНЕКС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД), часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - член Наглядової ради ПАТ "МАРГАГНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу:
Голова Наглядової ради ПрАТ «АВIАС ПЛЮС», Україна, мiсто Днiпропетровськ, вулиця Миронова, 30, офiс 70
Член Наглядової ради ПАТ «ЕНЕРГОГIДРОМЕХАНIЗАЦIЯ» Україна, 51914, Днiпропетровська обл., м. Днiпродзержинськ, вул. Днiпробудiвська, буд.16.
Член Наглядової ради ПАТ «ТК «ТЕТ», 04080, Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, буд.23.
Член Наглядової ради ПрАТ "ДНIПРОСПЕЦЬСТАЛЬ".
Ім'я Шишкін Андрій Валерійович
Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 22.06.2017 - 3 роки
Паспортні дані ---
Освіта н/д
Попередне місце роботи Iнформацiю не надав
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримувала.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: iнформацiю не надав
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, було обрано членом Ревiзiйної комiсiї Шишкiна Андрiя Валерiйовича.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiю про попереднi посади емiтент не володiє.
Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї дiйснi до обрання Загальними зборами акцiонерiв складу Ревiзiйної комiсiї або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".
Iнформацiя про iншу роботу: не надав.
Ім'я Горбунов Іполит Олександрович
Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 22.06.2017 - до переобрання
Паспортні дані ---
Освіта н/д
Попередне місце роботи Iнформацiю не надав.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "Марганецький ГЗК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi винагороди не отримував.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: не надав
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 22 червня 2017 року), з метою обрання нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Горбунова Iполита Олександровича.
Горбунов Iполит Олександрович є представником акцiонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД), часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обраний строком до переобрання, iнформацiю про попереднi посади емiтент не володiє.
Iнформацiя про iншу роботу: не надав

Ліцензії

Ліцензія № АГ №595152
Вид діяльності Лiцензiя на проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення…
Орган ліцензування Державний департамент пожежної безпеки МНС України
Дата видачі 08.07.2010
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений.
Ліцензія № АГ №601694
Вид діяльності Лiцензiя на медичну практику
Орган ліцензування Мiнiстерство охорони здоровя України
Дата видачі 05.05.2011
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений.
Ліцензія № АЕ № 636923
Вид діяльності Лiцензiя на надання освiтнiх послуг
Орган ліцензування Мiнiстерство освiти i науки
Дата видачі 28.05.2015
Дата закінчення 28.05.2020
Опис Вважаємо, що дiя лiцензiї буде подовжена i пiсля закiнчення 2020 р.
Ліцензія № Лист 9783/1/12-ДП-16
Вид діяльності дозвiл в порядку мовчазної згоди
на виконання робiт пiдвищеної небезпеки: огляд, випробування пiдiймальх машин
Орган ліцензування Державна служба України з питань працi
Дата видачі 17.09.2016
Дата закінчення 17.09.2021
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2021 р.
Ліцензія № проток. лiценз.ком.
Вид діяльності Лiцензiя на придбання, зберiгання, використання прекурсорiв
Орган ліцензування Держслужба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
Дата видачі 12.01.2017
Дата закінчення 12.01.2022
Опис Вважаємо, що дiя лiцензiї буде подовжена i пiсля закiнчення 2022 р.
Ліцензія № №1109.14.30
Вид діяльності Дозвiл на виконання випробувань неруйнiвним контролем
Орган ліцензування Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України
Дата видачі 24.11.2014
Дата закінчення 23.11.2019
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2019 р.
Ліцензія № №1680.16.12
Вид діяльності Дозвiл на експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв
Орган ліцензування оловне управлiння Держпрацi у Днiпропетровськiй областi
Дата видачі 26.12.2016
Дата закінчення 25.12.2021
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2021 р.
Ліцензія № №1681.16.12
Вид діяльності Дозвiл на експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв
Орган ліцензування Головне управлiння Держпрацi у Днiпропетровськiй областi
Дата видачі 26.12.2016
Дата закінчення 25.12.2021
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2021 р.
Ліцензія № №227.13.15
Вид діяльності Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Криворiзьке гiрничопромислове тер управлiння Держгiрпромнагляд України
Дата видачі 23.04.2013
Дата закінчення 23.04.2018
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2018 р.
Ліцензія № №228.13.15
Вид діяльності Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Криворiзьке гiрничопромислове тер управлiння Держгiрпромнагляд України
Дата видачі 23.04.2013
Дата закінчення 23.04.2018
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2018 р.
Ліцензія № №229.13.15
Вид діяльності Дозвiл на експлуатацiю машин пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Криворiзьке гiрничопромислове тер управлiння Держгiрпромнагляд України
Дата видачі 23.04.2013
Дата закінчення 23.04.2018
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2018 р.
Ліцензія № №230.13.15
Вид діяльності Дозвiл на експлуатацiю машин пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Криворiзьке гiрничопромислове тер управлiння Держгiрпромнагляд України
Дата видачі 23.04.2013
Дата закінчення 23.04.2018
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2018 р.
Ліцензія № №231.13.15
Вид діяльності Дозвiл на експлуатацiю машин пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Криворiзьке гiрничопромислове тер управлiння Держгiрпромнагляд України
Дата видачі 23.04.2013
Дата закінчення 23.04.2018
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2018 р.
Ліцензія № №232.13.15
Вид діяльності Дозвiл на експлуатацiю машин пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Криворiзьке гiрничопромислове тер управлiння Держгiрпромнагляд України
Дата видачі 23.04.2013
Дата закінчення 23.04.2018
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2018 р.
Ліцензія № №470.13.30
Вид діяльності Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України
Дата видачі 13.05.2013
Дата закінчення 13.05.2018
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2018 р.
Ліцензія № №610
Вид діяльності Спецiальний дозвiл на користування надрами
Орган ліцензування Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 13.08.1996
Дата закінчення 13.08.2036
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2036 р.
Ліцензія № №637.14.15
Вид діяльності Дозвiл на виконання налагодження машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Криворiзьке гiрничопромислове тер управлiння Держгiрпромнагляд України
Дата видачі 13.11.2014
Дата закінчення 12.11.2019
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2019 р.
Ліцензія № №961.14.30
Вид діяльності Дозвiл на виконання випробування машин, механiзмiв
Орган ліцензування Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України
Дата видачі 06.10.2014
Дата закінчення 05.10.2019
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2019 р.
Ліцензія № №996.14.30
Вид діяльності Дозвiл на виконання вибухових робiт
Орган ліцензування Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України
Дата видачі 13.10.2014
Дата закінчення 12.10.2019
Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2019 р.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МАГ-АУДИТ" #31217385
Адреса 49044, Україна, мiсто Днiпро, вул. Андрiя Фабра, буд.17, к.8
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ Свiдоцтво №4014
Аудиторська палата України
з 21.06.2007
Контакти (056) 370 13 90, (0562) 34 15 97
Примітки Товариством був укладений договiр про надання послуг
Назва ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, мiсто Київ, вул.Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть
Ліцензія
№ ---
---
Контакти 044 5910404, 044 5910404
Примітки Товариством був укладений договiр про надання послуг
Назва Депозитарна установа Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтер-Сервiс-Реєстр" #24241079
Адреса 49000, Україна, мiсто Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 8-10
Діятельність Депозитарнп дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ Рiшення № 2117
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти 056 3729057, 056 3729056
Примітки Товариством був укладений договiр про надання послуг

Власники акцій

Ім'я
Паспорт ----, ---, ---
Частка акцій 0.00%
Назва
Фонд Державного майна України Регiональне вiддiлення по Днiпропетровськiй обл.
13467337
Адреса Україна, мiсто Днiпро, вулиця Центральна, 6
Частка акцій 0.00%

Власники великих пакетів акцій

Назва
КУТТЕНМАКС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED)
177988
Адреса Кiпр, Limassol , Архiєпiскопу МакарiуIII, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й по
Кількість акцій 350 395 309 шт.
Частка акцій 23.89%
Назва
ФIАНЕКС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (FIANEX HOLDINGS LIMITED)
177976
Адреса Кiпр, Limassol, Софронi Софронiу, 8, Потамос Гермасогейас
Кількість акцій 351 960 600 шт.
Частка акцій 24.00%
Назва
МОСФIЛIЯ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED)
177967
Адреса Кiпр, Limassol, Агiу Фотiу, 62, Агiа Фiла
Кількість акцій 350 395 310 шт.
Частка акцій 23.89%
Назва
ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (HUMAX ENTERPRISES LIMITED)
177955
Адреса Кiпр, Limassol , Арiстокiпру, 3А,Агiос Спiрiдонас
Кількість акцій 350 395 309 шт.
Частка акцій 23.89%
Ім'я
Кількість акцій 0 шт.
Частка акцій 0.00%