Закупівлі Увійти Про систему
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"
#00178353
ПРАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна, буд. 76
2012 2013 2014 2015 2016

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"
ЄДРПОУ 00178353
Адреса Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна, буд. 76
Номер свідотства про реєстрацію ААВ № 669760
Дата державної реєстрації 02.04.1997
Середня кількість працівників 24 026
Орган управління Управлiння дiяльнiстю Товариства здiйснюють його органи, склад i порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом та чинним законодавством України. Органами Товариства є: (1) Вищий орган Товариства - Загальнi збори Товариства; (2) Наглядова рада Товариства; (3) Виконавчий орган Товариства (одноосiбний) – Генеральний директор Товариства.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "ПУМБ"
МФО: 334851
Номер рахунку: 26003962482940
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "ПУМБ"
МФО: 334851
Номер рахунку: 26002962489836

Посадові особи

ПІБ КАЦЮБА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА
Посада Головний бухгалтер ПрАТ " ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"
Дата вступу на посаду і термін 03.09.2012 - безстроково
Паспортні дані -, -, -
Рік народження 1958 (61 рік)
Освіта вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи ЗАТ "Пiллар" - перший заступник головного бухгалтера
Примітки Повноваження та обов'язки головного бухгалтера (вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та посадової iнструкцiї): Головний бухгалтер: -забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; -органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; -бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства; -забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах пiдприємства.
Призначена на посаду годовного бухгалтера емiтента згiдно з наказом Генерального директора № 540-К вiд 31.08.2012 року.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Займає посаду головного бухгалтера - керiвника Павлоградського вiддiлення з органiзацiї облiку Департаменту з бухгалтерського облiку та звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК СЕРВIС", 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого 57.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та даних щодо розмiру винагороди.
ПІБ БАРАБАШ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Посада Голова Наглядової ради ПрАТ " ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2016 - 30 квiтня 2017
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Рік народження 1967 (52 роки)
Освіта вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Заступник директора з виробництва дирекцiї з добування вугiлля ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування – ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»)
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради Товариства (п. 16.10. Статуту Товариства): (1) органiзовує та керує роботою Наглядової ради; (2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; (3) затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради; (4) постiйно пiдтримує контакти з iншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає вiд iменi Наглядової ради та представляє її права та iнтереси у взаємовiдносинах iз ними, а також – на пiдставi рiшення Наглядової ради – представляє iнтереси Наглядової ради у взаємовiдносинах з стороннiми юридичними та фiзичними особами; (5) готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; (6) пiдписує вiд iменi Наглядової ради розпорядження, що видаються на пiдставi рiшень Загальних зборiв та/або Наглядової ради; (7) пiдписує вiд iменi Товариства документи, що видаються на пiдставi рiшень Загальних зборiв та/або Наглядової ради та потребують пiдпису Голови Наглядової ради; (8) на пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради пiдписує вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Виконавчого органу, розриває такий договiр (контракт), вносить змiни до нього; (9) надає Наглядовiй радi пропозицiї щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем; (10) здiйснює iншi повноваження, необхiднi для ефективного виконання Наглядовою радою її функцiй та задач. Компетенцiя Наглядової ради Товариства передбачена п. 16.14. Статуту Товариства. Компанiя була обрана до складу Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2016 вiд 19.04.2016 року) та обрана Головою Наглядової ради згiдно з рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 18.05.2011 року). Iнформацiєю стосовно посад особи на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не володiє.
Загальний стаж роботи - 31 рiк
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
09.2010 – 02.2013 – керiвник напрямку «Вугiлля» ВАТ «Новолiпецький металургiйний комбiнат»;
03.2013 - заступник директора з виробництва дирекцiї з добування вугiлля ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування – ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»)
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та даних щодо розмiру винагороди.
ПІБ ВОРОНІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Посада Генеральний директор ПрАТ " ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"
Дата вступу на посаду і термін 01.03.2013 - безстроково
Паспортні дані -, -, -
Рік народження 1958 (61 рік)
Освіта вища
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи Виконуючий обовязки Генерального директора ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ" Технiчний директор ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ".
Примітки Повноваження та обов'язки виконавчого органу Товариства (п. 17.7., 17.8. Статуту Товариства): Генеральний директор Товариства має право: (1) представляти Товариство у вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, вести переговори, самостiйно вчиняти (укладати) та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та iншi Правочини, а для здiйснення яких, вiдповiдно до цього Статуту та внутрiшнiх положень Товариства, необхiдно рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв – пiсля отримання рiшень вказаних органiв Товариства про вчинення таких Правочинiв; (2) без доручення здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства, на якi вiн був уповноважений цим Статутом або вiдповiдним рiшенням Наглядової ради та/або Загальних зборiв; (3) вiдкривати поточнi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом; (4) розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або Загальних зборiв; (5) визначати та впроваджувати облiкову полiтику Товариства вiдповiдно до принципiв, визначених Наглядовою радою; (6) видавати, пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй, зокрема на вчинення Правочинiв; (7) пiдписувати вiд iменi Товариства претензiї, позови, скарги, заяви, клопотання, iншi процесуальнi документи, що пов’язанi або стосуються використання Товариством своїх прав та здiйсненням обов’язкiв як заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи у судах загальної юрисдикцiї, судах конституцiйної юрисдикцiї, мiжнародних комерцiйних та iнших судах (зокрема в судах iноземних держав та у мiжнародних органiзацiях, уповноважених розглядати спори), органах виконавчої служби, податкових, митних та iнших державних органах та органiзацiях, органах мiсцевого самоврядування; (8) видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства; (9) приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових вiдносин Товариства з працiвниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту; (10) вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнень, з урахуванням положень цього Статуту; (11) надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов’язковими для виконання усiма особами, якi знаходяться у трудових вiдносинах iз Товариством, та усiма уповноваженими представниками Товариства; (12) скасовувати свої рiшення в межах компетенцiї Виконавчого органу;(13) здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi цим Статутом.

Генеральний директор Товариства зобов’язаний: (1) виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв та Наглядової ради; (2) дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; (3) дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов’язки у вiдношеннi до Товариства розумно та добросовiсно; (4) не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської дiяльностi у власних приватних цiлях; (5) не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства; (6) своєчасно доводити до вiдома Наглядової ради iнформацiю щодо юридичних осiб, у яких вiн володiє 10 та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, обiймає посади в органах управлiння iнших юридичних осiб, а також про Правочини Товариства, що здiйснюються, або такi, що будуть здiйсненi у майбутньому, та щодо яких вiн може бути визнаний заiнтересованою особою.
Обраний на посаду згiдно з рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 28.02.2013 року).
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займає посаду заступника керiвника департаменту з виробництва (за сумiсництвом) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ЕНЕРГО", 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого 57.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та даних щодо розмiру винагороди.
ПІБ САХАРУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Посада Член Наглядової ради ПрАТ " ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"
Дата вступу на посаду і термін 18.05.2016 - 30 квiтня 2017
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Рік народження 1979 (40 років)
Освіта вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Виконавчий директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ЕНЕРГО", 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого 57
Примітки Основнi повноваження та обов'язки Наглядової ради Товариства визначенi в п.16.14. Статуту Товариства. Компанiя була обрана на посаду члена Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2016 вiд 19.04.2016 року).
Iнформацiєю стосовно посад особи на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не володiє.
Загальний стаж роботи - 19 рокiв
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
05.2011 – 07.2014 - директор з правового забезпечення ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
08.2014 – 10.2016 - виконавчий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;
10.2016 по тепершнiй час - Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та даних щодо розмiру винагороди.
ПІБ ПОВОЛОЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Посада Член Наглядової ради ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"
Дата вступу на посаду і термін 01.05.2016 - 30 квiтня 2017
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Рік народження 1974 (45 років)
Освіта вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Керiвник департаменту з правового забезпечення корпоративного управлiння ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»)
Примітки Основнi повноваження та обов'язки Наглядової ради Товариства визначенi в п.16.14. Статуту Товариства. Компанiя була обрана на посаду члена Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2016 вiд 19.04.2016 року).
Iнформацiєю стосовно посад особи на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не володiє.
Загальний стаж роботи - 24 роки
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
2010 – 2014 - керiвник департаменту з правового забезпечення корпоративного управлiння ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
з 2014 – керiвник департаменту з корпоративного управлiння ТОВ «ДТЕК».
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та даних щодо розмiру винагороди.

Ліцензии

Вид діяльності Лiцензiя на виробництво теплової енергiї
Серія і номер 171-теп
Видана Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя
Дата видачі 16.06.2016
Опис Лiцензiя видана безстроково
Вид діяльності Лiцензiя на централiзоване водовiдведення та водопостачання
Серія і номер 209
Видана Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя
Дата видачі 16.06.2016
Опис Лiцензiя видана безстроково
Вид діяльності Лiцензiя на надання послуг по перевезенню пасажирiв та небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом
Серія і номер 312
Видана Державна служба України з безпеки на транспортi
Дата видачі 17.06.2016
Опис Лiцензiя видана безстроково
Вид діяльності Лiцензiя на придбання, зберiгання, перевезення, знищення, використання прекурсорiв
Серія і номер 40
Видана Державна служба України по контролю за наркотиками
Дата видачі 07.07.2016
Дата закінчення 25.10.2017
Опис -
Вид діяльності Лiцензiя на медичну практику
Серія і номер 639
Видана Мiнiстерство охорони здоров’я України
Дата видачі 30.06.2016
Опис Лiцензiя видана безстроково

Осіби, послугами яких користується емітент

Назва ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
ЄДРПОУ 30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, Б.Грiнченка 3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Ліцензія
дiє без лiцензiї
-
Контакти 044) 279-65-40, 279-13-25, (044) 279-13-22
Примітки Види послуг, якi надає особа: - послуги з вiдкриття рахунку у цiнних паперах, депозитарного обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента, здiйснення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв при розмiщеннi випуску (частини випуску) цiнних паперiв, виплати доходiв за цiнними паперами; - надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв; - надання iнформацiйних довiдок, звiтiв.
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАКАУДИТСЕРВIС"
ЄДРПОУ 21994619
Адреса 02140, Україна, мiсто Київ, Вишнякiвська 13, оф. 1
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
1988
23.02.2001
Аудиторська палата України
Контакти (044) 22-88-914, (044) 22-88-914
Примітки Види послуг, якi надає особа: - аудиторськi послуги з виконання завдання з перевiрки достовiрностi фiнансової звiтностi емiтента.
Назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Обєднана реєстрацiйна компанiя"
ЄДРПОУ 23785133
Адреса 08292, Україна, мiсто Буча, Б. Хмельницького 6, оф. 253
Діятельність депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
АЕ296645
16.12.2014
НКЦПФР
Контакти (044) 228-91-65, (044) 228-91-65
Примітки Види послуг, якi надає особа: - послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах власникам, якi є зареєстрованими особами в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв на дату припинення ведення реєстру, зберiгання цiнних паперiв на цих рахунках; - iнформацiйнi та консультацiйнi послуги

Власники великих пакетів акцій

Назва DTEK ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖI Б.В.)
ЄДРПОУ 34334895
Адреса Нiдерланди, мiсто Амстердам, Стравiнскiлаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секцiя TB-
Кількість акцій 3 327 417 610 шт.
Частка акцій 60.258%
Назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ЕНЕРГО"
ЄДРПОУ 34225325
Адреса Україна, мiсто Київ, вулиця Льва Толстого
Кількість акцій 2 213 994 330 шт.
Частка акцій 39.655%
ПІБ Д/Н
Паспорт д/н, д/н, д/н
Частка акцій 0%