Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

на право використання об'єкта інтелектуальної власності у вигляді інформаційної системи пошуку даних «Clarity Project» (надалі - Система «CLARITY PROJECT»)

1. Загальні положення

1.1 Цей документ є ліцензійним публічним договором на право використання об'єкта інтелектуальної власності у вигляді інформаційної системи «CLARITY PROJECT» та являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КЛАРІТІ АПП», код ЕДРПОУ 43007203 (надалі - Ліцензіар), якому належать виключні майнові права на компʼютерну програму «CLARITY PROJECT» як об'єкта права інтелектуальної власності, щодо укладення Ліцензійного договору (надалі – Договір/Ліцензія або Ліцензійний договір) на викладених у цьому Договорі умовах.

1.2 Цим Ліцензійним договором визначаються порядок та умови використання інформаційно системи «CLARITY PROJECT», що являє собою комп'ютерну програму (спеціалізований комплекс програмних засобів та компіляцій даних) у віддаленому доступі (надалі – Система «CLARITY PROJECT»).

1.3 Відповідно до ст. ст. 205, 634, 638-642 Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених у цьому Ліцензійному договорі умов, шляхом замовлення відповідного доступу до Системи «CLARITY PROJECT», особа, яка провадить таке замовлення, стає Ліцензіатом (акцепт умов рівнозначний укладенню Договору) та отримує право по завершенню замовлення та проведення оплати на використання програмного продукту як об'єкта права інтелектуальної власності.

1.4 Прийняттям (акцептуванням) цього Договору Ліцензіат підтверджує повну і безумовну згоду з усіма його умовами (акцепт), що засвідчує факт укладання Ліцензійного договору між Сторонами. Ліцензіат підтверджує свою згоду сумлінно користуватись правами, які він отримує у зв'язку з отриманням дозволу (ліцензії) на використання Системи «CLARITY PROJECT», а також зобов'язується неухильно виконувати обов'язки та дотримуватись передбачених цим Договором заборон та обмежень.

1.5 Ліцензіат за Ліцензійним договором у випадку оплати в строки і порядку передбаченим цим договором набуває право використання Системи «CLARITY PROJECT» або її частиною як довідкового ресурсу для інформаційного забезпечення своєї діяльності, на умовах невиключної ліцензії, яка поширюється на весь світ та строки передбачені строками відповідного придбаного тарифу.

1.6 Об'єктом права інтелектуальної власності також є форма і стиль подання інформації у Системі «CLARITY PROJECT», у зв'язку з чим без дозволу Ліцензіара забороняється будь-яке використання у власних інформаційних продуктах інформації у тій самій формі і з використанням аналогічного стилю.

1.7 Дозвіл (ліцензія) на використання Ліцензіатом Системи «CLARITY PROJECT», відповідно до цього Договору, передбачає, що впродовж усього строку дії придбаної ліцензії Ліцензіар зберігає можливість самостійного використання Системи «CLARITY PROJECT» або її частиною будь-яким способом, а також право дозволяти або забороняти іншим особам її використання будь-якими способами.

1.8 Дозвіл (ліцензія) на використання Ліцензіатом Системи «CLARITY PROJECT» може бути отриманий як на всю Систему «CLARITY PROJECT» так і на окрему її частину - пошукову базу, Ліцензіат самостійно обирає вид дозволу (ліцензії) відповідно до тарифів, які розміщені на веб-сайті: clarity-project.info/prices.

1.9 На підтвердження перед третіми особами обсягу та дійсності прав, визначених цим Ліцензійним договором, Ліцензіар не видає Ліцензіату Ліцензію, як окремий документ. Документи на підтвердження оплати та відповідний тариф є достатнім доказом наявності у Ліцензіата прав на використання Системи «CLARITY PROJECT».

2. Права та обов'язки Сторін. Обмеження використання Системи «CLARITY PROJECT»

2.1 Відповідно до цього Договору, Ліцензіат отримує дозвіл (ліцензію) на використання Системи «CLARITY PROJECT», у зв'язку з чим він набуває наступні права: здійснювати доступ до Системи «CLARITY PROJECT» в будь-який час з будь-якого комп'ютерного пристрою через мережу Інтернет; отримувати за допомогою Системи «CLARITY PROJECT» інформаційні дані і використовувати їх для забезпечення своєї діяльності; повідомляти Ліцензіара про недоліки і вимагати забезпечення належного функціонування Системи «CLARITY PROJECT».

2.2 Ліцензіат зобов'язаний:

2.3 При використанні Системи «CLARITY PROJECT» Ліцензіату забороняється:

2.4 Упродовж всього строку дії цього Договору, Ліцензіар наділяється правом, передбаченими законодавством України способами, контролювати обсяги та порядок використання Ліцензіатом Системи «CLARITY PROJECT» та вимагати від Ліцензіата припинити будь-яке використання Системи «CLARITY PROJECT», що суперечить цьому Договору і законодавству України.

2.5 Ліцензіар зобов'язаний:

2.6 Будь-яка із Сторін може розповсюджувати у будь-який спосіб (зокрема, але не виключно – в рекламі) інформацію щодо співробітництва з іншою Стороною за цим Договором, з урахуванням визначених ним обмежень щодо конфіденційності.

3. Умови користування

3.1 Доступ до Системи «CLARITY PROJECT» (надання можливості здійснювати запити, на які Система «CLARITY PROJECT» в автоматизованому режимі надає відповідну інформацію, отриману з використанням відкритих джерел інформації відповідно до закону), здійснюється через веб-сайт: clarity-project.info після проходження процедур реєстрації, авторизації та оплати Ліцензійної винагороди.

3.2 Реєстрація в Системі «CLARITY PROJECT» здійснюється шляхом заповнення визначених Ліцензіаром форм і прийняттям умов цього Ліцензійного договору. Перелік відомостей, які необхідно зазначити під час реєстрації в Системі «CLARITY PROJECT», визначається політикою Ліцензіара. Для авторизації Ліцензіат використовує той же логін та пароль, що і при реєстрації. Ліцензіар може вимагати підтвердження даних які надаються Ліцензіатом під час реєстрації.

3.3 Доступ до Системи «CLARITY PROJECT» здійснюється після ідентифікації Ліцензіата в якості правомірного користувача Системі «CLARITY PROJECT» шляхом авторизації – уведення в Особистому кабінеті (персональна веб-сторінка Ліцензіата в Системі «CLARITY PROJECT») логіна та пароля, отриманих при реєстрації).

3.4 Ліцензіар не несе відповідальності за точність, повноту і правильність інформації, наданої внаслідок здійснення неточних, неповних або неправильних запитів в Системі «CLARITY PROJECT».

3.5 Ліцензіар має право зупинити доступ Ліцензіата до Системи «CLARITY PROJECT» з технічних причин (надмірна завантаженість системи, перебої в роботі офіційних ресурсів тощо) або заборонити доступ Ліцензіата до Системи «CLARITY PROJECT» у випадку невиконання ним умов цього Договору.

3.6 Основні види та склад інформаційних даних, що можуть бути отримані за допомогою Системи «CLARITY PROJECT» у разі здійснення відповідної оплати, відповідно до цього Договору є самостійний пошук інформації яка опублікована у формі відкритих даних, джерела відкритих даних опубліковано за адресою clarity-project.info/about.

3.7 Автоматизоване робоче місце – кінцеве комп'ютерне обладнання, за допомогою якого Ліцензіат (його працівник/інший представник) здійснює доступ до Системи «CLARITY PROJECT», в межах одного браузера. Надання Ліцензіату дозволу (ліцензії) на використання Системи «CLARITY PROJECT» передбачає можливість доступу до Системи «CLARITY PROJECT» в межах одного автоматизованого робочого місця. Доступ до Системи «CLARITY PROJECT» може одночасно здійснюватися лише з одного автоматизованого робочого місця Ліцензіата.

3.8 Фактична повнота і достовірність будь-якої інформації (в тому числі – зведеної) в Системі «CLARITY PROJECT», визначаються відповідними джерелами інформації зазначеними за адресою clarity-project.info/about.

3.9 Прийняттям цього Договору Ліцензіат надає Ліцензіару однозначну згоду на збір, використання, обробку та/або передачу персональних даних Ліцензіата згідно мети збору, використання та/або передачі (мета - загальне та довгострокове обслуговування Ліцензіата, індивідуалізація послуг для Ліцензіата, а також стимулювання збуту, реклами, проведення досліджень ринку, в тому числі статистичних та опитувань (за допомогою пошти та/або електронних засобів зв'язку)) в розумінні положень Закону України «Про захист персональних даних». Ліцензіат повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних Системи «CLARITY PROJECT» та належним чином повідомлений про права суб‘єкта персональних даних (зокрема щодо збору, обробки та/або передачі персональних даних). Інші положення щодо обробки персональних даних визначені в розділі 8 цього Договору.

3.10 Ліцензіату забороняється використання будь-яких програмних комплексів/програм для автоматичного збирання та обробки рішень/інформації яка знаходиться у Системі «CLARITY PROJECT». У разі виявлення нетипово високої активності Ліцензіата (його автоматизованого робочого місця/акаунту), що може свідчити про використання ним програмних комплексів/програм для автоматичного збирання та обробки рішень/інформації яка знаходиться у Системі «CLARITY PROJECT» Ліцензіар має право розірвати цей договір у односторонньому порядку, у разі використання такого права Ліцензіар не повертає сплачену винагороду Ліцензіату, і не несе жодної відповідальності. Для запобігання несанкціонованого автоматичного збирання рішень/інформації у Системі «CLARITY PROJECT» діють наступні обмеження: У разі якщо буде зафіксовано нетипово високу активність автоматизованого робочого місця/акаунту, тоді доступ до Системи «CLARITY PROJECT» для такого Ліцензіата автоматизованого робочого місця/акаунту може бути заблоковано до встановлення причин такої активності.

3.11 Ліцензіат може отримати доступ до Системи «CLARITY PROJECT» за допомогою API, обсяг інформації, ціна доступу та обмеження щодо такого доступу зазначені за адресою clarity-project.info/prices.

3.12 У системі CLARITY PROJECT у всіх тарифах крім подобового, у тому числі, надається можливість до 1000 переглядів профілів компаній на місяць (на кожний Автоматизоване робоче місце окремо) з актуальними даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та безлімітний доступ до профілів компаній з історичними даними). У подобовому тарифі, у тому числі, надається можливість до 35 переглядів профілів компаній на добу (на кожний Автоматизоване робоче місце окремо) з актуальними даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та безлімітний доступ до профілів компаній з історичними даними). У розумінні цього пункту профіль компанії - це інформація, яка міститься за посиланням виду https://clarity-project.info/edr/{код ЄДРПОУ}

4. Ліцензійна винагорода

4.1 За надання прав, що передбачені цим Договором, Ліцензіат виплачує Ліцензіарові винагороду.

4.2 Розмір ліцензійної винагороди за надання дозволу (ліцензії) на використання Системи «CLARITY PROJECT» або її частини, в межах одного автоматизованого робочого місця, визначається за умовами обраного тарифного плану на веб-сайті: clarity-project.info/prices.

4.3 Виплата Ліцензіатом ліцензійної винагороди здійснюється шляхом безготівкового розрахунку.

4.4. Оплата Ліцензіатом ліцензійної винагороди підтверджує факт отримання ним дозволу (ліцензії) на використання ним Системи «CLARITY PROJECT» або її частини, та не потребує оформлення та підписання будь-якого документу щодо отримання такого дозволу (ліцензії) (актів прийому-передачі або актів наданих послуг/виконаних робіт, тощо).

4.5. Ліцензіаром можуть бути передбачені промоакції, акційні пропозиції, спеціальні тарифи, програми лояльності, реферальні програми, постійні та/або тимчасові знижки інформація про них публікується на веб-сайті: clarity-project.info/prices.

4.6. Ліцензіар може надавати безкоштовний доступ до Системи «CLARITY PROJECT» в тому числі за згенерованим ним промокодом (умови використання промокоду зазвичай зазначені в матеріалах де він вказаний). Ліцензіар в будь-який момент має право припинити надання безкоштовного доступу до Системи «CLARITY PROJECT», без надання будь-яких пояснень, при цьому Ліцензіар не буде нести відповідальності за таке припинення.

5. Конфіденційна інформація

5.1 Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденційності відносно всієї технічної, комерційної та іншої інформації, отриманої одною від іншої та вживати усіх розумних заходів для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації третім особам згідно цього Договору.

5.2 Сторони не несуть відповідальності за порушення конфіденційності, яке відбулося внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили, протиправних дій третіх осіб, а так само внаслідок порушення конфіденційності за вимогою державних органів згідно чинного законодавства.

6. Відповідальність Сторін

6.1 Сторони несуть відповідальність за порушення, невиконання та/або неналежне виконання цього Договору відповідно до його умов та згідно з чинним законодавством України.

6.2 У випадку порушення заборон, передбачених цим Договором щодо Ліцензіата при використанні Системи «CLARITY PROJECT», Ліцензіат сплачує на користь Ліцензіара штраф у десятикратному розмірі сплаченої ліцензійної винагороди протягом строку дії дозволу (ліцензії) на використання Системи «CLARITY PROJECT». Сплата штрафу не звільняє Ліцензіата від обов'язку відшкодування Ліцензіарові шкоди, що виникла у останнього у зв'язку з порушенням зазначених заборон Ліцензіатом.

6.3 Ліцензіар не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або завдану Ліцензіату моральну шкоду, пов'язані із використанням або ускладненням/неможливістю використання Системи «CLARITY PROJECT», що виникли внаслідок причин, які знаходяться поза межами контролю Ліцензіара.

6.4 Ліцензіар не несе відповідальності за фактичну повноту і достовірність будь-якої інформації (в тому числі – зведеної) в Системі «CLARITY PROJECT», отриманої з джерел публікації відкритих даних (clarity-project.info/about).

6.6 Використання даних Системи «CLARITY PROJECT» для прийняття управлінських, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється Ліцензіатом та/або пов'язаними із ним особами виключно на власний розсуд і Ліцензіар за їх наслідки відповідальності не несе.

6.7 Відповідальність Ліцензіара перед Ліцензіатом за цим Договором, в тому числі – щодо відшкодування збитків, обмежується сумою ліцензійної винагороди в розмірі, сплаченому за поточний рік (365 днів) дії дозволу (ліцензії) на використання Системи «CLARITY PROJECT».

6.8 Відповідальність, не врегульована цим Договором, регулюється чинним законодавством України.

7.Строк дії дозволу (ліцензії). Інші умови

7.1 Строк дії дозволу (ліцензії) на використання Системи «CLARITY PROJECT» визначається умовами обраного тарифного плану на веб-сайті: clarity-project.info/prices. Перебіг строку дії дозволу (ліцензії) починається з моменту отримання Ліцензіаром інформації про здійснення оплати Ліцензіатом ліцензійної винагороди.

7.2 Можливість використання Ліцензіатом Системи «CLARITY PROJECT» закінчується одночасно із закінченням строку дії дозволу (ліцензії) на використання Системи «CLARITY PROJECT», зазначеного в цьому Договорі.

7.3 Дія ліцензії (дозволу) на використання Системи «CLARITY PROJECT» припиняється:

При цьому, сума сплаченої ліцензійної винагороди Ліцензіатові не повертається і будь-які засоби відповідальності у зв'язку з таким припиненням дії дозволу (ліцензії) на використання Системи «CLARITY PROJECT» до Ліцензіара, не застосовуються.

7.4 Дія дозволу (ліцензії) на використання Системи «CLARITY PROJECT» може бути продовжена на кожний наступний період відповідно до тарифних планів зазначених на веб-сайті: clarity-project.info/prices. Для продовження строку дії дозволу (ліцензії) Ліцензіат не пізніше останнього дня закінчення дії поточного дозволу (ліцензії) має обрати тарифний із зазначених на веб- сайті: clarity-project.info/prices та сплатити Ліцензіару ліцензійну винагороду відповідно до обраного тарифного плану. При цьому, Ліцензіат сплачує ліцензійну винагороду в розмірі, визначеному Ліцензіаром на веб-сайті: clarity-project.info/prices на день оплати.

7.5 Ліцензіар може в односторонньому порядку змінити умови щодо можливості продовження строку дії дозволу (ліцензії), зазначені в цьому Договорі шляхом розміщення відповідного повідомлення про це на веб-сайті: clarity-project.info/prices та/або направлення такого повідомлення Ліцензіатові. У разі внесення Ліцензіаром змін до цього Ліцензійного договору, такі зміни вступають у силу з моменту розміщення зміненого тексту Договору на веб-сайті: clarity-project.info, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні.

7.6 Строк дії цього Договору обмежується строком дії дозволу (ліцензії) на використання Системи «CLARITY PROJECT». Строк дії цього Договору відповідним чином продовжується при продовженні строку дії дозволу (ліцензії) на використання Системи «CLARITY PROJECT». Оферта за цим Ліцензійним публічним договором набуває чинності з моменту розміщення на веб-сайті: clarity-project.info і діє до моменту відкликання Ліцензіаром.

7.7 Сторони домовились, що Ліцензіар може передавати свої права та обов'язки за цим Договором іншій особі, без необхідності отримання згоди та/або повідомлення про це Ліцензіата.

7.8 У випадку укладення Сторонами ліцензійного договору на право використання Системи «CLARITY PROJECT» в письмовій формі, умови використання Системи «CLARITY PROJECT» визначаються договором, укладеним в письмовій формі.

7.9 Всі суперечки, що виникають між Сторонами вирішуються ними шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір вирішується відповідно до чинного законодавства України.

8. Політика конфіденційності

8.1. Цей розділ містить інформацію, що встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – дані) Ліцензіата в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

8.2. Під даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Ліцензіата. Це може бути: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, ір-адреса, дані про пристрої (комп'ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), що використовуються Ліцензіатом, інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, яка по бажанню Ліцензіата надається ним за допомогою реєстраційної форми.

8.3. Під обробкою даних розуміється будь-які дії з даними в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання даних Ліцензіаром.

8.4. Розпорядником даних є Ліцензіар.

8.5. Ліцензіати можуть надавати дані самостійно шляхом розміщення таких даних на веб-сайті або повідомляючи через канали телефонного зв'язку та/або на електронну та/або поштову адресу Ліцензіара.

8.6. Ліцензіар може збирати, в тому числі, але не виключно, наступні дані:

8.7. Ліцензіар також може обробляти дані за допомогою файлів Cookies (кукі - невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп'ютер Ліцензіата при переході на веб-сторінку та/або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці і зберігаються на комп'ютері Ліцензіата та/або в його мобільному пристрої).

8.8. Використання і цілі обробки даних

8.8.1. Ліцензіар використовує та здійснює обробку даних, в наступних цілях:

8.8.2. Ліцензіар не здійснює обробку даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських організаціях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Ліцензіата, на основі яких можна встановити їх особистість не обробляються також.

8.8.3. Строки обробки та зберігання даних визначаються виходячи із цілей обробки даних, а також виходячи із умов цього Договору та у відповідності до вимог діючого законодавства України.

8.9. Розкриття даних без згоди Ліцензіата або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не обмежуючись за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані.

8.10. Розкриття персональних даних, у тому числі передача таких даних третім особам, можлива і буде здійснена виключно за згодою Ліцензіата. Така згода Ліцензіата може бути проявлена ним як під час безпосереднього письмового звернення, так і діями, які направлені на надання такого дозволу. Наприклад, замовлення послуг третіх осіб за допомогою використання функціональних можливостей веб-сайту або реєстрації на захід за допомогою реєстраційної форми розміщеної на веб-сайті.

8.11. Ліцензіат в будь-який момент може змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки, або відкликати згоду на обробку даних через веб-сайт або відправивши повідомлення на електронну адресу: com@clarityapp.pro.

8.12. Після отримання такого повідомлення обробка даних Ліцензіата буде припинена, а його дані будуть видалені, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідна у відповідності із діючим законодавством України.

Ліцензіар:
РЕКВІЗИТИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛАРІТІ АПП»
Код ЄДРПОУ: 43007203
IBAN: UA823348510000000002600792816
в АТ «ПУМБ» в м. Київ
Адреса: 04214, м. Київ, Оболонський район, вулиця Північна, будинок 3
Платник єдиного податку (3 група)
тел. +38 (099) 644 08 28
com@clarityapp.pro