Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (23)

ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ГАЛИЦЬКА ПРОДУКТОВА ГІЛЬДІЯ" ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ОРГАНІЗАЦІЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ "НОВИЙ ШЛЯХ ГАЛИЧИНИ"

#43912230

Фінансова звітність за 2021 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 0.00 0.00
первісна вартість 1011 0.60 71.50
знос 1012 0.60 71.50
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 0.00 0.00
II. Оборотні активи Запаси: 1100 490.20 25 014.90
у тому числі готова продукція 1103 335.70 8 405.60
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 814.10 2 118.80
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 44.40 22 852.20
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 6 613.40
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 517.40 7 229.30
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.40
Інші оборотні активи 1190 0.00 6 416.50
Усього за розділом II 1195 1 866.10 70 245.50
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 1 866.10 70 245.50

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 500.00 500.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 49.10 8 499.60
Неоплачений капітал 1425 500.00 500.00
Усього за розділом I 1495 49.10 8 499.60
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 302.30 42 868.10
розрахунками з бюджетом 1620 10.80 3.10
у тому числі з податку на прибуток 1621 10.80 3.10
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 4.50
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 1 503.90 18 870.20
Усього за розділом III 1695 1 817.00 61 745.90
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 1 866.10 70 245.50

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 464 622.80 1 095.10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 454 432.00 1 030.10
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші операційні витрати 2180 1 821.50 5.10
Інші доходи 2240 84.30 0.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 464 707.10 1 095.10
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 456 253.50 1 035.20
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 8 453.60 59.90
Податок на прибуток 2300 3.10 10.80
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 8 450.50 49.10