Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (6)

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ОЗЕЛЕНЕННЯ УКРАЇНИ"

#43769409

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
II. Оборотні активи Запаси: 1100 401.70
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 5.70 10.80
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 176.50 2 370.70
Г роші та їх еквіваленти 1165 8.40 1.00
Усього за розділом II 1195 190.60 2 784.20
Баланс 1300 190.60 2 784.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 190.60 2 780.40
товари, роботи, послуги 1615 3.80
Усього за розділом III 1695 3.80
Баланс 1900 190.60 2 784.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Інші операційні доходи 2120 9 415.40 5 695.10
Інші операційні витрати 2180 9 415.40 5 695.10
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 9 415.40 5 695.10
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 9 415.40 5 695.10