Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (12)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАСТПЕЙ МАЙСТЕР"

#43522414

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 5 068.00 0.00
Усього за розділом I 1095 5 068.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 5 000.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 11.00 3.00
Усього за розділом II 1195 11.00 5 003.00
Баланс 1300 5 079.00 5 003.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 68.00 68.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1.00 -75.00
Усього за розділом I 1495 69.00 -7.00
товари, роботи, послуги 1615 10.00 10.00
Інші поточні зобов'язання 1690 5 000.00 5 000.00
Усього за розділом III 1695 5 010.00 5 010.00
Баланс 1900 5 079.00 5 003.00

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 5 000.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 5 068.00
Інші доходи 2240 91.00 85.00
Інші витрати 2270 99.00 84.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 5 091.00 85.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 5 167.00 84.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -76.00 1.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -76.00 1.00