Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Історія
ЄДРПОУ (9)
Дозвільні документи
Ліцензії (6)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФАСТПЕЙ"

#43520913

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00
Основні засоби 1010 0.00 0.00
первісна вартість 1011 0.00
знос 1012 0.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00
первісна вартість 1016 0.00
знос 1017 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00
первісна вартість 1021 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.00
Відстрочені податкові активи 1045 0.00
Гудвіл 1050 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00
Усього за розділом I 1095 0.00 0.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 0.00
Виробничі запаси 1101 0.00
Незавершене виробництво 1102 0.00
Готова продукція 1103 0.00
Товари 1104 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00
Векселі одержані 1120 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 0.00
з бюджетом 1135 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00
з нарахованих доходів 1140 0.00 2 365.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 63 002.00 97 999.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 0.00 176.00
Готівка 1166 0.00
Рахунки в банках 1167 0.00 176.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00
Усього за розділом II 1195 63 002.00 100 540.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00
Баланс 1300 63 002.00 100 540.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5 000.00 5 000.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00
Капітал у дооцінках 1405 0.00
Додатковий капітал 1410 0.00
Емісійний дохід 1411 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00
Резервний капітал 1415 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2.00 19.00
Неоплачений капітал 1425 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00
Інші резерви 1435 0.00
Усього за розділом I 1495 5 002.00 5 019.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0.00
Довгострокові забезпечення 1520 0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00
Страхові резерви 1530 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00
Призовий фонд 1540 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00
Усього за розділом II 1595 0.00 0.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00
Векселі видані 1605 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0.00
товари, роботи, послуги 1615 0.00
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 4.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 4.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00
за одержаними авансами 1635 0.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00
Поточні забезпечення 1660 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 58 000.00 95 517.00
Усього за розділом ІІІ 1695 58 000.00 95 521.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00
Баланс 1900 63 002.00 100 540.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2 582.00
Валовий: прибуток 2090 2 582.00 0.00
збиток 2095 0.00
Адміністративні витрати 2130 175.00 232.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 2 407.00
збиток 2195 232.00
Інші доходи 2240 117.00 234.00
Фінансові витрати 2250 2 502.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 22.00 2.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -5.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 17.00 2.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0.00 0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 17.00 2.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Витрати на оплату праці 2505 92.00 104.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 20.00 23.00
Інші операційні витрати 2520 63.00 105.00
Разом 2550 175.00 232.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 217.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 43.00 106.00
Праці 3105 74.00 84.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 20.00 23.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 18.00 20.00
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 35 000.00
Інші витрачання 3190 2.00 2.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -34 940.00 -235.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0.00 0.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Отримання позик 3305 35 000.00
Інші надходження 3340 118.00 58 267.00
Інші платежі 3390 2.00 58 032.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 35 116.00 235.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 176.00 0.00
Залишок коштів на кінець року 3415 176.00 0.00

J0901005 Звіт про власний капітал