Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (15)
Дозвільні документи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМАЛ ТЕКС"

#43420745

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 0.00 290.00
первісна вартість 1011 0.00 431.00
знос 1012 0.00 141.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 0.00 290.00
II. Оборотні активи Запаси: 1100 0.00 4 688.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00 4 674.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 33 037.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 10 078.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 0.00 1.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 6 101.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 3 679.00
Усього за розділом II 1195 0.00 57 586.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 0.00 57 876.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0.00 200.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0.00 1 423.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 0.00 1 623.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 0.00 28 455.00
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 411.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 226.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 6.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 22.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00 27 357.00
Усього за розділом III 1695 0.00 56 253.00
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 0.00 57 876.00

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 310 480.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 276 109.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 743.00 0.00
Інші операційні витрати 2180 32 418.00 0.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Інші витрати 2270 960.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 311 223.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 309 487.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 1 736.00 0.00
Податок на прибуток 2300 312.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 1 423.00 0.00