Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТЕРНАЛ ГРУП"

#43399842

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00
Основні засоби: 1010 32.60 81.70
первісна вартість 1011 32.60 92.40
знос 1012 0.00 10.70
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00
Усього за розділом I 1095 32.60 81.70
II. Оборотні активи Запаси: 1100 0.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 3 742.80 5 272.40
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 3 415.30 948.10
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00
Усього за розділом II 1195 7 158.10 6 220.50
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00
Баланс 1300 7 190.70 6 302.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100.00 100.00
Додатковий капітал 1410 0.00
Резервний капітал 1415 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2 708.10 1 868.80
Неоплачений капітал 1425 0.00
Усього за розділом I 1495 2 808.10 1 968.80
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00
товари, роботи, послуги 1615 4 010.00 4 078.40
розрахунками з бюджетом 1620 372.60 255.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 372.60 148.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00
Усього за розділом III 1695 4 382.60 4 333.40
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00
Баланс 1900 7 190.70 6 302.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 53 509.10 23 771.20
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 47 687.80 18 658.50
Інші операційні доходи 2120 6.30 0.00
Інші операційні витрати 2180 4 556.80 2 042.70
Інші доходи 2240 0.00
Інші витрати 2270 731.50 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 53 515.40 23 771.20
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 52 976.10 20 701.20
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 539.30 3 070.00
Податок на прибуток 2300 148.00 552.60
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 391.30 2 517.40