Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (18)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУЛ ТРЕЙДІНГ"

#43356523

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 34 310.60 34 310.60
Усього за розділом I 1095 34 310.60 34 310.60
Г роші та їх еквіваленти 1165 30.40 30.40
Усього за розділом II 1195 30.40 30.40
Баланс 1300 34 341.00 34 341.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10.00 10.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -142.40 -142.40
Неоплачений капітал 1425 10.00 10.00
Усього за розділом I 1495 -142.40 -142.40
Інші поточні зобов'язання 1690 34 483.40 34 483.40
Усього за розділом III 1695 34 483.40 34 483.40
Баланс 1900 34 341.00 34 341.00

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн