Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (20)
Дозвільні документи
⛽ Пальне та спирт

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІРЧА"

#43350406

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 0.00 0.00
первісна вартість 1011 0.00 0.00
знос 1012 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 0.00 0.00
II. Оборотні активи Запаси: 1100 0.00 201.60
у тому числі готова продукція 1103 0.00 201.60
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 4 004.50
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 513.70
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 3 846.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 15.40 1.50
Витрати майбутніх періодів 1170 10.00 10.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 371.00
Усього за розділом II 1195 25.40 8 948.30
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 25.40 8 948.30

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 30.00 30.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -8.40 1 591.30
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 21.60 1 621.30
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 469.50
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 0.00 927.00
розрахунками з бюджетом 1620 0.60 349.30
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.70 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 2.50 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00 5 581.20
Усього за розділом III 1695 3.80 7 327.00
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 25.40 8 948.30

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 144 123.90 0.00
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші доходи 2240 7.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 144 130.90 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 140 112.00 0.00
Інші операційні витрати 2180 2 010.50 8.40
Інші витрати 2270 59.40 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 142 181.90 8.40
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 1 949.00 -8.40
Податок на прибуток 2300 349.30 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 1 599.70 -8.40