Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОГАЗ ОЙЛ ТРЕЙДИНГ"

#43302216

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 39.00 24.00
первісна вартість 1001 66.00 66.00
накопичена амортизація 1002 27.00 42.00
Усього за розділом I 1095 39.00 24.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 56 827.00 178 500.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 134 386.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 13 393.00 288 107.00
з бюджетом 1135 13 974.00 31 548.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 37 598.00 10 144.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 78 751.00 48 133.00
Витрати майбутніх періодів 1170 20.00 13.00
Інші оборотні активи 1190 2 287.00 2 008.00
Усього за розділом II 1195 202 850.00 692 839.00
Баланс 1300 202 889.00 692 863.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100.00 100.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 25 184.00 33 530.00
Усього за розділом I 1495 25 284.00 33 630.00
товари, роботи, послуги 1615 231.00 27 000.00
розрахунками з бюджетом 1620 688.00 242.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 676.00 106.00
розрахунками зі страхування 1625 13.00 35.00
розрахунками з оплати праці 1630 48.00 617.00
за одержаними авансами 1635 1 510.00 30 785.00
Інші поточні зобов’язання 1690 175 115.00 600 554.00
Усього за розділом ІІІ 1695 177 605.00 659 233.00
Баланс 1900 202 889.00 692 863.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 932 729.00 699 930.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 860 268.00 673 630.00
Валовий: прибуток 2090 72 461.00 26 300.00
Інші операційні доходи 2120 2 797.00 292.00
Адміністративні витрати 2130 16 284.00 2 782.00
Витрати на збут 2150 21 805.00 2 769.00
Інші операційні витрати 2180 40 802.00 2 340.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 18 701.00
збиток 2195 3 633.00
Інші фінансові доходи 2220 15 785.00 2 614.00
Інші доходи 2240 7.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 12 152.00 21 322.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -3 806.00 -3 838.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 8 346.00 17 484.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 8 346.00 17 484.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 860 268.00 673 630.00
Витрати на оплату праці 2505 13 489.00 1 570.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 2 040.00 326.00
Амортизація 2515 15.00 15.00
Інші операційні витрати 2520 63 347.00 5 980.00
Разом 2550 939 159.00 681 521.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0901005 Звіт про власний капітал