Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Перевірки (2)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕАРФІЛД"

#43296758

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 1.00
первісна вартість 1001 7.00 7.00
накопичена амортизація 1002 6.00 7.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 10 209.00
Основні засоби 1010 79 465.00 73 122.00
первісна вартість 1011 94 914.00 108 532.00
знос 1012 15 449.00 35 410.00
Усього за розділом I 1095 89 675.00 73 122.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 112 886.00 113 761.00
Виробничі запаси 1101 2 305.00 5 567.00
Готова продукція 1103 59.00 15.00
Товари 1104 110 522.00 108 179.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 16 420.00 34 414.00
з бюджетом 1135 12 544.00 8 752.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 92 369.00 143 015.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 46 481.00 20 925.00
Рахунки в банках 1167 46 481.00 20 925.00
Витрати майбутніх періодів 1170 216.00 212.00
Інші оборотні активи 1190 19 475.00 14 954.00
Усього за розділом II 1195 300 391.00 336 033.00
Баланс 1300 390 066.00 409 155.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1.00 1.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4 997.00 13 299.00
Усього за розділом I 1495 4 998.00 13 300.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 11 191.00 5 754.00
Усього за розділом II 1595 11 191.00 5 754.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 6 119.00 5 880.00
товари, роботи, послуги 1615 64 238.00 71 859.00
розрахунками з бюджетом 1620 488.00 1 070.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 484.00 1 070.00
розрахунками зі страхування 1625 4.00 12.00
розрахунками з оплати праці 1630 16.00
Інші поточні зобов’язання 1690 303 012.00 311 280.00
Усього за розділом ІІІ 1695 373 877.00 390 101.00
Баланс 1900 390 066.00 409 155.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 695 887.00 260 465.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 570 349.00 200 121.00
Валовий: прибуток 2090 125 538.00 60 344.00
Інші операційні доходи 2120 7 072.00 9 818.00
Адміністративні витрати 2130 9 802.00 10 566.00
Витрати на збут 2150 94 891.00 42 633.00
Інші операційні витрати 2180 17 470.00 11 615.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 10 447.00 5 348.00
Інші доходи 2240 1 751.00 362.00
Фінансові витрати 2250 2 074.00 2 501.00
Інші витрати 2270 35.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 10 124.00 3 174.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 822.00 -607.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 8 302.00 2 567.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 8 302.00 2 567.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 71 672.00 32 872.00
Витрати на оплату праці 2505 5 458.00 4 134.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 1 203.00 908.00
Амортизація 2515 20 565.00 13 373.00
Інші операційні витрати 2520 127 357.00 79 638.00
Разом 2550 226 255.00 130 925.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 776 282.00 496 677.00
Надходження від повернення авансів 3020 31 612.00 821.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 55.00 389.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 10.00
Інші надходження 3095 2 270.00 652.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 708 510.00 313 942.00
Праці 3105 4 447.00 3 442.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 1 220.00 960.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 2 656.00 1 615.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 1 237.00 656.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 1 419.00 959.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 133 437.00 166 148.00
Інші витрачання 3190 4 267.00 4 473.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -44 318.00 7 969.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від погашення позик 3230 55 200.00 113 921.00
Витрачання на надання позик 3275 33 992.00 113 075.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 21 208.00 846.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Погашення позик 3350 1 390.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 5 676.00 5 766.00
Інші платежі 3390 9 180.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -5 676.00 -16 336.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -28 786.00 -7 521.00
Залишок коштів на початок року 3405 46 481.00 55 104.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 3 230.00 -1 102.00
Залишок коштів на кінець року 3415 20 925.00 46 481.00

J0901005 Звіт про власний капітал

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 1.10
первісна вартість 1001 6.70 6.70
накопичена амортизація 1002 5.60 6.70
Незавершені капітальні інвестиції 1005 10 209.00
Основні засоби: 1010 79 464.40 73 121.50
первісна вартість 1011 94 914.40 108 531.10
знос 1012 15 450.00 35 409.60
Усього за розділом I 1095 89 674.50 73 121.50
II. Оборотні активи Запаси: 1100 112 886.00 113 761.00
у тому числі готова продукція 1103 110 580.90 108 194.60
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 16 419.80 34 413.70
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 12 594.50 8 830.20
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 92 318.40 142 936.50
Г роші та їх еквіваленти 1165 46 481.00 20 944.20
Витрати майбутніх періодів 1170 216.90 212.70
Інші оборотні активи 1190 19 475.40 14 953.90
Усього за розділом II 1195 300 392.00 336 052.20
Баланс 1300 390 066.50 409 173.70

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1.00 1.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4 997.40 13 299.10
Усього за розділом I 1495 4 998.40 13 300.10
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 11 191.00 5 753.70
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 6 118.70 5 879.90
товари, роботи, послуги 1615 64 238.40 71 858.90
розрахунками з бюджетом 1620 487.90 1 070.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 484.30 1 070.00
розрахунками зі страхування 1625 4.10 11.90
розрахунками з оплати праці 1630 15.60
Інші поточні зобов'язання 1690 303 012.40 311 299.20
Усього за розділом III 1695 373 877.10 390 119.90
Баланс 1900 390 066.50 409 173.70

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 695 886.80 260 465.20
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 570 348.60 200 121.00
Інші операційні доходи 2120 7 072.30 9 817.90
Інші операційні витрати 2180 122 163.20 64 814.30
Інші доходи 2240 1 751.10 361.90
Інші витрати 2270 2 074.40 2 535.80
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 704 710.20 270 645.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 694 586.20 267 471.10
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 10 124.00 3 173.90
Податок на прибуток 2300 1 822.30 607.20
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 8 301.70 2 566.70

S0105008