Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (16)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОТОС"

#43293668

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 0.00 116.50
первісна вартість 1011 0.00 126.00
знос 1012 0.00 9.50
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 0.00 116.50
II. Оборотні активи Запаси 1100 127.90 1 398.00
Поточна дебіторська заборгованість 1155 215.70 1 209.40
Г роші та їх еквіваленти 1165 36.20 67.90
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 379.80 2 689.60
Баланс 1300 379.80 2 806.10

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 2.00 2.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1.10 236.40
Усього за розділом I 1495 3.10 238.40
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 188.00 1 287.00
розрахунками з бюджетом 1620 0.20 51.60
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 188.50 1 229.10
Усього за розділом III 1695 376.70 2 567.70
Баланс 1900 379.80 2 806.10

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3 487.20 57.20
Інші доходи 2160 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 3 487.20 57.20
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 384.70 0.00
Інші витрати 2165 2 815.60 55.90
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 3 200.30 55.90
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 286.90 1.30
Податок на прибуток 2300 51.60 0.20
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 235.30 1.10