Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (1)
Перевірки (6)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЛУМАЧКОМУНСЕРВІС"

#43290562

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 51.80
первісна вартість 1001 0.00 54.90
накопичена амортизація 1002 0.00 3.10
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 7 236.90 10 211.30
первісна вартість 1011 12 698.70 10 390.40
знос 1012 5 461.80 179.10
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 7 236.90 10 263.10
II. Оборотні активи Запаси: 1100 8.60 76.70
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 274.80 548.40
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 12.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 148.40 209.40
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 431.80 846.50
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 7 668.70 11 109.60

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7 318.20 10 423.70
Додатковий капітал 1410 48.40 110.60
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4.70 70.70
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 7 371.30 10 605.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 187.50 216.60
розрахунками з бюджетом 1620 16.90 274.30
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 17.10 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 74.90 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 1.00 13.70
Усього за розділом III 1695 297.40 504.60
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 7 668.70 11 109.60

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4 751.00 997.20
Інші операційні доходи 2120 66.20 0.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 4 817.20 997.20
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 3 580.00 472.30
Інші операційні витрати 2180 1 115.20 520.20
Інші витрати 2270 0.50 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 4 695.70 992.50
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 121.50 4.70
Податок на прибуток 2300 55.50 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 66.00 4.70