Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (12)
Перевірки (1)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТАВР"

#43250912

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 12 707.00 478.00
інші фінансові інвестиції 1035 5 300.00 5 300.00
Усього за розділом I 1095 18 007.00 5 778.00
з нарахованих доходів 1140 20 706.00 104 817.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 616 721.00 953 957.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 50 070.00 50 070.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 166 368.00 13 541.00
Рахунки в банках 1167 166 368.00 13 541.00
Усього за розділом II 1195 853 865.00 1 122 385.00
Баланс 1300 871 872.00 1 128 163.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 130 000.00 130 000.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 861 953.00 1 118 469.00
Неоплачений капітал 1425 121 276.00 121 276.00
Усього за розділом I 1495 870 677.00 1 127 193.00
товари, роботи, послуги 1615 349.00 161.00
Інші поточні зобов’язання 1690 846.00 809.00
Усього за розділом ІІІ 1695 1 195.00 970.00
Баланс 1900 871 872.00 1 128 163.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Інші операційні доходи 2120 183 403.00 989.00
Адміністративні витрати 2130 9 044.00 2 719.00
Інші операційні витрати 2180 1 047.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 174 359.00
збиток 2195 2 777.00
Дохід від участі в капіталі 2200 30 626.00
Інші фінансові доходи 2220 94 485.00
Інші доходи 2240 837 049.00
Фінансові витрати 2250 12 328.00
Інші витрати 2270 2 723.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 256 516.00 862 175.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 256 516.00 862 175.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 256 516.00 862 175.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Інші операційні витрати 2520 9 044.00 3 765.00
Разом 2550 9 044.00 3 765.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 330 983.00 1 218 251.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 3 200.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 989.00
Інші надходження 3095 139 004.00 3 096.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 8 673.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 409.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 409.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 477 533.00 1 065 575.00
Інші витрачання 3190 608.00 9.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -16 827.00 159 543.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від отриманих: відсотків 3215 6 825.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 6 825.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -16 827.00 166 368.00
Залишок коштів на початок року 3405 30 368.00
Залишок коштів на кінець року 3415 13 541.00 166 368.00

J0901005 Звіт про власний капітал