Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОБІЗНЕС КОНТРАКТ"

#43185964

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
Основні засоби 1010 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 0.00 0.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 159 010.00 132 559.00
Виробничі запаси 1101 66.00 62.00
Товари 1104 158 944.00 132 497.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 57 520.00 29 218.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 59 488.00 370 189.00
з бюджетом 1135 4.00 47 875.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 231 074.00 264 037.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 3 697.00 12 222.00
Готівка 1166 3 697.00 12 222.00
Витрати майбутніх періодів 1170 20.00 26.00
Інші оборотні активи 1190 29 783.00 35 226.00
Усього за розділом II 1195 540 596.00 891 352.00
Баланс 1300 540 596.00 891 352.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 200.00 200.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 53 615.00 141 974.00
Усього за розділом I 1495 53 815.00 142 174.00
Усього за розділом II 1595 0.00 0.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 207 382.00 260 961.00
товари, роботи, послуги 1615 75 421.00 137 959.00
розрахунками з бюджетом 1620 7 988.00 24.00
розрахунками зі страхування 1625 35.00 163.00
за одержаними авансами 1635 104.00 96.00
Поточні забезпечення 1660 110.00 224.00
Інші поточні зобов’язання 1690 195 741.00 349 751.00
Усього за розділом ІІІ 1695 486 781.00 749 178.00
Баланс 1900 540 596.00 891 352.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4 146 085.00 4 277 373.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 3 725 460.00 3 946 885.00
Валовий: прибуток 2090 420 625.00 330 488.00
Інші операційні доходи 2120 7 960.00 5 649.00
Адміністративні витрати 2130 5 565.00 4 864.00
Витрати на збут 2150 207 733.00 194 938.00
Інші операційні витрати 2180 54 404.00 4 370.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 160 883.00 131 965.00
Інші фінансові доходи 2220 1 425.00 35.00
Інші доходи 2240 400.00
Фінансові витрати 2250 47 161.00 32 130.00
Інші витрати 2270 17 147.00 50 099.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 98 000.00 50 171.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -9 641.00 -5 996.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 88 359.00 44 175.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0.00 0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 88 359.00 44 175.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 19 575.00 584.00
Витрати на оплату праці 2505 2 097.00 2 238.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 427.00 439.00
Інші операційні витрати 2520 245 603.00 200 911.00
Разом 2550 267 702.00 204 172.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 2 255 880.00 4 107 963.00
Цільового фінансування 3010 13.00
Надходження від повернення авансів 3020 22 661.00 45 633.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 417.00 4 656.00
Інші надходження 3095 3 271 442.00 2 385 423.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 2 344 599.00 4 231 179.00
Праці 3105 1 513.00 1 776.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 446.00 494.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 71 348.00 40 452.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 9 641.00 8 089.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 61 326.00 31 928.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 381.00 435.00
Витрачання на оплату авансів 3135 2 000 542.00 423 654.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 17 801.00 1 760 546.00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 72 635.00 35 446.00
Інші витрачання 3190 1 093 969.00 120.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -52 440.00 50 008.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від отриманих: відсотків 3215 1 425.00 35.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1 425.00 35.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Отримання позик 3305 470 000.00 808 204.00
Погашення позик 3350 416 625.00 855 457.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 53 375.00 -47 253.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 2 360.00 2 790.00
Залишок коштів на початок року 3405 3 697.00 880.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 6 165.00 27.00
Залишок коштів на кінець року 3415 12 222.00 3 697.00

J0901005 Звіт про власний капітал

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 0.00 0.00
первісна вартість 1011 0.00
знос 1012 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00
Усього за розділом I 1095 0.00 0.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 158 260.40 132 312.60
Поточна дебіторська заборгованість 1155 348 511.60 711 754.60
Г роші та їх еквіваленти 1165 3 697.00 12 221.80
Інші оборотні активи 1190 29 783.00 35 252.10
Усього за розділом II 1195 540 252.00 891 541.10
Баланс 1300 540 252.00 891 541.10

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 200.00 200.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 53 615.00 141 919.60
Неоплачений капітал 1425 0.00
Усього за розділом I 1495 53 815.00 142 119.60
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 109.60 224.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 207 382.40 260 961.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 75 420.90 137 959.00
розрахунками з бюджетом 1620 7 987.80 24.00
розрахунками зі страхування 1625 35.50
розрахунками з оплати праці 1630 103.80 95.80
Інші поточні зобов'язання 1690 195 397.00 350 157.70
Усього за розділом III 1695 486 327.40 749 197.50
Баланс 1900 540 252.00 891 541.10

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4 146 084.50 4 277 373.20
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 3 725 460.30 3 947 635.30
Інші доходи 2160 9 385.20 6 084.40
Інші витрати 2165 332 064.30 285 651.20
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 4 155 469.70 4 283 457.60
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 4 057 524.60 4 233 286.50
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 97 945.10 50 171.10
Податок на прибуток 2300 9 640.50 5 996.30
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 88 304.60 44 174.80

S0105008