Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник

КОНСОРЦІУМ "МІКСТРАНСБУД"

#43115352

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
первісна вартість 1011 1.40 1.40
знос 1012 1.40 1.40
II. Оборотні активи Запаси: 1100 908.90 908.90
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 305.10 8 705.10
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 205.80 98.50
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 16 735.00 49 281.20
Г роші та їх еквіваленти 1165 41 050.80 0.80
Інші оборотні активи 1190 2 540.10 6 199.10
Усього за розділом II 1195 61 745.70 65 193.60
Баланс 1300 61 745.70 65 193.60

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2 731.70 -2 777.90
Усього за розділом I 1495 -2 731.70 -2 777.90
товари, роботи, послуги 1615 825.00 825.00
розрахунками з бюджетом 1620 0.70 3.50
розрахунками зі страхування 1625 0.80 3.50
розрахунками з оплати праці 1630 2.80 14.20
Інші поточні зобов'язання 1690 63 648.10 67 125.30
Усього за розділом III 1695 64 477.40 67 971.50
Баланс 1900 61 745.70 65 193.60

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 44 847.40 80 639.50
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 37 845.60 80 755.40
Інші операційні витрати 2180 7 169.70 236.70
Інші доходи 2240 121.60 538.20
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 44 969.00 81 177.70
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 45 015.30 80 992.10
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -46.30 185.60
Податок на прибуток 2300 33.40
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -46.30 152.20