Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник

КОНСОРЦІУМ "МІКСТРАНСБУД"

#43115352

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 0.00 0.00
первісна вартість 1011 0.00 1.40
знос 1012 0.00 1.40
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 0.00 0.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 0.00 455.50
Поточна дебіторська заборгованість 1155 75.00 23 996.90
Г роші та їх еквіваленти 1165 7.20 15 107.80
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 82.20 39 560.20
Баланс 1300 82.20 39 560.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -322.20 -2 917.30
Усього за розділом I 1495 -322.20 -2 917.30
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 5.10 31 874.70
розрахунками з бюджетом 1620 0.30 0.50
розрахунками зі страхування 1625 0.40 0.60
розрахунками з оплати праці 1630 1.40 2.00
Інші поточні зобов'язання 1690 397.20 10 599.70
Усього за розділом III 1695 404.40 42 477.50
Баланс 1900 82.20 39 560.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 100 000.00 0.00
Інші доходи 2160 480.80 0.00
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 100 480.80 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 100 330.10 0.00
Інші витрати 2165 2 745.80 322.20
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 103 075.90 322.20
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -2 595.10 -322.20
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 -2 595.10 -322.20