Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (8)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛД ІНВЕСТМЕНТ ЛТД"

#43076827

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 201.90 191.60
первісна вартість 1011 207.10 207.10
знос 1012 5.20 15.50
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 201.90 191.60
II. Оборотні активи Запаси 1100 0.00 0.00
Поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 2.10 26.90
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 2.10 26.90
Баланс 1300 204.00 218.50

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 210.00 300.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -6.00 -22.50
Усього за розділом I 1495 204.00 218.50
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 0.00 0.00
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00 0.00
Усього за розділом III 1695 0.00 0.00
Баланс 1900 204.00 218.50

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 0.00
Інші доходи 2160 78.40 0.00
Інші витрати 2165 94.90 6.00
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 78.40 0.00
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 94.90 6.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -16.50 -6.00
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 -16.50 -6.00