Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
⛽ Пальне та спирт

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВА ГАЗТРЕЙД"

#43049065

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
II. Оборотні активи Запаси 1100 79 352.00 79 228.00
Виробничі запаси 1101 1.00 1.00
Товари 1104 79 351.00 79 227.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 30 816.00 75 564.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 177 529.00 109 353.00
з бюджетом 1135 2.00 27 018.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 322 212.00 135 816.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 5 491.00 63 591.00
Рахунки в банках 1167 5 491.00 63 591.00
Витрати майбутніх періодів 1170 5.00 25.00
Інші оборотні активи 1190 6 371.00 11 263.00
Усього за розділом II 1195 621 778.00 501 858.00
Баланс 1300 621 778.00 501 858.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 200.00 200.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 44 257.00 121 730.00
Усього за розділом I 1495 44 457.00 121 930.00
Довгострокові кредити банків 1510 18 450.00
Усього за розділом II 1595 18 450.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 174 000.00 184 000.00
товари, роботи, послуги 1615 327 868.00 45 806.00
розрахунками з бюджетом 1620 8 038.00 10 758.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 2 139.00 10 756.00
розрахунками зі страхування 1625 5.00 168.00
розрахунками з оплати праці 1630 87.00 154.00
за одержаними авансами 1635 8 468.00 25 440.00
Поточні забезпечення 1660 661.00 263.00
Інші поточні зобов’язання 1690 39 744.00 113 339.00
Усього за розділом ІІІ 1695 558 871.00 379 928.00
Баланс 1900 621 778.00 501 858.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4 432 083.00 4 180 129.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 3 849 453.00 3 809 087.00
Валовий: прибуток 2090 582 630.00 371 042.00
Інші операційні доходи 2120 13 633.00 4 171.00
Адміністративні витрати 2130 6 763.00 5 431.00
Витрати на збут 2150 360 987.00 247 075.00
Інші операційні витрати 2180 80 339.00 4 853.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 148 174.00 117 854.00
Інші фінансові доходи 2220 1 777.00 20.00
Фінансові витрати 2250 28 174.00 27 732.00
Інші витрати 2270 25 550.00 45 255.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 96 227.00 44 887.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -18 754.00 -8 147.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 77 473.00 36 740.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 77 473.00 36 740.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 87.00 115.00
Витрати на оплату праці 2505 2 554.00 3 025.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 547.00 584.00
Інші операційні витрати 2520 444 901.00 253 635.00
Разом 2550 448 089.00 257 359.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 2 538 300.00 3 568 690.00
Надходження від повернення авансів 3020 2 624 825.00 48 136.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 1 777.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 73.00 2 172.00
Інші надходження 3095 43 327.00 1 605 860.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 2 598 281.00 3 702 115.00
Праці 3105 1 974.00 2 256.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 564.00 631.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 54 677.00 34 105.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 10 137.00 7 770.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 44 048.00 25 778.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 492.00 557.00
Витрачання на оплату авансів 3135 2 192 570.00 1 178 450.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 3 540.00
Інші витрачання 3190 248 511.00 402 509.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 111 725.00 -98 748.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Отримання позик 3305 261 066.00 442 981.00
Погашення позик 3350 269 516.00 311 331.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 27 939.00 27 273.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -36 389.00 104 377.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 75 336.00 5 629.00
Залишок коштів на початок року 3405 5 491.00 630.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -17 236.00 -768.00
Залишок коштів на кінець року 3415 63 591.00 5 491.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008