Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

#43005393

Фінансова звітність за 2020 рік

J0903203 Баланс

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, грн На кінець звітного періоду, грн
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ Основні засоби: 01000 683 681 502.00 1 377 467 732.00
первісна вартість 01001 1 421 989 509.00 2 497 557 304.00
знос 01002 738 308 007.00 1 120 089 572.00
Інвестиційна нерухомість: 01010 0.00 0.00
первісна вартість 01011 0.00 0.00
знос 01012 0.00 0.00
Нематеріальні активи: 01020 406 962.00 102 878 618.00
первісна вартість 01021 714 388.00 111 670 311.00
накопичена амортизація 01022 307 426.00 8 791 693.00
Незавершені капітальні інвестиції 01030 82 228 916.00 116 480 734.00
Довгострокові біологічні активи: 01040 0.00 0.00
первісна вартість 01041 0.00 0.00
накопичена амортизація 01042 0.00 0.00
Запаси 01050 70 446 665.00 91 148 168.00
Виробництво 01060 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 01090 0.00 0.00
Усього за розділом I 01095 836 764 045.00 1 687 975 252.00
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ Довгострокова дебіторська заборгованість 01100 0.00 5 000.00
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: 01110 0.00 0.00
цінні папери, крім акцій 01111 0.00 0.00
акції та інші форми участі в капіталі 01112 0.00 0.00
Поточна дебіторська заборгованість: за розрахунками з бюджетом 01120 0.00 0.00
за розрахунками за товари, роботи, послуги 01125 2 527.00 1 364 229.00
за наданими кредитами 01130 0.00 0.00
за виданими авансами 01135 233 213.00 15 532.00
за розрахунками із соціального страхування 01140 4 632 484.00 11 597 325.00
за внутрішніми розрахунками 01145 23 549 675.00 12 714 096.00
інша поточна дебіторська заборгованість 01150 166 626.00 815 281.00
Поточні фінансові інвестиції 01155 0.00 0.00
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: національній валюті, у тому числі в: 01160 148 490 360.00 148 314 355.00
касі 01161 53 551 351.00 55 596 575.00
казначействі 01162 94 939 009.00 92 717 780.00
установах банків 01163 0.00 0.00
дорозі 01164 0.00 0.00
іноземній валюті 01165 0.00 0.00
Кошти бюджетів та інших клієнтів на: єдиному казначейському рахунку 01170 0.00 0.00
рахунках в установах банків, у тому числі в: 01175 0.00 0.00
національній валюті 01176 0.00 0.00
іноземній валюті 01177 0.00 0.00
Інші фінансові активи 01180 0.00 0.00
Усього за розділом II 01195 177 074 885.00 174 825 818.00
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 01200 250 155.00 870 114.00
БАЛАНС 01300 1 014 089 085.00 1 863 671 184.00
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ Внесений капітал 01400 1 416 146 635.00 2 596 675 855.00
Капітал у дооцінках 01410 5 066 597.00 12 018 512.00
Фінансовий результат 01420 -485 284 475.00 -844 062 692.00
Капітал у підприємствах 01430 0.00 0.00
Резерви 01440 0.00 0.00
Цільове фінансування 01450 7 939 270.00 42 974 275.00
Усього за розділом I 01495 943 868 027.00 1 807 605 950.00
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Довгострокові зобов'язання: за цінними паперами 01500 0.00 0.00
за кредитами 01510 0.00 0.00
інші довгострокові зобов'язання 01520 0.00 0.00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 01530 0.00 0.00
Поточні зобов'язання: за платежами до бюджету 01540 677 015.00 2 056 045.00
за розрахунками за товари, роботи, послуги 01545 0.00 2 488 341.00
за кредитами 01550 0.00 0.00
за одержаними авансами 01555 0.00 0.00
за розрахунками з оплати праці 01560 4 280 971.00 9 910 243.00
за розрахунками із соціального страхування 01565 6 031.00 0.00
за внутрішніми розрахунками 01570 23 549 675.00 12 714 095.00
інші поточні зобов'язання, з них: 01575 41 688 748.00 28 873 800.00
за цінними паперами 01576 0.00 0.00
Усього за розділом II 01595 70 202 440.00 56 042 524.00
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 01600 0.00 0.00
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 01700 18 618.00 22 710.00
БАЛАНС 01800 1 014 089 085.00 1 863 671 184.00

J0903303 Звіт про фінансові результати

Фінансовий результат діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ: ДОХОДИ: Доходи від обмінних операцій: Бюджетні асигнування 02010 7 451 079 539.00 1 735 433 021.00
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 02020 410 585 478.00 122 919 401.00
Доходи від продажу активів 02030 547 780.00 139 252.00
Фінансові доходи 02040 0.00 0.00
Інші доходи від обмінних операцій 02050 1 725 709.00 281 317.00
Усього доходів від обмінних операцій 02080 7 863 938 506.00 1 858 772 991.00
Доходи від необмінних операцій: Податкові надходження 02090 0.00 0.00
Неподаткові надходження 02100 0.00 0.00
Трансферти 02110 10 711 646.00 1 989 990.00
Надходження до державних цільових фондів 02120 0.00 0.00
Інші доходи від необмінних операцій 02130 7 450.00 0.00
Усього доходів від необмінних операцій 02170 10 719 096.00 1 989 990.00
Усього доходів 02200 7 874 657 602.00 1 860 762 981.00
ВИТРАТИ: Витрати за обмінними операціями: Витрати на виконання бюджетних програм 02210 7 028 536 945.00 1 626 863 618.00
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 02220 405 029 249.00 122 228 263.00
Витрати з продажу активів 02230 0.00 0.00
Фінансові витрати 02240 0.00 0.00
Інші витрати за обмінними операціями 02250 10 937 936.00 5 605 165.00
Усього витрат за обмінними операціями 02290 7 444 504 130.00 1 754 697 046.00
Витрати за необмінними операціями: Трансферти 02300 0.00 0.00
Інші витрати за необмінними операціями 02310 517 428 139.00 99 734 402.00
Усього витрат за необмінними операціями 02340 517 428 139.00 99 734 402.00
Усього витрат 02380 7 961 932 269.00 1 854 431 448.00
Профіцит/дефіцит 02390 -87 274 667.00 6 331 533.00

Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ: Загальнодержавні функції 02420 7 961 932 269.00 1 854 431 448.00
Оборона 02430 0.00 0.00
Громадський порядок, безпека та судова влада 02440 0.00 0.00
Економічна діяльність 02450 0.00 0.00
Охорона навколишнього природного середовища 02460 0.00 0.00
Житлово-комунальне господарство 02470 0.00 0.00
Охорона здоров'я 02480 0.00 0.00
Духовний та фізичний розвиток 02490 0.00 0.00
Освіта 02500 0.00 0.00
Соціальний захист та соціальне забезпечення 02510 0.00 0.00
УСЬОГО 02520 7 961 932 269.00 1 854 431 448.00

Виконання бюджету

Назва рядка Код рядка (загальний фонд) план на звітний рік, грн фактична сума виконання за звітний період, грн різниця (графа 4 мінус графа 3), грн (спеціальний фонд) план на звітний рік із урахуванням змін, грн фактична сума виконання за звітний період, грн різниця (графа 7 мінус графа 6), грн
III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ): ДОХОДИ: Податкові надходження Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Неподаткові надходження Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02540 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Доходи від власності та підприємницької діяльності Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02541 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02542 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Інші неподаткові надходження Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02543 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Власні надходження бюджетних установ Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Доходи від операцій з капіталом Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02550 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Офіційні трансферти, з них: Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
від органів державного управління Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Цільові фонди Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02570 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надходження державних цільових фондів Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02580 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надходження Пенсійного фонду України Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02581 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02582 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надходження Фонду соціального страхування України Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02583 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Інші надходження Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02590 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Усього доходів Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ВИТРАТИ: Оплата праці і нарахування на заробітну плату Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02610 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Використання товарів і послуг Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02620 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування боргових зобов'язань Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02630 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточні трансферти, з них: Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02640 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
органам державного управління інших рівнів Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02641 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Соціальне забезпечення Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02650 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Інші поточні видатки Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02660 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нерозподілені видатки Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02670 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання основного капіталу Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02680 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капітальні трансферти, з них: Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02690 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
органам державного управління інших рівнів Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02691 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Внутрішнє кредитування Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Зовнішнє кредитування Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02710 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Усього витрат Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02780 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Профіцит/дефіцит Спеціальний фонд, різниця (графа 7 мінус графа 6) 02790 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Елементи витрат за обмінними операціями

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ: Витрати на оплату праці 02820 5 209 451 386.00 1 304 493 590.00
Відрахування на соціальні заходи 02830 1 133 557 080.00 284 378 794.00
Матеріальні витрати 02840 1 000 134 196.00 152 349 970.00
Амортизація 02850 90 423 532.00 7 869 527.00
Інші витрати 02860 10 937 936.00 5 605 165.00
Усього 02890 7 444 504 130.00 1 754 697 046.00