Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (40)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАБАКОВ"

#42926698

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 8.70 3.20
первісна вартість 1011 11.00 11.00
знос 1012 2.30 7.80
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 8.70 3.20
II. Оборотні активи Запаси 1100 0.00 0.00
Поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 3.30
Г роші та їх еквіваленти 1165 3.40 9.40
Інші оборотні активи 1190 3.20 3.20
Усього за розділом II 1195 6.60 17.90
Баланс 1300 15.30 21.10

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 10.00 10.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -24.70 -50.20
Усього за розділом I 1495 -14.70 -40.20
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 0.00 0.00
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 0.20
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 1.10
Інші поточні зобов'язання 1690 30.00 60.00
Усього за розділом III 1695 30.00 61.30
Баланс 1900 15.30 21.10

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 15.90 0.00
Інші доходи 2160 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 15.90 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 5.50 0.00
Інші витрати 2165 35.90 24.70
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 41.40 24.70
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -25.50 -24.70
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 -25.50 -24.70