Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (43)
ДАБІ (4) Перевірки (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛОБУДТРЕСТ"

#42909211

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 16.20 3.30
первісна вартість 1001 39.10 39.10
накопичена амортизація 1002 22.90 35.80
Основні засоби: 1010 37.20 25.80
первісна вартість 1011 433.20 433.20
знос 1012 396.00 407.40
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 19 891.70 19 191.70
Усього за розділом I 1095 19 945.10 19 220.80
II. Оборотні активи Запаси: 1100 248 630.30 235 873.40
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 163.20
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 17 070.40 1 499.70
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 54 834.40 50 984.30
Г роші та їх еквіваленти 1165 255.80 1 801.40
Витрати майбутніх періодів 1170 19.40 6.70
Інші оборотні активи 1190 35 672.90 50 669.10
Усього за розділом II 1195 356 483.20 340 997.80
Баланс 1300 376 428.30 360 218.60

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20.00 20.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 560.30 1 399.50
Усього за розділом I 1495 580.30 1 419.50
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 125 524.30 44.00
Короткострокові кредити банків 1600 18 200.00 60 250.00
товари, роботи, послуги 1615 3 306.90 3 881.90
розрахунками з бюджетом 1620 196.90 187.20
у тому числі з податку на прибуток 1621 123.00 184.20
Інші поточні зобов'язання 1690 228 619.90 294 436.00
Усього за розділом III 1695 250 323.70 358 755.10
Баланс 1900 376 428.30 360 218.60

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 202 163.30
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 193 523.90
Інші операційні доходи 2120 648.20 3 996.20
Інші операційні витрати 2180 6 162.20 2 930.10
Інші витрати 2270 2 102.00 169.20
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 202 811.50 3 996.20
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 201 788.10 3 099.30
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 1 023.40 896.90
Податок на прибуток 2300 184.20 123.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 839.20 773.90